Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 102 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)

3. Si Hesus nagpataliwala sa iyang mga apostoles (Juan 17:6-19)


JUAN 17:9-10
9 Nag-ampo ako alang kanila. Wala ako mag-ampo alang sa kalibotan kondili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. 10 Ang tanang tawo nga ako, imo. Ug silang tanan nga imo, ako. Ug akon nahimaya kanila.

Ang pag-ampo ni Hesus alang sa matag-usa nga mituo sa Dios ang Amahan, nahiusa diha sa Anak pinaagi sa walay kataposan nga mga kapanahonan. Ania ang iyang panamilit nga pag-ampo nga gihimo ni Hesus wala siya mag-ampo sa tibuok kalibotan, tungod kay ang katawhan nagdumili sa Espiritu sa Dios, ug mipili sa hukom sa ilang mga kaugalingon. Si Hesus nagkauyon sa iyang gugma ug pagtagad sa iyang Iglesia ug sa pinili sa Dios. Ang Kristianismo wala mag-ila sa tibuok kalibotang Iglesia nagkuha sa katawhan, tungod kay ang Iglesia nag-langkob kini sa kadaghanan nga mga magtutuo, pinili gikan sa tanang katawhan. Busa ang Iglesia lahi, pinili ug nahinloan, tungod kay kini maoy pagpakita sa unang mga bunga sa kamatayon ni Kristo.

Si Hesus wala magpahiluna sa iyang pag-angkon sa espisyal nga panag-iya sa iyang kaugalingon, apan gisubli sa pagsaksi nga sila mga espisyal nga gipanag-iya sa iyang Amahan, bisan pa ang Amahan nagtugot kanila ngadto kaniya. Ang Anak nagpabilin nga mapaubsanon, ug nagtugyan sa iyang gipanag-iya ngadto sa Amahan sa pag-ampo.

Si Hesus miila nga siya himayaon niadtong misalig kaniya, apan kita midali sa pagsaway ug pagsulti nga ang mga Iglesia mga huyang ug kaulawan ni Kristo; siya nagsusi labi pang halawom kay sa niini. Ang Amahan nakakita kanato diha sa kahayag sa krus. Iyang gibubo ang Iyang Espiritu ngadto sa mga magtutuo pinaagi sa Anak. Kining espitituhanong pagbubo maoy pagmatuod sa kalamposan sa Krus. Si Kristo wala mamatay nga walay pulos, apan ang Balaang Espiritu nga nagpuyo sa mga magtutuo nagbuhat og daghang bunga. Sa ingon niini ang pagkatawo pag-usab magdala og himaya ni Kristo.

JUAN 17:11
11 Dili na ako madugay sa kalibotan, apan sila magpabilin dinhi, ug karon moanha ako kaninyo. Balaang Amahan, bantayi sila sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang.

Si Kristo mobalik sa iyang Amahan, pagsiguro nga kini mahitabo, bisan pa ang maluibon nagpadulon na uban sa panon sa mga sundalo aron pagdakop kaniya. Si Hesus nakakita unahan pa sa iyang kamatayon, ang himaya sa iyang Amahan, gitagna, “Ako wala na niining kalibotan” bisan siya anaa pa sa kalibotan.

Si Hesus naghunahuna sa kalibotan ingon nga halapad nga suba og ang tubig nagbuhagay sa mas dako ug tulin, usahay mahimo kini nga busay ang tubig nga mahulog gikan sa gitas-on. Si Kristo naglangoy batok sa sulog, ug gibali ang tawhanong taob. Siya nasayod nga ang iyang mga tinun-an dili makakaplag sa gahom aron makigbatok sa daotan. Mao nga siya nangayo sa iyang Amahan nga bantayan ang iyang mga pinangga diha sa iyang ngalan.

Sa iyang hangyo, si Hesus migamit og talagsaong pulong “O Balaang Amahan”. Diha sa maong sa kalibotan daghang mga daotan, ang Anak misaksi sa pagkabalaan sa Amahan kinsa walay sala, walay lansis ug walay sayop. Ang Dios Amahan putli ug balaan. Ang iyang pakabalaan maoy sapot sa Iyang gugma nga mao ang kahayag sa Iyang himaya.

Sa ingon niini ang Balaang ngalan sa Dios maoy dalangpanan diin ang mga disipulo nakakaplag og puloy-anan gikan sa dominion sa maninintal. Siya nga nagpuyo diha ni Kristo, nagpuyo diha sa iyang Amahan. Siya nga nagpabilin sa Anak, nagpabilin usab sa Amahan. Ang pagka-amahan sa Dios nagsiguro sa iyang mga anak nga Siya mag-atiman kanila diha sa iyang kabubut-on ug sa pagpanalipod. Si Satanas dili makaagaw kanila gikan sa kamot sa Amahan.

