Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 117 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

12. అగ్రిప్ప ముందు పౌలు నిలబడుట (అపొస్తలుల 25:13 - 26:32)


అపొస్తలుల 25:23-27
23 కాబట్టి మరునాడు అగ్రిప్పయు బెర్నీకేయు మిక్కిలి ఆడంబరముతో వచ్చి, సహస్రాధిపతులతోను పట్టణ మందలి ప్రముఖులతోను అధికారమందిరములో ప్రవేశించిన తరువాత ఫేస్తు ఆజ్ఞనియ్యగా పౌలు తేబడెను. 24 అప్పుడు ఫేస్తు అగ్రిప్పరాజా, యిక్కడ మాతో ఉన్న సమస్తజనులారా, మీరు ఈ మనుష్యుని చూచుచున్నారు. యెరూషలేములోను ఇక్కడను యూదులందరువీడు ఇక బ్రదుక తగడని కేకలు వేయు 25 ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను గ్రహించి, యితడు చక్రవర్తియెదుట చెప్పుకొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశ్చయించి యున్నాను. 26 ఇతనిగూర్చి మన యేలినవారిపేర వ్రాయుటకు నాకు నిశ్చయమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వ్రాయుటకు ఏమైనను నాకు దొరకవచ్చునని మీ అందరియెదుటికిని, అగ్రిప్పరాజా, ముఖ్యముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని రప్పించి యున్నాను. 27 ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని పంపుట యుక్తముకాదని నాకు తోచు చున్నదని చెప్పెను.

అగ్రిప్పా II క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రధాన వసంత, పాల్ చూడటానికి కొంతకాలం ఆశపడ్డాడు. ఫెస్టస్ అతన్ని కలిసే విధంగా మార్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. కాబట్టి యూదుల ఆఖరి రాజు తన సోదరితో కలిసి, బాటలు, సంగీతం, మరియు ఉద్రిక్తతల శబ్దాలు చేసాడు, రాయల్ రిసెప్షన్ గదిలోకి వచ్చాడు. అతడు ఫెస్టస్కు వచ్చిన తర్వాత, గవర్నర్ తన అద్భుతమైన అధికారులచేత, అధికారిక సమావేశానికి హాజరవటానికి కైసరయలో ఉన్న ప్రముఖులను అడిగాడు. చివరగా అతను బలహీనమైన ఖైదీని, పౌరుణ్ణి కోరారు, ఈ ప్రకాశవంతమైన ప్రకాశవంతమైన ప్రదర్శన ముందు తనను తాను ప్రదర్శించాడు. అతను రెండు సంవత్సరాలు అన్యాయంగా ఖైదు చేయబడ్డాడు. ఏదేమైనా ఇతర అపొస్తలుడైన లేదా బోధకుడు ఎప్పుడూ చూడని చోటుచేసుకొన్న ఈ ప్రదేశంలో పౌలును క్రీస్తు సిద్ధం చేసాడు.

పౌలు మరణానికి పాల్పడినందుకు యూదుల డిమాండ్ను గీయడం ద్వారా గవర్నర్ ఈ సమావేశాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. యెరూషలేములోని అత్యున్నత మండలి, ఒక ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శన ద్వారా, ఈ డిమాండ్కు మద్దతు ఇచ్చిందని పేర్కొంటూ అతను తన మునుపటి నివేదికలకు అదనంగా ఇచ్చాడు. కానీ మొదటి విచారణలో రోమన్ గవర్నర్, అతను మరణ శిక్షను అర్హుడైన ఏదేనినైనా చేశాడని గుర్తించలేదు. యూదుల రెండవ విచారణ కోసం పౌలును యెరూషలేముకు పంపమని సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, వారి అభ్యర్థనకు అనుగుణంగా, పౌలు ఈ అవకాశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు, సీజర్కు ముందు విచారణ కోసం అతను కనిపించాలని కోరుకున్నాడు. ఇక్కడ ఫెస్టస్తో సమస్య మొదలైంది, ఇతను రెండు సంవత్సరాలు పౌలును ఖైదు చేయడాన్ని సమర్థించారు. యూదుల చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన కారణాలను ఆయన అర్థం చేసుకోలేదు, పౌలు అభియోగాలు మోపిన నేరం. యేసు అనే ఒక వ్యక్తి చనిపోయి, లేచాడు. అతడు సీజర్ కు వ్రాయుటకు ఇష్టపడలేదు, తరువాతివాడు అతనిని అపహాస్యం చేస్తాడు లేదా అతను పునర్జన్మ మరియు దయ్యాలపై నమ్మకం ఉందని భావిస్తాడు.

