Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 099 (Christ's peace in us defeats the world's afflictions)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

6. Ang kalinaw ni Kristo deri kanato maoy mopildi sa mga kasakitan sa kalibotan (Juan 16:25-33)


JUAN 16:25-26a
25 Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit ug mga sambingay kon dili isulti ko kaninyo mahitungod sa Amahan pinaagi sa yanong mga pulong. 26a Inig-abot niadtong adlawa mangayo kamo kaniya sa akong ngalan;…”

Si Hesus nagpadayag sa mga kamatuoran nga langitnon ingon nga paagi sa paghulagway ug sa alegoria diin natago ang mga misteryo atubangan sa mga tawong kalibotanon, apan gipadayag kini kanila sa mga gigutom sa pagkamatarong. Si Hesus nangandoy sa iyang mga tinun-an nga klarong makasabot kaniya, ug naglaom sa dakong adlaw diin siya mobangon gikan sa patay ug mosaka sa langit aron molingkod sa tuong kamot sa Amahan, ug magpadala sa iyang langitnong Espiritu kanila. Siya nag-isip nga kining tanang mga panghitabo sa pagluwas ingon nga usa ka adlaw. Sa dihang ang Espiritu moabot sa mga kasingkasing sa iyang mga sumusunod, ang sambingay ug mga alegoria maundang, kay ang Espiritu ni Kristo magmugna sa paglamdag sa mga kasingkasing sa mga magtutuo, mao kini ang kataposan sa bahin sa mga sambingay. Ang Dios mao ang Amahan ug si Kristo Iyang Anak. Kung wala ang Balaang Espiritu, walay usa nga makaila sa Dios, apan ang Espiritu sa Anak nagpaduol kanato ngadto sa pamilya sa Dios. Duna ka bay amahan nga kalibotanon? Makigsulti ka ba kaniya? Siya ba nagtagad kanimo? Mao kini ang makaugalingong mga pangutana. Sa hataas nga ang-ang, ang mga pulong ni Hesus ug ang paghupay sa iyang Espiritu nagpasalig kanato nga ang Dios Gamhanan sa Tanan, ang Usa ka Balaan ug ang atong suod ug kaugalingong Dios nga nahigugma kanato. Kita Iyang mga pinanggang anak bisan pa kita mga makasasala, apan pinaagi sa dugo ni Kristo nahimo kitang balaan sa iyang atubangan. Ang Balaang Espiritu nag-abli sa atong mga baba sa tinuod nga pag-ampo tungod kini nga Espiritu mao si Kristo. Sa pag-ampo sa espiritu Si Kristo mosulti pinaagi kanato. Pag-ampo kung unsa ang ipa-ampo diha sa pagsalig sa Amahan ug sa pakighiusa sa iyang Anak. Ang inyong mga pag-ampo mahimong panagsultihay taliwala sa Espiritu diha kanimo ug sa inyong langitnong Amahan nga nahiusa sa Anak.

JUAN 16:26b-28
26b… ug wala ako mag-ingon kaninyo, nga ako mag-ampo sa Amahan alang kaninyo, 27 kay ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug mituo nga ako gikan sa Dios. 28 Tinuod nga ako gikan sa Amahan ug mianhi sa kalibotan. Ug karon mobiya ako sa kalibotan ug mobalik sa Amahan.

Kanang amahan nga wala mahigugma sa iyang mga anak dili gayod amahan. Pinaagi sa pagpadayag sa nganlan sa Dios, si Hesus naghatag kanato sa pinakayanong porma aron masabtan ang gamhanang gugma sa Dios. Paghatag og pagpasidungog sa ngalan sa Amahan mao ang sento sa tumong ni Kristo. Siya nga nakaila sa Amahan nakaila sa Dios, ug nausab ingon nga anak sa Dios, nagpabilin sa iyang gugma. Diha sa maong ngalan atong makaplagan ang hingpit nga Ebanghelyo ug ang paglaum sa walay kataposan. Si Kristo nagpayag kaninyo, nga gikan karon dili kinahanglan ang pagpamalandong, tungod ang Amahan mismo nahigugma kaninyo, ug siya puno sa gugma ug kaluoy. Sa dihang si Kristo namatay sa krus wala nay babag taliwala kanato ug sa Amahan. Pagtuo diha sa Anak, ang Karnero sa Dios, nga naghimog katakos sa Dios sa pagbubo sa iyang gugma nganhi kanato nga nahigugma ni Kristo. Siya nga nasayod sa pagkadios ni Kristo, nga siya magpadayon gikan sa Amahan ug magpuyo uban Kaniya, nagduol sa Balaang Trinitas. Siya nagpabilin sa kinabuhi sa Dios ug puno sa grasya s Amahan nagmalipayon kanunay diha sa Espiritu.

