Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 112 (Christ's word to his mother; The consummation)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
4. Fii leggal altindiraangal ngal e mayde annabi Iisaa nden (Yuuhanna 19:16b-42)

c) Fii Kongudhi dhi annabi Iisaa maakani dhin yumma makko (Yuuhanna 19:25-27)


YUUHANNA 19:25-27
25 Tawi yumma makko e minnyiraawo yumma makko, dhun ko Mariyama sonna oo wi’eteedho Kulopaasi, e Mariyama et Magaduun no darii ka binde leggal altidiraangal ngal Iisaa fempaa e mun ngal. 26 Bhay Iisaa yi’ii yumma makko, awa kadi oo taalibaajo mo o yidhi no darii takko yumma makko, onsay o wi’i yumma makko: Neene, ko on dhon woni bhiddho mon on. 27 O wi’i taalibaajo on kadi: E hino dhon yumma maa. Gila e on saa’i dhon, taalibaabjo on nabhi Mariyama neene Iisaa ka mun.

Yuuhanna fillitaaki kongudhi arani dhi annabi Iisaa yewti dhin ka hoore leggal altindiraangal. Ko yaafanagol aduna on o fuddhori, ontuma o yaafanii ngujjo wondho on takko makko e fee ko o ronditii kon aybineede nden. Dhin taariikaaji hari no andaa ka mofte fewndo ko Yuuhanna windata.

Julnoobhe bhen yiltitii hoore bhe habbaaki ko o torii kon Baabaajo on yaafuyee. Jamaa on kadi yahi fii ebbhindinagol fii ittugol sadaka baaloy koy ka Juldeere Yawtaneede. Hari saa’iiji heddiidhi dhin dhuudhaa. Hooreebhe julnoobhe bhen no yahude fii wadhugol dewe wadheteedhe dhen ka juldeere jamaa mawde nden. Liite wuttaa ka maadiiji saare, yhiiyhan sadaka dhan hibbaa ka juulirde mawde, yhiiyhan dhan no ila ilude. Juulirde mawde nden no iida beyti. Ka bhaawo saare Yerusalaam, Baalun Alla laabhukun kun no wengaa ka hoore leggal altidiraangal, himo yejjitaa e himo aybinaa. Suufaabhe bhe wona Yahuudiyanke bhen no aynude fempaabhe bhen tato ka leddhe altindiraadhe.

Ko onsay suddiibhe goo bhadii leggal altindirangal, hibhe deyyhi. Dhin piiji fow hari no diwi bhe. Jom-Bhural on no yeeso mabbhe, himo tampa tampere makko nden. Hunduko mabbhe no ombii ombaade, ko karahan bhe wonunoo tororde. Wobbhe no nhurnhurta dheri windiidhi ka nder Zabuura.

Annabi Iisaa nani wullaandu wondu ndun ka bhernde yumma makko en, o faami kadi gondhi illaydhi dhin ka gite Yuuhanna taalibaajo makko yidhaadho on. Fii makko no aanini mo, fii kala himo e daande mayde. Tun nde wootere, o maaki: «Neene, ko on dhon woni bhiddho mon on.»

Hari giggol Almasiihu on ngol huubhii: himo dankaade bhe o yidhi bhen hay si himo wondi e tampere tiidhunde. Ko ko Sim’uunu hitaninoo kon Debbo mo andaa gorko on laatii, e maanaa o hebhay nguli bhernde wa tufiraande kaafa (Luuka 2:35).

Bhay o waawaali okkude yumma makko kaalisi maa suudu, annabi Iisaa yedhi bhe giggol ngol o yedhunoo ngol taalibaabhe makko bhen. Yuuhanna arduno e yumma Almasiihu on (Matta 27:56), fii kala o lintaali innde makko nden wondude e innde debbo mo andaa gorko on fii wota o hayfin teddungal ngal o joganii ngal Almasiihu on fewndo saa’i mangural makko ngal. Fewndo ko annabi Iisaa yewtidi e Yuuhanna, o halfini mo yumma makko, taalibaajo on naati ka nder ndaygu leggal altindiraangal ngal. O hirbii yumma Mariyama, o werni mo ka makko.

Bheya suddiibhe wadhi seeditoore mabbhe nden. Joomi jattindho on goddho e mabbhe jinnaaji jeedhidhi. On ko Mariyama Magaduuna. Hari o yi’ii ka wonkii makko polgal ngal annabi Iisaa jogii ngal. Hari himo yidhi Joomi makko on e himo jokkude mo.


d) Fii lannoode nden (Yuuhanna 19:28-30)


YUUHANNA 19:28-29
28 Bhawto dhun, nde tawnoo Iisaa no andi wonde fow huubhii, o wi’i: Midho dhondhaa fii ko bindi dhin wi’i kon no laatora. 29 Tawi loonde tew njaram lammudhan no dhon. Bhe wadhi linsere e salndu leggal no wi’ee hisoopu, bhe yolli nde ka ndiyan, bhe bhanni ka hunduko makko.