ఎంత అద్భుతంగా! ఫెస్టిస్, 26 వ వచనంలో, గొప్ప కౌన్సిల్ ముందు, సీజర్ అని మాత్రమే మాస్టర్, కానీ లార్డ్, మేము అసలు గ్రీక్ టెక్స్ట్ లో చదివినప్పుడు, ఇది సూచిస్తుంది ఆ సమయంలో వారు సీజర్ దేవుడని ప్రారంభించారు. ఈ నిజం తరువాత చాలా మంది క్రైస్తవులకు గొప్ప హింస, హింస, నొప్పి, మరియు అనాగరికమైన మరణాన్ని కలిగించింది, వారు సీజర్ను ఆరాధన చేయకపోయినా, తమ ప్రభువైన యేసును తమను తాము ఇచ్చివేసారు. సీజర్ నమ్మకం వారు పదం యొక్క పూర్తి భావం తో లార్డ్ అతనికి పిలిచారు. వారు ఆయనను సీసరులకంటె గొప్పవారై, దేవుణ్ణి స్వయంగా పిలిచారు. సీజర్కు ఇచ్చిన గవర్నర్కు ఈ టైటిల్, అన్ని సార్లు గొప్ప సమస్యను స్పష్టంగా చూపించింది: యేసు తప్ప ప్రభువని పిలువబడటానికి ఎవ్వరూ యోగ్యమైనది కాదు. నీ ప్రభువు ఎవరు? మీరు ఎవరికి చెందినవారు? మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరిని సేవిస్తారు?

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మేము నిన్ను స్తుతించాము. మీరు మరణం, దుష్ట మరియు పాపాన్ని ఓడించిన కీర్తికి ప్రభువు. నీ రాజ్యములో మనలను స్థిరపరచుము, నిన్ను వెదకువారిలో అనేకులు నిత్యజీవములోనికి ప్రవేశిస్తారు.

అపొస్తలుల 26:1-15
1 అగ్రిప్ప పౌలును చూచినీ పక్షమున చెప్పు కొనుటకు నీకు సెలవైనదనెను. అప్పుడు పౌలు చేయి చాచి యీలాగు సమాధానము చెప్పసాగెను 2 అగ్రిప్పరాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమస్త మైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక 3 యూదులు నామీద మోపిన నేరము లన్నిటినిగూర్చి నేడు తమరియెదుట సమాధానము చెప్పుకొనబోవుచున్నందుకు నేను ధన్యుడనని యనుకొను చున్నాను; తాల్మితో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొను చున్నాను. 4 మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధ్యను బాల్యమునుండి నేను బ్రదికిన బ్రదుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు. 5 వారు మొదటినుండి నన్ను ఎరిగినవారు గనుక సాక్ష్యమిచ్చుటకు వారికిష్టమైతే నేను మన మతములోని బహునిష్ఠగల తెగను అనుసరించి, పరిసయ్యుడనుగా ప్రవర్తించినట్లు చెప్పగలరు. 6 ఇప్పుడైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగ్దానము విషయమైన నిరీ క్షణనుగూర్చి నేను విమర్శింపబడుటకు నిలిచియున్నాను. 7 మన పండ్రెండు గోత్రములవారు ఎడతెగక దివారాత్రులు దేవుని సేవించుచు ఆ వాగ్దానము పొందుదుమని నిరీక్షించు చున్నారు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నామీద నేరము మోపి యున్నారు. 8 దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమ్మతగనిదని మీరేల యెంచు చున్నారు? 9 నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 10 యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను ప్రధాన యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుద్ధులను అనేకులను చెర సాలలలో వేసి, వారిని చంపినప్పుడు సమ్మతించితిని; 11 అనేకపర్యాయములు సమాజమందిరములన్నిటిలో వారిని దండించి వారు దేవదూషణచేయునట్లు బలవంతపెట్ట చూచితిని. మరియు వారిమీద మిక్కిలి క్రోధము గలవాడనై యితర పట్టణములక 12 అందు నిమిత్తము నేను ప్రధానయాజకులచేత అధికారమును ఆజ్ఞయు పొంది దమస్కునకు పోవుచుండగా 13 రాజా, మధ్యాహ్నమందు నా చుట్టును నాతోకూడ వచ్చినవారి చుట్టును ఆకాశమునుండి సూర్య తేజస్సుకంటె మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన యొక వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించుట చూచితిని. 14 మేమందరమును నేలపడినప్పుడుసౌలా సౌలా, నన్నెందుకు హింసించు చున్నావు? మునికోలలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రీభాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని. 15 అప్పుడు నేనుప్రభువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా ప్రభువు నేనునీవు హింసించుచున్న యేసును. 

