Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 106 (The Jews attack Paul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
E - యెరూషలేములో మరియు కైసరయలో పౌలు బంధింపబడుట (అపొస్తలుల 21:15 - 26:32)

3. యూదులు పౌలును ఎటాక్ చేసినపుడు రోమా సైనికులు అతనిని తప్పించుట (అపొస్తలుల 21:27-40)


అపొస్తలుల 21:27-40
27 ఏడు దినములు కావచ్చినప్పుడు ఆసియనుండి వచ్చిన యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని 28 ఇశ్రాయేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకును ఈ స్థలమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే. మరియు వీడు గ్రీసుదేశస్థ 29 ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన త్రోఫిమును అతనితోకూడ పట్టణములో అంతకుముందు వారు చూచి యున్నందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని వచ్చెనని ఊహించిరి. 30 పట్టణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెత్తికొని వచ్చి, పౌలును పట్టుకొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి ఈడ్చిరి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 31 వారతని చంపవలెనని యత్నించుచుండగా యెరూష లేమంతయు గలిబిలిగా ఉన్నదని పటాలపు పై యధికారికి వర్తమానము వచ్చెను; 32 వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధి పతులను వెంట బెట్టుకొని వారియొద్దకు పరుగెత్తివచ్చెను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొట్టుట మానిరి. 33 పై యధికారి దగ్గరకు వచ్చి అతని పట్టుకొని, రెండు సంకెళ్లతో బంధించుమని ఆజ్ఞాపించి ఇతడెవడు? ఏమిచేసెనని అడుగగా, 34 సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలువేయుచున్నప్పుడు అల్లరిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను. 35 పౌలు మెట్లమీదికి వచ్చినప్పుడు జనులు గుంపుకూడి బలవంతము చేయుచున్నందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచ్చెను. 36 ఏలయనగావానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలువేయుచు వెంబడించెను. 37 వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పైయధికారిని చూచినేను నీతో ఒకమాట చెప్పవచ్చునా? అని అడిగెను. అందు కతడుగ్రీకు భాషనీకు తెలియునా? 38 ఈ దినములకు మునుపు రాజద్రోహ మునకు రేపి,నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుష్యులను అరణ్యమునకు వెంటబెట్టుకొని పోయిన ఐగుప్తీయుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 39 అందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తార్సువాడనైన యూదుడను; ఆ గొప్ప పట్టణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమ్మని వేడుకొనుచున్నానని చెప్పెను. 40 అతడు సెలవిచ్చిన తరువాత పౌలు మెట్లమీద నిలువబడి జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశ్చబ్దముగా ఉన్నప్పుడు అతడు హెబ్రీభాషలో ఇట్లనెను

పౌలు వినయాన్ని, ప్రేమను మీరు చూస్తున్నారా? అతను అనేక సైన్యాలు గెలిచాడు మరియు అతనితో గణనీయమైన ఆర్ధిక సహకారంతో తెచ్చిన ఒక గొప్ప సైన్యం యొక్క ఒక సాధారణ జెరూసలేం వచ్చింది. మాతృభూమిని విడిచిపెట్టిన సోదరులు, తన పోరాటాల గురించి మరియు ప్రపంచానికి కష్టపడి పనిచేసిన చర్చి పునరుజ్జీవనాన్ని మర్చిపోమని అడిగారు, మరియు పొడవాటి జుట్టుతో ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులకు మరియు ఆర్ధికంగా లేని వ్యక్తికి సేవకుడు అయ్యారు. పౌలు తనను తాను తిరస్కరించాడు, తన విజయాలను మర్చిపోయి, ధర్మశాస్త్రంలోని యోక్ మరియు బానిసత్వంకు తాను సమర్పించాడు. నాజీరాత ప్రతిజ్ఞను తీసుకున్న పేద నలుగురు తరపున, వారి అర్పణల ధర, మరియు ప్రేమ యొక్క విధిని పూర్తి చేసాడు. ఆయన తన యూదుల సహోదరుల కోసమే ఒక అడ్డంకిగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు, కానీ పేదవారి సేవకుడిగా ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. అందుకని, సోదరుల మధ్య విభేదము ఉండకపోవటానికి అతను సుదీర్ఘకాలం చర్చిలను పూర్తీ చేయమని అడిగిన ప్రేమ యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చాడు.

