Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 074 (The raising of Lazarus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

c) Fii no Laazaru immintiniraa non (Yuuhanna 11:34-44)


YUUHANNA 11:38-40
38 Ɗun yurmi Iisaa kadi, o ari ka yenaande, tawi ko fammeere ombiraande hayre. 39 Iisaa wi’i: Pottinee hayre nden. Mariyatu bandiraawo mayɗo on wi’i mo: Koohoojo, o luuɓii jooni, ko fii ko balɗe nay on nii. 40 Kono Iisaa wi’i mo: E hinaa mi wi’iino ma, si tawii hiɗa gomɗini, a yi’ay mangural Alla ngal?

Tako Yerusalaam, yimɓe ɓen surrayno mayɓe maɓɓe ɓen e nder fetere jasaande, ɓe wallina hayre moolanaande ɓurliɗude ka naatirgal. On qaburu no waawanoo kadi udditeede.

Hari ɓe walliniino Laazaru e wonde e ɗen pammeeje. Iisaa ɓadii o yi’i ko mayde nden acci kon batte hulɓiniiɗe ka geece yimɓe ɓen. E nder mayde nden, o yi’i tikkere Alla nfen no feeɲa e hoore junuubankeeɓe ɓen fow, wa si Alla wattii wuuruɓe ɓen fow e juuɗe lancoowo on. Kono Tagoowo on faalaaka mayfe wurɓe ɓen, kono ko yo ɓe tuubu ɓe fewtana ngurndan ɗan.

Iisaa yamiri yo hayre nden itte ka nde ombi ɗon naatirgal yenaande nden. Yimɓe ɓen juhaa, sabu si ɓe meemii furee, haray ɓe tuunintinike yeru balɗe buy. Hari ɲolu ngun fuɗɗinoke, ko balɗe nay nii. Mariyatu yeddiri no andortaa, o wi’i: «Joomiraaɗo, haana ka memminen mayɗo on ka o fowtii, himo luuɓude.» Mariyatu, ko honto gomɗinal maa ngal woni? Ko e qirritaade wonɗaa wondema ko Iisaa woni Ɓiɗɗo Alla on e Almasiihu on, e waawuɗo on immintingol mayɓe ɓen? Sutagol mayde nden e mbaadi yenaande nden hari wuminɗinii gite makko ɗen, o andaano ko honɗun Joomiraaɗo makko on faalanoo.

Kono-le, o tiiɗini gomɗinal makko ngal, o wakkilini mo hoolagol ka yawti hoolaare neɗɗanke nden. Himo landii waɗugol fow e juuɗe makko ɗun no handi e yi’ugol mangu mawgu Alla ngun. Iisaa wi’aali wonde: «Gomɗin, a yi’ay miɗo huuwa kaawake hawniiɗo.» Hari o feɲɲinaniino taalibaaɓe makko ɓen ɗun ɗoo : Wonaa ndee nawnaare ɗoo warata mo, kono nde hollay mangural Alla ngal (Yuuhanna 11:4). Iisaa no andunoo ko honɗun o waɗata sabu ko o nanodiri kon e ko Ben makko faalaa kon. O ɗaɓɓi no o ittira haqqile makko ɗen e mayde hulɓiniinde nden, o fewtinira ɗe e mangural Alla ngal feɲɲungal ngal rewrude e gomɗinal ngal. Hari o alaa ɗaɓɓande hoore makko teddungal, kono ko mangu mawgu Ben makko ngun.

Wano non, Almasiihu on maaki oo maaku ɗoo: «Si tawii hiɗa gomɗini, a yi’ay mangural Alla ngal.» Wurtee gite mon ɗen e satteedeeji ɗin e ndarndeeji ɗin. Wota on luttu miijaade fii ko happanaɗon kon e fii nawnaaje ɗen, fewtee e Iisaa, gomɗiɗon ko o wondi kon e mon, watton hoore mon e juuɗe makko wano paykun wonirta non ka nder juuɗe yumma makkun. Accon o huuwa faale makko on; himo yiɗi on.

YUUHANNA 11:41-42
41 Onsay ɓe pottini hayre nden. Iisaa ɓanti gite mun ɗen, fewtini dow, wi’i: Baaba, mi weltanike ma fii ko jaabinanɗaa mi kon. 42 Min miɗo andi hiɗa jaabinande lan saa’i kala, kono sabu ɓee yimɓe dariiɓe ɗoo mi wowliri, fii yo ɓe gomɗin wonde ko an nulimmi.

Ko Mariyatu hoolii kon konguɗi Iisaa ɗin no yaadi e gomɗinal ngal o jogii ngal telenma ɗun. O landii weldiɓɓe makko ɓen pottingol hayre nden. Guleendi ndin ɓeydi e jamaa on. E hara Iisaa naatayno ka nder yenaande, o waɗa ka juuɗe makko furee giɗo makko on kaa ko honɗun o waɗata?