పౌలు తన వ్యక్తుల ప్రముఖ వ్యక్తులకు, వలసవాదుల యొక్క అధికారులకు ముందుగా వ్యక్తిగత కామ్-ప్లెక్స్ లేక ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడంతో నమ్మకంగా నిలబడ్డాడు. అతను తన సందేశంతో నిండిపోయాడు, మరియు అతను తన దృష్టిని నిలబెట్టుకున్నాడు, అతను తనకు తానుగా సమాధానమిచ్చాడు. అగ్రిప్ప II రాజు యూదుల మతపరమైన విషయాల కొలత మరియు లోతు గురించి తెలుసుకున్నాడని తెలుసుకోవడంతో అతను తనను తాను సంతోషంగా సమర్ధించాడు. అందువల్ల, రాజు సమస్యను అర్థం చేసుకోవచ్చని పౌలు ఆశించాడు.

పౌలు సిద్ధాంతాలు, ప్రశ్నలు మరియు భావాలను గురించి నివేదించడం ద్వారా తన రక్షణను ప్రవేశపెట్టలేదు, కాని తన శ్రోతలకు తన జీవిత చరిత్రను ముందుగా చిత్రీకరించాడు. అపొస్తలుడు మోసపూరితమైన ఊహల మీద ఖాళీగా ఉన్న అభిప్రాయాలను మరియు నవ్వులను వదిలిపెట్టాడు, ఆధ్యాత్మికంగా వాస్తవమైనవాడు. పురుషుల చరిత్రలో దేవుని జోక్యం వాస్తవంపై ఆయన తన కేసుని నిర్మిస్తాడు.

పౌలు గతం గురించి ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకునే యూదులు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించటం ద్వారా తత్వవేత్త లేదని, తన చిత్తము, ఆత్మ, ఆత్మ, మరియు శరీర శక్తితో దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారు. మహిమాన్వితమైన పరిశుద్ధుడు తన ఉద్దేశ్యం యొక్క లక్ష్యము మరియు ఆశ, మరియు వాచ్యంగా చట్టం అతనికి దేవుని ఏకైక మార్గం కనిపించింది ఉంచేందుకు. తన మతపరమైన అపోహలతో పాటు, పాల్ అన్ని యూదు న్యాయవాదులతో, విశ్వాసం యొక్క తండ్రులకు దైవిక వాగ్దానాల నెరవేర్పుతో కలిసి ఎదురుచూశారు. గొప్ప నిరీక్షణ త్వరలోనే గ్రహించబడుతుంది. క్రీస్తు జ్ఞానానికి, శక్తికి, భూమికి సమాధానంగా వస్తాడు. క్రీస్తు పట్ల ఈ నిరీక్షణ కోర్టుకు ముందు నిలబడి ఉంది.

పౌలుతో చెప్పాలనే కోరికతో ఆ సమయంలో ఆ రాజు తన కన్నులు నిలబెట్టుకున్నాడు. "నీవు ఇక్కడ నిలుచుచున్నావు క్రీస్తు రాబోయే ఆశయందు కాదు, నీకు వచ్చి, సిలువ వేయబడి, సమాధి చేయబడి, అతడు లేపబడతాడని. ఈ తీవ్రమైన సమస్య యొక్క సారాంశం.

పౌలు, రాజు యొక్క ఆలోచనలను చదివాడు, అతను మాట్లాడటానికి ముందు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: "అప్పుడు దేవుడు మృతులను లేపగలడని మీరు ఎందుకు నమ్మరు?" క్రీస్తు గురించి ఎల్లప్పుడూ అడిగిన ప్రశ్న, ఖాళీ సమాధిలో మరియు మరణం మీద ప్రభువు విజయం. జోనా యొక్క సైన్ చర్చికి ఒక అడ్డుపడింది బ్లాక్ లేదా పునాదిగా ఉంది. సో మీరు వ్యక్తిగతంగా ఏమి ఆలోచిస్తాడు? యేసు శరీరం సమాధిలో తిరుగుతూ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? మనుష్యకుమారుడు మహిమలో జీవిస్తున్నాడు, తన తండ్రితో ఏలుబడి, త్వరలో మనకు తిరిగి వస్తాడని మీరు నమ్ముతున్నారా? ఈ విశ్వాసం సులభం కాదు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జ్ఞానోదయం ద్వారా వస్తుంది మరియు నిరంతరంగా దేవుని వాక్యాన్ని చదివే వ్యక్తిలో పెరుగుతుంది.

