Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 111 (Crucifixion and the grave clothes; Dividing the garments and casting the lots)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)

a) Ang paglansang sa krus ug ang mga sapot sa lubnganan (Juan 19:16b-22)


JUAN 19:16b-18
16b … Busa ilang gidala si Hesus. 17 Migula siya nga nagpas-an s krus ug miabot sa dapit nga ginganklag “Dapit sa Kalabera” (SA Hebreo ginganlan kinig “Golgota,” 18 Ug didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isigkakilid ni Hesus.

Ang kompaniya sa mga tropa duol na molakaw ug ilansang sa krus uban sa duha ka tulisan, sa dihang si Pilato mitugyan kanila kang Hesus ingon nga ikatulo nga “kriminal”. Ang mga sundalo nagbutang ug mga krus kanilang tulo, kay ang matag usa mopas-an sa instrument sa kamatayon. Si Kristo wala magsalikway sa krus, ug wala niya ihulog ang kahoy sa iyang paglakaw sa dalan. Ang tulo milabay pinaagi sa dalan sa siyudad, hangtod mihangos sa pagginhawa, sila miabot sa amihanan nga ganghaan. Unya miabot sila sa bungtod nga ginganlan Golgota, tungod kay kini nagsama sa batoon nga kalabera, taas gamay ibabaw sa mga bongbong sa siyudad. Ang mga lumolupyo makita sa pagkondena sa mga tawo nga gibitay sa ilang mga krus gawas sa siyudad.

Si Juan wala magpahayag sa mga detalye sa krus, ang iyang lapis nagdumili sa pagsulat sa makalilisang nga talan-awon. Ang mga tawo misalikway sa langitnong gugma, ug ang kasilag sa ispidno nagpuyo kanila. Mapintas ang ilang gihimo kaniya ingon nga Usa nga natawo sa Espiritu, ug tungod sa ilang sala, ang pagtapos sa sakripisyo ni Kristo nga maoy nagluwas sa ilang mga sala. Wala siya nagpas-an sa bulawanong lingin sa kahayag ibabaw sa ulo sa usa ka santo sa kahoy sa kaulawan, apan sa ilalom sa iyang kaulawan siya nagpadayag sa iyang himaya pinaagi sa pasensiya ug balaan nga paglimod sa kaugalingon.

Unsang ang kaulawan nga si Hesus gibitay taliwala sa duha ka mga tulisan. Sila nagtuis niini, nagtunglo samtang sila gibitay.

Ang maluluy-on ug Usa ka putli nagpadayag sa iyang kaugalingon bisan sa katapusang higayon sa kinabuhi ingon nga mga kauban sa makasasala. Sa maong hinungdan ang Anak sa Dios natawo ingon nga Anak sa Tawo, aron ang masinupakong mga anak sa mga tawo mahimong mamatarong ingon nga mga anak sa Dios. Siya nanaog sa giladmon sa pagpakaulaw aron walay usa nga makaingon nga si Hesus wala mahulog say iyang nahimutangan.Bisan asa ikaw ug bisan unsa klase ang imong pagkahulog, si Kristo makapasaylo sa atong mga sala ug hugasan kita ug balaanon kita sa hingpit.

JUAN 19:19-20
19 Nagsulat si Pilato ug pahibalo ug gibutang niya kini sa krus ni Hesus. Ang iyang gisulat mao kini: “Hesus nga taga-Nazaret, ang Hari sa mga Judio”. 20 Daghan ang mga Judio nga nakabasa niini ka yang dapit diin gilansang si Hesus dili man layo sa siyudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego.

Ang mga sundalo nagbitay kang Hesus taliwala sa duha ka mga criminal ingon nga ilhanan sa pagyubit sa iyang pag-angkon sa pagkahari. Samtang si Pilato, nagpursige sa pagbiay-biay sa Konsehosa mga Judio kinsa mipugos kaniya sa pagsilot kang Hesus bisan supak sa iyang tanlag. Sa ibabaw sa ulo sa Gilansang sa krus, si Pilato nagbutang ug titulo ingon sa pagbalikbalik sa mga Judio sa pag-akusar.

Ang Dios migamit niini nga titulo didto sa ulohan sa krus aron hukman ang mga Judio, kay si Hesus tinuod nga ilang Hari. Si Hesus tinuod gayod nga Hari, kinsa miabot sa pagkamatarong, gugma, kaaghop ug pagpaubos. Siya maoy nagtukod sa langit dinhi sa yuta. Gipalabi sa mga Judio ang impierno, og misalikway sa ilang langitnong Hari og ilang gipagawas sa katilingban. Sa ingon niini, siya nahimong Hari sa mga Nasod, apan ang mga nasod ba midawat sa gilansang nga Hari karon o sila nagsalikway pag-usab sa Dios sa gugma?

JUAN 19:21-22
21 Ang mga kadagkoan sa mga pari miingon kang Pilato, “Ayaw isulat nga hari sa mga Judio kondili miingon nga siya, “Ako ang hari sa mga Judio.” 22 apan si Pilato mitubag. “Ang nasulat ko dili ko na ilisan.”

