Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 028 (Jesus leads the adulteress to repentance)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
4. Fii ko Iisaa yahi kon Samariiya (Yuuhanna 4:1–42)

a) Iisaa no addude jinoowo on e tuubuubuyee (Yuuhanna 4:1-26)


YUUHANNA 4:1-6
1 Joomiraadho on andi wonde Fariisiyaabhe bhen nanii wonde himo bhurude Yaayaa hebhude taalibaabhe, o loota bhe. 2 Kono tawi wonaa kanko Iisaa tigi wonnoo lootude, kono ko taalibaabhe makko bhen wonnoo lootude. 3 Bhay Iisaa humpitike dhun, o iwi ka diiwal Yahuuda dhon, o yiltitii ka diiwal Jaliilu. 4 Tawi le bee o tayhitoya Samariiya. 5 E nder dhun o hewti e saare jeyaande e Samariiya no wi'ee Sikaara e binde ngesa mba Yaaguuba okkunoo bhiddho mun on, dhun ko Yuusufu. 6 Tawi woyndu Yaaquuba ndun no dhon. Iisaa joodhii ka binde woyndu sabu ronkere yaadu ndun, dhun ko wa tumbere nyalorma.

Windoowo Linjiila on no noddirde Iisaa ‘Joomiraadho’, on wondho Landho laaamiidho taariika kan haa poomaa. Himo donkinde, o fennyina moyyhere makko nden. Ko o ardotoo e nyaawoowo. Yaayaa yi’ii mangu makko mawgu ngun, o teddinirii mo innde mawnude labaade.

Hari Fariisiyaabhe bhen no dhabbhude feere no bhe hebuliroo fii hare dhen. Hari ko Almasiihu on waajotoo kon no hebhude polgal tiidhungal e nder leydi Yahuuda ndin. Himo wi’ude yimbhe bhen yo bhe tuubu, bhe qirritoo junuubaaji mabbhe dhin wano Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on non. Hari no wa’ita wa si o lontike Lootoowo maande tuubuubuyee on (o alaano non kanko tigi lootude, ko taalibaabhe makko jokkodirnoobhe bhen e annabi Yaayaa o halfini dhen golle, sabu saa’i makko on hewtaali taho). Hari Iisaa no jannude wonde ndiyan lootirteedhan maande tuubuubuyeere dhan ko maande fii ko Ruuhu-Seniidho on lootiroyta kon.

Bhay ko Fariisiyankeebhe bhen dartoo-mo kon no bhurta tun bheydaade, o hammiri ka sengo nano. Ko ebbhoore Ben makko nden o jokki. Hari wonaa tiindondirgol e bhen sariyankoobhe fewndaninoo-mo. O subhii rewrugol ka pelle, o tayhitoyi ka wi’etee dhon Samariiya, no o hewtira Jaliilu.

Hari Samariyankeebhe bhen hinaa yimbhe jabhanoobhe ka nder Ahadi Hindi ko fii bhe tawaaka e lenyol Yahuudiyankeebhe bhen. Fewndo ko bhee yimbhe bhe Asuura yanunoo e leydi Samariiya ndin e ndee hitaande 722 adii Almasiihu on, bhurbhe bhen e jurriya annabi Ibraahiima on egginiraa doole ka wi’etee dhon Araama-Naharayni, leyyhi goo joddhinaa e leydi Samariiya ndin. Dhin leyyhi jillodiri e yimbhe luttunoobhe ton bhen, diinaaji dhin ukkodiri.

Annabi Iisaa hewti ka w’ietee dhon Sikaara, takko Sakiima, nokkuure hittunoode e gite maamiraabhe mabbhe bhen. Ko dhon annabi Yoosuwa heydhintini ahadi ndin hakkunde Alla e jamaa makko on (Fuddhoode 12:6 e Yoosuwaa 8:30-35). Hari woyndu andanoondu ko annabi Yaguuba jeyunoo no takko dhon (Fuddhoode 33:19). Yhi’e annabi Yuusufu dhen ko dhon suraa (Yoosuwaa 24:32). Nden nokkuure wontii nokkuure hittunde ka nder taarika Ahadi Hindi ndin.

Hari annabi Iisaa no toolii ka binde woyndu dhon, himo ronki sabu yaadu woddhundu ndu bhe wadhi ndun e lakkere nyalorma nden. Hari ko o neddho, ronkoowo dhondhee, hinaa o jinnawii maa o suppitiidho tun – ko o neddhanke wano neddhanke kala non e nder lo’ere Banii-Aadama nden.

