Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 099 (Christ's peace in us defeats the world's afflictions)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
D - Fii no bhe waynodiriri non ka laawol Jatsaymaani (Yuuhanna 15:1 - 16:33)

6. Fii ko bhuttu Almasiihu wongu e men ngun foolata kon andeeji dhin ka aduna (Yuuhanna 16:25-33)


YUUHANNA 16:25-26a
25 Ko mise mi yewtiri on dhun fow. Saa’i no aroya mo tawata mi yewtirtaa on mise hande kadi, kono hara ko no laabhiri poy mi yewtirta on fii Baabaajo on. 26 Nden nyande on toroyto e innde an…

Annabi Iisaa no fennyinde goongaaji dhin ka kammu rewrude e mise e mbodooji, himo suudhirde non gundooji dhin yimbhe aduna on. Himo fennyinande dhi welaabhe peewal bhen. Annabi Iisaa no weltori saa’i ka taalibaabhe makko bhen faamoyta dhun ko laabhi. Hari bee non taho o immintoo hakkunde maybhe bhen, o yhenta ka kammu o adda Ruuhu Allaahu on. Himo yhettirnoo dhin piiji fow wa jogodirdhi e kisiyee on e nyalaande wootere. Ko neebhi, bhayru Ruuhu on arii ka nder bherdhe taalibaabhe bhen, mise dhen e mbodooji dhin accuno, ko fii Ruuhu Almasiihu on okkoray bhe faamu kesu, dhun wona lannoode saa’i mise dhen. Ko Alla woni Baabaajo on, ko Almasiihu on woni Bhiddho makko on. Bhaawo Ruuhu-Seniidho on, neddho woo gaynataa andude Alla, kono Ruuhu Bhiddho on naaday en ka nder bheynguure Alla. Hara hidhon mari baaba adunayankeejo? Hara hidhon yewtida e makko? Hara himo aani fii mon? Ko lande haanudhe non. E sengo goo, kongudhi annabi Iisaa dhin e wakkilaare Ruuhu-Seniidho on fellintinanii en ko Alla woni kon Alla Jom-Bawgaljo on e ko o woni kon laabhudho e ko o yidhi en kon en fow e men. Ko enen woni bhibbhe makko yidhaabhe bhen, hay si tawii en fow ko en junuubankeebhe. Kono rewrude e yhiiyhan Almasiihu on dhan, en wontii laabhubhe yeeso makko. Ruuhu-Seniidho on tindinay en toraare laabhunde bhayru ko kanko woni Ruuhu mo Almasiihu on. E nder ko torotodhen kon Alla, Almasiihu on yewtay rewrude e men. Toree ko Ruuhu on torotoo kon, e nder hoolagol Baabaajo on e humondiral Bhiddho on. Toraareeji dhi torotodhon dhin Alla ko yewtere hakkunde mon e Ruuhu on e Baaba wondho on ka kammu e Bhiddho on ko bhe woni kon gooto.

YUUHANNA 16:26b-28
26 … kono mi wi’aali on wonde mi toranoyto on Baabaajo on, 27 ko fii haray Baabaajo on tigi no yidhi on. Ko wadhi si kanko tigi o yidhi on, ko bhay hari on yidhiino lan, awa kadi on gomdhiniino wonde ko ka makko kanko Alla mi iwi. 28 Ko ka Baabaajo on mi iwi, mi ari e oo aduna. Jooni non midho iwude e oo aduna, mi yaha ka Baabaajo on.

Baabaajo mo yidhaa bhibbhe mun bhen hinaa baabaajo noddirtee. E nder fennyingol innde Alla nden, annabi Iisaa wallitoto en no andiren tigi ko bawgal giggol Alla ngol tiidhi kon. Ko hittingol fii innde Baabaajo on woni dayyhere hittunde nden ka Almasiihu on. On andudho Baabaajo on no andi Alla, ootigi wontay paykun Alla tabitudho e giggol makko ngol. E nder nden innde, hidhen sutii heeweendi wondi ndin e Linjiila on e tama’u mo lannataa on. Almasiihu on no fennyinde wonde gila nden nyande en hattonjinaa jooni e tefoowo bhayru Baabaajo on tigi no yidhi en, awa kadi ko o heewudho giggol e yurmeende. Gila ko Almasiihu on maayi ka hoore leggal altidiraangal, heendaango woo alaa hakkunde mon e Baabaajo on. Gomdhingol Bhiddhho on, on wondho Baalun Alla kun, wadhay yo Baabaajo on jabhu hebbinirde yidhubhe bhen Almasiihu on giggol makko ngol. On faamudho fii allankaaku Almasiihu on ngun, gomdhini wonde ko ka Baabaajo on Almasiihu on iwri e bhe woni kon gooto kanko e Baabaajo on, haray ootigi bhadike Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on. Himo tabiti e ngurndan Alla dhan e himo heewi moyyhere iwunde nden ka Baabaajo on e nder weltaare Ruuhu Seniidho on.