Ang kahimtang nga nagpamatuod sa ilang proteksiyon mao nga wala sila magkinabuhi sa kasilag ug sa walay pagsinabtanay, apan sila nagpsaylo sa matag adlaw uban nianang makanunayong gugma. Kining gugma wala mosibaw gikan sa iyang kaugalingon, apan si bisan kinsa ang nagpabilin diha sa gugma sa Balaang Trinitas makadawat og gahom, pasensiya ug gugma alang sa uban. Si Kristo nangayo sa iyang Amahan sa pagbantay kanila diha sa Iyang panaghiusa, og sila usa uban kaniya kanunay ingon nga ang Anak usa sa Amahan: Kining panultihon dili pagsuta sa pagtulon-an sa relihiyon o banabana nga gituohan sa pagsaysay alang sa atong relasyon sa Dios, apan ang panamilit nga hangyo ni Hesus gitubag sa Amahan. Ang atong pag-tuo dili mapahitas-on o kahibudnganan; kini bunga sa pag-ampo ni Hesus ug ang iyang pag-antos kanato.

JUAN 17:12-13
12 Samtang ako nakig uban kanila sa kalibotan, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong nganlan.Sila nga imong gihatag kanako, akong giampingan. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tawo nga gikatakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. 13 Ug karon moanha ako kaninyo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibotan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako.

Pinaagi sa pasensiya ug pagpanabot si Hesus nagtipig sa mga disipulo gikan sa mga tentasyon ni Satanas, bisan pa ang ilang lain-lain nga mga batasan. Siya miingon kang Pedro, “Si Satanas nangandoy nga labnoton ka, apan ako nag-ampo kanimo, nga ang imong pagtuo dili mopakyas nimo.” Ang atong pagtuo magpadayon tungod sa iyang pagpataliwala, ug kita naluwas sa grasya lamang.

Kining abilidad nga nagbantay sa iyang mga disipulo nawala gikan kang Hudas tungod sa iyang pagtugyan sa Espiritu sa pagkaguba ug sa dili pagdawat sa Espiritu sa kamatuoran. Siya nahimong anak sa perdisyon. Ang atong langitnong Amahan wala magpugos ni bisan kinsa nga modawat sa gasa sa pagka-sinagop. Siya nasayod kon unsa ang naa sa kasingkasing sa mga tawo ug sa dalan sa mga panghitabo sa wala pa, bisan gani ang pagbudhi ni Hudas nahisulat sa Daang Tugon usa ka libo ka tuig sa wala pa kini mahitabo. Bisan pa, si Hudas nagpabilin nga responsable sa iyang pagsalikway sa pagtagad ni Kristo kaniya. Ang atong gamhanan nga Dios dili diktador apan maalamon nga Amahan; ang bahin sa iyang gugma mao ang gasa sa kagawasan sa mga tawo, ingon nga ang yutan-ong mga amahan motugot sa ilang hamtong nga mga anak sa kagawasan aron mahimong reponsable.

Si Hesus nakakita sa iyang dalan ngadto sa Amahan ingon nga hayag nga dalan taliwala sa kangitngit. Ni si Satanas, dili bisan ang sala og ang kamatayon makahimo pagpugong sa iyang pagbalik ngadto sa Amahan. Ang Anak balaan sa kanunay, ug sa maong hinungdan ang kalipay mipuno sa ilang pagkatawo, Ang sala wala na magkutkot sa iyang tanlag. Ang kahadlok wala makalandong sa iyang mga pag-ampo. Ang Anak gawasnon ug gibantayan sa iyang Amahan, kanunay masinugtanon. Ang atong Ginoo mao ang Dios sa kalipay ug pagmaya. Si Hesus naghangyo sa iyang Amahan niining langitnong kalipay aron mokaylap sa mga kasingkasing sa iyang mga tinun-an. Siya wala mangandoy sa iyang mga sumusunod nga magmagul-anon, apan gusto niya nga puno sa himaya ug kasadya, og ang kalipay sa langit ilang maangkon, bisan pa nagkinabuhi kita taliwala sa mangit-ngit ug walay paglaom nga kalibotan. Ang kalipay sa kapasayloan ug pagpasalamat sa atong dapit sa pamilya sa Dios maoy bunga sa pagpangaliyupo ni Kristo puli kanato.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, salamat sa imong pag-ampo kanamo uban sa Amahan. Gidayeg ka namo sa pag-atiman kanamo sa pagtuo pinaagi sa pagpangliyupo alang kanamo. Gisimba ka namo kay ang imong kalipay ania kanamo. Ang imong presensiya ug ang Espiritu sa Amahan naghatag ug kinabuhi ug bahandi kanamo sa espiritu, ug sa walay kataposang pagkabulahan. Salamat sa imong mga pag-ampo kanamo; mabuhi kami pinaagi sa imong mga pag-ampo.

PANGUTANA:

  1. Unsay timaan sa atong panalipod diha sa ngalan sa Amahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)