Ang mga pangulong pari nakasabot sa kahulogan sa pagtamay ni Hesus ug ang hulga, tinaptapan kini gikan pa kaniadto. Sila misalikway sa ilang hari ug nakita ang iyang kahuyangon sukwahi sa giangkon ni Pilato. Sila mas labaw pa nga nasilag kaniya nga Gilansang sa krus.

Gibati ni Pilato nga sedurado ang titulo sumala sa pangandoy sa Emperador, mao nga nagsulat siya sa tulo ka mga lingguwahe alang sa tanang nga makabasa nga tawo, mga lumolupyo ug mga bisita aron mabasa ug masabtan nga si bisan kinsa ang mosupak batok sa Roma maambit sa samang kapalaran. Niadtong 70 AD (Human Namatay si Hesus) ang mga Judio nagrebelde batok sa paggahom sa Roma, mga linibo ang gibitay didto sa mga krus libot sa pader sa Jerusalem.


b) Ang pagbahinbahin sa mga sapot ug paghimo sa ripa (Juan 19:23-24)


JUAN 19:23-24a
23 Tapos si Hesus gilansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. 24a Ang mga sundalo nag-ingnanay, “Dili nato kini gision. Magripa hinuon kita kon kinsay makapanag-iya niini.” Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon: “Gibahinbahin nila ang akong sapot, ug giripahan nila ang akong bisti.”

Ang upat ka mga sundalo nga naglansang ni Kristo sa krus dunay katungod sa pagbahin sa sapot. Bisan pa niana, ang Romanhong sundalo wala moyuko sa ubos aron moapil kanila niining buhat nga makaulaw. Ang upat mikuha gikan kang Hesus ang katapusan sa iyang mga kabtangan ug gihukasan siya sa iyang dignidad. Ang gilansang sa krus nga criminal kadaghanan gihukasan hangtod mahobuan aro maulawan sila.

Kining pagpakaulaw nagpahayag sa kaharianon ni Hesus. Ang iyang walay tahi nga bisti nagsama kini sa pangulong pari. Si Hesus mismo mao ang langitnong Labawng Pari. Tungod niining papel siya nag-antos ug gisakit.

Human sa libong katuigan, Ang Balaang Espiritu nagpropesiya sa detalye sa paglansang sa krus, ug sa Salmo 22 diin kini nag-ingon, “Ilang gibahinbahin ang akong sapot”, mga butang nga kasagaran sa mga sundalo. Ang Espiritu nagtagna sa unahan, nga sila magripa sa iyang bisti. Ang espiritu nagpadayag sa kamatuoran sa krus nga tukma, pagdeklara nga ang paglansang sa krus ni Hesus kabubut-on sa Ginoo. Ingon nga si Hesus misulti: Walay buhok sa imong ulo nga matagak nga dili mahibaloan sa imong langitnong Amahan. Si bisan kinsa ang musulti nga ang krus wala nahitabo wala lang naglimod sa mga kamatuoran sa kasaysayan, apan nagpugong sa Espiritu sa Dios kinsa mitagna niining panghitabo sa wala pa ang usa ka libo katuig. Ang mga sundalo nagbinuotan sa ilang kaignorante ug sa dili mobati nga kinaiya sa tiilan sa krus. Sila naglantugi mahitungod sa nahibilin sa ilang gipasakitan og maayo. Sila walay kaluoy; wala nila huna-hunaa nga ang manunubos sa kalibotan nagpaagas sa iyang dugo didto sa krus.

Igsoon, ikaw ba gilansang na uban ni Kristo, nahiusa uban sa iyang kamatayon? O ikaw ba nagdagan mahitungod sa bahandi ug kabantog? Imo bang gihigugma ang nalansang sa krus? Nadawat ba nimo ang langitnong pagkamatarong ug tinuod nga pagkabalaan pinaagi sa iyang kamatayon? O ikaw ba taphaw nga tagapaniid, walay pagtagad samtang nagtutuk sa gilansang sa krus? Ang Balaang Espirirtu naghiusa kanato uban sa Anak sa Dios diha sa pagtuo, gugma, ug paglaom, aron kita makaambit sa iyang kamatayon, pagkabanhaw, sacripisyo nga kinabuhi ug himaya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami sa imong pagpas-an sa krus. Amo kang gisimba sa imong pasensiya, gugma ug mga panalangin. Amo kang gidayeg sa kapasayloan sa among mga sala ug sa mga salas sa kalibotan. Gikuha nimo ang akong sala sa dihang ikaw nagbitay sa kahoy sa kaulawan ug nagpasig-uli sa katawhan ngadto sa Dios. Ikaw ang among manunubos ug tigpataliwala sa pag-ampo.

PANGUTANA:

  1. Unsay kahulugan sa titulo nga gibutang sa ibabaw sa krus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)