Almasiihu on sifike kaawake fii sottande taalibaabhe makko bhen. O iwii ka mangural iwungal ka Alla, o wattitii aduna mo jiibholdu ndun e ngayngu ngun jogitii on. Jooni o timminanay Banii-Aadama en peewal ngal ka leggal altidiraangal, onsay o iwa ka aduna fii yhentagol ka Ben makko, on wondho bhundu ngurndan dhan fow.

YUUHANNA 16:29-30
29 Onsay taalibaabhe makko bhen wi’i mo: E hino jooni non hidhon wowlude no laabhiri, e on alaa wowlirde mise woo. 30 Jooni non medhen andi wonde hidhon andi kala huunde, awa kadi jaraa ka goddho landoo on. Ko dhun wadhi si medhen gomdhini wonde ko ka Alla iwrudhon.

Taalibaabhe bhen faamiri seedha seedha ko giggol Alla ngol mawni kon e mbaadi poomayankeeri annabi Iisaa ndin. ko annabi Iisaa woni Alla tigi-tigiijo on, on andudho kala huunde e laabhudho e poomayankeejo. Kono bhe yejjitii wonde ko kanko woni giggol wontugol ngol neddho, bhe noddiraali Alla Baaba. Hay si tawii annabi Iisaa fillitike dhin goongaaji. Bhe jabhi dhin piiji ka miijo, kono bhe faamaali fii no mbaadi makko haqiiqaari ndin sifori non.

YUUHANNA 16:31-32
31 Iisaa kadi jaabii bhe, wi’i: On gomdhinii jooni?. 32 Awa e hino saa’i no arude, dhun-le wuren o hewtii, ka tawata on saakitete, mo kala yaara sengo, accon mi min tun. Kono haray mi weddaaki ko fii Baabaajo on no wondi e an.

Hara himo moosude moose samakalaaje, annabi Iisaa maaki dhun dhoo: «Hara hidhon faalaa lan faamirde rewrude e hakkile mon rabbhidhudhe dhen? Hara sugu ngal andal dhon ko kangal woni tigi gomdhinal haqiiqawal ngal? Ndarndegol ngol no bhadaade, o fennyinoyay ko lelliradhon kon giggol ngol. On alaa faamude fii Alla, sabu on hoolaaki fii ko o woni kon Baabaajo. On fow on dogoyay lan, acciton mi. Gomdhinal mon ngal tabitoytaa.»

«Hinaa min tun woni ka nder mayde, sabu Baabaajo on no wondi e an.» E hara dhun no yeddodiri e ko annabi ewnii kon ko tiidhi ka hoore leggal altidiraangal, wi’i: «Alla an, Allan an, ko fii hondhun tertanidhaa mi»? Oo’o, ko fii Alla laabhudho on sudhii Bhiddho on yeeso makko ngon, kono Almasiihu on no hoolii tun fii ko Baabaajo on wondi kon e makko. Hawa makko tiidhuka kan no holli ko Alla waylotaako kon: «Mi tertotaako ma hay si tawii mi sutaaki ma. Mi wattii ruuhu an on e juudhe maa.» Ko Almasiihu on gomdhini kon baabankaaku Alla ngun no hitti bhuri nyaawoore fawaande nden e hoore makko lonto men. Giggol ngol Bhiddho on joganii ngol Ben makko dhandhinii tikkere Alla hubbhunde nden sabu nyaamade junuubu on nden. Tama’u makko mo dillataa on udditanii en baafal ngal fii no waawiren yi’ude Baabaajo on. Tippude e ko o maayi kon e fee dhoftagol Baabaajo on, hidhen waawi wi’ude dhun dhoo: «Hinaa mi hawkaadho, sabu Baabaajo on no wondi e an.»

