Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 077 (Jesus enters Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - Fii ko feyyhi kon ado yontere laaLAAɓunde nden (Yuuhanna 11:55 - 12:50)

2. Fii naatugol Iisaa Yerusalaam (Yuuhanna 12:9–19)


YUUHANNA 12:9-11
9 Tawi jamaa Yahuudiyankeeɓe ɗuuɗuɗo humpitike wonde himo ɗoo. Ɓe ari, tawi hinaa sabu Iisaa tun, kono ko fii yi’ugol Laazaru kadi, on mo o immintini e hakkunde mayɓe ɓen. 10 Hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen aadii warugol Laazaru kadi, 11 Ɓay hari ko sabu makko waɗi si Yahuudiyankeeɓe buy no sortaade e hakkunde maɓɓe, gomɗina Iisaa.

E nder saare mawnde nden, jamaa on jiɲi ɓayru ɓe nani wonde Iisaa no ka suudu Laazaru. Ɓe hawji kisan yahugol Betanii fii yi’oygol kaawake on okkoowo ngurndan ɗan on. Yottinooɓe sadaka ɓen yiilori sengo Sadduusiyaaɓe ɓen, hay si tawii ɓen gomɗinaano ummutal no woodi e ruuhuji ɗin kadi no woodi. E hin-le, hiɓe aɲunoo Iisaa e Laazaru haa ka tawata hiɓe bugitii kaawake on, kono hiɓe eɓɓi kadi warugol heɓunooɗo nafa kaawake on, ɓe ombida ɓe ɗiɗoo non ka qaburu fii hollugol wondema tama’u woo alaa ɓawto mayde nden. E on saa’i, hiɓe faalanoo bonnitugol kala mottondiral gomɗinɓe Iisaa ɓen, sabu jamaaji ɗin no ƴettirnoo ummutal Laazaru ngal wa seedee holluɗo wondema ko Iisaa woni Almasiihu on ko laaɓi poy.

YUUHANNA 12:12-13
12 Bimbi nden ɲande jamaa ɗuuɗuɗo ari fii juldeere nden, ɓe humpitii kadi wonde Iisaa aray Yerusalaam, 13 onsay ɓe ƴetti baape tugi, ɓe yalti fii jaɓɓagol mo, ɓe woni e ewnagol wi’a: Hosannaa! Yo barki wonan oo wonɗo e arude e innde Joomiraaɗɗo on, ɗun ko oo lanɗo Israa’iilayanke’en!

Hari innde Iisaa nden no e toni ɗin e ɗenɗe ɗen fow no landitoo ko honɗun o waɗata: «E hara o dogay kaa o nangay saare nden?» Ɓawto o feƴƴinde jemma gooto ka wi’etee Betanii ɗon, tawanooɓe ɓen yi’i himo yaada e taalibaaɓe makko ɓen hella Yerusalaam. «Lanɗo keso on no ɓadaade, lanɗo iwuɗo on ka Alla no arude.» Yimɓe buy ari fii tawegol e kaawakeeji kesi e polgal tiiɗungal. Woɓɓe taƴi baape tugi fii jaɓagol mo. Woɓɓe no beyta beyti fii weltanagol artugol lanɗo on e mbirtaaɗo on. Hiɓe sonka, wi’a: « Meɗen mantude ma, mawnina fii maa. Ko an woni Jom-bawgal; an aruɗo e innde Joomiraaɗo on, hebbinorɗo hoolaare makko nden. Men weltanike ma fii baraaji ɗi yeɗuɗaa men ɗin. Faabo men dandaa men kala hersa. Ko an woni Dandoowo amen on, yeesoojo amen on e mbirtaaɗo amen on. Ko an woni Lanɗo amen tigi tigiijo on. »

YUUHANNA 12:14-16
14 Iisaa kadi tawi mbabun, o ƴawi e hoore makkun, o jooɗii wano windori non: 15 Wota a hulu, yo jamaa Siyuuna. E hino lanɗo maa on ka arata, himo jooɗii e hoore ɓikkun mbabba. 16 Tawi taalibaaɓe makko ɓen faamaali fii ɗun fow taho, kono ɓay wonii Iisaa ƴentinaama ka mangural, onsay ɓe anditi wonde ɗii piiji no windinoo fii makko, awa kadi ko ɗun tigi laatinanaa mo.

Annabi Iisaa jaabaaki ɗen kelle maɓɓe, sabu himo andunoo wondema ee yimɓe jiɲuƁe hinaa muɲɲiiɓe e jogiiɓe miijo laaɓungo. Hari hiɓe duɲidira ka hoore laawol sonka wel-welta. Awa fii no yi’ora, Iisaa jooɗii e hoore mbabun fii jaɓɓagol beyti maɓɓe ɗin, wano windori non: «Ko min woni lanɗo fodaaɗo on ka deftere annabi Zakariyaahu 9:9. Hulee edii yo on welto. Mi waylitataa tata e baafe saare nden. Mi ittataa hoore, hinaa min waɗata ɲaawoore Alla nden. Ko mi feewuɗo, mo wondaa e sendodiral woo; ko min woni ɲaawanoo on aliyatiima ɓen e dankotooɗo on keyguuɓe ɓen.»

