Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 100 (Introduction to the intercessory prayer; Prayer for the Father's glory)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
E - Fii toraare nde annabi Iisaa fattorani en nden (Yuuhanna 17:1-26)

1. Hunorde nden fii ko annabi Iisaa fattanii en kon


Annabi Iisaa kurkanike Banii-Aadama rewrude e Linjiila makko on e kuudhe makko dhen. O sellinii nyawbhe bhen, o nyamminii welaabhe bhen, o udditii gite bumbhe bhen o immintinii maybhe bhen. Hari giggol makko ngol ko fennyinannde mangu mawgu Alla ngun e tumbo ngaygu ngun e mayde nden.

Ko o fuddhotoo golle makko dhen, jamaaji dhin no dogude ara e makko. Nde dental diina Yahuudiyankeebhe, ngal dental no mottindiri rewoobhe Alla bhen e naafigiibhe bhen, tawunoo wonde tugaale diina kan e sariyayaagal mabbhe ngal fuddhike yanude, bhe kambani annabi Iisaa e taalibaabhe mun bhen bhe wi’i : bhe radhoto bhe, bhe wara bhe. Ko jamaa on jinyi kon dhuytii, bhe yiltii bhaawo annabi Iisaa. Onsay Almasiihu on e wobbhe taalibaabhe sellafindeebhe bhen hebhi jokke, kono kanko annabi Iisaa o bheydi tun yidhude aduna on.

Ka sakkitorun, Dental ngal hebhi ballal e juudhe e goddho e taalibaabhe bhen sappoo e dhidho. O ebbhidanii janfagol Karamokoojo on ka tawi dhon kanko annabi Iisaa himo ebbhindinde taalibaabhhe bhen e noddaandu ndu bhe noddaa ndun fii no bhe laatora taalibaabhe fewndo ko bhe nafodata ka saa’i ahodagol ngol. O fennyinani bhe fii ko o humondiri kon e Baabaajo on humondiral gootal, o wi’i bhe Ruuhu Wakkilinoowo on tiidhinay bhe e nder giggol Allaahu on ngol fii kala hibhe hebhude jokke.

Kono taalibaabhe bhen faamaali ko Joomi mabbhe on faalaa kon bhayru Ruuhu-Seniidho on addanaaka bhe taho. Wano non, annabi Iisaa no fewtude e Baabaajo on tigi o halfina mo ruuhu makko on wondude e mo taalibaabhe bhen on. Himo toranaade kadi bhen gomdhinoobhe e makko rewrude e ko sahaabaabhe bhen seeditotoo kon.

Ko Almassiihu on fatii kon ka simoore 17 no holli en wonde Bhiddho Alla on no bhanginani en no Bhiddho Allaahu on yewtirta e Baabaajo on non e noone giggol humindirgol mo ngol e Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on. Ruuhu wallitotoodho on fii toragol no hitti dhoo fota. Kala jangudho e fee wattangol yiili nden simoore ootigi naatay ka nder Rewirdu Allaahu on ka dewal ngal e Fattagol ngol wadhata dhon soono kala.


2. Fii toraare mawninayde nden Baabaajo on (Yuuhanna 17:1-5)


YUUHANNA 17:1
1 Bhay wonii o wowlirii nii, onsay Iisaa bhanti gite dhen, o fewti ka dow, o wi’i: Baaba an, saa’i on hewtii. Mawnin Bhiddho maa on, fii no Bhiddho maa on mawninira fii maa.

Almasiihu on no hollude taalibaabhe makko bhen wondema kanko e Baabaajo on ko bhe gooto. Himo humondiri e Baabaajo on, Baabaajo on no humondiri e makko. Kala yi’udho lan, haray yi’ii Baabaajo on. Kono taalibaabhe bhen waawataano faamude nden fennyinannde dhon. Bhe waawataano faamude wondigal allankaaku ngun e bhandu ndun. Annabi Iisaa watti taalibaabhe makko lo’ubhe bhen e majjubhe bhen e juudhe Ben makko fii no on hentinirana bhe, o mara bhe e nder humondiral e giggol Alla ngol e laabhal makko ngal.

Ko o bhanti gite dhen ka kammu, annabi Iisaa no nhaldhini taalibaabhe bhen. E ko honno o tororta Baabaajo wondho on ka kammu hara kadi himo wi’ude wonde himo humondiri e Baabaajo on, Baabaajo on kadi no humondiri e makko? Dhen kuudhe dhe faamotaako no diwi ruuhuuji mabbhe dhin. Rewrude e Ruuhu-Seniidho on, hidhen andi wonde dhin miijooji dhidhi ko feewudhi: humondiral timmungal hakkunde Baabaajo on e Bhiddho on wondude e ko mo kala e mabbhe kadi joganii kon hoore mun hettaare mun nden. Allaahu on no mawni bhuri ruuhu men on. Si hawrii piiji dhin labhanaali en, torodhen Alla yo o hentinan en. Ko fii gooto waawataa faamude Baabaajo on e Bhiddho on bhaawo Ruuhu Seniidho on.