YUUHANNA 16:33
33 Ko mi wowlirani on nii, ko fii yo on hebhu bhuttu e an. On hebhoyay satteendeji e oo aduna, kono wakkilee, ko fii min mi foolii aduna on.

Annabi Iisaa yewti gomdhinbhe bhen kongol wakkilinoowol: «Mi wondii e mon saa’iiji, mi jannii on fii no bhuttu an iwungu ngun ka Alla hebbinira bherdhe mon dhen. Bhe gomdhinaa bhen alaa bhuttu ko bhuri e fandhude. Min Bhiddho on mi yaafanike bhernde mon nden, mi labbhinii nder nder mon on. Mi yedhii on Ruuhu wondudho e bhuttu on. Tabitee e kongudhi an dhin. ko min woni bammonee mon on. Hiwitorgo woo on alaa yawtin lan. Ko moyyhintingol ngol hakkunde mon e Alla woni didoodi ngun bhuttu nder ndeewu. Miijo mon ngon laabhataa si tawii on newnaali yo junuubaaji mon dhin yaafe. Mi hisinii on, Ruuhu an on no e mon. Bhuttu an ngun hinaa mbeelu kono ko huunde tigi tigiire. Ko mi ariri ko fii yedhugol on bhuttu. Jabhee ngu gomdhinon lan.»

«Hita on habboo wuurugol e nder bhuttu e nder oo aduna. Oo’o ! On tiindondiray e boneeji dhuudhudhi: cukkeede e nawnaare e dhayne e kulol e mayde. Sariyankoobhe bhen bugitoyto on, faadha-hakkil en jala on. Penaale timmaydhe teemeddhe e faamuuji iwudhi e neddhanke ndarndoyto gomdhinal mon ngal. Mawnintinaare dhabbhitoyay on. Wota on yidhu kaalisi. Jawle dhen okkorta on few fowtunde.»

«Faamee fii giggol makko ngol, nyembon yankinaare makko nden e sadaka makko on. Mi foolii aduna on. Mi landanaaki hoore an hay huunde. ko min woni Laabhudho Alla on ka timmoode makko tigi. E an, yamiroore Alla nden timmii: ‘Wonee laabhubhe ko fii ko mi laabhudho’. Ko min woni giggol timmungol ngol, hidhon sutii e an Baabaajo on.»

Hara on faamii hitteende kongudhi annabi Iisaa waynordhi dhin? O humindirii on e Baabaajo on fii no bhernde mon nden hendora bhuttu makko ngun. Ko ngun bhuttu woni goonga bhurdho on hittunde e nder ngurndan gomdhindho on. Aduna on luttiday e bonki makko kin o tampina on. Kono fewndo ko gomdhin Almasiihu on, on hebhudho polgal ka leggal altidiraangal e hoore mayde nden e Ibuliisa, jattina dhon tikkere Alla poomayankeere nden e lette dhe lannataa dhen. On mo gomdhinii Almasiihu on hebhay yurmeende Alla nden. Hara oo waaju annabi Iisaa meemii on bhernde nden? Ruuhu-Seniidho wondho e mon on no wi’ude: «Ko Baabaajo on jeyi lan, ko Bhiddho on Dandata lan e ko Ruuhu on humondiri e an. Alla gooto on no humondiri e an. Midho humondiri e moyyhere makko nden.»

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomiraadho, a foolii bhernde an nden, a sottii lan. A hisinii lan, a dandii lan pirci Ibuliisa dhin, a jattinii lan kaso penaale makko dhen. A yedhii lan ngurndan poomayankejan dhan. Mayde nden hulbhinaa lan. Wattan ka muydhe maa hebbinaa lan bawgal maa ngal fii no mi mawninire wondude e laabhubhe bhen fow. Wallan no mi yidhira musibbhe worbhe e rewbhe bhen e no mi wonira yaafotoodho e bhuttinoowo hara ko an ardotoo lan. Ko an mi hoolori. Ko an woni Jom-Polgal.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun e ko honno Baabaajo on yidhiri en?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)