Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 118 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

12. అగ్రిప్ప ముందు పౌలు నిలబడుట (అపొస్తలుల 25:13 - 26:32)


అపొస్తలుల 26:16-23
16 నీవు నన్ను చూచి యున్న సంగతినిగూర్చియు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతినిగూర్చియు నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షినిగాను నియమించుటకై కనబడియున్నాను.నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము; 17 నేను ఈ ప్రజలవలనను అన్యజనులవలనను హాని కలుగకుండ నిన్ను కాపాడెదను; 18 వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను. 19 కాబట్టి అగ్రిప్ప రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాక 20 మొదట దమస్కులోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమంతటను, తరువాత అన్యజనులకును, వారు మారు మనస్సు పొంది దేవునితట్టు తిరిగి మారుమనస్సునకు తగిన క్రియలు చేయవలెనని ప్రకటించుచుంటిని. 21 ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో నన్ను పట్టుకొని చంపుటకు ప్రయత్నముచేసిరి; 22 అయినను నేను దేవుని వలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు నిలిచియుంటిని;క్రీస్తు శ్రమపడి మృతుల పునరుత్థానము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ ప్రజలకును అన్యజనులక 23 ప్రవక్తలును మోషేయు ముందుగా చెప్పినవి కాక మరి ఏమియు చెప్పక, అల్పు లకును ఘనులకును సాక్ష్యమిచ్చుచుంటిని. 

చూర్ణం చేయబడిన సౌలు తన పాపాలను పరిజ్ఞానం మీద నిరాశావాదంగా మరియు నిరాశపరిచేందుకు క్రీస్తును అనుమతించలేదు. బదులుగా, ఆయన వెంటనే విశ్వాసాన్ని పాటించమని చెప్పాడు. క్రీస్తు రూపాన్ని మొండి పట్టుదలగల హంతకుడికి క్షమాపణ కరుణించినదానికన్నా తక్కువగా, అలాగే ఒక పిలుపుకు మరియు సేవలోకి పంపించే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన ముందుకు సాగాడు. వేదాంత సమస్యలను చర్చించడానికి యేసు తన సాక్ష్యముగా ఉండడం కోసం పౌలును ఎన్నుకోలేదు, లేదా మనోభావాలను అంగీకరించడం మాత్రమే కాదు. ఇంకా, అతను జీవిస్తున్న ప్రభువును ఎలా ఎదుర్కొన్నాడో ప్రజలకు చెప్పడం. అందుకే మహిమాన్విత క్రీస్తు పౌలు సాక్ష్యానికి సంభంధించాడు. ఆయన ప్రభువు తన వ్యక్తిగత రక్షణ మరియు ఉనికిని ఆయనకు హామీ ఇచ్చాడు, తద్వారా అతను యూదులకు, యూదులు మాత్రమే కాకుండా, తన దైవిక శక్తిలో యేసు పేరుతో నిండిపోయాడు. పాల్ వ్యతిరేకంగా పని లేదా అతన్ని అరెస్టు అతను దేవుని వ్యతిరేకంగా ఒక ఆక్రమణ చేయటం ఉంటుంది.

ప్రియమైన సోదరుడు, క్రీస్తు ప్రకటిస్తున్న ప్రార్థన విన్నాడా? యేసు సువార్తలో ఆయన మహిమను మీరు గుర్తించారా? అప్పుడు క్రీస్తు ఉద్దేశ్యాన్ని అర్ధం చేసుకోవటానికి, ప్రకటించడానికి ఏడు అర్ధాలను గ్రహించి, 18 వ వచనంలో చురుకుగా సాక్ష్యమిచ్చే మరియు ప్రభువు యొక్క ఆజ్ఞను మాకు అధ్యయనము చేయుము.