Windoowo Linjiila on no joginoo dokkal fii yewtugol piiji dhuudhudhi e nder kongudhi seedhaaji. O yewtaali en hay huunde fii nibhe wadhudhoodhe dhen e hoore leydi ndin maa fii ko Almasiihu on ewnii kon fii ko o tertaa kon yeeso tikkere Alla nden sabu junuubaaji men dhin. Kono himo humpitude en ka lannoode ko on tippirta kon e mayde nden yeru saa’aaji tati, o andi wondema mayde nden bhadike. Yuuhanna miijanooki wonde mayde nden foolii annabi Iisaa, kono annabi Iisaa anniyike okkitirde hoore makko sadaka. Wonkii makko kin ronkii sabu ngal kuugal fewtungal aduna on fow fii sottande nden. Annabi Iisaa yi’i ka kisiyee timmudho on weebhitanaa yimbhe bhen fow, himo andunoo wonde mayde makko nden jattinay miliyonji junuubankeebhe e nder bonnere mabbhe nden, newnana bhe no bhe arira ka Alla. O yi’i law conyal ngal e ko mayde nden rimoyta kon.

Haala joltuka no iwude ka toni makko: «Midho dhondhaa.» Tagudho leydi ndin on e seppudho on ka hoore leydi no dhondhaa. Giggol wontugol ngol neddho no dhabbhude giggol Baabaajo suudhunoodho mo on yeeso mun ngon. Ko huunde hewtoyaynde non ka nder yiite jahannama ka wonkii e bhandu baanii-aadama maayoyta dhonka, hara bhe hebhoytaa ko bhe bhubbhinira dhengal mabbhe ngal. Almasiihu on fillitino nun misal fii aaden gallon on ka nder yiite jahannama ooyunge, himo dhondhaa, himo jeeja annabi Ibraahiima yo o imminan mo Laazaru o jula hondu makko ndun ka nder ndiyan bhuubhudhan dhan fii bhubbhinangol mo toni dhin. Hari annabi Iisaa ko neddho, andoowo dhonka men kan, kono o andude dhonka makko kan woo nde kuugal hisinayngal ngal timmunoo. Ruuui-Seniidho on fennyinno golle makko dhe o jattinirta en dhen duubhi guluuji adalde mun ka Zabuura 22:13-18, wano o hollirnoo non kadi fii njaram lammudhan dhan. En andaa si tawii ko njaram lammudhan tun maa jillidiraadhan e ndiyan woni ko suufaabhe bhen okkordhoo annabi Iisaa fii yawagol mo maa yurmingol mo. Hidhen sutii wonde hari hinaa ndiyan tun. Iisaa neddho on, Bhiddho Alla on no lo’unoo e on saa’i.

YUUHANNA 19:30
30 Bhay wonii o yhettii dhan njaram, o wi’i: Fow laatike. Bhawto dhun o liiyhi hoore nden, o timmi.

Bhay o lannii yhettude dhan njaram lammudhan, annabi Iisaa yewti kongol wondugol ngol e polgal ngal: «Fow laatike!» Nyalaande feyyhunoonde nden, Bhiddho on landino Ben mun yo o mawnin mo ka hoore leggal altindiraangal fii no sottiredhen fii no Baabaajo on tigi mawniniree. Bhiddho on andi rewrude e gomdhinal ngal wonde nden toraare jaabinaama, o timminii kuugal ngal Baabaajo on halfinnoo mo ngal (Yuuhanna 17:1, 4)

Hay ka hoore leggal altindiraangal, ko laabhal ngal ardii annabi Iisaa. Kongol wondugol e ngayngu woo fuutaaki mo, maa o nhurnhurta yurmeende maa o ewnoo angal tama’u, kono o yaafanike aybhe makko bhen, himo catii e giggol Alla ngol, on wa’andho en wa ganyo fii nafa men. Hari annabi Iisaa no andi wonde o timminii kuugal hisinayngal ngal sabu Alla timminii ardidho en on ka kisiyee men rewrude e tampere nden. Gooto waawataa naatude ka luggeendi e ka tooweendi giggol Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on, ko fii Bhiddho on ko hoore mun tigi ittani Alla sadaka e bhaawo ella e hoore ardoreede Ruuhu poomayankeejo on, e fee sadaka wurdho (Yahuudiyankeebhe 9:14).

Gila ko Almasiihu on ewnii ewnande sakkitorde nden ka leggal altindiraangal, kisiyee on timmii, o handaa han kadi e wonugol timmudho. Hinaa wakkilaare men nden maa kuudhe men moyyhe dhen maa julde men nden maa labbhal men ngal addata en no wuuriren ngurndan feewudhan e laabhudhan. Bhiddho Alla on wadhii dhun nde wootere ko yoni fii saa’iiji dhin fow. Rewrude e mayde makko nden piiji kesi fuddhike, bhuttu ngun tabitii sabu Baalun Alla kun moyyhintinii hakkunde men e Baabaajo on. Kala gondhindho haray fewnaama.

Annabi Iisaa liiyhi sala mun on maande fii teddungal e mangural. O watti wonkii makko kin e juudhe Ben makko on yidhudho mo soono kala. Ngol giggol poodhi mo ka jullere laamu ka yaafuyee on hebhotoo dhon, himo toolii ton haa hande ka sengo nyaamo Baabaajo on, ko bhe huunde wootere.

TORAARE: Yaa an Baalun Laabhukun bhooraykun junuubu aduna on. Hidha handi e hendagol bawgal ngal e jawle dhen e faamu ngun e teddungal ngal e baraaji dhin wondude e ngurndan amen dhan. Wallan no mi bhantira gite an dhen e maa, yaa an Fempaadho ka leggal altidiraangal no mi torora maa yaafuyee ellaaji an dhin e no mi gomdhinira ko labbhintaa lan kon sabu yurmeende maa nden e yhiiyhan maa dhan.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e maakuuji tati annabi Iisaa maaki?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)