YUUHANNA 4:7-15
7 Debbo Samariyankeejo ari yhoogugol ndiyan. Iisaa wi'i mo: Okkoran mi yara. 8 Ko fii hari taalibaabhe makko bhen no yahi ka saare fii soodugol nyaametee. 9 On debbo Samariyankeejo wi'i mo: Ko honno an a Yahuudiyankeejo torortaa mi ko yaraa, mi Samariyankeejo? - ko fii huuwondiral alaa hakkunde Yahuudiyankeebhe bhen e Samariyankeebhe bhen. 10 Iisaa jaabii mo, wi'i: Si hidha andunoo dokkal Alla ngal e Wi'udho ma okkoran mi yara on, hanno ko an torotonoo moko yaraa, o okkore ndiyan wurnaydhan. 11 Kanko debbo on o jaabii mo, o wi'i: koohoojo, a alaa hay huunde ko yhoogiraa, awa-le woyndu ndun no luggi: 12 e hara a bhuru ben amen Yaaquuba mawnude, on okkudho men nduu woyndu, kanko tigi o yari e mayru wondude e bhibbhe makko e jawle makko? 13 Iisaa jaabii, wi'i: kala yarudho dhan ndiyan dhondhoyte kadi; 14 on yarudho non ndiyan dhan mi okkorta mo dhan wontay e makko bhundu ndiyan, bhuloojan fii yedhugol ngurndan poomayankejan. 15 Debbo on jaabi mo, wi'i: kohoojo, okkoran dhan ndiyan, hara mi dhondhetaake hande kadi, e hara mi artaali dhoo hande kadi yhoogugoo.

Fewndo ko annabi Iisaa woni ka binde woyndu, debbo Samariyankeejo ari fii yoogugol ndiyan. Kanko hari hinaa bimbi maa kiikiidhe o araynoo yoogugol wano bheya rewbhe hedditiibhe non, kono ko tumbere nyalorma. O faalanooka fottude e gooto; yimbhe bhen no yawinoo mo ka o hammiri woo fii ko innde makko bonunoo kon. Annabi Iisaa no andunoo ande makko nden e dhonka ka o dhondhaa kan fii laabhal. O faalaa wallitaade mo; o fewtinanaali mo Sariyaaji dhin Sappo, o felaali mo, ko ndiyan yareteedhan tun o landii mo; himo tuumi wonde on debbo no rindhani okkorgol mo yareteedhan. Kono bhay debbo on humpitike wonde ko o Yahuudiyankeejo, o wadhi e dhidhi. Sabu ko wimbowii woodunoo hakkunde dhin leyyhi dhidhi. Haa ka tawi, e piide misal, Yahuudiyankeejo meemataa miranji Samariyankeejo kulol hita o tuunintino, bheya kadi wano non. Annabi Iisaa wadhiri wa si wimbo woo alaa hakkunde dewe mabbhe dhen, o teddini ko on landii mo kon.

Ko Almasiihu on dhabbhunoo ko no on junuubankeejo weeliree fii Alla. Bhay ko ka binde woyndu o darinoo, hari bee o wowla fii ndiyan. Dhun findini e makko no o faaliree dokkal Alla ngal. O bhanginani mo wondema ko giggol Alla ngol o fokkitani. Hinaa fii nyaawore habbinoode mo hayrinaynde mo nden, kono ko fii dokkal ngal Alla ebbhani mo ngal sabu sulfu on. Ko kaawake labaadho nii honno!

Hinaa ka woni woo ngal iwrata, kono ko rewrude e Iisaa tigi. Ko kanko yedhata dokke Alla dhen e moyyhereeji makko dhin. E hin-le, debbo on no yhettirnoo mo wa neddho woo neddho. Mangu mawgu Almasiihu on ngun hari hino buumanii gite makko dhen, kono e bannhe giggol makko laabhungol ngol, himo jalbirde yeeso debbo on no laabhiri poy. O wi’i mo wondema ndiyan wurdhaydhan dhan ko e sookewo makko woni. Njaram kammuyankejan dhan o okkata dhan ittay dhonka wonkii kin. Yimbhe bhen fow no dhabbha giggol e goonga, hibhe faala yiltitaade ka Alla. On mo arii ka annabi Iisaa ittante kan dhonka.

