Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 112 (Christ's word to his mother; The consummation)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)

c) Ang pulong ni Kristo sa iyang inahan (Juan 19:25-27)


JUAN 19: 24b-27
24b Busa gibuhat kini sa mga sundalo. 25 Duol sa krus si Hesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas ug si Maria Magdalena. 26 Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, “Babaye siya ang imong anak.” 27 Unya miingon siya sa tinun-an, “Siya ang imong inahan.” Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mopuyo sa iyang balay.

Si Juan walay nahisulat nga unang pulong ni Hesus gikan sa krus, kapasayloan sa tibuok kalibotan. Ni wala siya maghisgot sa padayon nga tamay sa mga Judio, o ang pagpasaylo ni Hesus sa kawatan didto sa iyang tuo. Kining mga panghitabo nasinati na diha sa iglesia sa dihang misulat si Juan.

Sa dihang mibiya na ang mga pari sa dapit sa krus nga wala makadungog sa iyang pangpangaliyupo ug sa iyang paghangyo sa kapasayloan sa Amahan, ang mga katawhan usab namiya, nagdali pag-adto sa Jerusalem aron magsakripisyo sa mga nating karnero sa adlaw sa Pagsaylo. Ang panahon sa pagpangandam hamubo. Ang mga relihiyosong magmamando milakaw usab aron sa pagbuhat sa ritwal sa dakong nasodnong kapistahan. Ang mga trumpeta mitunog gikan sa mga bungbong sa siyudad, ang mga nating karnero nga gipatay didto sa templo, ug ang dugo miagas nga naghingapin. Ang templo mitunog sa mga pagdayeg. Gawas sa Jerusalem gibitay ang balaang Karnero sa Dios didto sa tinunglo nga kahoy, biniyaan ug tinamay. Ang pagano nga Romanhong mga guwardya nagbantay sa tulo ka mga krus.

Sa maong panahon, ang ubang mga kababayen-an miduol nga walay-timik sa krus, ug nagtindog sa kahilom. Ang sunod nga mga panghitabo nakalibog sa ilang mga hunahuna. Ang Makagagahom nagbitay ang ulo sa dakong kasakit. Ang pulong sa paghupay dili igo, ug ang mga kasingkasing dili makaampo. Tingali ang uban mihunghong sa texto sa mga Salmo.

Si Hesus nakadungog sa kinasingkasing nga paghilak sa iyang inahan ug nakasabot sa mga luha ni Juan ang iyang pinanggang disipulo. Siya wala kaayo maghunahuna sa iyang kahimtang, bisan pa haduol na ang iyang kamatayon. Sa kalit lang sila nakadungog sa iyang tingog, “Babaye, tan-awa ang imong Anak.”

Ang pinakadako nga gugma ni Kristo, mao ang pag-atiman sa kaayohan sa iyang mga hinigugma taliwala sa iyang pag-antos aron pagtubos sa kalibotan. Ang gipanagna ni Simeon sa usa ka Birhen natuman, nga ang espada motusok sa iyang kalag (Lukas 2:35).

Tungod dili niya mahatag sa iyang inahan ang kuwarta o balay, siya mihalad kaniya sa gugma nga gibubo ngadto sa iyang mga disipulo. Si Juan miduol sa inahan ni Kristo (Mateo 27:56), apan wala maghisgot sa iyang kaugalingong ngalan o ang ngalan sa Birhen, aron dili makakuha gikan sa dungog mahitungod ni Kristo niining panahon sa himaya. Sa dihang siya namulong kang Juan ug mitugyan sa iyang inahan sa iyang pag-atiman, unya lang ang disipulo misulod sa iyang kaugalingn ngadto sa kahayag sa krus. Iyang gigakos si Maria ug gidawat siya ngadto sa iyang balay.

Ang ubang kababayen-an nakasaksi niining nga pagtagad. Ang Dios nagluwas sa usa kanila gikan sa pito ka demonyo. Siya si Maria Magdalena. Siya nakasinati sa dagkong kadaugan ni Hesus sa iyang kalag. Siya nahigugma sa iyang Manluluwas ug misunod kaniya.


b) Ang hingpit nga kataposan (Juan19:28-30)


JUAN 19:28-29
28 Human niini, si Hesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, “Giuhaw ako.” 29 Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang ang usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba.

Si Juan, ang ebanghelista adunay gasa sa pagsulti sa dagko nga sabot sa pipila lang ka pulong. Walay siyay gisulti mahitungod sa kangitngit nga nagtabon sa yuta, ni makadungog sa hilak ni Kristo ingon nga biniyaan diha sa kapungot sa Dios mahitungod sa atong mga sala. Apan kita gipahibalo, nga sa kataposan niining tawhanong pakigbisog, miabot sa tulo ka oras, iyang nabati ang kaduol sa kamatayon. Si Juan wala magtagad sa kamatayon ingon nga gitulon si Hesus, apan si Hesus pursigido nga mitugyan niini. Ang iyang kalag gikapoy sa pagtapos sa tibuok kalibotan buhat sa pagtubos. Si Hesus nakakita sa hingpit nga kaluwasan anaa ug puwede magamit sa tanan, giunsa nga tungod sa iyang kamatayon makapahigawas sa minilyong mga makasasala gikan sa kahasol sa tanlag ug naghatag kanila sa katungod sa pagduol sa Dios. Siya nakakita sa pag-ani ug sa bunga sa iyang kamatayon sa wala pa kini mahitabo.

