Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 078 (The Greeks seek Jesus' acquaintance)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - Fii ko feyyhi kon ado yontere laaLAAɓunde nden (Yuuhanna 11:55 - 12:50)

3. Fii ko Gereekiyankeeɓe ɓen wonunoo kon ɗaɓɓude no ɓe yiidira e Iisaa (Yuuhanna 12:20-26)


YUUHANNA 12:20-24
20 Tawi Gereekiyankeeɓe goo no e hakkunde yimɓe yahunooɓe rewugol Alla ɓen ɲande juldeere nden. 21 Ɓe ɓadii oo wi’eteeɗo Filiipu mo Bayti-Sa’iiada, ɗun ko e nder Jaliilu, ɓe landii mo, ɓe wi’i: Moodibbo, meɗen faalaa yiidude e Iisaa. 22 Filiipu kadi yahi, wowlani Andaraawu, onsay Andaraawu e Filiipu yahi, wowlani Iisaa. 23 Onsay Iisaa jaabii ɓe, wi’i: Saa’i mo Ɓii-Aaden on mawnintee e mun on hewtii. 24 Ka haqiiqa haqiiqa mi andiniii on, si abbere yanii e leydi, nde maayaali, nde wonay kayre tun, kono si nde maayii, nde rimay ɓiɓɓe buy.

Gereekiyankeeɓe tuubunooɓe ɓen naati ka diina Yahuudiyankeeɓe ɓen no mottodirde ka saare Yerusalaam; ko fii juldeere Yawtaneede nde yimɓe tawaaɓe ɓen ka naamu Gereekiyanke’en addunoo ɓe. Ɓay jamaa on jaɓɓori Iisaa wa lanɗo, Gereekiyankeeɓe ɓen kadi ŋalɗi. Ɓe fiɓi anniye kamɓe kadi fii andugol mo. Ko leƴƴi ɗin faalaa kon no wonunoo e nden tornde. Ɓe tawoyi Filiipu on haaloowo haala Gereeki kan, o jaɓi yewtugol Andaraawu weldiɗɗo makko on fii maɓɓe. Taalibaaɓe ɓen ɗiɗo ɓadii Iisaa, ɗun meemii ɓe fota sabu hiɓe renti ko woni kon e rimude ka yimɓe aramɓe aruɓe ɓen ka Iisaa hakkunde ɓe wonaa ɓen Yahuudiyankeeɓe. Hiɓe miijoo wonde dogirgol ka Gereekiyankeeɓe ɓen wonayno feere no ɓe woopira ko Yahuudiyankeeɓe hunƴuɓe ɓen kambata kon.

Iisaa andi miijooji maɓɓe ɗin kaɲun e faale leƴƴi ɗin e nder kon ko ɓe torii. No o jaaborii landal hittungal ngal ŋalɗinaaɗo tigi, kono le ko noddaandu fii polgal, ɗun wonti yewtere hittunde nden ka Linjiila mo Yuuhanna windi on : « Jooni non Ɓii-Aaden on mawninaama.» Saa’i ka o mawnintee ɗon ko labaa hewtii, e saa’i mo kammuuli ɗin e leydi ndin habbii on no ɓadaade.

E hino kaawake kaawakeeji ɗin; polgal e hareeji ɗin e ƴettugol laamu ngun hinaa maandeeji fii mangu mawngu Iisaa ngun. Hinaa fii ko mbaadi makko ndin waylii kon ka dow fello sabu o ƴettiraali ɗun wa mangu hittungu. O yaltintini non ko humindiri kon mawnineede Almasiihu on nden e mayde makko nden. Ko ka hoore leggal ɗon yi’eten tumbo allankaaku makko ngun, e maanaa giggol ngol.

Iisaa no hollitorde wa abbere gawri nden, abbere kammuyankeere yanaynde nden ka leydi fii maayugol e fii hollugol peewal ngal e mangu mawngu ngun. Soono-kala Iisaa no wondi e mangu. Ko mayde makko nden laɓɓinta en, enen ɓee tuunuɓe fii yo en rinɗan sendodugol e makko mangu makko mawngu ngun. Ko Gereekiyankeeɓe ɓen landii kon addi noddaandu fii polgal ngal, ɗun holli kadi wondema Iisaa no noddi yimɓe ɓen fow e nder leƴƴi ɗin fow. O heyɗintinay ka maɓɓe mangu makko aranu ngun. Ngun mangu naatay ka nder tagoore rewrude e leggal altidiraangal ngal.

YUUHANNA 12:25-26
25 Kala yiɗuɗo ngurndan mun ɗan, ɗay hayriyay mo, kono kala non aɲuɗo ngurndan mun ɗan ka aduna ɗoo, haray ko fii ngurndan poomayankejan o marani ɗan. 26 Awa kala on kurkantooɗo lan yo jokkan, ko fii ko ka mi woni ɗon, ko ɗon kurkaadu an ndun wonata. Kala on kurkaniiɗo lan, Baabaajo on teddinay mo.

