Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 103 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)

3. Si Hesus nagpataliwala sa iyang mga apostoles (Juan 17:6-19)


JUAN 17:14
14 Gihatag ko kanila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibotan kay dili man sila iya sa kalibotan sama nga ako dili iya sa kalibotan.

Si Hesus nagpamatuod sa iyang mga pag-ampo nga siya naghalad sa mga pulong sa Amahan sa iyang mga disipulo, nagpadayag kanila sa Iyang ngalan sa pagka-amahan uban sa iyang mga kahulogan. Pinaagi niining pagpadayag siya nagpahibalo sa Balaang Trinitas kanato. Kining katingalahang pagpadayag sa tinubdan sa pagka-Dios nakahikap sa mga tinun-an, sila nangausab, napuno sila sa gahom aron sila mahimong mga membro sa espiritual nga lawas ni Kristo.

Sa pahayag niining mga kalidad ug mga birtud ang kalibutan masilag kanila, sama nga sila nasilag ni Hesus. Ingon nga ang tinubdan ni Kristo mao ang Ginoo ug ang iyang kinabuhi natago diha sa Dios gikan sa walay kataposan sa nangaging panahon, sama nga ang tanan nga natawo pag-usab mabuhi sa walay kataposan.

JUAN 17:15
15 Wala ako naghanyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibotan kondili bantayan mo hinoon sila batok sa Yawa.

Si Hesus wala magdala sa iyang mga disipulo ngadto sa langit, o iyang gihakot sila didto aron tagoan, bisan diha sa mga kasakitan ug kalisdanan nga miatake kanilang tanan sa palibot. Siya nag-ampo sa iyang Amahan nga panalipdan ang iyang mga sumusunod gikan sa yawan-ong mga impluwensiya ug ang limbong sa mga orador ingon man ang mga daotang espiritu. Ang atong Ginoo nag-ampo alang kanato. Ang matag magtutuo nagkinabuhi sa garantisadong paggakos ug selyo ni Hesus. Ang Iyang dugo magprotekta kanato, ug tungod sa iyang sakripisyo ang Dios uban kanato. Walay usa nga makasumbong kanato o moguba kanato. Nahimo kitang matarong, dili mamatay, suportado sa grasya sa Usa ka Balaan, Kon dili kita moliso ingon nga dili masinugtanon ug mosunod sa atong mga hilig sa piho nga mga sala; diha Siya motugot nga mahulog ngadto sa tentasyon, kay ang sala nga nagpuyo sulod nato matipon ug mahimong kaulawan nga dayag. Diha kita mokurog ug maghinulsol uban sa mga luha, og maghilak, “Amahan, ayaw ako itugyan sa tentasyon, apan luwasa ako sa daotan.” Siya nga mosulay sa pakigbisog kang Satanas ug sa kamatayon sa iyang kaugalingong kusog ug tawhanong kaisog naglingla sa iyang kaugalingon. Dangop sa dugo ni Kristo ug sa pag-ampo, siya ang atong bugtong Manluluwas.

JUAN 17:16-17
16 Sama nga ako dili iya sa kalibotan, dili usab sila iya sa kalibotan. 17 Balaan sila diha sa kamatuoran; ang imong pulong kamatuoran.

Sa iyang pag-ampo si Hesus misubli sa iyang testimonya sa mga dispulo bisan pa wala sila mogula gikan sa daotang kalibotan tungod kay sila naa sa unod ug kasagaran madala sa daotan sama sa uban. Sila magpabilin nga mangil-ad, apan tungod sa grasya sa Dios ang dugo ni Kristo nagpahigawas kanila gikan sa prisohan sa Daotan nga mao si Satanas. Sila nahimong mga langyaw niining kalibotan og nahimong lumolupyo sa langit.

Sa ilang bag-ong kinaiyahan hain nagtagik sa duroha lawas ug kalag diha adunay nagpadayon nga sumpaki. Ang Balaang Espiritu masakitan kon kita mahigugma sa atong kaugalingon, ang atong mga trabaho ug ang atong mga pamilya labaw pa sa ubang mga tawo. Ang tanang mga pagsulay sa pagpahimuot sa atong kaugalingon makahimong samad sa atong mga konsensiya. Ang matag bakak mosunog ngadto sa handurawan ingon nga sungkod nga nagkalayo. Ang Espiritu sa Dios dili gusto nga maghipos ug mga kinawat nga mga butang sa inyong panimalay. Kon ikaw nagpasakit sa tawo pinaagi sa pag-insulto o mapintas nga lihok, ang Espiritu sa kamatuoran maoy magpugos kanimo sa pag-adto ug pagpangyo sa iyang pagpasaylo. Ang Balaang Espiritu magbut-yag sa tanang mga kadaotan, limbong ug pagtuis sa inyong kinabuhi, ug maghukom kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.

