Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 110 (Pilate awed by Christ; Pilate's unjust sentence)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
3. Ang husay sa hukmanan nga Sibil atubangan sa Romanhong gobernador (Juan 18:28 - 19:16)

d) Si Pilato nahadlok tungod sa langitnong kinaiya ni Kristo (Juan 19:6-11)


JUAN 19:8-11
8 Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nagutana kang Hesus, “Taga diin ka ba gayod?” Apan si Hesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, “Dili ka ba motubag kanako?” Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus”? 11 Si Hesus mitubag, “Wala unta kay gahom kanako kon wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tawo nga nagtugyan kanako nganha kanimo mas sad-an pa kay kanimo.”

Si Pilato wala makaila sa personalidad ni Hesus. Ang iyang pagkamatarong, pagkaputli, ug gugma wala mawala sa gobernador. Sa dihang siya nasayod nga si Hesus giila dili lang hari apan usab ingong nga Anak sa Dios siya nalisang. Ang mga Romanhon ug mga Greko naghanduraw nga ang mga langit puno sa mga espiritu ug mga dios og usahay mahimong maghatag lawas ug molihok apil sa mga tawo. Siya nahimong mabalak-on sa panghunahuna, “Sama ba siya sa dios sa tawhanong porma?” Siya nagutana, “Asa ka gikan?”

Si Hesus wala moagaw niining kahigayonan sa pag-ikyas sa silot, apan nagpabilin sa pagpakahilom. Kining kahilom masugyoton. Ang Dios dili motubag sa mga pangutana nga adunay kalabotan ang pangatarongan, o kamausisahon lamang, apan nagpadayag sa iyang Kaugalingon ngadto sa magtutuo kinsa misalig diha Kaniya. Siya lahi sa tanan gikan sa pagsabot kaniya sa Romanhon ug Greko nga katawhan, walay sama kaniya. Niining kahilom, si Pilato nasuko ug nangutana, “Dili ka ba gusto nga makigsulti kanako? Aduna akoy gahom sa pagpatay o pagbuhi kanimo, ikaw naa sa akong gahom. Ang imong mga kaaway nangayo sa paglansang sa krus. Ako lamang ang makaluwas kanimo o mobitay kanimo.

Si Hesus puwede motubag, “Tinuod, anaa kay gahom. Ang akong Amahan naghatag kanimo ug gahom. Dili ikaw bililhon sa imong kaugalingon. Ang imong ka walay hinungdan madayag sa madali sa hiwi nga paghukom.” Ang akong Amahan sa langit gamhanan sa tanan, ug ako usab.Walay awtoridad sa kalibotan, gawas sa Iyang pagtugot.” Kining kabubut-on nga aduany pagtugot kanunay resulta sa pagkaguba ingon sa gibuhat ni Pilato, kinsa gigasahan uban sa gahom pinaagi sa langitnong pagtugot. Ang Dios nagkontrol sa kasaysayan, apan nagtugot sa mga tawo nga makaambit sa resposibilidad sumala sa ilang mga binuhatan. Ikaw ang may tulobagan sa imong pagtagad sa ubang tawo.

Si Hesus miingon kang Pilato, “Ikaw adunay sala nga makamatay, apan dili lang ikaw ang mahasol sa tanlag. Ang tanan nga madakpan diha sa mata sa baling sa mga sala. Dili kamo gusto nga ilansang ako, apan ang inyong katalawan ug kahadlok kang Caifas naghimo kanimo nga nagkondena kanako.” Ang punoang pari sad-an sa mas dakong sala, tungod siya gusto nga ilansang sa krus si Hesus tungod sa pagpangabugho ug sa kasilag. Samtang siya nagkupot sa hataas nga katungdanan, siya, siya nagkinahanglan sa pagpakita sa kaluoy sa mga criminal aron mapasig-uli kanila uban sa Dios.


e) Ang dili matarong nga hukom ni Pilato kang Hesus (Juan 19:12-16)


JUAN 19:12
12 Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Judio naninggit, “Kon buhian mo siya nagpasabot kana nga dili ka higala sa Emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa Emperador!”

Si Pilato nangandoy sa pagbuhi ni Hesus tungod kay ang piniriso miila sa iyang awtoridad. Bisan pa ang kaharianon ni Hesus ug ang balaanong pagbati nagbutang utlanan sa maong gahom. Si Hesus wala maghulga ni Pilato, apan hinay siyang gibadlong. Siya naghimo ug kalahian taliwala sa sala ni Pilato ug sa salaod ni Caifas. Si Hesus maoy huwis niining nga nagtaral kaniya, ug nanlimbasog aron makaduol kaniya paingon sa langitnong kamatuoran.

Sa dihang ang mga pari nga Judio nakakita sa kausaban sa kasingkasing ni Pilato, ilang gibalhin ang hisgut-hisgot ngadto sa mga politika. Ang ilang sumbong nga si Hesus nag-angkon sa kabalaan og kini walay hinungdan sa hukmanan sa Roma. Mao nga sila gihulga aron mapadayag nga ang gobernador ingon dili maunongon sa Emperador kon dili niya patyon si Hesus.

“Ang higala sa Emperador” nagpsabot nga paborito niya. Kining titulo sumala sa iyang mga ahente ug imperial nga mga paryente. Ang asawa ni Pilato mahimong usa sa iyang mga paryente. Tungod kay si Tiberius Caesar walay usa nga gisaligan ug ang kinaiya kanunay naglantaw nga adunay daotang mahitabo, og siya nagduhaduha sa kasinsero sa iyang mga tinugyanan. Siya kanunay nagdahom sa rebelyon nga pangulohan sa usa o ang uban kanila. Bisan kinsa ang mosumbong sa higala sa Emperador ug pagtino sa sumbong, mahimong magdala sa pagkahulog sa gisumbong, og mahimong hinginlan.