«Kono le, neɗɗo feewuɗo gooto alaa. Ɓurɓe ɓen ko ɓoyliiɓe, hiɓe hucci laawol feewungol ngol. Hita on hulu mi mulirtaa on wano handirɗon e mun, kono mi foolay bone mo wonduɗon e mun on. Mi ronditoto junuubu mon on ka ɓandu an, polgal ɓanga non nde wootere wa ko yani e hoore lo’uɗo e foolaaɗo. Awa, ko non mi njattinirta on tikkere Alla nden; o yaltidii e polgal e nder cippiro ruuhuyankewo ngon.»

«Ko lanɗo faalaɗon, mbirtaaɗo, anduɗo no kaafa jogitortee, kono miɗo ardude e mon wa aaden yankinorɗo wa baalun, e ɓaawo huɲeendi. Mi wattii faale an on e juuɗe faale Ben an. Ko murtaldu habbiɗon, polgal, kono miɗo yeɗude on moƴƴintingol e kisiyee e ɓuttu ka Alla. Ndaaree oo mummunte mo mi ƴawi e hoore mun. Hinaa e puccu maa e gelooba mi ƴawi e hoore mun, kono ko e mbabun. Hita on habboo jawle maa teddungal immorde e an, sabu ko mi arani ko fii yeɗugol on ngurndan poomayankejan ɗan, miɗo udditande on baafe kammuuli ɗin, mi moƴƴintina hakkunde on tuuboowo e Alla.»

Kono jamaa on, taalibaaɓe ɓen kadi no tawaa, faamaali ko Iisaa wonunoo e ɗaɓɓude kon e nder kon ko feƴƴi. Ɓawto ƴentineede makko, Ruuhu-Seniiɗo on udditi haqqile maɓɓe ɗen no ɓe yi’ira yankinaare Almasiihu on nden e mangu Alla wongu e makko ngun. Hari ɗun no serti e ko yimɓe ɓen faalaa kon, ka baŋŋe laamu e ka baŋŋe keyeeji. Kono Ruuhu-Seniiɗo on no addude taalibaaɓe Almasiihu on no ɓe weltora fii ko Iisaa woni kon e fuɗɗaade, adii yo ɓe faamu firo kiitol ngol e timmoode maggol on.

YUUHANNA 12:17-19
17 Tawi yimɓe wondunooɓe e Iisaa ɓen fewndo ko o noddata Laazaru ka qaburu, o immintina mo e hakkunde mayɓe ɓen, no seeditaade fii ko ɓe yi’i kon. 18 Ko sabu ɗun waɗi si jamaa on ari, jaɓɓii mo, ko fii hari ɓe nanii wonde o waɗii nden maande hawniinde. 19 Tawi Fariisiyaaɓe ɓen no wi’indirde: On yi’ii en alaa waawude hay huunde, ɓay fow jokkii mo.

Ɓen jokkunooɓe Iisaa gila ko ɓe iwi Betanii waɗi saffawol fuɗɗorde ka saare mawnde e ndee aynde wonde ka wi’etee ɗon Kidruuna. Aramɓe ɓen wi’i: «Ko jaɓiɗon mo kon no moƴƴi sabu ko Iisaa woni Almasiihu immintinɗo mayɗo on hollugol allankaaku makko ngun.» Ado ɗun, jamaa on ko jokkiraynoo Iisaa ko ɓay o ɲamminii yimɓe guluuje njowo e nder huutorgol bireediijie jowi. Jooni ko ɓay o immintinii neɗɗo ɓe woni e jokkirde mo. E ɗin piiji ɗiɗi, giggol ngol yimɓe ɓen joganii ngol Iisaa ko e piiji adunayankooji humii, kono hinaa e peewal e tuubuubuyee.

Binde jamaa weltinooɗo on hari Fariisiyaaɓe ɓen e hooreeɓe jamaa on no ɗon hiɓe monii, hiɓe habbii ka o saamanta saare nden. Hiɓe diwna, hoore hiɓe jaɓi ko ɓe foolaa kon. Eɓɓoore nde ɓe eɓɓunoo nden e gundoo fii nangugol Iisaa laatanooki. O naatiri ka saare himo wondi e saffawol foolungol.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, mi udditanii ma ɓernde an nden e ruuhu an on. Rewrude e Ruuhu-Seniiɗo maaɗa on, wattitan, waɗaa lan nanduɗo e mbaadi maa ndin. Yaafano lan junuubaaji an ɗin sabu mi rinɗanaa yo a naatu ka nder ɓernde an. Kono hiɗa arude hara a ndaaraali junuubaaji an ɗin. Hiɗa yiɗin mi, hiɗa hisinde lan, sabu a moƴƴintinii hakkunde an e Alla, a addii lan ka laamateeri maaɗa wondundi e Ɓuttu. Miɗo ewnodude e wonuɓe ɓen e weltaade, wi’a: «Hosannaa! Yo barki wonan oo wonɗo e arude e innde Joomiraaɗo on.» Ko an woni Lanɗo an on, ko an jeyin mi. Aamiina!

LANDAL:

  1. Ko honɗun ko Iisaa naati Yerusalaam kon firi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)