  1. నీ సహచరుడు నీ గ్రుడ్డి మనస్సును నీ సాక్ష్యము ద్వారా తెరుచుకొనుటకు, జీవమును, క్రీస్తును ప్రతిబింబము.
  2. ఆ తర్వాత, ఆయన తన ప్రభువైన యేసును, ప్రపంచానికి వెలుగును తెలుసుకొని, తన చీకటిని తీర్మానంతో, హృదయపూర్వక పశ్చాత్తాపంతో విడిచిపెడతాడు.
  3. ప్రతి సాధారణ మనిషి డెవిల్స్ గొలుసులు మరియు హానికరమైన శక్తితో కట్టుబడి ఉంటాడు కనుక క్రీస్తు విమోచన అవసరం ఉంది, ఆయన తన శక్తి ద్వారా తన హృదయంలో తనను లోతుగా విడుదల చేస్తాడు.
  4. క్రీస్తులో సిలువ వేయబడినవాడు దేవుని కోపాన్ని, తీర్పునుండి రక్షింపబడ్డాడు. అతడు పవిత్ర సేవకునికి వచ్చి ఆనందిస్తాడు.
  5. మన పాపాల క్షమాపణ మరియు మన హృదయాల శుద్ధీకరణ దేవునికి మనము కలిసిన సంభాషణ ద్వారా ఆచరణాత్మకంగా తెలుస్తాయి.
  6. హృదయ స్పందన ఒక హృదయపూర్వక హృదయంలో నివసించేటప్పుడు, అతను మనలో రాబోయే మహిమకు హామీ ఇస్తాడు.
  7. ధర్మశాస్త్రాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక బహుమానాలన్నిటిని పొందలేము, కానీ జీవించేవాళ్లను రక్షించేవారిని రక్షించి జీవించే క్రీస్తులో జీవితము ఉన్నది.

ప్రియమైనచదువరి, మీరు సాతాను శక్తి నుండి వ్యక్తిగతంగా విడిపోయారా? పరిశుద్ధమైన హృదయముతో దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నారా? మీరు నీ పాపాలను ఒప్పుకొని, వాటిని వెనుకకు వదిలేయా? నీవు క్రీస్తు వెలుగులో నడుస్తున్నావా? అలా అయితే, శక్తిమంతుడైన దేవుడు తన మోక్షం గురించి ప్రజలకు చెప్పమని మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు, అనేక మంది మీ సాక్ష్యం ద్వారా రక్షింపబడతారు. పరిశుద్ధాత్మ మీకు చెప్పినదానిని జాగ్రత్తగా వినండి.

పౌలు అగ్రిప్పా రాజుతో ఇలా అన్నాడు: "క్రీస్తు రూపాన్ని, ఉపదేశము నన్ను అధిగమించి, వెంటనే మహిమ ప్రభువును నేను నడిపించెను. క్రీస్తుతో నా సమావేశం నా పనుల ఉద్దేశ్యం. నేను పశ్చాత్తాపం మరియు జెరూసలేం లో, మరియు ప్రపంచంలోని ప్రతి స్థానంలో డమాస్కస్ లో రక్షకుని కు తిరుగులేని సందేశాన్ని బోధించడానికి వచ్చింది. క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు. నేను ప్రతి ఒక్కరికి ప్రకటిస్తూ, 'మీ చనిపోయిన పనుల నుండి తిరిగి తిరగండి మరియు పవిత్ర దేవునికి సేవ చేయాలి. మీ అహంకారంతో చనిపోయి, పవిత్రాత్మ శక్తితో ప్రభువు యొక్క ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుము. మీ స్వార్థపూరితమైన ఊహల్లో కొనసాగించవద్దు, మరియు మీ భ్రష్టమైన యథార్థతపై మీ భవిష్యత్తును నిర్మించవద్దు, కానీ మీరు దెయ్యాలయ్యారని గుర్తించండి. అప్పుడు క్రీస్తుకు మీ చేతులు చాపి, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించగలడు. మీరు ప్రొఫెసర్ మరియు ప్రముఖ న్యాయవాదులు ఒక రక్షకుడికి తక్షణ అవసరం. అయితే, పాపులు మరియు నేరస్థులు తమ పశ్చాత్తాపం మరియు నూతన జీవితము యొక్క అవసరాన్ని స్వేచ్ఛగా తెలుసుకొంటారు.

