Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 035 (God works with His Son)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
A - Fii ko Almashiihu on yahi kon Yersusalaam dhimmun (Yuuhanna 5:1-47) -- Fii yeddodiral immiingal ngal hakkunde Iisaa e yahuudiyankeebhe bhen

2. Alla no gollidude e Bhiddho makko on (Yuuhanna 5:17-20)


YUUHANNA 5:17-18
17 Kono Iisaa jaabii bhe, wi'i: Ben an no gollude haa jooni. Min kadi midho gollude. 18 Sabu dhun hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen bhurti dhabbhude no warira mo, dhun no hinaa fii tun himo bonni Sariya on e asewe, dhun ko ka nyalaande fowteteende nden, kono ko fii himo inni kadi Alla ko Ben makko, ko nii o wadhitori himo fota e Alla.

Ado neddho on sellineede ka wi’etee dhon Betesada, hari ko Iisaa wonaa e darteede kon tiidhaa. Kono gila nden nyannde, bhurtu tun tiidhude. Aybhe makko bhen ebbhi feere no bhe warira mo. Wano non, ko on kaawake hawniidho wayli nabhidal makko e Yahuudiyankeebhe bhen. Gila nden nyande bhe cukkii annabi Iisaa, bhe watti mo e bhaleere. Ko hondhun addi ko ari?

Yeddodiral wadhi hakkunde giggol Almasiihu fennyinaangol ngol e laamu sariya on ka sattere maggu fow. Ka Ahadi Hindi, hari jamaa on no wuuriri wa kasoobhe. Nyaawooje buy no yaltinanoo wondhe yamirde yimbhe bhen yo bhe huutor sariya on fow e bhaawo feloore. Rewoobhe Alla bhen no wattannoo yili fota fii wota bhe bonnitu ko bhuri e fandhude e dhin sariyaaji, hibhe dhabbhaynoo moyyhere ka Alla. Teddingol sariya on wontii lamitorde fii ganyaneendi e angal giggol ngol. Bhay jamaa on ko ahadi wondirnoo e Alla, himo yhettiraa wa jamaa gooto, faadha haqqil en no etaade fawugol e hoore mo kala sariyaaji mabbhe dhuudhudhi dhin. Sariya bhurdho hittunde on ko nyalaande fowteteende nden, nden nyande golle woo newnaaka. Bhay Alla fowtino ka nyalaande jeedhidhabhere kala golle dhe o wadhi dhen e nder tagoore nden, wano non jamaa on no tonhananoo huuwugol golle woo golle e nden nyalaande hormorteende, si wonaa dhun ko wareteedho.

Wano non, nyalaande fowteteende nden wontii seedee fii ko Yahuudiyankeebhe bhen e Alla mabbhe on nantodiri kon, himo holli wondema no wa’i wa si bhe wadhaali junuubu woo fii bonnitugol weldigal mabbhe ngal.

Jaabawol ngol annabi Iisaa jaabii ngol Fariisiyankeebhe yeddunoobhe mo bhen ko o bonni kon nyalaande fowteteende nden sattaa: «Alla no gollude.» Dhee kalfe ‘gollude’ e ‘huuwude’ no yaltiti laabiiji buy ka aayeeje 17 haa e 19. No o jaaborii non sariyanko satta sariya’en ko bhanginangol bhe wondema ko giggol Alla huuwiri. Alla fowtike e kala golle dhe o wadhaynoo e nder tagoore makko nden haa wadhugol yanal ngal. Gila nyannde junuubu on naati ka nder aduna e ko mayde nden bonni tagoore nden fow, e ko aduna on sendaa e bhundu makko ndun, Alla no cippirde bhaawo tanyodiral no o hisinira majjubhe bhen, o artira murtubhe bhen ka yubbhodiral mabbhe. Ko laabhal men ngal o dhabbhi, fii no faamiren giggol makko laabhungol ngol.

Ko o sellini kon goddho e nyalaande fowteteende nden ko maande fii no kuugal Alla ngal woniri non. Iisaa waajike fii moyyhere nden o timminii kuudhe heewudhe giggol, hay si hino nandita wa si kuugal makko ngal no dartaade sariya on. Ko on aaden sellinaa kon no nandi e dartagol tiinde e taasande dewal bhoyliingal e lelliraangal giggol ngal.

Yahuudiyankeebhe bhen sonki, bhe wi’i ontuma: «Iisaa bonnii nyalaande fowteteende nden! Faabee! Tugaale ahadi ndin no dinbaade. Oo ganyo Sariya on no tiwude, himo wadhitii sincoowo sariya keso, oo ko hulbhinaniidho jamaa men on nii!»

Gooto e mabbhe wattanaali yili e giggol ngol Almasiihu on yidhiri ngol tampubhe bhen, gooto e mabbhe faamaali ko o fooli kon mayde nden. Bhe lutti wubhidhude e nder ko bhe hubbhi kon. Hita on nhaldhu si tawii yimbhe bhen alaa e faamude fii ko Iisaa woni kon Dandoowo on, sabu nafigiyaagal mabbhe ngal.

Hari Yahuudiyankeebhe bhen kadi no monii fii ko Iisaa «hoyni» kon e fii ko o noddiri kon Alla Ben makko. Hari dhun no nyiddani bhe. Bhe sonki, bhe wi’i: «Alla ko gooto; o alaa Bhiddho.» Ko honno Iisaa noddirta Alla Ben makko?

