Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 046 (Sifting out of the disciples)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

5. Fii no taalibaabhe bhen pottiniriraa non (Yuuhanna 6:59-71)


YUUHANNA 6:59-60
59 Ko dhun Iisaa wi’unoo wa fewndo ko o jannayanoo ka juulirde Kaferanahuum. 60 Bhay bhe nanii dhun, buy e hakknde taalibaabhe makko bhen wi’i: Ngol kongol no satti. Ko hombo waawi jabhude ngol?

Ndee yewtere fii bireedi Alla on e bhandu e yhiiyhan Iisaa dhan ko lowre lowre yewtiraa. Iisaa fillitii tobbhe goo, o luggini ko dhe wadhori kon seedha seedha. Yuuhanna mottidiri yewtereeji makko dhin e nder yewtere wootere. Ka juulirde Kafernahuum, Iisaa no jannude hedhotoobhe mo bhen e nder wadhugol mise wonandema kanko Iisaa himo bhuri Muusa awa kadi gomdhinbhe bhen fow no haani tawdeede e bhandu makko ndun e yhiihyan makko dhan.

Sugu kon ko fennyinaa no diwi ko taalibaabhe makko laabhubhe bhen faamata kon. Bhe fuddhii landaade lande, bhe hebhi sikkitaare. Hari hibhe yhetti ahadi dhoftagol Alla bhe kurkanoo mo, kono hibhe jibhii fii ko nyaamugol bhandu ndun, yara yhiiyhan Iisaa dhan metti kon faamude. Fewndo ko bhe jibhii haa feyyhitii keerol, Joomiraadho on itti ka moyyhere makko o udditi ruuhu taalibaabhe gomdhinbhe bhen no bhe faamira misal wadhaangal ngal e Bireedi Wurnoowo on.

YUUHANNA 6:61-63
61 Bhay Iisaa andanii hoore mun wonde taalibaabhe makko bhen no nhunude fii dhun, o wi’i bhe: E hara dhun feggin on? 62 E si on yi’ii non Bhii-Aaden on no yhenta ka wonnoo ton? 63 Awa ko Ruuhu Alla on wurnata, bhandu ndun nafataa huunde. Dhii kongudhi, dhi mi yewtata on, ko iwrudhi e Ruuhu Alla yedhoowo ngurndan on.

Iisaa faami miijooji taalibaabhe bhen, o wattiraali yeeso dhen lande jibhudhe bhe. Kon ko bhe wullitii hinaa e angal laabhal iwi wano yimbhe bhe gomdhinaa bhen non, kono ko e angal faamu gundoo suudhiidho e mise Almasiihu on dhen. Ado yo o udditu gite mabbhe dhen, Iisaa itti niwre wonde nden e ngal misal, o sifanii bhe fii no Alla ebbhiri non hisinirde aduna on.

O maayanaali bhe tun no bhe wuurira rewrude e bhandu makko ndun ka bannhe ruuhu, kono o yhentoyay ka Ben makko, ka o iwri ton. O luttaali e nder oo aduna. Bhe yi’uno ka o seppata ka hoore weendu, bhe faami wonde himo e dow yaasi on. O yhentoyay ka Ben makko, o addana bhe Ruuhu makko on. Ko sabu dhun o maayani e ko sabu dhun o arani. O yedhii hoore makko fii taalibaabhe bhen, hara hinaa e batte dhen tun ka bhandu makko, kono himo okkude bhe ruuhu makko on.

Iisaa holli bhe wonde bhandu ndun nafataa huunde. Ka fuddhoode, ko neddho taganoo, hari ko o moyyho laabaadho, kono miijooji makko dhin e tere makko dhen boni. O waawataa nabhude ngurndan feewudhan, soono kala junuubu makko on no poodhude mo. Hari bhandu makko ndun no ebbhindanii e lo’ere nden; ko dhun si Iisaa wi’ani: «Hiiree torodhon fii wota on naatu e jarrabi. Wonkii kin no yidhi wadhugol ko moyyhi, kono bhandu ndun no lo’i.»

Hari Iisaa no wondi e Ruuhu-Seniidho on soono-kala. Ko ngal wondigal wonunoo gundoo makko on. Himo faaalanoo yo en hebhu nafa ngal humondiral ka bannhe Ruuhu e bhandu rewrude e mayde e ummutal e yhentineede makko nden, hara himo tabiti ka men rewrude e Ruuhu makko Seniidho on. O bhanginani Nikodiyuusu wonde ko ndiyan dhan e Ruuhu on wallitotoo en no naatiren ka nder Laamateeri Alla, hara himo bhaarorde e lootirede ndiyan dhan ka Yaayaa lootoowo on tuubuubuyee e lootireede Ruuhu on ka juldeere wi’eteende nden Pentakosta. Saa’i ka haalaaji dhin yewtetee dhon fii bireedi wurnoowo on, Almasiihu on no sifanaade taalibaabhe mun bhen wonde o aroyay ka mabbhe fewndo ka bhe sendodata dhon e nafakka Joomiraadho on. Pellet dhin maandeeji nafataano bhe si Ruuhu-Seniidho on cippanooki e mabbhe. Ko Ruuhu-Seniidho on okkata ngurndan dhan, bhandu ndun aldaa e nafa woo. Ko Ruuhu Almasiihu on tun fellintinanta gomdhinbhe bhen ko Ruuhu Almasiihu on wondi kon e mabbhe.