E nder nden toraare, annabi Iisaa no noddirde Alla Baaba. Allaahu on hinaa tun Joomiraadho laabhudho e Nyaawoowo hulbhiniidho, kono giggol makko wondugol e yurmeende ngol no mottindiri dhiya moyyhereeji makko fow. Alla tigi woni Giggol laabhungol e Goonga wondudho on e yurmeende. Ngon miijo heso iwungo ka Alla on wondho Baabaajo wondudho e giggol on jibinaama fewndo ko annabi Iisaa wonti Bhiddho Alla rewrude e Ruuhu-Seniidho on. Himo wuuridi poomaa e Alla, kono o wontii neddho fii no o sottira en fii Laabhudho on. Ko nden fennyinandde wadhaande e innde Baabaajo on woni dayyhere nelal ngal annabi Iisaa addani ngal aduna on. Rewrude e on goonga fennyinaadho, annabi Iisaa jattinii en kulol nyaawoore nden bhayru ko Nyaawoowo on woni Ben men, ko kanko kadi yedhi musiddho men on hoolaare, on yobhandho en nyamaade nden. Si on accii wonkii mon kin hebbiniree innde Ben makko nden rewrude e maakuuji annabi Iisaa dhin, on wuuray rewrude e ngal andal, on faamay nelal wongal ngal ka Linjiila.

Almasiihu on qirritike yeeso Ben makko wonde saa’a bhurdho on hittande aduna on hewtii, saa’a moyyhintingol hakkunde Alla e aaden on. Yimbhe bhen e malaa’ikaabhe bhe e diinaaji dhin e faamuuji neddhanke dhin no habbinoo dhin saa’iiji hay si bhe faamaano fii dhun. Saa’a on hewtii. Hari Almasiihu rondike bonnere aduna on wano Baalun Alla kun. Fewndo on saa’i, hari on janfotoodho no ka hoore laawol kanko e suufaabhe bhen ka juulirde fii wadhugol Bhiddho Alla on e joge, e maanaa neddho lo’udho e dolnudho on dhin dhidhi kala non, hebuliidho maayugol hara o dhabbhaali ko danda mo.

YUUHANNA 17:2
2 wano yedhirdhaa mo bawgal e hoore kala neddho non, fii no o yedhira kala mo okkudhaa mo ngurndan poomayankejan.

Yimbhe heewubhe no miijoo wonde ndee halfere «mangu» no firi ndaygu e jalbeendi. Annabi Iisaa no qirritii wonde giggol makko ngol o yedhiri ngol sadaka ko kangol woni dayyhere mangu ngun e tumbere goonga fii ko o woni kon. O torii Ben makko yo o maru mo e giggol, fewndo ka o woni dhon ka hoore leggal altidiraangal ka tampere nden e kulol ngol wadhi dhon. Jalbeendiiji giggol iwungol ngol ka Alla no jalbunde fota e fempaadho on. Bhiddho on no faalaa sakkaade hoore mun fii murtubhe bhen e hunyubhe bhen fii no bhe fewniree rewrude e mayde makko nden. Ko dhon woni tumbo taariika Bhiddho Alla on.

O hulaali wi’ugol hinaa fii hoore makko o maayanta, kono ko fii mangu Baabaajo on, o ronditoto tampereeji dhi gooto woo gaynataa ronditaade. Himo mawninde Baabaajo on ka hoore leggal altidiraangal e himo timminde moyyhintingol ngol hakkunde Banii-Aadama e Alla. Ka junuubu on yaafaa dhon, ko dhon giggol Alla ngol yaajata. Ruuhu-Seniidho on imminanaama bhen gomdhinbhe Almasiihu on fii no faybhe Alla bhen mawninira Baabaajo on rewrude e jikku mabbhe on. Ko bhuri dhun, Baabaajo on mawninirte rewrude e faybhe naataybhe bhen fow kesun ka nder bheynguure makko. Wano non, annabi Iisaa no toraade yo faybhe heewubhe jibinire kesun ruuhu e goonga e teddungal innde Baabaajo on.

Bhiddho on nyoggi yewtere nden e fee ko Baabaajo on yedhunoo-mo kon bawgal ngal fow e hoore yimbhe bhen. Ko Almasiihu on woni Alla tigi-tigiijo on e Tagoowo on e Sottoowo on. Ko kanko woni Joomiraadho men on e Landho men on e Nyaawoowo en on. Ko kanko jeyi en, ko kanko tun kadi woni tama’u men on. O hendoraaki ngal bawgal fii nyaawugol en maa bonna fii men, kono ko fii dandugol en, o wonana en kadi ardiidho. Ardu Almasiihu on ko fii no gomdhinbhe bhen hendora ngurndan poomayankejan dhan. Mayde nden alaa doole e hoore mabbhe. Ka hoore leggal altidiraangal, annabi Iisaa yaafanike yimbhe bhen junuubaaji mabbhe dhin. Hay si tawii ko yimbhe seedhaabhe tun jabhi kisiyee mo o yedhi bhe on, ko gomdhinbhe bhen woni lenyol subhaangol gomdhinbhe bhe Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu Seniidho on, hibhe jokki mangu hisinayngu e immorde Almasiihu on. Ruuhu iwudho on ka Alla no tabiti e mabbhe. Ngurndan mabbhe kesan dhan ko kaawake e oo saa’i fewndiidho, ko dhun mawninta innde Baabaajo on.