Sa usa ka huna-huna, si Kristo naghulagway sa milagro sa pagtubos sa iyang mga tinun-an. Siya nanaog gikan sa gitas-on sa pagkadios ug mibalhin sa kalibotan nga gitigmo nga adunay mga kasilag ug kahugawan, apan sa dihang natuman ang pagkamatarong sa katawhan didto sa krus, siya mibiya sa kalibotan ug nagdali ngadto sa iyang Amahan, ang tinubdan sa tanang kinabuhi.

JUAN 16:29-30
29 Unya ang iyang nga tinun-an miingon kani, “Karon yano na gayod ang imong pagsulti ug dili na pianaagi sa sambingay. 30 Nahibalo na kami karon nga nasayod ka na sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios.”

Ang mga tinu-an nahimong nakasabot sa kadako sa gugma sa Dios ug kang Hesus ingon nga walay kataposan nga binuhat. Si Hesus mao ang tinuod nga Dios, ang sayod sa tanan, balaan, ug walay kataposan. Sila wala makasabot ug wala makahinumdom nga si Kristo mao ang gugma nga nagpakatawo. Busa wala nila mailhi ang Dios sa iyang pagka-siya ug wala motawag kaniya nga Amahan, bisan pa sa kamatuoran nga halapad ang pagpahayag ni Hesus kanila sa bag-ong ngalan sa Dios ug sa iyang walay kinotubang gugma. Ang Balaang Espiritu wala pa maglamdag sa mga tinu-an ni Hesus. Mao nga sila midawat sa mga butang banabana nga gituohan nga nahitabo, apan nasipyat hinoon sa iyang tinuod nga kinaiyahan.

JUAN 16:31-32
31 Si Hesus mitubag kanila, “Karon mituo nab a kamo? 32. Ang panahon moabot ug karon mao na, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang Amahan nag-uban man kanako.

Uban sa pinahiwi nga pahiyom siya miingon, “Makahuna-huna ba kamo nga pinaagi lamang sa kahibalo inyong masabtan ang akong tinuod nga kaugalingon? Sa maong kahibalo sama ba usab niini ang tinuod nga pagtuo? Ang pag-usisa hapit na moabot, ug magpadayag nga ang inyong pagtuo walay sulod nga gugma. Napakyas kamo sa pagsabot sa Ginoo, tungod kay wala kamo motuo sa Iyang pagka-amahan. Kamong tanan molayas ug mobiya kanako ingon nga biniyaan. Ang inyong pagtuo nagpadayag nga kini wala mapahiluna.”

“Diha sa kamatayon ako wala mag-inusara, kay ang Amahan uban man kanako.” Kini ba nakasumpaki sa hilak ni Hesus sa krus nga nag-ingon, “Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?” Wala, tungod ang Dios, ang Usa ka Balaan, mitago sa Iyang nawong gikan sa Anak, apan si Kristo nagpadayon sa pagtuo diha sa presensiya sa iyang Amahan. Ang iyang paghilak nagpsabot nga ang Dios nagpabilin nga wala mausab, “Dili ko ikaw biyaan bisan sa dihang dili mo ako makita. Diha sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu”. Ang pagtuo ni Hesus sa pagka-amahan sa Dios midaog ibabaw sa hukom nga gipakanaog kaniya tungod ug alang kanato. Ang gugma sa Anak ngadto sa iyang Amahan maoy nakapalong sa kalayo sa papungot sa Dios nga mibarog tungod sa atong utang diha sa sala. Ang iyang makanunayong paglaom nag-abli kanato sa pultahan aron makita ang Amahan. Tungod sa Iyang kamatayon diha sa tambag sa Amahan kita makaingon, “Ako wala mag-inusra, tungod kay ang Amahan ania kanako.”

JUAN 16:33
33 Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantoson kamo sa kalibotan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibotan.”

