Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 129 (Future predictions)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

c) Fii ko annabi Iisaa hiiti kon (Yuuhanna 21:20-23)


YUUHANNA 21:20-22
20 Kanko Petruusu o yeyyhitii, o yi’i oo taalibaajo mo Iisaa yidhi ka jokkata bhe, dhun ko oo liiyhinoodho ka bhernde Iisaa fewndo ko bhe nyaamaynoo, o wi’i: Koohoojo, ko hombo woni wattoowo on e joge. 21 Bhay o yi’ii mo, kanko Petruusu, o wi’i Iisaa: Oo dhoo non Joomi an, ko hondhun hebhoyta mo? 22 Iisaa jaabii mo, wi’i: Si midho faalaa o wona haa nde mi artoyi, haaju maa e dhun? An jokkan tun.

Petruusu jaabii noddaandu ndu Karamoko’en noddi mo ndun fii dankagol dammi dhin e baaloy koy. Bhayru ko Yuuhanna woni tosooko on hakkunde taalibaabhe bhen, Petruusu no faalanoo andude ko hondhun annabi Iisaa marannoo mo. Hara o nattayno mo ka suudu sabu cukaaku makko ngun, kaa o wadhay mo hooreejo nyippoowo hareeji dhin?

Hari tobbhere nawliingu no tawaa e nder kongudhi dhi Petruusu yewti dhin, bhayru hino nandita wa si annabi Iisaa no bhurni Yuuhanna yeeso bheya heddiibhe, ko kanko bhuraa yidheede. Ka nafakka sakkitiidho on, Petruusu toddhino Yuuhanna yo o wonan bhe hakkunde mabbhe e Joomi on fii no kibbhu ngun dhuytora e no bhe andira innde janfotoodho on.

Hakkee ko Yuuhanna humondirnoo e annabi Iisaa o darino ka binde leggal altindiraangal, hara himo weebhiti wonkii makko kin. Ko kanko adii hoolaade ko Joomi on immintinaa kon, ko kanko kadi adii mo anditude fewndo ko bhe yalti ka hoore weendu Tiberiyaada. Hari himo jebbilii jokkugol annabi Iisaa, ka tawata dhon kanko Petruusu ko o noddeteedho. Bhernde makko nden no humondiri e nde Almasiihu on nden. Hakkunde taalibaabhe bhen, ko kanko bhurnoo bhadodirde e Joomiraadho on.

No gasa hara Petruusu no faalanoo andude si kanko Yuuhanna o tiindodiroyay yeeso e satteende bhurnde nde makkko ndee ma si tawii ko hebhoyta mo kon no serti e ko hebhoyta Petruusu kon. Annabi Iisaa wi’i mo hita on ndaarir yimbhe bhen dow, kono ko wa musibbhe, hara hidho fonni bhe. Hari hinaa kanko Petruusu haani toppitaade fii ko Yuuhanna muuyanaa kon, on joggodirnoodho e Joomi on wano goddho e goddho jogodirirta non ka tawata dhon kanko Petruusu ko kanko woni hunduko sahaabaabhe bhen. Yuuhanna deyyhi, o ronditii e fee toraare Alla e munyal no jandeeji dhin darniraa non e nder Moftal ngal, o acci batte e maggal e fee doole wondudhe dhen e toraare Alla nden (Sahaabaabhe bhen 3:1; 8:14-15; Galaasi 2:9).

Si en ndaarii no annabi Iisaa jaabori non fii noddaandu ndu Yuuhanna noddaa ndun, en taway wonde ko hitti kon hinaa andugol si tawii en wuuray ngurndan juutudhan e nder ko gollanten kon Almasiihu on maa si tawii ngurndan men dhan juutataa e nder mun. Ko hitti kon, ko weltingol mo, dhoftoo mo. Annabi Iisaa yhettiraa taalibaabhe mun bhen wa wonbhe en nder unirde, kono himo moyyhinande bhe laawol hittungol no bhe mawninira karamoko mabbhe. Huunde en humpitaaki fii mayde Yuuhanna nden. Pelle o maayirno mayde deyyhunde.

Annabi Iisaa yamiri Petruusu yo o ndaaru mo kanko tun, awa hita o wattan yili e bheya taalibaabhe. Dhun no firi wondema en haanaa bhittaade nde yi’udhen bheya gomdhinbhe Almasiihu on no hebhi polgal e nder golle mabbhe dhen. Tippiren no andiren muydhe Alla dhen fii ngurndam men dhan, jokkiren mo bhernde men nden fow, hara en wadhanaali mo dalil woo. Jokkugol Almasiihu on no feewiri ko dhun woni yewtere kala Almasiiyaajo.

O yewti kadi taalibaabhe makko bhen fii artugol makko ngol. Ko artugol makko ngol woni fuddhoode taariika aduna on. Miijooji taalibaabhe bhen fow yaari e nden huunde aroyaynde. Ko sabu ko Alla wondi kon e yimbhe bhen jamaanuuji dhin hendorta ko dhi habbii kon fow. Annabi Iisaa ardoyay e mangural makko ngal. Hara hidhon habbii mo, hidhon jebbilii e nder toraare Alla e golle e mantoore? Hara hidhon haalande bhe wondudhon bhen fii makko? En fottoyay takko makko wondude e gomdhinbhe dhuudhubhe jokkirnoobhe mo gomdhinal.

YUUHANNA 21:23
23 E hoore dhun, kan haala jonnondiraa e hakkunde musibbhe bhen wonde on taalibaajo maayataa. E hara-le Iisaa wi’aali mo wonde on maayataa, kono ko o wi’i ko: Si midho faalaa o wona haa nde mi artoyi, haaju maa e dhun?

Hino fottanaa wondema Yuuhanna wuuruno haa o woni nayeejo, o wonuno misal fii ko mofte dhen habbii kon Almasiihu on. Hari yimbhe bhen no sikka wonde o maayataa dhoo e artugol Joomi on. Hari Puulusa kadi no habbii artugol Almasiihu on, himo sikka o maayataa, o wayletee e nder saa’ihun nii, o yhentinee. Hari Yuuhanna ko mardho hakkil, o holliri no laabhiri wonde fodaari Almasihu on ndin wi’aali Yuuhanna maayataa haa nde kammuuli dhin udditii e nde darjindho on feenyi. Faale makko on e anniye makko on humaaki e ko Petruusu habbii kon. Joomi on luttay wonude Ngaynaako Moyyho on ardotoodho on taalibaabhe makko bhen ka hoore laawol makko tigi.

TORAARE: Iisaa Joomi, ko an woni Dandoowo darjindho on, Ngaynaako sella-finde. Men jarnii ma fii ko ardidhaa kon Petruusu e Yuuhanna no haanirani bhe mo bee e mabbhe. Ko non bhe mawninir-maa ngurndan e mayde. Yedhu men feere no men jokkira maa. Ebbhidan mawbhe amen bhen e yibbhe amen bhen fii ko artugol maa ngol bhadii kon.

LANDAL:

  1. Ko hondhun kongudhi dhi Almasiihu on sakkitii yewtude dhin ka Linjiil firi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)