Ko honno Ruuhu-Seniidho on cipporta e men? Ko ngal landal hittani kala bhen ebbhidaninoobhe tawdeede e bhandu makko ndun e yhiiyhan makko dhan no bhe wuurira e nder humondiral timmungal hakkunde mabbhe e Almasiihu on. Iisaa no jaabori nii tun: «Hedhee hawa an kan, udditiron bherdhe mon dhen wa keyee Linjiila on. » Ko Almasiihu on woni Daaluyee Alla on; on hedhiidho daaluyeeji makko dhin, hoolii mo hebbinte Ruuhu-Seniidho on. Hebbiniree bhernde mon nden e ruuhu mon on bawgal iwungal ngal ka Alla, hara hidhon hunjoo Bindi laabhudhi dhin. Jogitee fodaariiji Alla dhin e yewtereeji makko dhin, on tiidhay bhuron jangubhe moyyhinoobhe bhen piiji dhin wondude e kala ko bhe yaltini kesun. Ko fii daaluyeewol Almasiihu hisinayngol ngol wondude e Tagudho aduna on aray e mon, o yedha on ngurndan makko dhan e bawgal makko ngal.

YUUHANNA 6:64-65
64 Kono wobbhe no e hakkunde mon bhe gomdhinaa. Ko Iisaa wi’irnoo dhun, ko fii hari himo andi gila ka fuddhoode ko hombo woni mo gomdhinaa, e ko hombo janfoytoomo. 65 O bheyditi kadi, o wi’i: Ko dhun wadhi si mi wi’ii on: Hay gooto waawataa arude e an si hinaa taw hara ko Baabaajo on yedhi ontigi.

Bhurbhe bhen e nder jokkunoobhe bhen Iisaa faamaano nden huunde hittunde, bhe yiltii bhaawo makko. Ko o janni bhe kon fii nyaamugol bhandu makko ndun yara yhiiyhan makko dhan yhettuno saa’iiji bhurdhi dhin e nder golle dhe o wadhi dhen Jaliilu, dhun addi yo taalibaabhe buy yilto bhaawo makko. Ko wano non yimbhe iwaybhe bhaawo makko bhen fandhiri haa ka tawata feyyhaa ka haqqile banii-aadama dhen hattata dhon, angal mabbhe waawude tippugol e Iisaa hara huunde bhe landaaki. Bhe faamaano goonga on fii allankaaku makko ngun, bhe suusaali sincidude e makko ahadi tippude e sadaka makko on.

Iisaa wi’i taalibaabhe mun bhen wonde wobbhe e mabbhe liddoyto Ruuhu makko on, bhe pottina mo. Joomiraadho on no andunoo kala ko aaden miijii. Himo andunoo wonde Yudaasi Iskariiyu, on tawtuno mojobere nden gila ka fuddhoode, janfoyto mo. Yudaasi faalanooka weebhitaade o fow e makko e Ruuhu Almasiihu wondudho on e giggol ngol. E nder ko o haalata kon fow fii mayde makko nde woddhaa nden e muusunde nden ka bhandu makko, Iisaa no andunoo wonde ko goddho e taalibaabhe makko bhen wattata mo e joge.

Iisaa nyoggiri e nder fillitagol gundoo wi’udho on wonde gooto waawataa gomdhinde Iisaa si wonaa Ruuhu Alla on huuwi e makko ngal kuugal. Hay gooto waawataa wi’ude Iisaa ko Joomi, si hinaa Ruuhu Seniidho on ardii mo. Gomdhinal men ngal hinaa gomdhingol tun, kono ko humondiral tigi-tigiwal e Iisaa, rewrude e kuugal Ruuhu on. Udditane wonkii mon kin Ruuhu Baabaajo on, hita on liddoo goongaaji fewtudhi dhin fow Iisaa. Ontuma on wuuriday non tigi e makko, o tabita ton haa poomaa. Ko kanko woni Bireedi Wurnoowo ebbhanaadho on fii moodhon.

LANDAL:

  1. Ko honno Ruuhu Ngurndan dhan humodiriri e Bhandu Almasiihu on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:16 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)