Adunay mga punoan sa Judio nga nagsulat sa Roma nga si Pilato nagbutang “Ang Hari sa mga Judio” gawasnon bisan pa sa ilang sumbong nga rebelyon, kini nagpasabot nga siya nagtigom sa mga kaaway sa Emperador libot kaniya. Ang resulta, ang kahimtang ni Pilato nahuyang. Siya dili gusto nga mobiya sa iyang katungdanan tungod kang Hesus, bisan pa nga ang kamatuoran naa dapig kang Hesus. Kini nga hulga nakabungkag sa iyang pangontra ug siya nag-andam nga mohatag og opisyal nga hukom aron pagkondena kang Hesus. Siya miatras sa mga pormalidad aron mahinlo ang iyang pagkatawo diha sa dugo ni Kristo. Siya mipakita nga naghatag og rasonable nga hukom, apan sa sulod iyang kasingkasing siya nasayod sa klarong sayop , og dili matarong.

JUAN 19:13-16a
13 Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Hesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkoranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag “Ang Plataporma nga Bato”, (Sa Hebreo ang ngalan niini “Gabata”.) 14 Hapit na kadto maudto sa bisperas sa Kasaulugan sa Pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Judio, “Ania ang inyong hari!” 15 Apan sila misinggit sa pagtubag, “Patya siya! Patya! Ilansang siya sa Krus!” si Pilato nangutana kanila, “Gusto ba ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyong hari?” ang kadakoan sa mga pari mitubag, “Wala kami hari gawas sa Emperador!” 16 Tungod niini gitugyan ni Pilato si Hesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. …

Si Pilato nagyubit sa paglaom sa Mesias nga gituhoan sa mga Judio ug nagtamay sa ilang klaro nga pagsupak sa Roma ug miingon, “Inyong gisumbong si Hesus kinsa miangkon sa pagkahari! Kuhaa ang inyong walay gahom nga gingharian! Sama kamo kaniya, dili takos sa bisan unsang pagtagad!”

Ang mga Judio nakasabot sa hinungdan sa pagtamay hain mituyok ang reklamo batok kang Hesus ngadto sa pasipala sa iyang mga tagasumbong. Sila hiniusang misinggit, Ilansang siya sa krus, aron maulawan, siya tinunglo! Ilansang siya sa krus!”

Mga igsoon, kadtong misinggit mga diyosnon sumala sa balaod, apan nahimong buta, wala makaila sa gugma nga nagpakatawo ug sa langitnong pagpaubos, ingon man sa pagkabalaan ni Hesus. Sila nasilag kaniya ug gusto nga ipalayo siya. Wala sa duha ang nga estrikto nga nagsunod sa balaod ni ang kadasig sa tingunga nga muduol ang mga tawo sa Dios; ang gugma lamang nga gipadayag ni Hesus maoy makaabli sa ilang mga mata ngadto sa iyang kaluoy ug sakripisyo.

Si Pilato nagpahungaw sa iyang pagtamay sa mga naimpito sa kasuko nga mga Judio ug usab gitawag si Hesus nga “Hari” nagdala sa ebidensiya nga ang mga katawhan adunay katuyoan nga determinado sa pagpatay ni Hesus. Si Pilato misulay pagpangita ug pasangil tungod sa iyang nahasol nga tanlag, Apan ang usig sa magubot nga panon usa ra ang ilang tuyo mao nga ilansang si Hesus. Ang tingog sa mga tawo dili tingog sa Dios, tungod kay sila nasayop sa ilang mga ambisyon ug kini kalibotanong kahinam, ug si Satanas nagpahimolos niining mga kaluyahon.

Ang mga pari nasuko sa pagbalikbalik ug tamay ni Pilato. Sila niapil og utro uban sa makakugang nga pahayag, “Wala kami hari kon dili si Cesar”. Kini usa ka pakaaron-ingnon. Ang pamilya sa mga pari nahadlok sa kalihokan sa mga nagtuo sa Mesias, ingon man sa kasilag kang Herod ang tawo nga gi-kontrolar sa hari. Ilang gipalabi ang Emperador, ang tigpanalipod sa kultura sa Greko, uban sa balaod ug han-ay dinhi sa yuta.Sa ingon niini sila nagbudhi sa mga propesiya sa Daang Testamento ug ang tanang mga gidahom sa mituo sa Mesiyas. Ang Amahan sa mga bakak nagdasig sa iyang mga anak. Bisan pa niana, si Hesus nag-inusara sa hukmanan og nagbarog sa kamatuoran, nakadungog sa tingod sa Ginoo sa iyang konsensiya ug nagkupot sa iyang integridad.

Sa kataposan, si Pilato mihatag ug bug-at nga pagsilot, gimaneho sa kaugalingong interes, daotan og tinguha, ug limbong. Ang Anak sa Dios nagpakahilom, nag-agad sa giya sa iyang Amahan, kinsa nagtugot sa gobernador sa paglansang sa iyang Anak. Niining dili husto nga hukom, si Hesus nagtapos sa pasig-uli taliwala sa Dios ug sa tawo. Ang mga daotang espiritu naghunahuna nga sila midaog, apan ang plano sa Dios natuman, bisan pa sa malimbungong mga laraw og ang mga impluwensiya sa imperno.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, miyukbo kami kanimo; ikaw ang Karnero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibotan. Hatagi kami sa maluloy-on, matud-anon ug mataring nga kasingkasing. Tabangi kami nga dili namo gamiton ang uban alang sa among mga benepisyo, ug tabangi kami nga among palabihon ang kamatayon sa limbong ug pakigkumboya sa daotan.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Pilato mihatag man og hukom kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)