Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 100 (Introduction to the intercessory prayer; Prayer for the Father's glory)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)

1. Pasiuna sa pagpataliwala sa pag-ampo


Si Hesus nag-alagad sa katawhan uban sa Ebanghelyo ug mga buhat; nag-ayo sa mga bakol, nagpakaon sa mga gigutom, gi-ablihan ang mga mata sa buta, ug nagbanhaw sa patay. Ang iyang gugma nagpadayag sa himaya sa Dios taliwala sa kasilag ug kamatayon.

Sa sinugdanan sa iyang bulohaton, ang mga katawhan nagtapok kaniya. Sa dihang nakakita ang mga relihiyosong Konseho sa mga Judio(grupo sa mga nagsunod sa balaod nga sayop ang gipasikaran ug ang mga tigpakaaron-ingnon) nga mga patukoranan sa ilang tinuohan ug estrikto nga pagsunod sa balaod natay-og, sila mihulga ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an nga did-an ug patyon. Ang kadasig sa mabagang katawhan nangaluya ug namiya kaniya. Diha-diha dayon human si Kristo ug ang ubang mga maunongon nga sumusunod gilutos, apan sila nagpadayon sa paghigugma sa matag-usa.

Sa kataposan, ang propaganda o pagdani sa Konseho mikuha sa usa sa napulog duha; siya giandam sa pagbudhi sa iyang agalon, sa laing bahin si Hesus nag-andam sa iyang kaugalingon atol sa Pakigsaad sa panihapon alang sa ilang bulohaton ingon nga nga mga apostoles. Sa iyang panamilit, siya nagpahibalo kanila sa iyang pagka usa uban sa Amahan, ug unsaon sa Espiritu sa Paghupay sa pagtukod kanila diha sa panaghiusa sa langitnong gugma, bisan pa sa umaabot nga paglutos.

Apan ang mga tinun-an pakyas sa pagsabot sa tuyo sa Ginoo, tungod kay ang Balaang Espiritu wala pa man ibubo sa ilang mga kalag. Mao si Hesus miadto diretso sa iyang Amahan, ug naghalad sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga sumusunod ngadto sa mga kamot niining pag-ampo sa Labawng Pari. Siya usab mihisgot niadtong mituo kaniya pinaagi sa saksi niadtong mga apostoles.

Ang pag-ampo sa pagpataliwa ni Kristo, nahisulat sa Kapitulo 17, og naghatag kanato sa talagsaong pagsabot sa pamatasan diin ang Anak sa Dios makigsulti sa iyang Amahan, ug ang matang sa gugma taliwala sa Personas sa Balaang Trinitas. Ang Espiritu sa Pag-ampo maoy bantog o inila dinhi. Si bisan kinsa ang mokalot og lawon niini nga kapitulo, musulod ngadto sa Templo sa Dios diin ang pagsimba ug pagpataliwala mokaylap.


2. Ang pag-ampo sa himaya sa Amahan (Juan 17:1-5)


JUAN 17:1
1 Human makasulti si Hesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, “Amahan miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong Anak aron ipadayag sa Anak ang imong himaya.

Si Kristo nagpahibalo sa iyang mga tinun-an nga siya usa ra sa iyang Amahan. Siya anaa sa Amahan ug ang Amahan anaa kaniya. Si bisan kinsa ang makakita kaniya makakita sa Amahan. Apan ang mga tinun-an wala makasabot niining pag-igo nga pinadayag. Ang ilang mga huna-huna nalibog samtang ilang gisulayan pagsabot ang presensiya sa langitnon diha sa unod. Si Hesus mitugyan sa iyang luyahaon ug ignoranteng mga tinun-an sa pag-atiman sa Amahan, aron mahayagan ug magtipig kanila diha sa panaghiusa sa langitnon ug balaang gugma.