సిలువ వేయబడిన, పునరుత్థాన క్రీస్తు ప్రకటించిన ప్రజల రక్షణ గురించిన సాక్ష్యం కారణముగా, యూదులు పౌలును ద్వేషించారు. యెరూషలేములోని ఇష్టాయిష్టాల దాడికి కారణం దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయడానికీ లేదా తిరుగుబాటుకు గాని, లేదా చట్టం తిరస్కరించడం గానీ లేదు. యేసు క్రీస్తు పట్ల తనకున్న ప్రేమ, మరియు అతని క్రియాశీల సాక్ష్యం ఫలితంగా ఇది వచ్చింది. ఎందుకనగా యూదులు ఆయనను చంపడానికి ప్రయత్నించారు. ఎందుకంటే, సిలువ వేయబడిన యేసు జీవిస్తున్నాడని వారు నమ్మలేదు. వారు ఈ ఆలోచనను వ్యతిరేకించారు, లేకపోతే వారు దేవుని కుమారుని మరియు అపరాధులందరిని హతమార్చినట్లు ఒప్పుకోవలసి ఉండేది.

లార్డ్ జీసస్ ఆలయంలో ఆలయంలో తన సేవకుడిని ఉంచాడు, తద్వారా రాజులు మరియు పాపర్స్ ముందు, అతను జ్ఞానవేత్తల తత్వవేత్తలు మరియు అమాయకులకు నిరక్షరాస్యులైన ముందు దివ్య సత్యానికి సాక్ష్యమివ్వగలడు. ఆయన సాక్ష్యం ధర్మశాస్త్రముతో, ప్రవక్తలతో పూర్తి ఒప్పందముగా ఉంది. దేవుని కుమారుడు రాజకీయ రక్షకునిగా రాలేదు, కానీ దేవుని గొర్రెపిల్ల వంటిది, ప్రపంచం యొక్క పాపాన్ని తీసివేసింది. మనుష్యకుమారుడు దేవుని ఆత్మలో జన్మించినందున మనుష్యులను దేవునితో సమాధానపరచుటకు. ఎవరూ ఈ పనిని చేయలేరు. అతను సర్వశక్తిగల వ్యక్తిగా నిరూపించాడు, ఎందుకంటే ఆయన మరణాన్ని అధిగమించాడు, పాపం యొక్క దాసత్వము నుండి మాకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు మరియు దేవుని ఉగ్రత నుండి మినహాయించబడ్డాడు. సాల్వేషన్ యూదులకు మాత్రమే కాదు, కానీ అందరు యూదులు కూడా అందుబాటులో ఉంది. క్రీస్తు విజయోత్సవ వ్యక్తి. అతని సువార్త అన్ని దేశాలకు తీసుకెళ్తుంది, ఇది ఏదీ నిరోధించదు. ఆయన వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశిస్తుంది.

ప్రశ్న:

  1. క్రీస్తు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలోని ఏడు సూత్రాలు ఏవి?

అపొస్తలుల 26:24-32
24 అతడు ఈలాగు సమాధానము చెప్పుకొనుచుండగా ఫేస్తుపౌలా, నీవు వెఱ్ఱివాడవు, అతి విద్యవలన నీకు వెఱ్ఱిపట్టినదని గొప్ప శబ్దముతో చెప్పెను. 25 అందుకు పౌలు ఇట్లనెనుమహా ఘనత వహించిన ఫేస్తూ, నేను వెఱ్ఱివాడను కానుగాని సత్యమును స్వస్థబుద్ధియు గల మాటలనే చెప్పుచున్నాను. 26 రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను ధైర్యముగా మాటలాడు చున్నాను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండ లేదని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కార్యము కాదు. 27 అగ్రిప్ప రాజా, తమరు ప్రవక్తలను నమ్ముచున్నారా? నమ్ముచున్నారని నేనెరుగు దును. 28 అందుకు అగ్రిప్పఇంత సులభముగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయ జూచుచున్నావే అని పౌలుతో చెప్పెను. 29 అందుకు పౌలు సులభముగానో దుర్లభముగానో, తమరు మాత్రము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తప్ప నావలె ఉండునట్లు దేవుడనుగ్రహించుగాక అనెను. 30 అంతట రాజును అధిపతియు బెర్నీకేయు వారితో కూడ కూర్చుండినవారును లేచి అవతలకు పోయి 31 ఈ మనుష్యుడు మరణమునకైనను బంధకములకైనను తగిన దేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి.ొ 32 అందుకు అగ్రిప్ప ఈ మనుష్యుడు కైసరు ఎదుట చెప్పు కొందునని అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచ్చునని ఫేస్తుతో చెప్పెను.

