Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 104 (Jesus intercedes for the church's unity)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)

4. Si Hesus nag-ampo sa panaghiusa sa Iglesia (Juan 17:20-26)


JUAN 17:20-21
20. Nag-ampo ako dili lamang alang kanila kondili alang usab niadtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe, 21 Nag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanako sama nga ikaw ania kanako ug ako ania kanimo aron motuo ang kalibotan nga ikaw maoy nagpadala kanako.

Si Kristo naglig-on sa iyang mga disipulo diha sa gugma sa Dios ug sa gahom sa Espiritu, naghangyo sa iyang Amahan nga bantayan sila gikan sa Usa ka Daotan saw ala pa ang iyang pagpalangsang sa krus. Human masigurado nga ang pag-ampo alang sa iyang mga apostoles ug sa Iglesia natubag, siya milantaw sa unahan ngadto sa umaabot ug nakita ang mga katawhan sa mga magtutuo nga misibaw gikan sa mensahe sa iyang mga apostoles. Ang imahen sa gilangsang nga Mananaog sa ibabaw ni Satanas ug ang sala nagpaduol sulod kanila. Pinaagi sa ilang pagsalig sa buhi nga Kristo ang Espiritu nanaog ngadto sa ilang mga kasingkasing aron sila makaambit sa grasya. Pinaagi sa pagtuo sila nahiusa sa Amahan ug sa Anak sa ilang walay kataposan nga pagka usa.

Si Kristo nag-ampo niadtong mga magtutuo nga mituo pinaagi sa mga apostoles. Sa ilang katingala, sa dihang siya nag-ampo, sila wala pa nahikaplagi. Ang iyang pulong nagpamatuod sa sinugdanan sa pagkapiniyalan sa mensahe sa mga apostol. Unsa ang kinatibuk-an sa iyang gipangayo kanato? Nag-ampo ba siya sa atong maayong panglawas? Atong kauswagan, atong umaabot nga kalamposan? Wala! Siya nangayo sa Amahan nga hatagan kita og pagapaubos ug gugma, aron kita mahiusa uban sa tanang sinsero o mabinationg mga Kristohanon. Dili kita maghuna-huna nga kita mas maayo sa uban o makaplagan nga ang ilang mga gawi dili magwanta.

Ang panaghiusa sa mga magtutuo maoy tuyo ni Kristo, ang Iglesia nga nasip-ak nagsupak sa iyang plano niini. Bisan pa niana, kining panaghiusa nga gihangyo ni Kristo dili matukod sa han-ay sa simbahan, apan kini espirituhanong panaghiusa diha sa pag-ampo ug sa Espiritu labaw sa tanan. Ingon nga ang Dios usa sa iyang kinatibuk-an, mao nga si Kristo naghanyo sa iyang Amahan nga dad-on ang tanang mga magtutuo ngadto sa pakigsandurot sa Balaang Espiritu, aron ang tanan mahimong siguro diha kaniya. Apan si Kristo wala mag-ampo, “Aron sila mahimong usa deri kanako o Kanimo” apan “deri Kanato”. Sa ingon niini, siya nagpaila nga kining hingpit nga panaghiusa nga lahi sa kasagaran ang Amahan ug Anak diha sa Espiritu, mao ang panig-ingnan. Siya nangandoy nga ipataas kamo sa iyang tupong tungod kay gawas sa panaghiusa sa tulo ka personas walay lain makaplagan kondili ang imperno.

Ang tuyo sa pagtukod sa panaghiusa sa Dios dili ang pagpahimuot sa atong mga kaugalingon sa espirituhanon, apan alang kanato nga mosaksi atubangan sa uban nga nagkinabuhi halayo sa Dios. Puno sa paglaom, sila nagpamatuod nga sila mga patay diha sa sala ug daotan sa ilang mga garbo ug ulipon sa ilang mga pagbati, ug sila nagkinahanglan nga maghinulsol ug moliko ngadto sa Manluluwas. Kamo nga nagkapyot ngadto sa Amahan, sa Anak ug Balaang Espiritu makadawat og kusog aron magpaubos, mahigugmaon, diha sa espirituhanong kagawasan aron mahigugma sa matag-usa nga mituo, nagmalipayon sa iyang presensiya ug uban kanila nahimong bililhong mga saksi sa gugma ni Kristo. Kitang tanan pruweba sa pagka Dios sa Tawo nga si Hesus. Kon ang tanang mga Kristohanon mga mabination, walay dili Kristohanon nga magpabilin sa kalibotan. Ang ilang gugma ug kalinaw maoy magpaduol sa tanan ug mag-usab kanila. Hatagan nato ug pagtagad ang gipangayo ni Hesus ug maghiusa! Nagtinguha ka ba sa pagpabilin sa hinungdan sa mga tawo nga dili motuo ni Hesus, tungod kay misalikway sa panaghiusa uban sa mga magtutuo ug pagkasalmot alang sa pagbahin-bahin sa iglesia, nga mao ang lawas ni Kristo.

JUAN 17:22-23
22 Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usa ra; 23 Ako anaa kanila ug Ikaw ania kanako aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibotan nga ikaw nagpadala kanako ug nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako.

