Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 079 (The Father glorified amid the tumult)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - Fii ko feyyhi kon ado yontere laaLAAɓunde nden (Yuuhanna 11:55 - 12:50)

4. Fii ko Baabaajo on mawninaa kon e saa’i ka jiiɓoldu woni ka nder leydi (Yuuhanna 12:27-36)


YUUHANNA 12:27-28
27 Jooni ɓernde an nden jiɓike. E ko honɗun mi wi’ata? Hara mi wi’ay: Baaba an, dandan oo saa’i? Oo’o, ɓay ko fii ɗun mi arani haa e oo saa’i. 28 Baaba an, mawnin innde maa nden. Onsay hawa iwri ka kammu no wi’a: Mi mawninii nde, mi mawninay nde kadi.

Iisaa no tampude ka teege makko tigi. Ko kanko woni Lanɗo ngurndan ɗan, kono o jippinii hoore makko haa e mayde. Ko kanko woni Joomiraaɗo Joomiraaɓe, o accitii Ibuliisa, lanɗo wonunde mayde nden, ndarndoo mo rewrude e ko on waawi kon fow. Iisaa aadike rondanagol en junuubaaji men ɗin no o sumira lonto men ka jooli yiite tikkere Alla nden woni ɗon. Ko kanko woni Ɓiɗɗo on, wonduɗo e Baabaajo on e saa’iiji ɗin fow. Fii no hisinireɗen, Ben makko accitii mo e nder ko o humondiri kon e makko e moƴƴere makko nden. Gooto tigi tigi waawataa faamude ande tiiɗunde e muuseendi Ɓiɗɗo on e Baabaajo on. Humondiral ngal e nder tatooɓe ɓen no tampude fii kisiyee men on.

Ɓandu Almasiihu on ndun waawaali rondaade nden ɲoɲande tiiɗirde non. O ewnii, o wi’i: «Baaba an, dandan oo saa’i.» Onsay o nani ko laaɓi ko Ruuhu on jaabii kon ka ɓernde makko: «Ko ɗun jibiniraɗaa. Ko oo saa’i woni fii ko lannataa kon. Tagoore nden fow wondude e Baabaajo on no habbii saa’i ka yimɓe ɓen e Alla moƴƴintinta e ka tagoore nden e Taguɗo on moƴƴintinta. »

Onsay Iisaa ewnii, wi’i: «Baaba an, mawnin innde maa nden!» Ɓiɗɗo on wattantaa yili e hawa ɓandu ndun. Himo tororde no yaadiri e Ruuhu Seniiɗo on: «Yo innde maa nden teddine. No aduna on andira hinaa a Alla hulɓiniiɗo woɗɗitiiɗo mo haajaaka e goɗɗo, kono ko a Baabiraawo wonduɗo e giggol okkoowo rewrude e Ɓiɗɗo on fii dandugol hunƴuɓe ɓen e mulooɓe ɓen.»

Alla waɗaali e ɗiɗi fii jaabagol woytande Ɓiɗɗo makko on: «Mi mawninii innde an nden rewrude e maa. Kala yi’uɗo ma, haray yi’ii lan. Ko an woni yiɗaaɗo an on, miɗo weltor maa. Mi jogaaki weltaare goo woo si hinaa yi’ugol ko rondiɗaa kon leggal altidiraangal nga. Hiɗa maayude lonto yimɓe ɓen, e fee mayde maa nden, mi feɲɲinay ko mangu an ngun wondi kon e mun e nder jiiɓoldu ngurndan ɗan. Ka hoore leggal altidiraangal, hiɗa ɓanginde firo mangu maaɗa ngun e laaɓal haqiiqawal ngal. Ko kuugal wondugal e giggol e sadaka e hayfintinaare yeeso yimɓe yoora ɓernde en ɓe handaa ɓen e ɗun.»

Hawa iwuka kan ka kammu jokkitii wi’ugol ɗun ɗoo: «Mi mawninay kadi innde an nden nde yaltuɗaa ka yenaande e nde ƴentuɗaa ka an no o jooɗoraa ka mangural. A addoyay non Ruuhu an on e yiɗaaɓe maa ɓen. Innde an kammuyankeere nden mawninoyte rewrude e ko ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe jibintee kon kesun e ballal Ruuhu Seniiɗo on. Ngurndan maɓɓe ɗan teddinay lan; jikku maɓɓe moƴƴo on horminay innde an nden. Mayde maa nden ka hoore leggal altidiraangal newinay no ɓiɓɓe Alla ɓen jibiniree. Ko fattotoɗaa kon ka mangu wonay seeke polgal Moftal ngal. Ko e maa tun Baabaajo on mawninirtee poomaa.»