Pinaagi sa pagyahat sa iyang mga mata sa langit, si Hesus naghatag og katingala sa iyang mga tinun-an. Giunsa niya pag-ampo sa Amahan sa langit ug misulti sa samang panahon nga siya anaa sa Amahan ug ang Amahan anaa kaniya. Kining dili masabtan nga mga paglihok-lihok makalibog sa ilang mga hunahuna. Nasayod kita ang duha ka panghuna-huna dunay gibug-aton: Ang higpit nga panaghiusa taliwala sa Amahan ug Anak, ingon man usab ang awtonomiya sa matag Persona. Ang Dios mas kusganon pa kay sa atong mga huna-huna ug ang Balaang Espiritu nagtudlo kanato sa pagdalit sa duha ka ideya ingon nga dunay bili. Pangayoa sa Dios nga lamdagan kamo kon kining kasayoran malisod sabton. Kay walay usa nga makasabot sa hingpit sa Amahan ug ang Anak, gawas sa Balaang Espiritu lamang.

Niining pag-ampo si Hesus gitawag nga Dios, Amahan. Kay ang Dios dili lang balaang Ginoo ug mapig-ot nga Maghuhukom, apan ang iyang maluluy-ong gugma mitabon sa tanan Niyang mga ubang kalidad. Ang Dios sa iyang Kaugalingon balaan sa Gugma ug maluluy-ong Kamatuoran. Kining bag-ong konsepto sa Dios ingon nga mahigugmaong Amahan miabot sa dihang si Hesus natawo sa Balaang Espiritu, ang Anak sa Dios. Siya nagpuyo sa walay kataposan uban sa Dios, apan nahimong tawo aron paglukat kanato ingon nga mga anak sa Usa ka Balaan. Ang pinadayag sa ngalan Amahan, kay ang Dios, mao ang tinuod nga katuyoan sa mensahe nga gihatag ni Hesus sa kalibotan. Pinaagi niining pagdasig nga kamatuoran, si Hesus nagpahigawas kanato gikan sa kahadlok sa hukom, tungod kay ang Maghuhukom mao ang atong Amahan, ug ang naggarantiya mao ang atong Igsoong Lalaki nga maoy nagbayad sa atong mga utang. Kon imong masabtan ang ngalan sa Amahan sa daghang mga pahayag ni Hesus sa inyong mga kalag ug magkinabuhi sumala sa maong kahibalo, kamo nakasabot sa mensahe sa Ebanghelyo.

Si Kristo miila atubangan sa Amahan nga ang gikinahanglang takna miigo, ang takna sa pagpasig-uli taliwala sa Dios ug sa tawo. Ang katawhan, ang mga anghel, ang mga relihiyon ang mga pilosopiya wala masayod ug nagdahom niining mga taknaa. Kini adunay pag-abot. Si Kristo giisa ingon nga tanlag sa nakasala sa kalibotan sama sa Karnero sa Dios. Siya andam na pagkamatay nga nag-inusara diha sa kalayo sa kapungot sa Dios. Nianang daklit nga panahon sa pagdesisyon ang mabudhion nagpadulong na sa dalan uban ang katiponang pulis sa templo aron modakop sa Anak sa Dios, ang maaghop ug kusgang Tawo kinsa andam sa pagpakamatay nga walay manalipod.

JUAN 17:2
2 kay gihatagan mo siyag katungod ibabaw sa tanang tawo aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya.

Daghan ang naghuna-huna nga ang “himaya” nagpasabot sa dakong kalipay ug kahayag. Si Hesus misulti nga iyang sakripisyong gugma mao ang hinungdan sa himaya ug ang kinauyokan sa iyang langitnong pagkatawo. Siya nangayo sa iyang Amahan nga bantayan siya nianang gugma, atol sa mga takna didto sa krus, diha sa bagyo sa mga kasakitan, ug mga kahadlok, aron ang mga silaw sa langitnong gugma modan-ag sa hingpit diha sa panglangsang sa krus. Ang Anak pursigedo sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa mga rebelde o masukihon ug sa mga criminal, aron sila mahimong matarong sa iyang kamatayon. Mao kini ang kinauyokan sa himaya sa Anak.

