Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 045 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
B - Fii no Iisaa woniri non bireedi wurnoowo on (Yuuhanna 6:1-71)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)


YUUHANNA 6:51
51 Ko min woni Bireedi Wurdho tippiidho iwrudho ka kammu on, kala nyaamudho oo bireedi, ontigi wuuray haa poomaa. Ko bhandu an ndun woni on bireedi mo mi okkitirta, fii no aduna on wuurira.

Hara on yi’ii nde wootere bireedi jogiidho koydhe e dhengal? Ko Iisaa woni Bireedi Wurnoowo on, bireedi wurdho on – hinaa fii bireedi mo fow andi on o woni e haalude fii mun, kono ko fii nyaametee ruuhuyankeejo iwrudho ka Alla. O wi’aali yo en nyaamu teewu makko ngun tigi; hinaa men nyaamoobhe teewu aaden.

Ko fii mayde makko nden o fuddhii haalude. Hinaa wonugol makko ngol ruuhu on o hisinirta yimbhe bhen, kono ko wontugol makko ngol aaden. O wontii neddho fii okkitirgol hoore makko fii junuubaaji men dhin. Hedhotoobhe mo bhen hebhi barme; himo nandita e aaden yawniidho, yaltudho e bheynguure hakkundeere. Si malaa’ikaajo feenyuno, bhe jabhotono mo hara hibhe kella. Iisaa sifii wonde mangural makko ngal e ruuhu makko on sottataabhe, kono ko bhandu makko ndun fempoytee fii kisiyee banii-aadama’en on.

YUUUHANNA 6:52-56
52 Onsay Yahuudiyankeebhe bhen sonki hakkunde mabbhe, bhe wi'i: Ko honno oo waawirta okkude en teewu mun ngun, yo en nyaamu? 53 Onsay Iisaa wi'i bhe: Ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, si on nyaamaali teewu Bhii-Aaden on, yaron yhiiyhan makko dhan haray on hebhataa ngurndan. 54 Ko fii kala nyaamudho teewu an ngun, yari yhiiyhan an dhan, haray hebhii ngurndan poomayankejan, awa kadi mi immintinay mo ka nyalaande sakkitorde. 55 Ko fii teewu an ngun ko neema tigi, awa kadi yhiiyhan an dhan ko njaram tigi. 56 Ko fii kala nyaamudho teewu an ngun, yari yhiiyhan an dhan, haray o humondirii e an, min kadi mi humondirii e makko.

E nder bhen Yahuudiyankeebhe hari no e mabbhe gomdhinbhe e aybhe Iisaa nun. Dhen mojobe dhidhi yeddodiri ko satti. Hari aybhe Iisaa bhen lannii mettiteede fii ko bhe miijotoo kon fii nyaamugol teewu makko ngun e fii yarugol yhiiyhan makko dhan. Iisaa yaajini ngaynka wooduka kan hakkunde dhen mojobe dhidhi fii no hooliibhe mo bhen yaltitira. O jabhi ko mojobere aranere nden yidhi mo kon, o fennyini ko dhimmere nden majji kon. O wi’i: «Ka haqiiqa, haqiiqa, mi andinii on, si on nyaamaali teewu an ngun e si on yaraali jardukun an kun, on naatataa ka nder ngurndan poomayankejan. Si on humodiraali e an, junuubu e mayde tabitay ka mon haa poomaa.» Dhin kongudhi yaniri ka noppi mabbhe wa si ko Alla yennaa. Hara Iisaa oo neddho alaa bhe e ndarndaade? «Waree-lan, nyaamon lan, on hebhay kaawake hawniidho. Bhandu an ndun ko bireedi, ngurndan iwrudhan dhan ka Alla, dhan yedhadhon dhan.» Bhe tikki. Kono non, bhen gomdhinnoobhe mo, jaabori no Ruuhu-Seniidho on tindiniri bhe non. Bhe gomdhini kon ko satti gomdhinde, bhe yhettiri dhin kongudhi wa weludhi e noppi. Si tawii ko fii Yuldeere Yawtaneede nden bhe miijinoo fii mun, bhe faamayno ko fii hondhun Yaaya noddiri Iisaa, Baalun Alla kun. Yahuudiyankeebhe bhen fow no taweede e Juldeere Yawtaneede nden, hibhe nafoo teewu baaloy ittaakoy koy sadaka fii no tikkere Alla nden huccira bhe. Iisaa holli wonde ko kanko woni Baalun Alla tigi-tigihun rondotookun kun junuubu aduna on.

Hannde, hidhen andi ko hondhun maandeeji nafakka Joomiraadho on firi: bhandu Almasiihu on ndun no faggude en, yhiiyhan makko dhan no labbhinande en junuubaaji dhin fow. Hidhen jarnude mo fii nden moyyhere makko. Bhe Jaliilu bhen e on saa’i andaano on gundoo e dhin kongudhi jibhudhi haqqille mabbhe dhen. Iisaa ndarndii gomdhinal mabbhe ngal, kono salaare mabbhe nden fennyoyay nyalorma teddhan.