పౌలు, తన పూర్వపు మాటల ద్వారా, రోమీయులందరికీ, గ్రీకులనూ చీకటిగా ప్రకటించాడని, మరియు క్రీస్తును మాత్రమే ప్రపంచపు కాంతిగా చూపించాడు గర్విష్ఠుడు గవర్నర్ గుర్తించాడు. గర్విష్ఠుడైన గవర్నర్ భరించడానికి ఇది ఒక కష్టమైన సందేశం. ఎందుకంటే, చనిపోయిన వ్యక్తి ప్రపంచానికి రక్షకునిగా ఉన్నాడని మరియు ఈ రక్షకుడు సీజర్ కంటే బలంగా ఉన్నాడు మరియు ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని దేవతల కంటే ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాడని చెప్పాడు. ఫెస్టియస్ ప్రేక్షకులకు ము 0 దు తనతో ఇలా అరిచాడు: "పౌలు మీ మనస్సులో నున్నది. మీరు మీ మనస్సు నుండి బయటకు వెళ్ళారు. మీ చట్టపరమైన ధ్యానాలు మరియు నిరంతర ప్రార్ధనలు మీ కళ్ళు చీకటిలో ఉన్నాయి."

గవర్నర్ తనను అర్థం చేసుకోలేనని పౌలుకు తెలుసు, ఎవ్వరూ యేసును పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా తప్ప, ప్రభువు అని చెప్పగలరు. గర్విష్ఠుడైన గవర్నర్కు ఆయన ఇలా జవాబిచ్చాడు: "నేను పిచ్చివాడను కాను. నేను తెలివిగా చెప్పేది నిజం. ఉత్సాహంతో, ట్రాన్స్లో గాని నేను ఎన్నడూ కలవరపడలేదు. క్రీస్తు సత్యమును నేను వర్ణిస్తున్నాను, ఇతను జీవం గలవాడు మరియు మహిమాన్వితుడు. అకస్మాత్తుగా, పౌలు అగ్రిప్పా రాజు వైపు మొగ్గుచూపాడు, ఈ విషయాలన్నిటికీ తెలిసిన సాక్షిగా ఆయనతో మాట్లాడారు. ప్రతి యూదుడు నజరేయుడైన యేసు సిలువ వేయబడ్డాడని తెలుసు, మరియు క్రైస్తవులు అతని పునరుత్థానంతో ఆనందంగా సాక్ష్యమిచ్చారు.

ఖైదీ అయిన పౌలు గర్విష్ఠుడైన రాజుకు తన పరివారం ముందు మాట్లాడి, సరిగా అడిగాడు: "ప్రవక్తలలో చెప్పబడిన సువార్తలో మీరు నమ్ముతున్నారా? క్రీస్తు వేధించబడ్డాడని, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మృతులలో నుండి లేపబడతారని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా? "రాజు హృదయం ఎలా భయపడిందో చూశాడు. పాత నిబంధనలో వెల్లడి చేయబడిన సత్యం వైపు తాను తప్పుగా ఉండాలని ఆయన కోరుకోలేదు. అందువలన అతను సమాధానం లేదు. అపొస్తలుడు తన కోసం ఇలా జవాబిచ్చాడు: "అగ్రిప్ప అర్చీపా, మీరు నమ్ముతారు." పౌలు ఒక ప్రవక్త. అతను రాజు యొక్క అంతర్గత ఆలోచనలను చదవగలిగాడు, మరియు తన విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకోవటానికి అతనిని ఆకర్షించాలని కోరుకున్నాడు. కానీ ఈ రాజు నెమ్మదిగా స్పందిస్తారు. గుంపు యొక్క అసంతృప్తి అతను కూర్చోబెట్టింది: "బహుశా నేను నమ్మిన మారాయి. మీరు మీ సందేశాన్ని పూర్తి చేస్తే, మీ తలలను నింపి, మీ తలలు నింపి ఉండవచ్చు. అప్పుడు నేను మీ క్రీస్తుకు ఒక ఆహారం చేస్తాను."

