Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 101 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
E - Fii toraare nde annabi Iisaa fattorani en nden (Yuuhanna 17:1-26)

3. Fii no annabi Iisaa fattorani non sahaabaabhe mun bhen (Yuuhanna 17:6-19)


YUUHANNA 17:6
6 Mi fennyinii innde maa nden e hakkunde yimbhe bhe okkudhaa mi ka aduna dhoo bhen. Ko an bhe wonannoo, a okkii lan bhe, awa bhe dhoftike daaluyee maa on.

Annabi Iisaa hebhi hoolaare wondema Ben makko tiidhinay mo fii no o timminira sottande nden, o faami kadi wondema Ben makko mawninte rewrude e ko dhuudhubhe ruttoto ka Alla. Bhawto dhun, miijooji makko dhin fewti taalibaabhe bhe o subhii bhen hakkunde aduna on, e bhen humondirbhe e makko e nder ahadi ndin immorde ka Alla.

Almasiihu on fennyini innde Alla heyre nden, e maanaa Baabaajo on. Rewrude e nden yewtere, bhe wontii bhibbhe makko subhaabhe e nder oo aduna. Ko sugu dhan ngurndan woni gundoo Moftal gomdhinbhe bhen. Bhee ko jibinaabhe immorde ka Alla hinaa kambhe woni ko jeyi hoore mabbhe, kono on yedhudho bhe jibinande heyre nden e on yedhudho bhe Bhiddho mun on coggu yhiiyhan makko dhan on woni ko jeyi bhe. Si hawrii hidhon gomdhini Almasiihu on, haray hidhon tawdaa e makko, ko kanko jeyi on.

E nder ko gomdhinten kon Linjiila on e ko mareten kon kongudhi makko hittudhi dhin, taalibaabhe bhen wontii faybhe Alla. Dhin kongudhi mutataa ko neebhi juuti woo. Ko yedhaydhi ngurndan. On mo huutorii dhi, hebhay doole immorde ka Alla.

YUUHANNA 17:7-8
7 Jooni bhe andii wonde ko yedhudhaa mi kon fow ko e maa iwri. 8 Ko fii, mi hewtinii bhe daaluyeeji dhi jonnudhaa mi dhin, bhe jabhii dhi, awa bhe andii ka haqiiqa wonde ko ka maa mi iwi, awa kadi bhe gomdhinii wonde ko an nulimmi.

Daaluyee Alla mo annabi Iisaa addani en on okkoray en gandal hewtinayngal en ka kisiyee, wattitana en ngurndan men aaliidhan dhan. Hari annabi Iisaa no wuuridi e nelal makko ngal, himo timminde kuudhe makko dhen rewrude e bawgal DAALUYEE on. Dhen doole fow e dhin baraaji fow ko ka Daaluyee Baabaajo on iwi. Bhiddho on wi’aali himo joganii hoore makko gandal, kono o wattii bawgal makko ngal e doole makko dhen e faamu makko ngun e juudhe Alla yedhunoodho mo dhi on.

Almasiihu on yedhii keyeeji makko bhurdhi e labeede dhin, e maanaa maakuuji makko dhin. Bhay ko ka Ben makko dhi iwi, Bhiddho on wonii Daaluyee wontudho on neddho. Ko e on daaluyee nyoggeten doole men dhen. Ko wano non andirten tigi bawgal wongal ngal e on daaluyee hentinanoowo en. En jabbhorii daaluyee on weltaare. Piiji windiidhi dhin ka Linjiila wallitoto en no sendindiriren ko Baabaajoo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on woni kon.

E nder toraare nden, Almasiihu on no bhanginde bhernde taalibaabhe makko bhen e ko bhen faami kon e nder dhin daaluyeeji makko sabu o aawii gabbe gomdinal ngal ka bherdhe mabbhe. Bhe jabhiri dhin daaluyeeji makko weltaare, kono hari wonaa dhon e dhon. Bhawto ummutal makko ngal, o addani bhe Ruuhu makko on. Daaluyee on mawni, o hebhi bhibbhe e saa’i ka Alla yidhi dhon. Almasiihu on hiitorii dhin piiji rewrude e gomdhinal ngal.

Maakuuji Almasiihu on tutii taalibaabhe bhen e gomdhinal ngal e andal ngal. Ko hondhun wonunoo ngal gomdhinal? Hari hibhe sikka wonde Bhiddho on ko ka Baabaajo on iwi, hibhe gomdhini ko Joomiraadho on wondi kon e mabbhe e fii mangu makko mawgu ngun e fee neddhankeyaagal ngal e giggol makko ngol dhun e tawde ngayngu ngun no woodi e himo lo’i e nder bawgal makko ngal e allankaaku makko ngun ka tawunoo dhon himo sendaa e Alla ka hoore leggal altidiraangal e fii ngurndan makko dhan bhawto mayde nden. Ruuhu-Seniidho on no tiidhinde gomdhinal mabbhe ngal e fee Sottoowo bhe on, hibhe wontude tawaabhe ka bhandu makko. Gomdhinal mabbhe ngal luttaali ko juuti ka hakkile mabbhe tun, sabu hibhe humondirnoo e makko ittiri bhernde mabbhe nden fow ka tawunoo dhon kanko himo humondiri e mabbhe ka bannhe ruuhu. Tippude Ruuhu on, bhe faami fii ko allankaaku Almasiihu on ngun wonti kon neddho.

E makko kanko Almasiihu on, taalibaabhe bhen yi’i ko nandi kon e jibinande heyre nden, hibhe andude maaku mo annabi Iisaa maaki on: «Ko jibiniraa bhandu kon ko bhandu, ko jibiniraa kadi Ruuhu Alla on ko ruuhu. » On Ruuhu wondudho e barki ko kanko woni bawgal iwungal ka Alla ka bhalli taalibaabhe bhen. Ko maaku annabi Iisaa on findinta mo.

TORAARE: Iisaa Joomi, men yettii ma fii ko yedhudhaa men kon Daaluyeeji Ben maa dhin, dhin daaluyeeji heewudhi ngurndan e bawgal e doole. A tutii men ka gomdhinal e ka andal. Ko an woni doole an dhen, medhen yidhu-maa, medhen mantude mawnina maa wondude e Baabaajo on, on yedhudho ma fii amen.

LANDAL:

  1. Ko hondhun woni firo innde Baabaajo on nde annabi Iisaa fennyinani en nden?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)