Hidhen rewude Almasiihu on e nder weltaare e anditangol mo, bhayru o sifanike en fii Nafakka Joomi on e maandeeji makko on. O sifanike en kadi ko honno o arirta e men rewrude e Ruuhu makko on. E bhaawo sadaka makko on, en waawataa bhadaade Alla maa tabiten ka makko. Rewrude e sadaka makko on, en labbhinanaa ma junuubaaji men dhin fow, en wonii yaafanaabhe, hidhen hebulineede no jabbhoren mo ka nder ngurndan men. Ko gomdhinal ngal timminta kaawake hawniidho on, wattita en tawdaabhe e ummutal darjungal ngal. Hidhen rewude Baalun sottukun en kun. Iisaa daraaki tun ka o maayani en non ka leggal altidiraangal, kono himo faalaa kadi hebbingol en. En wontay laabhubhe wurbhe haa poomaa.

YUUHANNA 6:57-59
57 Bhay Baabaajo Wurdho on nulii lan, awa kadi midho wuuriri Baabaajo on, ko non kadi kala on nyaamudho lan wuurirta sabu an. 58 Ko oo dhoo woni Bireedi tippiidho iwri ka kammu on. O wa’ataa wa mo baabiraabhe mon bhen naaymi on, bhe maayi. Kala on nyaamudho oo bireedi dhooo wuuray haa poomaa. 59 Ko dhun Iisaa wi’unoo wa fewndo ko o jannaynooo ka juulirde Kafernahuum.

Almasiihu on no haalande en fii ngurndan wondhan dhan ka Alla jom-bawgaljo on, Baaba jom ngurndan dhan on. E nder saa’iiji dhin fow, ko kanko woni Baaba heewa giggoljo on. Almasiihu on no wuuriri Baabaajo on, ko fii makko o woodiraa, fii Baabaajo on. Hinaa laatingol faaleeji makko dhin ngurndan makko dhan laatorta goddhun, kono ko e fee dhoftagol Ben makko e dhi fow, yedhudho mo on kala huunde. Bhiddho on no kurkanaade Baabaajo on, ka tawi dhon Baabaajo on no yidhi Bhiddho on, himo huuwude fow rewrude e makko.

Iisaa no fennyinande aybhe makko bhen yubbhodiral woodungal ngal hakkunde mabbhe e Baabaajo on. O fennyinani bhe dhun dhoo: «Wano mi wuurriri non sabu Baabaajo on e no mi wuuriri non e makko, wano non midho faalaa wuurande on e mi wuura e mon. On waaway non ontuma wuurude fii an, wuuron e an.» Musiddho teddudho, hara hidha hebulii wuurugol ngal yubbhondiral hakkunde maa e Almasiihu on? Hara on jabhirii mo hoore mon fow? Hara hidhon faalaa maayinde ko wondho kon no newniranon Joomiraadho on wuurugol e mon?

Almasiihu on ardaali e wattitugol piiji dhin ka aduna. O okkortaa en kaalisi ko wallitoren. O ebbhaa fii no fulawaari ndin bhantora. O’oo! O wattitay bherdhe dhen, fii no yimbhe bhen wuurira ngurndan teddinaydhan Alla soono-kala. O yedhay gomdhinbhe bhen sendodugol e mabbhe allankaaku makko ngun. O tagay non aaden keso mo maayataa on, aaden wuuroowo, yidhoowo, e kurkotoodho. Ko Alla woni ko o dhabbhi.

Ndartee simoore jeegabhere nden, limon ko laabi jelu Almasiihu on fillitii dhee kalfe tati dhoo ‘Baaba’, ‘Ngurndan’ e ‘Ummutal’ e ko iwi kon e majje. On hendoto kisan ko hitti kon ka Linjiila no Yuuhanna seeditorii non. Gomdhindho Almasiihu on ko Ruuhu Baabaajo on wuuriri, himo fokkitiri ka ummutal darjungal ngal.

TORAARE; Iisaa-Almasiihu Joomiraadho, medhen weltani maa fii ko arudhaa kon ka amen e ko yedhudhaa men kon ngurndan Baabaajo on wondude e weltaare heewunde. Yaafano men junuubaaji amen dhin, laabhinaa men. Wallu men no men kurkorane e nder munyal e giggol, hara men jokkaali huuwugol ko men yidhi kon tun ka ngurndan amen.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Iisaa wi’ani hedhotoobhe mo bhen yo bhe nyaamu bhandu makko ndun, bhe yara yhiiyhan makko dhan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:16 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)