Annabi Iisaa yedhay dokkal Alla ngal kala bhen toriibhe mo ngal. Hidhen haani qirritaade kon ko hatonjidhen kon e maggal, wano annabi Iisaa hollirnoo non himo faala ndiyan dhan. Kala on mo sujjaali, ootigi torii, o hendotaako dhan ndiyan iwudhan ka kammu dhan yedhiranen nii tun, hara huunde en yobhaa.

Debbo on faamaali annabi Iisaa. O jabhitori haala kan nii: «A alaa hay huunde ko yhoogiraa, awa-le woyndu ndun no luggi, e ko honno non okkirtaa lan ndiyan?» Fewndo dhon tigi, ko o sutii kon moyyhuki e giggol annabi Iisaa ngol jibhi mo. O yawitaaki debbo on wano bheya non. Hari himo sertiri e debbo on e fee mangu makko mawgu ngun, kono himo yidhunoo debbo on giggol laabhungol. Hari haa-hande o fottaali e gorko laabhirdho wa annabi Iisaa. O landii, o wi’i: «E hara a bhuru ben amen Yaaquuba mawnude? E hara a ebbhu huuwugol kaawake hawniidho, okkaa men woyndu heyru?»

Annabi Iisaa jaabii e fee sifagol wonde hinaa fii ndiyan iwaydhan ka leydi o woni e miijaade, ko fii on ittitordho dhonka dhan ndiyan makko kanko, o dhondhitetaake han kadi. Bhandu ndun modhay tun ndiyan dhan, huutora dhan.

Kono kanko Iisaa o okkay en ndiyan wurnaydhan dhan, dhan ittana en few dhonka kan ka ruuhu men. Iisayankeebhe bhen no dhabbhude Alla, bhe yiitii mo. Hinaa bhe yimbhe lugga gande’en dhabbhoobhe goonga ronka yiitude mo. Alla yiitii bhe; hibhe andi no o woniri. Giggol makko ngol yonanii en e dhi fow. Ko o fennyinani en kon ittanii en fes wulaa, hinaa kadi ko feyyhata; ko ko heccidhata nyande kala. Gandal laabhungal pen e heccidhungal iwungal ka Alla hinaa miijo tun, kono ko wondugal e bawgal e ngurndan e ndaygu e bhuttu. Ruuhu Seniidho on ko ndiyan kammuyankejan dhan Alla yedhata en dhan.

Annabi Iisaa fillitiii laabi tati wonde ko kanko tun woni okkoowo on dhan ndiyan wurnaydhan. Diina woo diina, mojobere woo mojobere, weldiddho woo weldiddho ittataa kan dhonka ka wonkii men, si wonaa Iisaa Dandoowo en on.

Kala on hendiidho dokkal Alla ngal, o wattitete. Dhondhaadho on wontay bhulli ndiyan barkinaydhi yimbhe bhen, walla bhe no bhe hebhira sulfu on e weltaare nden e giggol ngol wondude e ko Ruuhu-Seniiidho on rimata kon. On mo tabitii e Almasiihu on, o hebhay moyyhere e hoore moyyhere, o wontana heewubhe dokkal Allah.

Debbo on andi wonde annabi Iisaa laabhanay mo woni, hinaa mbileyaagal. O torii mo dhan ndiyan wurnaydhan. O holli faale makko on hoore haa-jooni himo felliti ko fii ndiyan iwaydhan dhan ka aduna Iisaa woni e haalude fii mun. O sikki si o hendike dhan ndiyan, o ronditotaako loode, o jillodira e bhen yawitiibhe mo.

TORAARE: Joomiraadho Iisaa, an okkoowo on ndiyan wurnaydhan dhan, ittan men ko men dhondhaa kon gandal e giggol. Yaafano men bonki amen kin; ittan men kala waadere no Ruuhu Seniidho on cippora e amen e no tabitiraa poomaa ka amen. Yo men wontu bhulli ndiyan, no heewubhe yarira ka Ruuhu maa on tubbata dhon, juuraadho on ka bherdhe amen. Jannu men no men wonira newiibhe juuloobhhe jogiibhe giggol e gomdhinbhe.

LANDAL:

  1. Ko dokkal hongal Iisaa yedhi en? Ko piiji moyyhi hondhi woni e maggal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)