గతంలో ఈ సందేశాన్ని పౌలు అసహ్యించుకున్నాడు. నజరేతు యొక్క సిలువ వేయబడిన యేసును క్రీస్తు మరియు దేవుని కుమారుడు అని ఆయన కోపంగా తిరస్కరించారు, మరియు ఈ విశ్వాసం దైవదూషణగా భావించబడింది. జ్యూయిష్ కౌన్సిల్ పేరు మీద నటన, అతను క్రైస్తవులపై సమగ్ర హింసను ప్రారంభించాడు, జైలు శిక్షలను ఖైదు చేయబడిన నమ్మినవారికి తలుపులు తెరిచాడు, మరియు పవిత్ర ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా నిషేధింపబడ్డాడు- జాతీయ కోర్టుల ముందు నిండిన పరిశుద్ధులు, అనేక మంది మరణ శిక్ష విధించారు. యెరూషలేము, యూదయాల కౌన్సిళ్లలో విచారణ సమయంలో ఆయన విశ్వాసాన్ని వారి విశ్వాసాన్ని నిషేధించమని, యేసు క్రీస్తు కాదని, తద్వారా తన దైవత్వాన్ని తిరస్కరించారని సాక్ష్యమిచ్చాడు. సోల్ (పౌలు) దైవదూషణకు బలహీనమైన మరియు ప్రమాదకరం కావడానికి కారణమైంది. ఈ చట్టపరమైన నిపుణుడు, యేసు ద్వారా మోక్షాన్ని తిరస్కరించటానికి, వారి మనస్సాక్షి యొక్క అనుభవం మరియు సాక్షికి వ్యతిరేకంగా వారిని బలవంతం చేసారు. విదేశీ నగరాల్లో కూడా దాడులను చేయడానికి సౌల్ అత్యున్నత మండలికి కూడా అధికారం ఇచ్చింది, ఈ ప్రమాదకరమైన మతవిశ్వాశాల మూలాలను మూసివేసింది. ఈ ఆక్రమణను ఉత్సాహముతో, ద్వేషముతో, మూర్ఖముతో ఉపయోగించడములో తాను శిక్షణనిచ్చాడు.

అప్పుడు యేసు వచ్చింది. అతను ఈ యువకుడిని గర్విష్ఠునిగా నిలబెట్టాడు, అతని వెలుగు ప్రకాశముతో అతన్ని కొట్టాడు, తద్వారా అతను తన గుర్రపు పతకాన్ని కప్పివేసాడు. క్రీస్తు రూపాన్ని మహిమ సూర్యుని యొక్క ప్రకాశం పైన ఉంది. పౌలు లోపలి హృదయం తగులబడి, కదిలిపోయి, దేవుని తీర్పు అతన్ని మరియు మొత్తం ప్రపంచం మీద అకస్మాత్తుగా వచ్చినట్లు భయపడింది.

లూకా, సువార్తికుడు, తన పుస్తకం క్రీస్తు మరియు పాల్ మధ్య డమాస్కస్ (అధ్యాయాలు 9, 22, మరియు 26) కు మధ్య జరిగిన సమావేశంలో మూడుసార్లు నివేదించింది, ఈ అనుభవాన్ని మనం కేంద్రంగా మరియు బుర్న్ వెనుక ఉన్న రహస్యంగా గుర్తిస్తాం అపోస్తలుల చట్టాలు. ఇది తన సువార్తలో నిజమైన ప్రేరణను వ్యక్తపరిచింది.

మహిమాన్వితుడు ప్రభువు తన న్యాయం మరియు నిజం అనుగుణంగా, అతని సాధువుల హంతకుడు అయిన సౌలును నాశనం చేయలేదు, కానీ కరుణ-నాటకంగా దేవుని కొరకు తన ఉత్సాహాన్ని ఉన్నప్పటికీ, అతడు వాస్తవానికి, శత్రువుగా ఉన్నాడు. ఆయన అసూయతో క్రైస్తవులు, ఐక్యమయ్యారు మరియు ఎప్పటికీ వారి లార్డ్ ఒకటి హింసించారు. పౌలు క్రైస్తవులను హింసించి, నాశనం చేస్తే అతను దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంటాడు. పౌలును హింసించేవారు, పౌలు దేవునితో సంబంధంగా ఉండడం ఇప్పుడు క్రీస్తుకు తెలియజేయబడింది. సౌలు దుష్టుని సేవకుడు. అతని నుండి ప్రవహించుట ద్వేషము, దైవదూషణ, హత్య, మరియు ఉన్నప్పటికీ.