Iisaa no hollude en kadi no o maayirta non e no o naatirta non ka mangu ko ko haanani kadi taalibaaɓe ɓen. Ko wano Ɓiɗɗo on iwiri non ka mangu makko, o tertii ko allankaaku makko ngun jogii kon fii no o dandira yimɓe ɓen, ko wa non woniri en en alaa ɗaɓɓugol innde maa towneedee, kono ko hayfintinagol soono kala. Ndartee hoore mon, hara hiɗon yiɗi hoore mon kaa hiɗon aɲi hoore mon? Almasiihu on holli si tawii hiɗon hayfini hoore mon, hiɗon kurkanaade laameteeri makko ndin no feewiri, on hendoto ngurndan iwuɗan ɗan ka Alla. On hiway wonkii mon kin haa ka ngurndan poomayankejan ɗan. Rewrude e ɗin konguɗi, Iisaa no hollude on ko honɗun mangu tigi tigiwu ngun jari. Hita on wuuru tun fii no haajuuji mon huntora, maa fii wonugol mawnintiniie maa ɓe haajaaka e goɗɗo, kono fewtee Alla, heɗoɗon yamirooje makko ɗen, ɗaɓɓiton tampuɓe ɓen e waasidhuɓe ɓen no kurkoranoɗon ɓe, wano kanko o ɓoorori non mangu makko ngun fii no o jooɗodora e waɗooɓe jinaa ɓen e wuyɓe ɓen. E nder ko o sendodi kon Linjiila on e sugu ɓen junuubankeeɓe, mangu Alla ngun feeɲay ka nder ngurndan mon. hita on sikku hiɗon ɓuri ɓeya yimɓe. Ko Iisaa tun waɗata on aaden laaɓuɗo yeeso ɓeya yimɓe, ɗun e tawde on woopitii laabiiji buy. Nden wattitande laatike woo si on okkitir hoore mon.

Iisaa waɗi ko laaɓi poy on sariya e nder ko o yewti kon fii kurkanagol mo ngol. On anniye no landii yo en jokku mo, ɲemben mo, sendoden e makko ko o aybinaa kon e saa’iiji goo hara hiɗen yankinii. Taalibaaɓe Almasiihu on no waawa aybineede, ɓe aɲee, ɓe cukkee fota haa ɓe waree. E hara hiɗon jebbilii tampugol sabu innde makko nden? E hino ko o fodi kon: «Ka mi woni ɗon, ko ɗon kurkaadu an ndun wonata.» Iisaa no aditaade on ka laawol tampere, himo tampidude e mon. Mangu yaltitungu ngun hinaa ɗun woni toɓɓere yaadu jiyaaɓe Almasiihu on ɓen. Weltaare maɓɓe nden hinaa ɗaɓɓugol ko welata ɓe kon, kono ko kurkanagol haanaaɓe ɓen kurkaneede. Innde Almasiihu on mawninaama ka ruuhu okkitiroowo hoore mun mo taalibaaɓe makko ɓen jogii on. Innde Baabaajo on mawninte no ɓe ɓurtirta non nanditirde e Ɓiɗɗo makko on.

Ko wano Almasiihu on toolori non ka sengo ɲaamo Baabaajo on, himo sendoda e makko yuɓɓodiral e humondiral no timmiri, ko wano non ɓen cukkaaɓe tampinaa sabu innde makko nden wuuridoyta e Baaba wonɗo on ka kammu tawtoya mo. On gundoo no mawni. E wi’e mon, ko teddungal hongal Baabaajo on yeɗoyta kurkaniiɓe ɓen Ɓiɗɗo makko yiɗaaɗo on? O heyɗintinay e mon mbaadi makko ndin, wano ndi wonirnoo non ka tagoore. Ko ɓuri ɗun, o yeɗay ɓe heeweendi Ruuhu makko on. Ɓe wontoyay fayɓe makko ɓen, Ɓiɗɗo makko on wonana ɓe afo e hakkunde musiɓɓe ɗuuɗuɓe. Ɓe wondoyay poomaa e Ben maɓɓe ka kammuuli (Romu 8:29; feɲɲinannde 21:3-4).

TORAARE: Meɗen weltani maa, Iisaa Joomiraaɗo, sabu a weltodaali tun e mangu maa ngun, kono a ɓoorike ngu. Meɗen rewude ma sabu kon ko yankiniɗaa. Men torike ma yo a njattin men e nder mawnintinaare e yiɗugol hoore mun no men andira hettaare nde Ruuhu maa on yeɗata men nden. Meɗen faalaa kurkanaade ma, men anda giggol maa ngol e nder ngurndan amen ɗan.

LANDAL:

  1. Ko fii honɗun mayde Almasiihu on nden jogoraa wa ko goonga on mawninaa kon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)