Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 034 (Unity of the Holy Trinity)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
B - No yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on fertoranii Almashiihu on laawol ngol (Matta 3:1-4:11)

3. Bhanginannde fii humondiral woodungal ngal hakkunde tatoobhe Alla laabhubhe bhen e nder gooto on (Matta 3:16-17)


MATTA 3:16-17
16 No Iisaa gayniranoo looteede, o yhawi ka ndiyan, tun kammu ngun udditii, o yi'i Ruuhu Allaahu on no tippora e makko wa gabooru. 17 Onsay hawa nanii ka kammu, no wi'a: «Ko oo woni Bhiddho an Yidhaadho, mo mi weltori on.

Fewndo ko annabi Iisaa lootetee, kammu ngun udditii ngu seeditii fii ko o jabhanaa kon. Hari haa hande kammu ngun udditanaaki goddho ado annabi Iisaa, bhayru hari haa hande goddho hendaaki moyyhere Alla nden no timmiri haa ko annabi Iisaa arunoo yeeso makko e nder lo’ere e dhoftaare e angal junuubu.

Hari annabi Yaayaa fennyiniidho innde annabi Iisaa nden. Jooni ko kammu ngun woni e fennyinde nde. Baabaajo on no bhanginde innde Bhiddho on, Iisaa Joomi on e nder oo aaya dhoo: «Bhiddho an yidhaadho on» (ndaaree ka Deftere Annabi Samu’iila 7:12-16).

Bhay Almasiihu on qirritike e fee ko o lootaa kon wonde ko o arani ko fii maayugol, o surree, o immitoyoo fii no yhettiredhen feewubhe, kammu ngun feccii ka dow aynde Yurdayniwol, hawa Allaahu on kan nanii. Ko hombo waawi hadhude Jom-Bawdhe on daala? Ko hombo waawata darnude ko o fennyinta kon?

Gila ko yanal Banii-Aadama ngal wadhi ka nder naako Adni, hari laawol hewtinayngol ngol ka Alla no uddii. Kono Almasiihu on arii udditugol ngal baafal hewtinayngal ka Tagudho on. Ko rewrude e annabi Iisaa tun waaweten hebhirde naatirgal ka Alla. Kammu ngun udditoto fii seeditagol wonde ko kanko woni laawol ngol e goonga on e ngurndan dhan.

Ka fuddhoode tagoore nden, hari Ruuhu Allaahu on no wadha yaha yiltoo e hoore di’e dhen (Fuddhoode 1:2). Rewrude e gabooru, Ruuhu on tippii, o woni e hoore annabi Iisaa bhawto looteede makko, hollugol wonde ko annabi Iisaa woni Almasiihu subhaadho on e yedhoowo on Ruuhu Allaahu on wonande kala tuubudho. Fii makko kanko annabi Yaayaa, Ruuhu on woni e hoore annabi Iisaa fii tentingol wondema ko kanko woni Almasiihu fodaadho on.

Almasiihu on ko maandinaadho gila fuddhoode arugol makko ka aduna, bhayru ko o jibinaadho immorde Ruuhu Allaahu on. Ben makko maandinii mo kadi dhimmun e fee yedhugol Ruuhu on no heewiri fewndo ko o fuddhotoo golle makko dhen fii no Iisaa neddho on hebbiniree bawgal sabu ko o woni kon Yottinoowo sadaka Mawdho on e Daaluyee Alla wontudho on neddho. Almasiihu on fewtiraali en wa landho mawdho teddinteedho, kono ko wa jiyaadho yankiniidho. Hakkee ko o yankinii, o okkitiri ngurndan makko dhan fii jattingol en lette junuubaaji men dhin. Dhun no seeditii fii ko giggol Alla ngol selli kon.

Annabi Yaayaa tinirii gite mun dhen no Ruuhu-Seniidho on tippori e annabi Iisaa wa gabooru, o nani ko laabhi poy hito hawa kan. Kon ko bhanginaa «Ko oo woni Bhiddho an Yidhaadho, mo mi weltori on» ko yewtere luggunde e yaajunde non. Allaahu on noddirii Almasiihu on Bhiddho makko on: Baabaajo on e Bhiddho on alaa fuddhoode, alaa rawnoode. Jikku on e mbaadi ndin e wonande nden no bhangi e Bhiddho on. Tagoowo on suudhotaako hande kadi. Himo feenyude rewrude e Bhiddho makko on. Allankaaku Alla ngun fow no e neddhankaaku makko ngun, dhun le ko nooneeji dhi Alla jogii dhin fow, bawgal makko ngal woo, indhe makko dhen woo.

Ko hombo waawata hadhude Alla wi’ugol himo mari Bhiddho? Yogaabhe no yeddi dhun fii kala Allaahu on bhanginii wonde himo mari Bhiddho yankiniidho, on mo o wadhi weltaare makko nden fow e mun on e on fuddhinoodho ronditaade leggal makko altindiraangal ngal gila nyande o lootaa maande tuubuubuyee on.