ఆ గడియలో అన్ని గర్వం మరియు అహంకారం యొక్క రూపాలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయి, మరియు అతని చట్టబద్ధమైన నీతిపై నమ్మకం కరిగిపోయింది. అతడు చేసినదంతా అసహ్యించుకున్నాడు, తాను చేసిన దుష్టత్వానికి ఆయన సిగ్గుపడతాడు. అదే సమయంలో, గొప్ప లార్డ్ అతనిని నాశనం చేయలేదు ఎందుకు తన అంతర్లీన హృదయం లో బహుశా అతను ఆలోచిస్తున్నారా. కాబట్టి అతను తన పేరు మరియు అతని గుర్తింపు గురించి, అతనిని దయ మరియు జ్ఞానం కోరుతూ అడిగాడు చంపితే. అతను తనను తాను హంతకుడిగా మరియు హృదయపూర్వక దేవుని యొక్క ఎమ్-ఎమ్మి అని తెలుసుకుని, పరలోకము నుండి ఒక సమాధానాన్ని అనుకున్నాడు.

యేసు ఆశించేవారిని తిరస్కరించలేదు గానీ, ఆయనతో ఇలా అందించడం గురించి స్పష్టముగా ఆయనతో మాట్లాడాడు: "నేను యేసును. నేను సిలువ వేయబడ్డాను, చనిపోయిన, అవినీతికి, మరియు నాసిరకంగా ఉన్నానని మీరు అనుకుంటారు. లేదు, నేను జీవిస్తున్నాను, మహిమాన్వితమైనది, దేవునితో ఉన్నది. పేద సౌలు, మీరు శిలువ అని నా శిక్ష. తోబుట్టువుల! తోబుట్టువుల! నేను మీ కొరకు చనిపోయాను, మరియు అన్ని మానవజాతి శిక్ష విధించింది. నేను నీతిమంతుడను, నీవు అన్యాయానికి నా జీవితాన్ని ఇచ్చాను. నేను అమాయకుడను, కానీ మీరు నిందిస్తారు. కాబట్టి త్వరలోనే పశ్చాత్తాపం చేయండి మరియు నా వైపుకు తిరగండి. నేను జీవిస్తున్నాను, నా జీవితంలో మనుగడలో ఉంది. నీవు నన్ను నీ మీద నిర్మించగలవు, లేదా నన్ను నలగగొట్టాలి."

ప్రియమైన సోదరుడా, నీవు నిజంగా యేసును గుర్తించారా? మీరు సజీవంగా ఉండడానికి ముందు అతనిని చూశారా? నీవు నీ జీవితాన్ని నీకు పూర్తిగా అప్పగించావా? దేవుని ఆత్మతో మీరు జీవిస్తున్నారా? విజయవంతమైన క్రీస్తు జీవిస్తున్నాడని, ఎప్పటికప్పుడు, మరియు అన్ని సమయాల్లో, మరియు అన్ని ప్రదేశాలలో ఉన్నాయని మర్చిపోవద్దు. అతను ప్రతి నమ్మిన అతని విజయవంతమైన ఊరేగింపు లోకి తెస్తుంది.

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు జీవిస్తున్నావు, నీవు నీ సువార్త ద్వారా మా దగ్గరకు వస్తున్నావు. మా పాపాల వలన నీవు నాశనం చేయవు, కానీ నీవు నీ శాశ్వతమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని రక్షించుము. నీవు నీ హృదయాలలో నివసించునట్లు, నీ ప్రార్థనను ప్రేమించుటకు, నీ ప్రార్థనను ప్రేమించి, నీకు పూర్తిగా నిన్ను కట్టుకొనుము. ఓ నా ప్రభువైన యేసు నా హృదయానికి, నీ కోసం వేచి ఉన్న వాళ్లందరి హృదయాలకు వస్తావు. ధన్యవాదాలు, మీరు నివసిస్తున్నారు, మరియు మీరు నన్ను నివసిస్తున్నారు. ఆమెన్.

ప్రశ్న:

  1. దమస్కుకు క్రీస్తుతో ఉన్న అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం యొక్క కేంద్రంలో మనము ఎందుకు ఎదురుచూడవచ్చు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 04:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)