YUUHANNA 17:3
3 Ngurndan poomayankeajan dhan ko yo bhe ande an Alla bajjo Goongaajo on, e Iisaa Almasiihu, mo nuludhaa on.

Ruuhu Seniidho on no tentini on maaku annabi Iisaa fewtudho Alla. Ko kanko woni Baaba Almasiihu on e Baaba men enen kadi. On mo faamii on gundoo immorde ka Alla e mo gomdhii mo hebhii ngurndan dhan lannataa dhan. En waawataa andude Alla si en andaalli taho Iisaa-Almasiihu on. On mo yi’ii Baabaajo on e fee Bhiddho on, hoolike mo, o wattitete, o yhettiree wa bhiddho. Andugol kongudhi Almasiihu on dhin hinaa gandal niinaa nii tun, kono dhun no bhangini wattitande ka bannhe ruuhu. Alla no wattitude mbaadi makko ndin ka gomdhinbhe bhen fow. Ko hondhun woni firo ndin mbaadi iwundi ka Alla? Ko giggol e goonga e peewal ko Ruuhu-Seniidho on tagata kon e men. Ko mawningol kadi Baabaajo on sabu moyyhereeji makko dhin.

Ko Almasiihu on imminiraa ka aduna ko fii no yimbhe bhen faamira wondema bhaawo makko bhe waawataa andude Alla. Ko Bhiddho on woni mo Alla nuli on, on huuwiroo bawgal ngal mun ngal giggol e laabhal. Si tawii hidhon faalaa andude Alla Goongaajo on, jangee ngurndan annabi Iisaa dhan, on wonudho mbaadi Alla ndin subhaadho makko on e fee maandinireede Ruuhu on. Ko Almasiihu on kadi woni Landho Lambhe bhen e Yottinoowo sadaka on ka Alla e Annabaajo timmudho on e Daaluyee Alla wontudho on neddho.

YUUHANNA 17:4-5
4 Mi mawninii ma ka hoore leydi, mi timminii kuudhe dhe yamirdhaa mi wadhugol dhen. 5 Jooni non an kadi, yo Baaba an, mawninan takko maa tigi, hara ko mangu ngu mi joginoo takko maa ngun ado aduna on woodeede.

Fewndo ko o woni ka hoore leydi, annabi Iisaa no miijoo soono kala fii Baabaajo on. Himo seeditanaade mo o timmina kuudhe makko dhen. Hari o hayfinii hoore makko fii no o mawninira Baabaajo on. Ko o habbornoo kon Baabaajo on, o hewtinanii en dhun. Hari ngurndan makko dhan fow no mawninde Baabaajo on. Himo hoolinoo wonde toraareeji makko dhin jaabinte. O timminii golle fii sottande nden ka hoore leggal altidiraangal. Kono non o townitaaki sabu golle dhe Baabaajo on halfini mo dhen. Himo jabhi wonde ko Baabaajo on timmini dhi fow. Bhay non annabi Iisaa tippinii hoore makko, o hawkii teddungal ngal o handunoo e mun ngal, awa hino haani ka mangu ngun artana haa poomaa. E nder kon ko windii, himo tentini wonde himo marunoo mangu ngun adii aduna on daraade, gila poomaa, Alla mo Alla wadhi mo makko on, ndaygu ngu Alla wadhi ngu makko ngun, woodinaadho hara hinaa tagaadho. Bhay o lannii timminde ko o dhabbhata kon, o faalaa yiltagol ka Ben makko. Ko o hewtata ka kammu, malaa’ikaabhe bhen e tagooje wuurudhe dhen ka kammu no mawnina mo, hibhe ewnoo ko tiidhi, wi’a: «Kun Baalun waraakun no handi e hebhugol bawgal e ngalu e faamu e doole e teddungal e darja e mantoore.»

TORAARE: Baaba amen wondho ka kammu yo innde maa nden hormore. Bhiddho maa on mawninii ma rewrude e kuudhe makko dhen e toraareeji makko dhin e sadaka makko on. Men handaa e bhantugol gite amen dhen e maa. Men jarnii ma fii ko yaafanidhaa men kon junuubaaji amen dhin sabu mayde Almasiihu on nden. A wattii men faybhe maadha. Men jarnii ma fii ko yedhudhaa men kon ngurndan poomayankejan dhan e fee ko addudhaa kon Ruuhu-Seniidho on. Wallu men no men mawninire, wota men dhabbhu mangu amen ngun, kono hara ko yo men dhofto yamiroore Bhiddho maa on nden, men yidhindira fii no bheya yi’ira ko wonudhaa kon Baaba e nder kuudhe amen dhen, bhe mawnina maa hara ko rewrude e dhoftagol ma.

LANDAL:

  1. Ko miijo hongo woni didoodi ndin ka sobbhundu aranuru toraare nde annabi Iisaa torii nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)