పౌలు తన హృదయములో ఆనందించాడు. తన దేశపు రాజు యొక్క హృదయములో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని చూసి, "నేను ఖైదీ కాదు. మీరు మీ పాప బానిసలు. యేసు రక్షకుని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మిమ్మల్ని స్వేచ్ఛగా నియమించాడు. నా గొలుసులు ఉన్నప్పటికీ నేను ఉచితంగా ఉన్నాను. పరిశుద్ధాత్మతో, మీ సోదరి బెర్నిస్, రోమన్ గవర్నర్, మరియు అన్ని అధికారులు, అధికారులు, మరియు కైసరయలోని ప్రముఖులతో కలిసి మీరు నింపినట్లు నేను దేవునికి చెప్తాను.

పౌలు తన ప్రేమతో వారిద్దరినీ ఎదుర్కున్నాడు. తన నోటిలో ఒక ఉద్రేకపూరిత అగ్ని వంటి మాటలు వచ్చాయి, మరియు అతని కళ్ళ నుండి దయ యొక్క కిరణాలు వచ్చాయి. అతను పవిత్ర ఆత్మ నిండి.

తరువాత రాజు నిలబడి, పాల్ ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు. సువార్త శక్తి అతన్ని కొట్టాడు మరియు తన మనస్సాక్షిని మార్చింది. పౌలు నీతిమంతుడైనవాడని ప్రేక్షకులు గ్రహించారు, ఆయన అమాయకుడని వారు సాక్ష్యమిచ్చారు. కోర్టును విడిచిపెట్టిన వారందరికీ ఈ వింత రక్షణతో ఆకట్టుకున్నాయి, అందులో ఒక వ్యక్తి ఖైదీలను దేవుని వాక్యముతో అన్ని హృదయములను తాకిందని పరిశోధకులు ఖండించారు. చివరికి, వాతావరణం, వ్యవహారాల వల్ల ప్రభావితమైన రాజు ఇలా అన్నాడు: "ఈ మనిషి విడుదల చేయబడ్డాడు. కానీ అతను తాను చక్రవర్తికి విజ్ఞప్తి చేశాడని రోమ్కు పంపించవలసి వచ్చింది. "ఈ రాయల్ సమాధానము, సీజర్కు విజ్ఞప్తి చేయకపోతే పౌలు విడుదల చేయబడతాడని సూచించలేదు, ఎందుకనగా యూదుల అత్యున్నత మండలి విడుదల చేయలేదు ప్రజల ప్రతినిధులతో సహకరించడానికి గవర్నర్ ఫెస్టస్ బలవంతం చేయబడ్డాడు. తత్ఫలితంగా, పౌలు తన తండ్రి తలిదండ్రుల కోరిక ప్రకారం రోమ్లో ఖైదు చేయబడ్డాడు.

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మేము నిన్ను ఆరాధించుచున్నాము, నీవు నివసించుచున్నావు, నీవు మనుష్యులను విమోచించియున్నావు. అనేకమంది పాపముల నుండి రక్షింపబడి, సాతాను యొక్క హింసాత్మక శక్తి నుండి రక్షించబడే ప్రతి దేశములో నీ నీతిని, నీ సత్యమును తెలియజేయుటకు మాకు సహాయం చేయుము. నీ పవిత్ర ఆత్మ యొక్క సహనం మరియు సంకల్పంతో నింపండి, మేము ధైర్యంగా మరియు వినయంతో బయలుదేరడానికి, మీ గొప్ప సువార్తను ప్రకటించటానికి.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 04:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)