Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 128 (Peter confirmed in the service of the flock)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
B - Fii immutal Iisaa-Almasiihu on e feenyannde makko nden (Yuuhanna 20:1 - 21:25)
5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

b) Fii no Petruusu tabintiniraa ka golle makko aynugol wuru ngon (Yuuhanna 21:15-19)


YUUHANNA 21:18-19
18 Ko fii ka haqiiqa haqiiqa mi andinii ma, wa fewndo ko wonnodhaa suka, a daditantono hoore maa dolokke maa on, yahaa ka faaladhaa. Kono si a nawyoyii, a fontay juudhe maa dhen, goddho dade, o nabhe ka a faalanooka. 19 Tawi ko o wi’iri dhun, ko fii holugol ko mayde honde Petruusu maayata fii mawningol Alla. Bhay o gaynii yewtude mo dhun, o wi’i mo: Jokkan.

Annabi Iisaa faami wondema bhernde Petruusu, taalibaajo makko on, wontii wakkiliinde e fertiinde. Nde goddho ari woo e fottude e Almasiihu on, ootigi reway e saa’i ka o welto o wewla o jinya fota fii annabi Iisaa. No o hendori Ruuhu-Seniidho on, o hebhay weltaare tiidhunde, o henyoo fii no o hisinira bheya yimbhe. Kono ko bhuri kon, ko jinyo banii aadama o huuwirta dhun, hara hinaa e tindinoore annabi Iisaa nden, on newiidho e torotoodho Alla e on nabhidotoodho.

Kono non annabi Iisaa hiitornoo fii ko hoolaare nde Petruusu hoolii mo nden bontoyta kon nde neebhoyi, adii o mawninde mo ka bannhe Ruuhu, o dhoftoo Joomi on dhoftaare timmunde, o wontana mo giggol makko ngol o jeyi, hara ko muydhe Alla dhen tun o huuwata.

Petruusu lutti Yerusalaam dhon, o yaraali ka bhe wona Yahudiyanke bhen. O piyaa, o naadaa ka kaso laabiiji buy. Tun nyande goo malaa’ikaajo Joomiraadho on yaltini mo ka kaso. Ruuhu Joomiraadho on nawri mo ka Korneliyuusu, hooreejo suubhaabhe roomiyankoobhe, o tawi jaka Ruuhu-Seniidho on no waawi jippande e bhe wonaa Yahuudiyanke bhen, bhen yhettiranoobhe wa tuunubhe haa nden nyalaande. Ka fennyinngol Linjiila on fewndii dhon, o udditii baafal ngal no nelaabhe bhen hewtira aduna on fow.

Bhawto ko o yalti ka kaso Heroodu, landho diiwal ngal on, Petruusu yhewtii mofte sincaadhe dhen kesun, tentinii bhawto yaltugol makko ka kaso. Ko non hooreejo sahaabaabhe bhen yhewtornoo Iisayankoobhe bhe wonaa Yahuudiyanke bhen, o wakkilini bhe e fee waajagol bhe waajuuji iwudhi ka Baabaajo on. Aada on no wi’i wonde ko e nder cukkeede wadhunoode nden ko oo wi’eteedho Neron laamii o maayi. Himo yhettiri hoore makko wa mo handaa e maayirgol wa Joomi makko on, o torii lettoobhe mo bhen yo bhe fempu mo ka hoore leggal altindiraangal, hara hoore nden no wontiri ley. Annabi Iisaa yewtuno fii mayde Petruusu nden o wi’i wonde Petruusu maayay mayde mawninaynde Alla.

Nyande goo, Petruusu wi’i annabi Iisaa himo jebbilii okkitirgol ngurndan makko dhan Joomi makko on. Annabi Iisaa jaabii mo, wi’i: «Ka mi woni yahude ton a waawataa lan jokkude fewndo dhoo, kono o jokkitoyay lan si neebhii» (Yuuhanna 13:36). Annabi Iisaa humindiri taalibaabhe makko bhen e bawgal makko ngal e mangu makko ngun fii no bhe wonira gooto kambhe e makko e Baabaajo on e Ruuhu-Seniidho on. O tawnori bhe e tampereeji makko dhin e mayde makko nden, pudhal mangu ngun. Mangu ngun ka Linjiila hinaa jalbeendi ndin maa teddungal ngal e gite banii-aadama dhen fewti, kono ko tampere nden e leggal altindiraangal ngal fii on yidhudho en. Petruusu waawaano mawninirde Alla immorde e anniye makko on, kono yhiiyhan Almasiihu on dhan labbhinii mo, bawgal Ruuhu on lootii mo no o hayfinira hoore makko, o wuurana Joomi makko on o maaya fii mawningol mo.

Onsay, bhawto dhun Almasiihu on yamiri Petruusu yamiroore wadhoowo hare, o wi’i mo: Jokkan!» Si hawrii hidhen jokkude mo ka ngurndan men e ka mayde men, en sonyay bhibbhe wondubhe e giggol ngol, horminen innde Baabaajo yurmeteedho on.

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, medhen jarnii maa sabu a bugitaaki Petruusu, hay si tawii o yeddii fii maa, kono a noddii mo fii no o mawninira Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on ngurndan e mayde. Yhettu ngurndan amen dhan, labbhinaa men. Wallito men no men ardinirira maa anniye amen on e no men huutorira yamirooje maa dhen e no men yidhira aybhe amen bhen e no men teddinire e nder gomdhinal wondugal e dhoftaare. Yo ngurndan amen dhan wonane mantoore fii moyyhere maa nden!

LANDAL:

  1. Ko honno Petruusu mawniniriri Alla?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)