Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 130 (The witness of John and his gospel)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

d) Fii seeditoore nde Yuuhanna e Linjiila on seeditii nden (Yuuhanna 21:24-25)


YUUHANNA 21:24
24 Ko on taalibaajo seeditii fii dhin piiji windi dhi. Awa hidhen andi nde seeditoore makko ko goonga.

Hidhen taskaade dhoo goongaaji nay hittudhi: Windudho Linjiila on no wuuri fewndo deftere nde o windi nden ka Linjiila yaltinaa, hari ko andaade ka mofte haalaydhe haala gireeki kan. O wonuno taalibaajo annabi Iisaa gila saa’i annabi Yaayaa Lootoowo on maande tuubuubuyee haa yhettineede Almasiihu on wadhude.

Yuuhanna ko seedeejo Iisaa-Almasiihu on seeditordho gite mun dhen tigi. O hedhorno annabi Iisaa wa goddho e goddho, ko dhun o hewtinani en wondude e piiji feyyhunoodhi dhin. Hinaa aaden tawaadho e juulirde nden windii ndee deftere linjiilaare, kono ko kanko Yuuhanna tigi, kanko taalibaajo bhurnaadho on.

No waawi wonde hara o nanataano haala gireeki kan, hara o fillani goddho e taalibaabhe makko bhurbhe bhen faamande fii mun. Piiji sifaadhi dhin no laabhi poy, goongaaji dhin kadi hinaa dillaydhi. Bhen senditaynoobhe nden deftere bhanginirno gooto wondema seeditoore Yuuhanna nden no ko hoolniinde timmunde, sikke woo alaa e dhun. Kon ko bhe fottani ko huunde hittunde non, bhayru nden deftere nde Yuuhanna windi no serti fota e dheya defte tati ka linjiila sifiidhe fii ngurndan annabi Iisaa dhan. Hidhen weltanii Alla fii oo keyee mo oo windudho on Linjiila hewtinani en on.

Bhen yaltinnoobhe on Linjiila no hollirde wa aaden gooto fii kuudhe dhe Almasiihu on huuwi dhen fewndo mabbhe bhayru ko ko bhe hendii mo, bhe newnanaa wonugol gomdhinbhe e innde makko nden. Ruuhu-Seniidho on tippi e mabbhe, o wuuridi e mabbhe, o yedhi bhe feere no bhe anditira ruuhuuji bondhi dhin. Bhe sendindira hakkunde goonga e fenaade e tindi mehi dhin ko fii Ruuhu wakkilinoowo on no ardaade bhe e kala goonga.

YUUHANNA 21:25
25 Iisaa wadhuno piiji goo kadi buy. Si men winduno dhun men fensiti, mi sikkaano si dhen defte dhe men windaaynoo heyhayno e aduna on.

Wobbhe no sikka wonde ko tawi kon defte nay sifiidhe fii ngurndan Almasiihu on no woodi ka Linjiila ko peggal addata. Si en bheyditii bhataake dhe Puulusa windi dhen e deftere goo ka Linjiila sifiinde fii ngurndan Almasiihu on dhan (e wi’e mabbhe), haray dhe timmii dhe jowi. Awa non ngurndan Almasiiyaajo tun ko linjiila e hoore mun. Windudho on qirritii fii ko o nani kon piiji hittudhi fii annabi Iisaa e juudhe taalibaabhe bhen, haa ka tawata o gaynataa fillitaade fow. Ko woni e Alla kon fow no e Almasiihu on. Hannde kadi himo woni e Moftal ngal, ardii ngal ka ngal iwtirta dhon bhaawo makko. Si tawii hidhen etaade no siforen fii kuudhe Almasiihu on dhen fow gila ka ummutal makko haa hande, defte dhen fow gaynataa hebbinde dhun. Almasiiyaabhe bhen no haani habbaade laakara no bhe faamira tooweendi e junndi e luggeendi giggol Almasiihu on ngol e ko ngol huuwata kon e nder taariika Banii-Aadama kan.

Joomi men wurdho on no huuwude e nder aduna on wano o huuwiraynoo non ka saa’i Ahadi Heyri. Medhen yhettiri hoore amen wa barkinaabhe bhayru medhen nanude hito hawa makko kan, medhen faamude miijooji makko dhin, medhen hedhaade noddaandu makko ndun. Yuuhanna no sifaade fii giggol Almasiihu ngol fii no qirritoren wonde: «Daaluyee on wontii neddho, o hodhi hakkunde men, dhun ko on heewudho moyyhere e goonga. Awa-le en puddhike mangu makko ngun, ngun mangu ngu Bhiddho bajjo on hebhi e Baabaajo on.»