Ko Bhiddho yidhaadho on woni giggol wontugol ngol neddho. Alla ko giggol. Almasiihu on ariraali fii kurkanegol, kono ko fii kurkanagol, okkitira ngurndan mun dhan fii cottudi dhuudhubhe. Si en bhurtii ekkitaade andugol kongudhi e torndeeji e kuudhe Almasiihu on fewndo ko wondhen ka aduna, en bhurtay tun yiitude giggol Alla sellungol ngol.

Allaahu on wadhii weltaare mun nden fow e Bhiddho on bhayru muydhe Alla dhen ko e makko laatori rewrude e makko kadi. Almasiihu on no waawi wi’ude wonde: «Kala yi’udho lan, haray yi’ii Baabaajo on.» Ko kanko woni mbaadi haqiiqaari Baabaajo on tigi. Si hawrii hidhon faalaa andude Alla, ndaaree Iisaa Bhiddho on.

Fii ko Allaahu on immini kon Almasiihu on bhurtay faaminde en kadi kesun fii Alla. Ko kanko woni Baabaajo on, heewudho on giggol laabhungol ngol. Joomiraadho on hinaa andiraadho wa nyaawoowo tikkoowo. Kono non o nyaawii Bhiddho makko on lonto men fii kisiyee men on. Kon ko yhettiradhen feewubhe yonaali fii weltingol mo. Himo hebulii kadi hebbinirgol en giggol makko ngol e fee ko o addani en kon Ruuhu makko Seniiidho on. On ruuhu hodhay e men, o wallitoo en no hebhiren ngurndan kesan ka bannhe ruuhu e no wontiren jiyaabhe Alla kurkantoobhe yimbhe bhen.

Koo ko Alla bhangini «Min e Baabaajo on ko men Gooto» no holli fii ko Alla woni kon gooto, bhayru Bhiddho on no humondiri e Ben makko e himo huuwude muydhe makko dhen. Kala bhen jibiniraabhe Ruuhu makko on no yidhi on gundoo fii ko Alla woni kon gooto. Hibhe faami wonde Baabaajo on no humondiri e Bhiddho on, Bhiddho on kadi no humondiri e Baabaajo on haa poomaa bhayru ko kanko annabi Iisaa woni Daaluyee e Ruuhu Alla wontudho on neddho.

Humondiral gootal Alla ngal e nder tatoobhe bhen bhanginaaka ngal fow e no faamorta adii annabi Iisaa looteede maande tuubuubuyee on. Kono en yi’ii dhoo wonde Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on no lintidaa nde wootere, hibhe humondiri humondiral gootal e nder kuugal ngal mo kala huuwanta ngal oya. Bhiddho wondho on ka aduna ko ko Alla wondi kon e men e fee neddhankaakuyaagal ngal. Baabaajo on no seeditorde hawa laabhuka immorde ka kammu, Ruuhu Allaahu on no tipporde e makko wa gabooru fii hebbinirgol mo bawgal ngal.

Ruuhu-Seniidho on no lintee soono kala ka Ahadi Hindi, kono ko rewrude e humondiral woodungal ngal hakkunde tatoobhe laabhubhe bhen e nder gooto on. Fewndo on saa’i, ko nden bhanginande dhabbhi ko fii hollugol humondiral allankaakuwal woodungal ngal hakkunde tatoobhe bhen. Ko bheydii e dhun, Allaahu on timminaali fennyinannde makko nden adii yo Alla wontu neddho. Hari bee Daaluyee on wonta neddho.

Yimbhe goo dartiibhe no itta bote ko tiidhi e ko kan hawa Baabaajo on wadhi kon hito immorde ka kammu fewndo ko Ruuhu-Seniidho on tippotoo e Almasiihu on. Hibhe wi’a wondema windoobhe bhen Linjiila on no yewtude piiji dhi yaadaa. Matta no windi dhun dhoo: «Ko oo woni Bhiddho an Yidhaadho, mo mi weltori on.» Ka tawi dhon kanko Luuka himo windi: «Ko an woni Bhiddho an yidhaadho on, midho weltor-maa.» Firo ngon e kalfe dhen no yaadi, kono no siforaa non no serti: goddho on no huutori aaden on ka dhidhabho e nder yewtere nden, oya on no huutori aaden on ka tatabho e nder yewtere nden. Kono seeditoore kala e mabbhe no seeditanii nde oya nden.

TORAARE: Mi jarnii ma yaa an Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on, sabu ko feenyirdhaa ka aynnde Yurdayniwol ko fii hisingol lan e fii no mi yhettiree feewudho e no mi labbhiniree. Gite an dhen haana daarude on goonga immorde maa. Ko tippin maa ka aduna ko fii dhabbhitugol lan, dandan-mi lette junuubaaji an dhin. Hita a yhettitanan-mi wonkii kin. Wallito lan no mi jokkire e no mi hoolora maa fii wota mi sele selude. Timmin golle gondhinal ngal e an fii no mi weebhitora yeeso maa wa paykun kun yidhudhaa. Poodhu yibbhe an bhen e musibbhe an bhen no bhe humondirira e giggol maa ngol.

LANDAL:

  1. Ko honno Alla gooto humondirdho on e tatoobhe bhen e nder gooto on feenyiri ka aynnde Yurdayniwol?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:19 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)