Si Kristo naghangyo sa iyang Amahan sa pagbalaan kanato, tungod kay ang dili balaan dili usab makahimo pagbalaan sa uban.Kining pagkabalaan makaapekto pinaagi sa pagdani kanato sa Iyang kamatuoran. Sa maong paagi atong mapamatud-an ang gugma sa Dios ug magpabilin diha sa grasya sa Anak ug magpuyo sa gahom sa Balaang Espiritu, kita mahimong balaan, “Pagbalaan kamo kay Ako Balaan man” Ang dugo ni Hesus nagbalaan kanato sa makausa alang sa tanan, ingon nga walay nakulang kanato diha sa Balaang Espiritu. Ang inyong pagtuo niining balaan nga kinaiya sa Tninitas nagbalaan kaninyo sa hingpit.

Kining pagkabalaan matuman sa bahin sa Dios pinaagi sa atong halawon nga pagtuon sa Iyang pulong. Ang Ebanghelyo maoy tinubdan sa atong pagkahinlo, ug ang gamot sa atong pagkamasinugtanot. Ang mga pulong ni Kristo mogiya kanato sa pagtuo, sa paglimod sa atong kaugalingon ug gugma sa pagsimba aron kita angayan moduol sa Dios. Ablihi ang inyong kasingkasing sa pulong sa inyong Amahan, kay ang Dios gugma ug si bisan kinsa ang magpabilin sa gugma magpabilin sa Dios ug ang Dios diha kaniya.

JUAN 17:18
18 Gipadala ko sila sa kalibotan sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibotan.

Human si Hesus nag-ampo sa iyang mga disipulo og naghangyo nga sila magbalaan, siya nagpadala kanila nga nabag-o ngadto sa kalibotan sa mga daotan. Siya nagluwas kanato aron balaanon ang atong mga kinabuhi; unya siya nagpadala kanato ngadto sa kalibotan aron pinaagi kanato siya makaluwas ug magbalaan sa daghan. Ang Iglesia dili kini katigoman nga adunay kasayon, lingawon ka uban sa Diosnong pagsinultihay ug mga hukom pinasikag sa pig-ot nga pagsunod sa balaod; Kini mao ang panagtigom nga adunay lihok, pagsulong sa kuta ni Satanas pinaagi sa pagtuo, tinguhaon pinaagi sa mga pag-ampo ug paglahutay aron mausab ang mga nahisalaag. Ang Iglesia nagpahibalo sa Gingharian sa Amahan ug nangita aron makaapekto sa iyang kabubut-on sa pagpangabig ug kalag sa kalibotan. Nakabantay ba kamo sa pag-ampo ni Kristo nga adunay lihok diha sa pagpangabig ug mga kalag?

Si Hesus nagpasidungog kaninyo ug nagpadala kaninyo didto sa nangawala ingon nga ang Amahan nagpadala kaniya. Usa ra ang katuyoan mao ang pagsangkap aron matuman ang tuyo. Ang iyang mga pahayag mahitungod sa kamatuoran sa Dios diha ni Kristo. Si Hesus nagtawag kanato sa aktibo nga serbisyo, ug dili tapolan nga naghanduraw lamang. Ang Iyang Balaan Espiritu maoy inyong gahom.

JUAN 17:19
19 Ug tingod kanila gitugyan Ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila.

Si Hesus nasayod nga walay usa sa iyang mga dispulo nga makahimo sa pag-ebanghelyo sa pulong o pagdala sa gawas sa espirituhanong kaayohan, apan ang tanan nahulog sa makamatay nga mga samad sa ilang mga kasingkasing ug mga tanlag, kon ang Dios wala magpalibot kanila uban sa iyang pagkabalaan ug gahom. Sa maong hinungdan ang Anak nahimong biktima, nagbalaan sa iyang kaugalingon, bisan pa siya balaan na sa tanang panahon. Diha sa iyang kamatayon iyang natagbo ang tanang gikinahanglan sa pagkabalaan, aron ang mga pasangil ni Satanas mapalong pinaagi sa atong pagtuo diha sa dugo ni Kristo. Pinasikad sa iyang kamatayon nga maoy nagluwas kanato, ang mga disipulo nakahimo sa pagdawat sa Balaang Espiritu. Sila nahimong mga panudlanan aron magdala ug buhing tubig; mga saksi ni Hesus sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw.

Sa ingon niini, sila napahigawas sa panlipat ug sa ilang mga ngabil nahinloan sa mga hilo sa limbong. Sila nakadawat sa kaisog og wala magdumili sa tinuod ug sa pagpadayag sa mga sala bisan pa kini maoy makaingon sa kagubot sa mga tanlag apan kini sa kataposan mogiya ngadto sa kaluwasan. Kining pagsumpaki adunay pagpamakak, imoralidad ug garbo molampos lamang pinaagi sa pagpanalipod sa dugo ni Kristo ug sa epektibo sa iyang pag-ampo.

PAG-AMPO: Pasayloa kami sa kasilag, bakak ug garbo sa among mga kasinkasing. Kami daotan og kinaiya, Ikaw balaan. Bantayi kami gikan sa lit-ag ni Satanas. Ipasabot ang Ebanghelyo kanamo aron ang imong mga pulong magbalaan kanamo sa tinud-anay, ug kami magkinabuhi nga uyon sa unsay among giwali.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus paghangyo sa iyang Amahan aron kita mabantayan gikan sa daotan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)