పరిశుభ్రత దినాలు ముగిసినప్పుడు, ఆసియాలోని ప్రావియన్ మరియు ఎఫెసు పట్టణము నుండి యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చిన యూదులలో కొందరు పౌలు, త్రోఫూమస్ యూదులు యెరూషలేము విపణిలో కలిసి నడిపించేవారు. వారు కూడా ఆలయం యొక్క ప్రాంగణంలో ఒంటరిగా ఆయనను కూడా చూశారు. పౌలు అన్యులను దేవాలయములోనికి తీసుకున్నాడని అనుకుంటూ వారు కోపపడి, బిగ్గరగా కేకలు వేసారు. సహాయం! ఈ మనుష్యుడు మా మతాన్ని నాశనం చేస్తాడు. దేవాలయానికి యాత్రికుడి లేకుండా, చట్టం లేకుండా, సున్నతి లేకుండా దేవుని సహవాసం లోకి ప్రవేశించడానికి యూదులు బోధిస్తారు. అతను దేవునికి వ్యతిరేకత. వెంటనే మీ మధ్యనుండి ఈ మోసగాడు విడిపోయి, అతన్ని ఒకేసారి నాశనం చేయాలి."

గందరగోళం మొత్తం గుంపు అంతటా వ్యాపించింది. దేవాలయమును అపవిత్రపరచి, పవిత్ర స్థలమును అపవిత్రపరచువాడు దేవునిమీద కోపము తెచ్చును, జనమునకు మొదటి శత్రువులుగా ఉన్నారు. ఆ పవిత్ర స్థలం లోని అపవిత్రత ఆ పట్టణాన్ని దాని పునాదులను మార్చుకుంది. ప్రజలు వీధులలో మరియు ఇళ్లలో సేకరించడం ప్రారంభించారు. వారు పౌలును పట్టుకొని, కోపంగా ఆయనను దేవాలయం నుండి బయటకు లాగారు. మతసంబంధమైన ఆచారంతో, వారు తన రక్తం పవిత్ర స్థలంలో చంపలేదు. గుడారాలు ఆలయం వెలుపల వచ్చినప్పుడు గార్డులు దాని తలుపులు మూసివేశారు, దాని పవిత్రత మరియు ప్రశాంతతను కాపాడటానికి.

ఇప్పుడు, ఆలయం వెలుపల, మాబ్ పాల్ హింసాత్మకంగా ఓడించింది ప్రారంభించారు. వారు అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించి, వారి చేతులతో మరియు పాదాలతో కొట్టారు. ఒక శతాబ్దానికి ముందుగా పావురం కాలాన్ని పాటించిన స్టీఫెన్ గురించి పౌలు ఆలోచించడం ఆరంభించడం సాధ్యమే, ఈ మొదటి క్రైస్తవ అమరవీరుడు రాళ్ళ స్నానం లో తన చివరి శ్వాసను పీల్చాడు. ఆ సమయంలో పాల్ చిన్నవాడై, మరియు హింసాత్మక చర్యతో పూర్తిగా ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడే అతడు అదే బాధను ఎదుర్కొన్నాడు. క్రీస్తు పదాలు యెరూషలేము మరియు దాని అన్యాయం గురించి మరల నిజం అయ్యాయి: "యెరూషలేము, యెరూషలేము, ప్రవక్తలను హతమార్చి, ఆమెకు పంపినవారిని రాళ్లతో కొట్టేవాడు!"