TORAARE: Men jarnii ma Iisaa-Almasiihu Joomi fii ko tindindhaa kon Yuuhanna jiyaadho maa on no o windira deftere Linjiila giggol maa ngol. Hidha yewtude men rewrude e kongudhi makko dhin. Men jarnii ma fii yurmeende maa nden e kongudhi maa dhin e kuudhe maa dhen e ngurndan maa dhan e mayde maa nden e ummutal maa ngal. A fennyinanii men Baabaajo on, a yaafanike men junuubaaji amen dhin. A yedhii men ngurndan kesan rewrude e Ruuhu maa on.

LANDAL:

 1. Ko seeditoore honde bhee yaltinbhe deftere linjiila nde Yuuhanna windi nden seeditii?

LANDE DHEN – 7

Jangoowo teddudho,
hewtinan men jaabaaji 20 feewudhi e nder dhee lande 24 wondhe ley dhoo. Si hawrii on jaabike lande dhe landadhon dhen e nder koy deftoy jeegoo feyyhukoy, men addanay on meetelol seeditiingol fii wakkilaare mon nden e nder ko jangudhon kon deftere Linjiila nde Yuuhanna windi nden.

 1. Ko humondiral hongal woodunoo hakkunde Iisaa e Petruusu fewndo ko Hannaana wonunoo e wadhangol annabi Iisaa lande?
 2. Ko honno e wano honno annabi Iisaa wontiri Landho?
 3. Ko hondhun faameten e koo ko rentudhen annabi Iisaa no piyeede, katanwol bulle no wadhaa ka hoore makko himo bhornii dolokke bodheejo?
 4. Ko fii hondhun Pilaatu nyaawani annabi Iisaa?
 5. Ko hondhun bindol wadhaangol ngol ka dow leggal altindiraangal firi?
 6. Ko kongudhi tati hondhi Iisaa yewti?
 7. Ko hondhun faameten fii ko yhi’e Iisaa dhen ronkaa kon heleede?
 8. Ko hondhun faameten fii ko Iisaa wattinaa kon?
 9. Ko seedeeji tati hondhi seeditii fii ummutal Iisaa ngal?
 10. Ko hondhun Yuuhanna hoolinoo fewndo ko o naati ka nder yenaande?
 11. Ko fii hondhun Mariyama jokkani dhabbhitugol furee Iisaa Joomiraadho on haa ko on feenyannoo mo o noddiri mo innde makko nden?
 12. Ko hondhun e nelal Almasiihu on hewtinani en rewrude e Mariyama Magaduuna?
 13. Ko hondhun woni firo yewtere aranere Iisaa nde o yewti nden taalibaabhe makko bhen bhawto ummutal makko ngal?
 14. Ko fii hondhun taalibaabhe bhen weltanii?
 15. Ko hondhun nhaldhini e fee ko taalibaabhe bhen nuli kon Qu’y a-t-il d’étrange dans l’envoi des disciples?
 16. Ko hombo woni Ruuhu-Seniidho on? Ko hondhun o huuwata e fee seeditoore nde seeditantodhon nden Almasiihu on?
 17. Ko hondhun qirritande Toomaa nden firi?
 18. Ko fii hondhun annabi Iisaa noddirani «barkinaabhe» gomdhinbhe bhe yi’aali mo bhen?
 19. Ko hondhun Yuuhanna sifii ka rawnoode deftere Linjiila nde o windi nden?
 20. Ko fii hondhun yungande hawniinde nden addirani taalibaabhe bhen hersa?
 21. Ko hondhun nhaldhini on e nder yewtere feyyhunde nden hakkunde annabi Iisaa e Petruusu?
 22. Ko honno Petruusu mawniniri Alla?
 23. Ko hondhun kongudhi dhi Almasiihu on sakkitiidhi maakude dhin e nder nden deftere Linjiila firi?
 24. Ko hondhun bhee yaltinbhe deftere Linjiila nde Yuuhanna windi nden seeditii fii mun?

Hewtinanee men jaabaaji dhin hara on yejjitaali windugol no laabhiri adereesi mon on ka ambuloopu e ka kaydiri ka wadhudhon dhon jaabaaji mon dhin, windanon men e ndee innde dhoo:

Waters of Life (L'Eau de la Vie)
B.P. 600 513
70305 Stuttgart
Allemagne

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

P.S. Si hidhon faalaa jokkitaade jangugol Kitaabul-Muggadasi on e juudhe amen, men nabhanay on e nder welo-welo jandeeji goo ittaadhi e defte goo suutaadhe ka Kitaabul-Muggadasi.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)