YUUHANNA 12:29-33
29 Jamaa wonnooɗo ɗon nani ɗun on wi’i ko riggannde, woɓɓe wi’i ko malaa’ikaajo wowlani mo. 30 Iisaa wi’i kadi : Hinaa fii an kaa hawa nanori, kono ko fii mon. 31 Ko jooni non aduna on ɲaawetee, ɓay ko jooni non lanɗo aduna on bugetee ka yaasi. 32 Min non tuma mi townaa ka hoore leydi, mi pooɗitay yimɓe ɓen fow e an. 33 Tawi ko o wowliri ɗun, ko fii hollugol ko honno o maayirta.

Jamaa on faamaali wonde Iisaa yewtiday woni e Alla, kono ɓe sikki ko farɲitere waɗi hito. Ɓe waawaali faamude wonde Alla ko giggol, maa ɓe nana hawa makko ɗaatuka kan, maa ɓe anda wondema rewrude e ko mangu Alla ngun feeɲata kon e fee Ɓiddo makko on, ko fuɗɗoode ɲaawore aduna on nii.

Ibuliisa jattaama laamu ngu o laamii ngun maccuɓe makko ɓen fewndo ko Almasiihu on townaa ka leggal altidiraangal fii okkugol en ngurndan ɗan rewrude e mayde makko nden. Bonɗo on jattaama doole makko ɗen rewrude e ko Ɓiɗɗo on ɗoftii kon ko Baabaajo on faalaa kon. Iisaa noddiri Ibuliisa lanɗo aduna on, sabu ko aduna on fow wonunoo kon e ley makko. E nder ko o fewti kon nden huunde muusude, Iisaa waɗaali e ɗiɗi, kono o luppori Ibuliisa kaafa peewal makko ngal, o luppii mo mayrugal. Jooni ko en fayɓe rinɗinaaɓe e innde Iisaa nden.

Hiɗen pooɗeede ka leggal makko altidiraangal. Ibuliisa no aɲunoo Iisaa haa ka tawi o accaali on maaya ka hoore leydi maa ka nder danki makko, kono o fempi mo e hoore leggal hersiniingal ngal. Kono ko wano mboddi ndin towniranoo non ka wulaa e saa’i annabi Muusaa seedee ko donkinande nde Alla donkini gomɗinɓe ɓen nden lanni kon, ko wano non leggal altidiraangal ngal ƴettiri ɲaawoore nden fow ka hoore balbe Almasiihu on ɗen. Alla ɲaawataa fewtuɓe ɓen fempaaɗo on. Ko men gomɗini Almasiihu on kon fempindinii men e makko humindirii men kadi e makko e nder mayde makko nden. Men maayii e fee junuubu on, men wuurii ngurndan feewuɗan.

Ko men humondiri kon e Almasiihu on humindiri men e bawgal makko ngal e mangural makko ngal. O foolii junuubu on e mayde nden no laaɓiri, ko ɓuri ɗun himo pooɗude en e makko, o ardoo en ka mangural makko. Kala halfiniiɗo e makko maayataa han-kadi, kono o heɓay ngurndan poomayankejan ɗan.

YUUHANNA 12:34
34 Onsay jamaa on jaabii mo, wi’i: Sariya on no wi’i men wonde Almasiihu on woodete haa poomaa. Haray ko honno non wi’irɗaa bee Ɓii-Aaden on townee? Ko hombo non woni on Ɓii-Aaden?

Yahuudiyankeeɓe ɓen no faalaa karhude Iisaa no o jonnira ɓe seedee laaɓuɗo e feewuɗo fii wota ɓe tasko fii iwdi makko ndin. Hiɓe faamunoo firooji Alla windiiɗi ɗin ka deftere annabi Danuu’iila ka simoore 7, ka Almasiihu on noddiraa ɗon Ɓii-Aaden on e Ɲaawoowo on aduna on. Kono hari hiɓe habbii kadi nanirgol mo kanko tigi fii ko o jeydi kon e Alla. Ko ɓe huuwiri ɗun hinaa fii no ɓe gomɗinira, sabu himo nandi e ko o wi’itii, ko gomɗinal samakalawal tun ɓe yeɗaynoo mo. E maɓɓe no woodunoo jogiiɓe anniyeeji bonɗi faalanooɓe waɗangol mo pilci no ɓe tooɲira mo ɓe wi’a himo tiwi si o haali ko laaɓi ko kanko woni Ɓii-Aaden on. Iisaa hollitotaako ɓen ɗaɓɓooɓe seedeeji wonuɗi e kene, kono o feeɲanay ɓen gomɗinɓe gomɗinal laaɓungal jaabitotooɓe ɓen Ruuhu Seniiɗo on, qirritoo wi’a ko Ɓii- Aaden on woni Ɓiɗɗo Alla on, ado yo ɓe yi’u seedee laaɓuɗo.