Kono hari Iisaa no darii himo deƴƴinii takko yenaande nden. O tiggitii ko o torotoo, o ewnii ko tiiɗi. Hiɗen mari ɗoo wonde e tornde nde Iisaa torii goo. O noddiri Alla ben makko. O jarni Baabaajo on sabu ngurndan makko ɗan ko laaɓal e dewal fii ko Alla woni kon Baaba. O adorii jarnude Alla adii o hendaade jaabawol ngol. Ka tawunoo ɗon ɓeya no wulla, kanko himo juulude. O torii Ben makko yo o wurnitu giɗo makko on, maande fii ko ngurndan iwuɗa ɗan ka Alla fooli kon mayde nden. Baabaajo on jaɓi, o jonni mo bawgal fii njattingol aaden mo mayde nden jogitii ko hulɓinii. Iisaa no gomɗini wonde Alla jaaboto torndeeji makko ɗin, hinaa ko nhalɗini, ko fii himo heɗii soono kala hawa Ben makko kan. Iisaa no juulude e nder ngurndan makko ɗan fow, kono ɗoo himo toraade e hawa tiiɗuka no yimɓe ɓen faamira gundooji wonuɗi ɗin e taggiteede yeeso maɓɓe. O weltanii Baabaajo on fii ko o jaabinanta mo kon saa’i kala ko o torii mo kon. Junuubu woo sendaa ɓe, hari wirngallo woo alaa hakkunde maɓɓe. Ɓiɗɗo on haɓɓitaaki e faale makko on kanko tigi, o landanooki teddungal woo fii makko, maa huutorgol bawgal woo fii nafa makko. Kuuɗe Baabaajo on no heewi e Ɓiɗɗo on. Baabankaaku makko ngun immintinay Laazaru hakkunde mayɓe ɓen. Iisaa qirritii ɗun fow ka yaasi no yimɓe ɓen faamira wonde ko Alla neli Ɓiɗɗo on haa e maɓɓe. Wano non, ummutal Laazaru ngal wontanii Baabaajo on darja, maande hawniinde fii humondiral woodungal e nder Tatooɓe ɓen e gooto on.

YUUHANNA 11:43-44
43 Ɓay wonii o wi’ii ɗun, o ewnii ko tiiɗi, o wi’i: Laazaru, yaltu! 44 Onsay mayɗo on yalti, tawi koyɗe ɗen e juuɗe ɗen no haɓɓiraa lincoy, himo buumiraa kasannge on. Onsay Iisaa wi’i ɓe: Firtee mo, accon o yaha.

No Iisaa ewnornoo, o wi’i «Laazaru, yaltu!», mayɗo on jaabitii

(E hin-le ko hasii kon mayɓe ɓen nanataa huunde). Fii neɗɗankeyaagal men ngal hinaa ka mayde hattata. Innde kala gomɗinɗo no windii ka kammuuli. Noddaandu Taguɗo on, hawa sottoowo on e tentinande Ruuhu ngurndan ɗan on naatay haa ka nokkuuji nder nderji mayde nden. Wano non, hari Ruuhu-Seniiɗo on no e nder miijooji niɓɓituɗi ka fuɗɗoode ka nder niɓe ɗen, ado o tagude piiji yaaduɗi ɗin immorde huunde meerenteere nden.

Hari Laazaru non woowi nanude hawa Iisaa kan e ɗoftagol mo. Ka nder yenaande o nani kadi, o ɗoftorii gomɗinal ngal. Sariya ngurndan ɗan ka Almasiihu on no ilude e makko; ɓernde makko nden fuɗɗii pidaade, gite ɗen udditii, tere makko ɗen memminii.

Ontuma, ko ɗimmiti kon ka kaawake laatii, ɓayru hari Laazaru no haɓɓiraa lincoy. Furee on hari no nandi e gilgil wonungil e nder katanwol mun, o waawataa andude hay huunde. O waawataa memminde juuɗe makko ɗen fii ittugol lincoy wonkoy koy ka hoore makko, ko ɗun si Iisaa yamiriri yo ɓe firtu mo.

Ɓe fow ɓe nhalɗi ko ɓe yi’i kon yeeso Laazaru wayliingo ngon; hari himo memminaade fii kala lincoy koy no e makko. Fow no fewtini gite e makko fewndo ko o ɓadotoo Iisaa.

Laazaru rewi hakkunde jamaa on o hooti ka makko. Yuuhanna wowlaali hay huunde fii ɓen sujjannooɓe Iisaa, maa fii ko yimɓe ɓen wulli kon weltaare e ko ɓe lunnodiri kon. O eɓɓidiraali kadi ummutal ngal e ƴentineede gomɗinɓe ɓen ka Iisaa ka artugol makko. Hari ɗin piiji fow ko seeɗa hitti. Yuuhanna no hollude en natal Iisaa ngal, okkoowo on ngurndan ɗan, yeeso men, no gomɗiniren e no hendoren ngurndan poomayankejan ɗan. Yuuhanna winduɗo on Linjiila on no tawanoo e on ngun yingu. Rewrude e gomɗinal ngal, o yi’i mangural Alla ngal e nder Ɓiɗɗo on sabu o nanuno hawa Almasiihu on, o ɗoftii bawgal makko ngal. E hara on immintinaa hakkunde mayɓe ɓen rewrude e ko gomɗinɗon kon Almasiihu on?

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, mi yettii ma fii ko immintinɗaa kon Laazaru e innde Ben maa nden. An kadi a immintinaa ma hakkunde mayɓe ɓen. Meɗen jarnu maa fii ngurndan maa wonɗan ɗan e amen. Rewrude e gomɗinal ngal, men immintinidaa-ma e maa. Meɗen jeejude ma yo a immintni mayɓe ɓen hakkunde jamaa amen on, adda ɓen ɓe gomɗinaaa no ɓe halfinoroo e maa, ɓe humodira e maa no ɓe hendora ngurndan poomayankejan ɗan.

LANDAL:

  1. Ko honno mangu Alla ngun feeɲiri e nder ummutal Laazaru ngal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)