Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 034 (Healing of the paralytic)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
A - Fii ko Almashiihu on yahi kon Yersusalaam dhimmun (Yuuhanna 5:1-47) -- Fii yeddodiral immiingal ngal hakkunde Iisaa e yahuudiyankeebhe bhen

1. Fii no maaya-bhanduujo on selliniraa non ka wi’etee dhon Betesada (Yuuhanna 5:1-16)


YUUHANNA 5:10-13
10 Hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen bhen wi'i on sellinaadho: Ko nyalaande fowteteende nii! Hande daganaaki ma yhettugol danki maa kin. 11 Kono on jaabii bhe: Ko sellindho lan on wi'immi: yhettu dankun maa kun, yahaa. 12 Onsay bhe landii mo: Ko neddho hombo wi'u-maa: yhettu dankun maa kun, yahaa? 13 Kono tawi on sellinaadho andaa ko hombo, ko fii hari Iisaa majjitorii mo e hakkunde yimbhe wonnoobhe e nder nokkuure bhen.

Tawanoobhe bhen ka beelun weltii, si wonaa jokkiroobhe diina kan bonere haqqil bhen. Bhen naafigiibhe ko fota nawli, tentinii bhay ko e nyalaande fowteteende nden dhun wadhi. Annabi Iisaa sellini maaya-bhanduujo on, e hoore dhun kadi o yamiri mo yo o rondo dankun makko kun ka hoore dhate saare. E gite mabbhe, dhun ko yeddugol Alla e salagol teddingol nyalaande fowteteende nden, sabu golle woo wadhetanooke e nden nyalaande. Kala bonnitudho on sariya ko mayde nden donkinirtee (Adadu 15:32-36). Hari Yahuudiyankeebhe bhen no miijotonoo wondema Almasiihu on arataa si wonaa nde jamaa on fow teddindini nyalaande fowteteende nden e bhaawo feloore.

Bhen Yahuudiyankeebhe buganooki dhon kisan on neddho kaayhe, ko fii hibhe haanunoo hajaade mo taho ado bhe happirande mo non. Nden happande hari ko wa hajagol goddho nun. Neddho sellinaadho on jaabori bhe e nder wi’ugol ko Iisaa yamiri mo. Rondagol dankun mun kun ko seede yaltudho e kene fii ko cellal ngal timmi kon.

Yimbhe sariyankoobhe bhen hibbhii fota, bhe weltanooki fii ko on sellinaa kon. Bhe anditaali giggol Alla ngol e bawgal Almasiihu yaltitunoongal ngal e nder ko o sellini kon on neddho. Bhe fuddhii yewtirde nawliigu bhe anyi sellinoowo on. O suusii yamirgol maaya-bhanduujo on yo on yhettu dankun mun kun e nyalaande fowteteende nden. E gite mabbhe, bonnere annabi Iisaa nden ko mayde donkinirtee.

Aaden sellinaadho on andaano ko hombo sellini mo, sabu Iisaa ko kodhu ari. Ko nden nyande o yahi Betesada. No o selliniri aaden on, o muti kisan. Annabi Iisaa faalanooka yo yimbhe bhen gomdhinri mo sabu kawaakeeji hawniidhi dhi o wadhata dhin, kono ko yo bhe tippu e giggol ngol o yidhiri ngol yimbhe bhen.

YUUHANNA 5:14-16
14 Bhawto dhun Iisaa tawti mo ka juulirde mawnde, o wi'i mo: E hino a hettii cellal. Wota a wadhitu junuubu hande kadi, fii wota goddhun goo hebhe ko bhuri dhundhoo bonde. 15 Onsay on neddho yiltitii, wi'i hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen wonde ko Iisaa sellini mo. 16 Ko wadhi si hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen cukkii Iisaa, sabu tawde o wadhii dhun e aseweere.

Annabi Iisaa dhabbhiti aaden sellinaadho on no o timminira cellal makko ngal e fee jattingol on junuubaaji makko dhin. O tawti mo ka juulirde mawnde himo manta Alla. Kulol e weltaare jillodiri e makko ko o haynii Iisaa. Iisaa wi’i mo: a sellinaama. Anditu ko haa honto wadhanadhaa kaawake hawniidho. Hidha tampi gila duubhi 38. Ko kuugal Alla nii, hinaa ko iwi ka yimbhe bhen. Alla wontudho on aaden tigi udditii gite bhernde makko nden. Hidha andi junuubaaji maa dhin. Ko wuurugol yejjita Alla addi nden tampere hulbhiniinde. E nder ko o sellinadhaa kon, a yaafanaa-ma juunubaaji maa dhin fow.

Fii no cellal ngal hewtira mo nder, Iisaa wi’i mo yo o dhofto, wota a wadhitu junuubu hande kadi. Hendagol yaafuyee on no landii fibhugol anniye wondema o wadhitataa junuubu hande kadi. On mo jabhii kongol tiidhungol Almasiihu on, o tuubii kadi, o hendoto bawgal immorde ka Alla, o foolira bonki kin dow ballal Alla ngal. Ko ko gasataa Almasiihu on landii, kono himo okkorde en Ruuhu on no ngal bawgal waawira foolirde ndardandhe neddhankeeje dhen e kulle bhaleeje dhen. Ruuhu goonga on wallitoto en no fooliren bone on e no dartoren mo.

Wonde ko Alla newnata yo nawnaaje dhen e barmeeji dhin hebhu en no artiren ka Makko. E saa’iiji goo kadi, jawle dhen e ngalu feyyhitungu ngun no waawi wontande en donkinande immorde ka Alla no saloren no sattiri jokkugol Mo. Sattere bhernde nden no nangina goddho jinna, o sakkitora ka yiite poomayankeewe. Hita on fijira junuubu, kono hita on hersu wi’ugol wondema junuubaaji goo no poodhude on, torodhon Almasiihu on no o jattinira on e juudhe majji. Hita on daro hakkunde Iisaa e junuubaaji mon dhin. Muncee ko yidhini on junuubu kon. Sincidon ahadi e Joomiraadho on. O hisinay on kisiyee duumiidho.

Emba ko kawee nee! Bhawto ko o jentii waajuuji annabi Iisaa dhin, aaden sellinaadho on hammiri kisan ka Yahuudiyankeebhe bhen, o wi’i : ko jeyaadho Naasirata on sellinii mo, e ko on huccinii mo sariya nyalaande fowteteende nden. Jokkoobhe sariya on bhen no tanyininoo fota no bhe tefira Iisaa no bhe wadhira mo e joge ko woopataa.

Ko yottinoobhe sadaka on bhen anyunoo kon Iisaa fewndo ko o labbhinnoo juulirde mawnde nden no jaasi yeeso ko bhe anyi mo kon fewndo ko o sellini on aaden e nyalaande fowteteende nden. Hari Almasiihu on honkii fota ‘peewal’ mabbhe ngal, o holli wonde peewal ngal hinaa e hoore sariya tabiti hadhoowo anniyeeji bondhi dhin. Ko giggol e yurmeende Alla landii en. Laabhal bhaawo giggol ko fenaande. Ko yurmeende Alla faalaa yi’ude e men, hinaa no dewe wadhirtee. En jarnii non Alla ko o jattini kon yimbhe guluuji guluuji e ley dhii sariyaaji sattudhi, e nder ko okki en kon giggol makko ngol, ngol wontani en yamiroore wootere.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun Yahuudiyankeebhe bhen cukkanii Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)