YUUHANNA 12:35
35 Iisaa jaabii ɓe kadi, wi’i: Ndaygu no e hakkunde mon taho seeɗa. Yahee fewndo ka marɗon ndaygu ɗon, fii wota niwre nden juhu on. Ko fii on yahoowo e niwre andaa ka yahata.

Ko Iisaa woni ndaygu aduna on, faamuɗo wondema ndaygu landaaki fensa fensito woo. Ngu andoto sabu aaden woo aaden no waawi yi’ude ndaygu ngun sendindira ngu e niɓe ɗen. Fewndo ka ndaygini ɗon, hiɗen waawi waɗude safaari, seppen maa dogen. Gooto waawataa gollude jemma. Ka naange ngen jalbi ɗon, ko fewndo ɗon golleten wonen huuwooɓe. Iisaa wi’i Yahuudiyankeeɓe ɓen wondema ko seeɗa heddaniiɓe no ɓe naatira ka laamateeri makko ndaygindi, si hiɓe faalaa.

Kono on bugitiiɗo ndaygu ngun luttay e nder niwre, o yi’ataa ka hoore laawol makko. Hari Iisaa ɓanginaniino Yahuudiyankeeɓe ɓen wondema hiɓe aagude ka nder niɓe, ɓaawo laawol e nokkuure ka ɓe yaha e tama’u. Ɗen niɓe haanaaka jillidireede e niɓe yi’eteeɗe wonɗe ɗen ka yaasi. Ɗee ɗoo ko nder wontiri, ko ruuhu bonɗo on moƴƴinta ɗe e nder neɗɗo. E ley majje, ɓurtay tun niɓɓitande neɗɗo on. Si tawii non o ɗoftaaki Almasiihu on, niɓe ɗen foolay mo. E hara hiɗon andi ko fii honɗun leyɗe «iisayankeeje» ɗen wontani ɓundu niɓe ɗen e nder oo aduna? Ɓen wi’itiiɓe «Iisayankeeɓe» hinaa ɓe fow watti ngurndan maɓɓe ɗan e juuɗe Almasiihu on. Iisayankeeɓe heyɗintinaaɓe ɓen ko seeɗaaɓe. Niɓe ɗen no fooli dendaangal ɓen ɓe naataali ka nder laamateeri ndaygingu ngun. On waawataa ronude baraaji Linjiila on e fee mawɓe mon ɓen niinaa nii tun. Ko onon jaɓanta hoore mon, jaabanoɗon hoore mon, watton hoore mon e juuɗe Almasiihu on.

YUUHANNA 12:36
36 Awa fewndo ka marɗon ndaygu ɗon, hoolee ngu, fii no woniron fayɓe ndaygu ngun. Iisaa wi’i ɗun, onsay o yahi, o suuɗii ɓe.

Humondiral men e Almasiihu on wattitay en en fow. Linjiila on adday jalbeendi mangural Alla ngal, jogiingal doole ɓuri ko iwata kon e bombuuje atomikiije ɗen. Kono ka tawata ɗon bombuuje atomikiije ɗen mulay woni, jalbeendi Almasiihu on ndin kaɲun tagay woni e men ngurndan poomayankejan ɗan no gomɗinɗo on wontira paykun kun ndaygu ngun e ndaygu wonanayngu ɗuuɗuɓe. Almasiihu on no faalaa tambitaade on ka juuɗe makko, ko o heewuɗo goonga e laaɓal e giggol. Himo noddude on yo on iwu ka nder niɓe mon, naaton ka nder jalbeendi makko labaandi ndin, wonton laaɓuɓe.

O janni nden jannde ɗon adii o naatude ka nder saare Yerusalaam. Hinaa doole o ƴettiri laamu ngun, o yanaali e Romiyankooɓe ɓen maa e Heroodu lanɗo on. Cippiro makko ngon gasiino, hari ɲaawoore aduna on nden ɓadike. Ndaygu ngun no jalbude ka nder niɓe; gomɗinɓe ɓen hisinte, ɓe gomɗinaali ɓen ko muleteeɓe. Cippiro ngon hakkunde kammuuli ɗin e leydi ndin hewtii ka kattudi mun. Alla karhataa yimɓe ɓen yo ɓe gomɗin. E hara on wontii fayɓe ndaygu ngun kaa haa jooni hiɗon lutti e nder maccinganagol niɓe ɗen?

TORAARE: Meɗen weltani maa Iisaa Joomiraaɗo fii ko feeɲirɗaa kon e an wa ndaygu aduna on. Pooɗir men ka yurmeende maa nden jalbata ɗon, wattaa men yurmeteeɓe. Pottin gite amen ɗen e kaalisi e laamu e polgalji ɗi oo aduna ɗoo no men jokkira ma tigi tigi, men duumoo e hoore sella-finde wa fayɓe ndaygu maa ngun.

LANDAL:

  1. Ko honɗun wonugol ɓiɓɓe ndaygu ngun firi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)