Unsa ang himaya ni Hesus? Kini ba mao ang iyang pagdan-ag o ang kahayag sa iyang kaharianon? Dili! Ang iyang himaya natago luyo sa pagkamapaubsanon, pasensiya ug pagkamaaghop. Matag birtud sa gasa Espiritu mao ang silaw sa iyang himaya. Sa ingon niini si Juan nakakita, nagpamatuod, “Kami nakakita sa iyang himaya.” Siya wala nagtudlo sa pagkausab sa ilang panagway o sa iyang pagabanhaw lamang, apan usab sa nagkagidlay nga pasongan ug sa iyang mapintas nga krus. Kini nga himaya sa langitnong gugma mitungha nga klaro diin ang Anak naghaw-as sa iyang kaugalingon sa klaro nga himaya ug pagpakita sa tinubdan sa iyang kataas-taasang porma sa tawo. Kining himaya ni Hesus gihatag kanato. Ang Espiritu sa Amahan ug sa Anak nanaog dinhi kanato.

Ang tuyo niining kalahian nga gihatag kanato dili sa pagpasundayag ug sa kaugalingong pagmantala, apan aron kita makatugyan diha sa panaghiusa sa pagpangalagad, ug matagbo ang mga serbisyo sa matag usa ug ang tuyo mao ang pagpasidungog sa uban. Inubanan niining espirituhanong prinsipyo si Hesus nangayo sa iyang Amahan sa samang panaghiusa ug pakigsandurot nga nagpaila sa Balaang Trinitas, aron kita mapisikan sa hinay nga ulan uban niining mga kinaiya. Ang gugma sa Dios maoy sukdanan sa pagsulay sa Iglesia. Siya mao ang mag-umol kanato ngadto sa iyang walay kataposan nga imahen.

Sa tinuoray, Ang Dios sa iyang pagkahingpit nagpuyo sa Iglesia. (Efeso 1:23; Colosas 2:9) O nakulangan ba kamo sa kadasig sa pagsulti sa mga pulong nga miabot sa pareho nga sinulat. “Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon. Kining apotolikong testimonya maoy pruweba nga ang pag-ampo ni Hesus sa wala pa siya mamatay natubag. Misimba ug midayeg kita sa Ginoo tungod kay wala kita niya gitamay, kita nga mga alaot ug mga makasasala, apan kita gihinloan ug gibalaan niya ug nakighiusa siya kanato, aron siya magkinabuhi sa iyang kinabuhi pinaagi kanato.

Si Hesus kompiyansa sa una pa nga kita mahimong hingpit diha sa gugma ug pagpa-ubos. Maghinigugma-ay kita ug magpasidungog sa usa og usa. Dili hingpit sa bahandi, mga abilidad, kaalam, apan diha sa kaluoy ug gugma ug kalumo mao kana ang iyang gipangandoy kanato. Ang kaluoy ug ang pag-agwanta sa mga kasakitan maoy unang tuyo sa dihang siya miingon, “Mahingpit kamo ingon nga ang inyong Amahan sa langit hingpit.” Kini nga kasuguoan nagsuma sa iyang kinaiya sa paghigugma sa iyang mga kaaway. Apan diha sa iyang pagpataliwala sa pag-ampo siya nagpasabot sa hataas nga grado sa pagkahingpit, ang espirituhanong panaghiusa sa Iglesia ug sa Dios. Ang Espiritu wala magiya kanato sa kaugalingong interes o paglain, apan sa pakigsandurot sa mga balaan o mga anak sa Dios. Ang panaghiusa sa Trinitas maoy atong sukdanan, ug dili kita makapakita sa Dios sa kalibotan hangtod kita mahimong usa. Ingon nga ang matag-usa magdala sa imahe sa Dios diha sa Daang Tugon, labaw pa niini ang Iglesia uban sa iyang mga membro magpakita sa imahe sa Balaang Trinitas.

Ang panag-uyon sa sulod sa Iglesia magpabilib sa mga taga kalibotan aron sila makakita nga kita gikan sa Dios. Sila magsugod pagtan-aw nga ang Dios gugma. Dili lang kini mga pulong o taas nga pagpahayag nga nakamugna ug pagtuo sa atong kaugalingon. Kini ang kalipay sa panagtigom sa mga Anak sa Dios nga magasulti og kusog ug labaw nga maayo kay sa taas nga mga mensahe. Busa ang Balaang Espiritu naghiusa sa unang Iglesias sa Jerusalem tinuod nga espirituhanong pagkausa.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, salamat sa pag-giya kanamo, dili kami takos sa among pagtuo kanimo. Gihimo nimo kami nga mga ulipon pinaagi sa pagsaksi sa imong gugma. Gisimba ka namo, tungod kay gihinloan ug gisangkap mo kami aron mahimong mga membro sa imong espirituhanong lawas. Malig-on kami diha sa gugma sa Balaang Trinitas. Amo kang gihimaya ug gidayeg ug naghangyo kanimo nga hatagan mo kami ug gahom sa pagkinabuhi sa among mga Iglesia sa kaugalingong pamuhat ug magkinabuhi nga hiniusa.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang gihangyo ni Hesus sa iyang Amahan alang sa atong kaayohan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)