Niining higayona, ang panghupaw migawas sa iyang mga ngabil, “Giuhaw ako.” Siya, kinsa nagmugna sa kalibotan ug naglakaw sa tubig nga sinagolan ug oxygen ug hydrogen giuhaw. Ang gugma nga nagpakatawo nangadoy sa gugma sa Amahan kinsa nagtago sa Iyang nawong gikan sa Iyang Anak. Kini mao ang talan-awaon sa imperno, kong ang tawo uhawon, ang lawas ug kalag, ug dili makakaplag og pagpapresko. Mas sayo, si Kristo mihisgot sa usa ka adunahan nga tua sa impirno uban sa tumang kauhaw diha sa nagbukalbukal nga kalayo kinsa naghangyo kang Abraham nga ipadala si Lazaro aron ituslob ang iyang tudlo sa mabugnaw nga tubig ug mahupay ang iyang nag-uga nga tutonlan. Si Hesus tinuod nga tawo, nag-antos sa kinaiyanhong kauhaw, apan wala moangkon sa iyang kauhaw hangtod ang buhat sa kaluwasan natapos. Unya , ang Balaang Espiritu nagpadayag kaniya nga ang iyang bulohaton sa pagtubos gipahibalo libo ka mga katuigan sa wala pa kini mahitabo diha sa Salmo 22:13-18, miinom ug suka gihisgotan usab sa Salmo 69: 21. Wala kita masayod kon ang mga sundalo naghatag kang Hesus ug mainom ingon nga bino nga suka o sinagolan ug tubig, bisan hain niini ingon nga pasipala o kasakit. Nasayod kita nga dili kadto lunsayng tubig. Ang tawo nga si Hesus, kinsa mao ang Anak sa Dios, ania niining malisod nga takna siya pinasagdan.

JUAN 19:30
30 Human makatilaw si Hesus sa suka, miingon siya “Natapos na!” Unya miduko siya ug namatay.

Human si Hesus nakatilaw sa suka sa kapungot, siya militok sa pulong sa kadaugan, “Natapos na!” Sa adlaw sa wala pa siya mosinggit sa kadaugan, ang Anak nangutana sa iyang Amahan aron mahimaya siya didto sa krus alang sa paglukat, nga ang Amahan, sa Iyang Kaugalingon mahimong mahimaya. Ang Anak miila diha sa pagtuo nga kini nga pag-ampo matubag, nga siya nakakompleto ang bulohaton nga gihatag sa Amahan kaniya. (Juan 17:1,4).

Unsa kaputli si Hesus diha sa krus! Walay pulong sa kasilag migawas sa iyang mga ngabil, ni panghupaw alang sa kaluoy, o hikak sa kawalay paglaom, apan siya nagpasaylo sa iyang mga kaaway og nagkupot diha sa gugma sa Dios, kinsa murag sama sa kaaway alang kanato. Si Hesus nasayod nga siya nagtapos sa buhat sa paglukat tungod ang Dios naghimo og hingpit ang sinugdanan sa atong kaluwasan pinaagi sa pag-antos. Walay tawo nga makatogkad sa kalalom, ug sa kataas sa gugma sa Trinitas, ka yang Anak naghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios pinaagi sa walay kataposan nga Espiritu,wala mansa, usa ka buhi nga halad (Hebreo 9:14)

Sukad sa ulahi singgit ni Kristo didto sa krus, ang kaluwasan nahingpit, dili kinahanglan nga labaw pa ka hingpit. Dili sa atong mga kontribusyon, atong mga maayong buhat, atong mga pag-ampo, atong pagkabalaan nga nagdala mahitungod sa atong pagkamatarong oidugang sa kabalaan sa atong mga kinabuhi. Ang Anak sa Dios naghimo niini kausa alang sa tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon, ang bag-ong kapanahonan mibanagbanag ug ang kalinaw maghari, tungod ang Karnero sa Dios nga namatay nagpasig-uli kanato uban sa Amahan sa Langit. Si bisan kinsa ang mutuo mahimong matarong. Ang mga Sulat mao ang komentaryo sa mga pulong ni Hesus, ulahi ug langitnon, “Natapos na!”.

Si Hesus miduko sa iyang ulo, sa kataposan, uban sa mahadlokong pagtahod ug kaharianon. Iyang gitugyan ang iyang kalag ngadto sa mga kamot sa iyang Amahan, usa uban kaniya.

PAG-AMPO: O Balaang Karnero, kinsa nagpas-an sa sala sa kalibotan, takos ikaw nga modawat sa kusog, bahandi, kaalam, gahom, dungog, himaya, panalangin ug ang akong kinabuhi usab. Akong ihangad ang akong ulo aron molantaw kanimo, O ang Usa nga Gilansang sa krus, nangita ug kapasayloan gikan kanimo alang sa tanang mga kalapasan, ug nagsalig, ikaw maghimo kanamo nga balaan pinaagi sa imong grasya ug dugo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tulo ka mga pulong ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)