Si Hesus nagsuma sa iyang mensahe sa pagpanamilit uban sa timaan sa paghupay sa tanang magtutuo, “Ako nagpuyo uban kaninyo sa hamubong panahon, ug nagtudlo kaninyo nga ang langitnong kalinaw magapuno sa inyong mga kasinkasing. Ang dili mga magtutuo walay kalinaw. Ako, ang Anak, nagapasaylo sa inyong mga kasingkasing ug naghinlo sa inyong mga kinasuloran. Akong gibutang ang Espiritu sa akong kalinaw diha kaninyo. Pabilin sa akong mga pulong. Ako ang inyong kaugalingong tipanalipod. Wala kamoy proteksiyon gawas kanako. Ang inyong panag-uli sa maayo nga buot uban sa Dios moy basihanan sa maong kalinaw. Dili kita maka-angkon ug limpyong konsensiya kung wala ang pagpasaylo sa atong mga sala diha sa akong dugo. Ako nagluwas kaninyo ug ang akong Espiritu anaa kaninyo. Ang akong kalinaw dili damgo o apan kini tinuod gayod.

“Ayaw huna-hunaa nga ang kalinaw naghulat kaninyo niining kalibotana. Diha adunay tinagoan ng hulga sa kakuyaw: paglutos, balatian, limbong, mga kahadlok ug kamatayon. Ang mga tawong nagsubay sa balaod mosalikway kaninyo, ang tigpakaaron-ingnon magyubit kaninyo. Mga linibo nga mga bakak ug mga pilosopiya mosulay sa inyong pagtuo. Duol kaayo ang garbo. Ayaw higugmaa ang salapi; ang bahandi dili magkahatag kaninyo ug kasigurohan.”

Kuhaa ang inyong mga mata gikan sa kalibotan ug tutok kanako. Pagtuon sa akong kinabuhi ug sabta ang akong mga pulong aron mahibalo-an ninyo ang akong gugma ug mosunod kanako sa akong pakamapaubsanon. Pabilin sa akong kaugalingong sakripisyo ug kaugalingong paglimod. Ako nang gibuntog ang kalibotan. Wala ako nangayo sa bisan unsa sa akong kaugalingon. Ako mao ang tinuod nga Dios ang Usa ka Balaan.Dinhi kanako ang mga kasugoan sa Dios natuman, ‘Pagbalaan, tungod kay ako balaan’. Ako maoy kahingpitan sa gugma, makita ang Amahan dinhi kanako.”

Inyo bang nakuptan ang kamahinungdanon sa pagdikurso sa pagpanamilit ni Hesus? Siya na nagpahimutang kaninyo diha sa panaghiusa sa Amahan, aron ang inyong kasingkasing magkauyon sa kalinaw ni Kristo. Kanang kalinaw maoy ginakahanglan nga kamatuoran sa kinabuhi sa magtutuo. Ang kalibotan magpabilin nga daotan ug kanunay nga magsamok kaninyo. Apan ang inyong pagtuo diha sa Mananaog ibabaw sa kamatayon ug kang Satanas magpahigawas kaninyo gikan sa kalayo sa kapungot sa Dios ug sa kasakit sa gawas nga bahin. Siya nga mituo ni Kristo midawat sa kaluoy sa Dios. Kini ba nga mensahe gikan ni Hesus nakatagbaw kaninyo? Ang Balaang Espiritu diha kaninyo misulti ba nga nag-ingon, “Ang Amahan akoa, ang Anak akong Manluluwas, ug ang Espiritu mipuyo kanako. Ang Usa ka Dios ania kanato. Ako magpabilin sa iyang grasya.”

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, imong nadaog ang akong kasingkasing, imo akong gipalit alang kanimo. Ikaw na ang kupot kanako diha sa imong pagnanalipod gikan sa lit-ag sa demonyo, ug nagpahigawas kanako gikan sa mangitngit nga bilanggoan sa mga bakak. Imong gihatag ang kinabuhing walay kataposan kanako. Dili ako mahadlok samtang ako nagpaabot kanimo. Kupti ako sa imong kabubut-on ug pun-a ako sa imong gahom aron ako makahimaya kanimo uban sa mga santos samtang kami magsimba sa Amahan.Himoa nga mahigugma ako sa akong mga kaigsoonan, ug magpsaylo sa mga tawo ug mahimong makigdaiton sa katawhan ingon nga imong ginihayan. Misalig ako kanimo, Ikaw ang Mananaog.

PANGUTANA:

  1. Ngano ug giunsa sa Amahan paghigugma kanato?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)