కానీ యూదుల విశ్వాసుల పదివేలమంది విశ్వాసుల్లో ఒకడు కాదు, యాకోబు పౌలుతో చెప్పిన దానిలో ఆయనకు సహాయం చేయటానికి కనిపించింది. బహుశా వీరిలో కొందరు ఈ వివాదాస్పద వ్యక్తి జీవితాన్ని పూర్తి చేసారో చూడటం ఆనందంగా ఉంది. కాని యేసు తన సేవకునితో మరో పథకాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అతని గంట ఇంకా రాలేదు. దేవుడు తన దేవదూతను తన మహిమను ప్రకాశవంతంగా పంపించటానికి సహాయం చేయలేదు, కాని అతనికి 1000 మంది సైనికులు ఉన్న రోమన్ కమాండర్గా ఉపయోగించాడు. ఈ ఆజ్ఞ అతని అధికారులు మరియు సైనికులతో కొంతమందితో గొడవకు గురైంది. ఈ అవాంతర సంఘటనపై మొత్తం నగరం గందరగోళంలో ఉంది. అతని మొట్టమొదటి ఆలోచనను తిరుగుబాటు మరియు అణచివేత కురిపించడం. ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు యూదు నాయకులు పెద్ద సైనికులను తన సైనికులతో చూసి భయపడి, పౌలను ఓడించడం మానేశారు. హింసాత్మక సమూహంలో నుండి అతన్ని కాపాడటానికి అతన్ని ఒక నేరస్థుడిగా కట్టవలసిందిగా ఆదేశించాడు. కమాండర్ కొందరు ప్రేక్షకులకు కారణం గురించి అడిగారు, కానీ శబ్దం మరియు అరవటం వలన ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోలేకపోయింది. కోపంతో ఉన్న యూదుల కోటలో ఖైదీగా ఉండి తన మనుష్యులను కోపంతో పట్టుకునేందుకు తన మనుష్యులను ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, అతడు వారి చేతుల్లో నుండి తప్పించుకున్నాడు. పౌలు ఆ కోటకు దారితీసిన మెట్ల వద్దకు వచ్చినప్పుడు, సైనికులు అతని చేతుల్లో అతనిని ఎత్తండి మరియు అతనిని మోపారు, అతన్ని గుంపు నుండి చంపకుండా ఉండటానికి బలవంతం చేయబడ్డారు. అతను తన గాయాలు కారణంగా, తన సొంత దశలను నిలబడలేకపోయాడు. క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా వారు గట్టిగా గట్టిగా పిలిచారు: ఆయనను తీసుకోండి! అతన్ని చంపు! అతనేమీ వెంటనే చంపు!"

ఆలయమును నిర్లక్ష్యం చేసిన ఆంటోనియా టవర్ యొక్క తలుపు వద్ద, సానుభూతి మరియు విబేధనంతో గొప్పగా ఉన్న పాల్, అతనిని వినటానికి, అనర్గళమైన గ్రీక్ భాషలో కమాండర్ని అడిగాడు. అతను ఈజిప్టు తప్పుడు ప్రవక్త కాదు, ఆయన రాబోయే క్రీస్తును కలుసుకునేందుకు ఒలీవల పర్వతాన్ని ఎడారిలోకి నడిపించిన ఈజిప్టు తప్పుడు ప్రవక్త కాదని అతను ముందుగా వివరించాడు, ఈ సైన్యాన్ని సైన్యం నుండి దేశం విడిపించడానికి రోమ పచ్చ. అతను అదే కాదు, కానీ ఒక మర్యాదగల వ్యక్తి, మరియు ఒక తిరుగుబాటు కాదు. ఆయన గౌరవనీయులైన రోమన్ పట్టణం నుండి వచ్చాడు. తన ప్రత్యుత్మమందు అతను తన శాంతము నిరూపించాడు, అయినప్పటికీ అతడు మరణం అంచున ఉన్నాడు, అతని రక్తస్రావం గాయాలు.

కమాండర్ తన అభ్యర్థనతో కట్టుబడి మాట్లాడటానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. తన ప్రసంగం ద్వారా ప్రజలకు మరియు అతని కోపంగా ఉన్న ప్రజల మధ్య శత్రుత్వంకు కారణాన్ని గుర్తించగలగాలని ఆశపడ్డాడు. అతను ఒక వేదిక మీద ఉన్నట్లుగా, మెట్ల తలపై, పాల్ నిలబడి ఉండవచ్చు. అతను ప్రజల ప్రజలకు తన చేతిని చాటించాడు, తర్వాత తన దేశస్థులతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. అతను దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయకపోయినా, యూదుల సమూహానికి సంబందించడానికి ఒక అనుకూలమైన సందర్భం ఎన్నడూ ఉండదు. యూదుల మధ్య గొప్ప పశ్చాత్తాపం కొరకు ప్రసంగించుటకు తన సేవకుని బాధను నేను ఉపయోగించాను. అసంతృప్త శ్రోతల్లో ఒక మందమైన నిశ్శబ్దం ఉంది, ఎవరు ఈ మోసగాడు చెప్పాలో వినడానికి శ్రద్ధగలవారు. పౌలు నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతి మాటను వారు జాగ్రత్తగా విన్నారు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు మాకు శ్రమపడ్డావు, మరియు నీ అపొస్తలులు నీ నామము వలన బాధను, బాధను, అవమానాన్ని పాడుచేసుకున్నారు. నీ ఉనికిలో ఎలా జీవించాలో మాకు నేర్పించుము మరియు నీ పేరిట మాకు హక్కు ఇవ్వండి. అనేకమంది మీ సువార్త వినడానికి, మన జీవితాల్లో మీరే చేయబడవచ్చు.

ప్రశ్న:

  1. యూదులు పౌలును ఎందుకు చంపాలనుకున్నారు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)