Dhun no holli angal faamu mabbhe ngun; hinaa Ruuhu on woni e ardaade bhe, bhe andaa fota Bindhi dhin. Sabu piiji heewudhi hiitaadhi buy no woodi fii ko Alla woni kon Ben makko. Ko fii Alla noddirii jamaa mun on ‘bhiddho an on’ (Eggudu 4:22; Osaaya 11:1). Ka tawi non jamaa on no noddirde Alla ‘Baaba’ (Sariya Dhimmo on 32:6; Zabuura 103:13; Isaaya 63:16; Yaramiiya 3:4, 19 et 31:9). Alla noddirii oo landho gomdhindho ‘bhiddho an’ (2 Samu’iila 7:14). Kono hay e aaden gooto ka ahadi waawaano noddirde Alla ‘Baaba’. Hari Yahuudiyankeejo jabhaa dhun, dhun no fotana bhe wa yhettitagol. Yahuudiyankeebhe bhen no andunoo fodaari wi’udi ndin wonde Almasiihu on ko ka Alla iwi, e ko kanko yedhata ngurndan poomayankejan dhan. Ko bhe anyi kon Iisaa no holli bhe gomdhinaa ko fewti kon e Almasiihu on.

Iisaa jaabii hunyeendi Yahuudiyankeebhe bhen e nder wi’ugol bhe no laabhiri wondema ko golle Ben makko dhen o woni e wadhude rewrude e faamu e giggol. Iisaa holli bhe wonde alaa ko sattani mo, kanko e Baabaajo on hibhe fota. Yahuudiyankeebhe bhen jaaborii mo no sattiri fota. Kala fonnudho hoore mun e Alla ko haanaadho wareede. Yahuudiyankeebhe bhen no anyi Iisaa hoynoowo on.

YUUHANNA 5:19-20
19 Kono Iisaa jaabii bhe, wi'i: ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, Bhiddho on waawataa wadhude hay huunde immorde e makko kanko tigi, si hinaa ko o yi'i Baabaajo on no wadha kon; e kala ko baabaajo on wadhi, Bhiddho on kadi wadhiray wano non. 20 Ko fii Baabaajo on no yidhi Bhiddho on, o hollay mo kadi kala ko o wadhata. Awa kadi o hollay mo kuudhe bhurdhe dhee dhoo, fii no woniron e nder nhalaw.

Iisaa yhettitiri haala kan e hoore giggol yeeso ko bhe bugitii mo kon, o fewtiri ngayngu mabbhe ngun huutorgol giggol Alla ngol. Hii-hii, Bhiddho on no huuwirde wano Baabaajo on huuwirta non. Iisaa huuwirtaa huunde hoore mun. humodiral wongal ngal hakkunde makko e Alla no hibbhii wano hakkunde baaba e bhiddho mun. Paykun kun no renti fota bhiddho on; himo renti juudhe makko dhen no o yi’ira ko honno dhe woni e gollirde; ko ko ben makko wadhata kon tigi o wadhata. Iisaa yankinii, o manti o mawnini Baabaajo on, o teddini mo. Enen ko en jiyaabhe nafoobhe seedha tun, noddiraa bhe fii labbhingol innde Ben men nden wano Iisaa wadhiri non.

Ko wakkilaare e yankinaare Iisaa hendorii bawgal ngal no o huuwira kuudhe Ben makko dhen. Indhe dhen e kuudhe dhen e teddungal ngal fow ko piiji makko non. Ko kanko woni Alla tigi-tigiijo on, poomayankeejo on, waawudho on, yidhoowo on e jogiidho on mangu mawgu ngun. Humodiral makko ngal e Alla no timmi.

Alla Baabaajo on no yidhi Almasiihu on fii ko on sakkii kon hoore mun, huunde o suudhataa mo. Himo sendodude e Bhiddho on jeyal makko ngal e ebbhooje makko dhen e kuudhe makko dhen. E nder kon ko windii, hidhen renti yewtereeji bhurdhi dhin laabhude e humodiral gootal wongal ngal hakkunde Tatoobhe bhen e nder Gooto on – ko humodiral huuwirayngal giggol ngol. Bhay non Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on no gollidude e nder piiji dhin fow, hidhen hebhude deyyhere sabu ko Taatobhe bhen e nder gooto laabhubhe bhen huuwidata kon gila poomaa – fii no hareeji dhin e fedde feddeeji dhin ka aduna accira. Ko haa honto humodiral huuwirayngal giggol ngal sertiri e sariyankeyaagal tumbirdirngal ngal juudhe dhen.

TORAARE: Baaba poomayankeejo, medhen weltani maa fii ko addudhaa kon Bhiddho maa on. Rewrude e kuudhe makko dhen, a holli men kuudhe maa dhen, e ko wondhaa kon. Jattin men e kala kuudhe sariyankooje no bhe subhora kuudhe wondudhe dhen e giggol. Medhen tuubude fii ko men feyyhintini kon keerol diina amen kan, medhen toranaade bhen bhe ruuhuuji mun wubhini no bhe yi’ira hettaare wonde e giggol maa ngol, bhe yankinooo, bhe dhofto maa.

LANDAL:

  1. Ko honno e ko fii hondhun Alla e Bhiddho huuwidanta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)