Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 033 (Baptism of Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
B - No yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on fertoranii Almashiihu on laawol ngol (Matta 3:1-4:11)

2. Fii no Almasiihu on lootiraa (Matta 3:13-15)


MATTA 3:13-15
13 Onsay Iisaa iwri Jaliilu, o ari Yurdayniwol ka Yaayaa, fii yo on lootu mo. 14 Kono Yaayaa salii, wi'i: «Ko min haani arude yo a lootan! Kono an a arii yo mi loote!» 15 Kono Iisaa jaabii mo wi'i: Accu wonira non, ko fii ko nii haanirani en timmingol peewal ngal fow.» Ko e hoore dhun Yaayaa jabhi mo lootude.

Annabi Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on mottindiri tuububhe bhen, hari bhen no nandita e ngesa hebuliika hendagol awdi ndin immorde Linjiila on ka Yurdayniwol. Ko Alla subhii bhe fii moyyhingol Juulirde makko nden. Taariika mottondiral Alla ngal hinaa e nder juulirde fuddhii, kono ko ka wulaa.

Tun nde wootere annabi Iisaa hewti himo iwi Yurdayniwol, himo wadhi yaadu ndu baldhe tati. O tawti annabi Yaayaa e mottondiral tuububhe bhen. Hari no e kene gila ko bhe fotti ka aranun wondema annabi Yaayaa ko annabaajo haqiiqaajo, bhayru himo humpitii ko hombo woni tigi annabi Iisaa. Yogaabhe bhen anditaano annabi Iisaa, on gedhal yumma Mariyama, kono bhen hebbiniraabhe Ruuhu-Seniidho on no faami fii annabi Iisaa e fii bawgal Ruuhu makko on.

Annabi Iisaa no bhadaade fii no o lootiree, kono Lootoowo maande tuubuubuyee on, on noddoowo junuubankeebhe bhen e tuuboobhe bhen yo bhe loote maande tuubuubuye on salii lootude neddho jeyaadho Naasirata on bhayru himo faami ittiri laabhal on ngal. O qirritii yeeso jamaa on wondema: ko annabi Iisaa tun woni aaden mo handaa e labbhineede maa wayleede jikku mun maa fuddhaneede ngurndan kesan, bhayru hinaa o wondudho e junuubu. Ko annabi Iisaa woni Seniidho on, on Seniidho le ko kanko tigi woni Alla. Annabi Yaayaa qirritii dhon e dhon kisan fii allankaaku annabi Iisaa ngun.

Annabi Yaayaa qirritike yeeso Almasiihu on fii ko o jaasi kon takko makko e ko on handaa kon e looteede. O toriii dhon annabi Iisaa yo on lootu mo. Lootoowo maande tuubuubuyee on yankinii yeeso Joomi on, o dhoftii mo. E dow yanikinaare, o watti taalibaabhe makko bhen e sookewo Almasiihu on.

Almasiihu on jabhaali miijooji Lootoowo maande tuubuubuyee on, o sifanii mo wonde o ariraali fii nyaawugol, kono ko fii yo o nyaawe lonto yimbhe bhen. Gila ka fuddhoode golle makko, Almasiihu on feenyiraali wa landho karhoowo maa wa annabaajo waajotoodho, kono o feenyir wa Baalun Alla newiikun bhooraykun junuubi aduna on kun hebuliikun rondanagol en nyaawoore Alla nden.

Almasiihu on luttaali ka kammu wondude e mangu makko ngun, hara himo sendaa e junuubu e junuubankeebhe bhen. O tippike ka nder ndiyan tuubuubuyee, o yhettani en junuubaaji men dhin. Ko nyande annabi Iisaa fuddhii nden golle makko dhen o wadhi fokkitande makko aranere nden ka leggal altindiraangal, himo felliti wondema feere goo woo alaa no yhettiredhen wa feewubhe e no hisiniren si wonaa leggal altindiraangal ngal. Sabu sadaka teddudho mo annabi Iisaa wadhi on, Allaahu on tentinii fii peewal makko ngal e fii nundhal makko ngal. Dhun e tawde o jogoray bhe feewaa bhen feewubhe hara huunde o landaaki, o timminiranii en nyaawoore men nden ka hoore leggal altindiraangal rewrude e Bhiddho makko on. Ko ka Almasiihu on tun kala ko laabhal Alla ngal landii kon hewti timmoode.

Annabi Yaayaa dhoftii Joomi makko oo, himo bhanginde ko o tuubi kon e fee ko o dhoftii kon. O ukkodi e annabi Iisaa ka nder ndiyan, o looti mo. Almasiihu on no wakkilinde annabi Yaayaa yo o wonu ka muydhe Alla ko o wi’i mo: «Ko fii ko nii haanirani en timmingol peewal ngal fow.» Almasiihu on no weltanaade Lootoowo maande tuubuubuyee on fii sella-finde makko on, rewrude e makko kadi o timminiri peewal Alla ngal fow.

Jangoowo teddudho, Joomi on no noddude ma yo on tawe e senditoo bhen kisiyee Allaahu on rewrude e gomdhinal mon ngal e seeditoore mon nden e yo on yedhu weelaabhe wonbhe takko mon bhen peewal makko ngal.

Ko Almasiihu on lootaa kon ka Yurdayniwol ko maande yaltinaande e hoore leggal altindiraangal ngal: fewndo ko Almasiihu on muti ka nder Yurdayniwol, ko junuubaaji aduna on o ronditii, o maayi e nder waamere tikkere nden immorde Alla. Ko o suppitii kon ka nder ndiyan himo wondi e polgal ko maande yhettaande e ummutal makko ngal hakkunde maybhe bhen.

Ko annabi Yaayaa lootaa kon hebhirii non firoo goo: wonaa han kadi nyaawoore, kono ko seedee mo Alla subhii on fii seeditagol fii kisiye yedhoowo on ngurndan poomayankejan dhan. Almasiihu on no faalaa yedhude en ngurndan makko dhan.

TORAARE: Midho rewude ma yo Baalun Alla laabhukun sabu a montii junuubaaji aduna on. A fawtike nyaawoore nde Alla haanunoo nden fawude e hoore amen. Wallito lan no mi hedhora giggol maa tiidhungol ngol fii no mi yhettiree feewudho e no mi hendora peewal maa ngal. Wallito lan no mi qirritora innde maa nden e no mi ardora yibbhe an bhen haa e kisiyee on bhayru peewal goo woo mi andaa yawti ngal maa ngal.

LANDAL:

  1. Ko fii hondhun annabi Iisaa lootira ka Yurdayniwol dhun e tawde ko o laabhudho?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)