Ni bisan siya naghilom sa pagsulti nga siya wala magpakamatay sa inyang kaugalingon, apan alang sa himaya sa Amahan, ug siya nagsagubang sa sukod nga walay bisan usa nga makahimo. Siya naghimaya sa Amahan didto sa krus ug gihuman ang pagpasig-uli sa katawhan uban sa Dios. Sa dihang gipasaylo ang sala, Ang gugma sa Dios mapasundayag, ug ang tanan gi-imbitar sa pakasinagop. Ang Balaang Espiritu gibubo sa mga magtutuo diha ni Kristo, aron ang mga anak maghatag himaya sa ilang Amahan pinaagi sa hingpit nga paglakaw sa pagkaputli. Wala nay laing mas dako nga ilhanan sa ngalan sa Amahan ingon nga mahimaya siya kay sa Iyang pagkahimo niyang Amahan sa daghang mga anak. Si Hesus nangayo sa paghuman sa paglukat sa gugma pinaagi sa pagkatawo sa daghang mga anak diha sa Espiritu sa kamatuoran aron madayeg sa ngalan sa Amahan.

Ang Anak mibalik sa iyang langitnong pag-angkon ingon nga gihatag sa Amahan kaniya, kadtong tanang awtoridad niadtong mga nahimugso sa mga babaye. Si Kristo tinuod nga Dios, Magbubuhat ug Manunubos. Siya ang atong Ginoo, Hari ug Maghuhukom. Kita iyaha na ug siya maoy atong tinuod nga paglaom. Siya midawat sa maong awtoridad, apan, dili sa paghukom ug sa pag-guba, apan aron pagluwas ug pagiya. Ang tumong sa pagbalik ni Kristo mao nga ang mga magtutuo diha kaniya makadawat sa kinabuhing walay kataposan. Ang kamatayon dili na makakaplag sa iyang dominion kanila. Didto sa krus, si Hesus nagpasaylo sa mga sala sa katawhan; bisan pa diyotay ra ang midawat sa gitanyag nga kaluwasan. Ang mga magtutuo mao ang mga pinili nga mituo sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu ug nagpadayon diha sa kaluwasang himaya ni Kristo. Diha kanila nagpabilin ang langitnong Espiritu. Ang ilang bag-ong kinabuhi maoy milagro sa atong kapanahonan, paghimaya sa ngalan sa Amahan.

JUAN 17:3
3 Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesu-Kristo nga imong gipadala.

Ang Balaang Espiritu nagpatin-aw kung unsa ang giingon ni Hesus mahitungod sa Dios. Siya mao ang Amahan ni Kristo ug ato usab. Si bisan kinsa ang nasayod niining langitnong misteryo ug mituo kaniya aduanay kinabuhing walay kataposan. Walay laing yawi aron makahibalo sa Dios gawas sa pagkatawo ni Hesu-Kristo. Siya nga nakakita sa Anak ang Pagka-Amahan sa Amahan, ug ang pagsalig kaniya, mausab ngadto sa iyang balaang pagka-anak. Ang halawon nga pagsabot sa panultihon ni Kristo dila lang yanong kahibalao, apan esprituhanong kinabuhi ug pagtubo. Ibalik sa Dios ang iyang imahen sa matag magtutuo. Unsa may kahulogan niining langitnong imahen? Kini mao ang gugma, kamatuoran ug kaligdong diin ang Balaang Espiritu magdala mahitungod sa mga anak sa Dios. Mao usab kini ang paghimaya sa Amahan tungod niana ang Iyang mga hiyas sa kabuotan madayag.

Si Kristo gipadala sa Dios nganhi sa kalibotan aron ang mga tawo masayod nga halayo kaniya, ingon nga natawo sa Espiritu, gilangsang sa krus ug nabanhaw, sila dili makaila sa Dios. Ang Anak mao ang langitnong Apostol kinsa nagtigom sa tanang awtoridad diha sa iyang pagkatawo uban sa gugma ug pagkabalaan. Kon kamo nangandoy pag-ila sa tinuod nga Dios, pagtuon sa kinabuhi ni Hesus kinsa mao ang Dios nga nagpakatwo. Ingon nga Mesiyas siya usab Hari sa mga Hari ug Labawng Pari, ang hingpit nga Propeta ug ang pulong sa Dios nga nahimong tawo.

JUAN 17:4-5
4 Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibotan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. 5 Karon, Amahan, pasidunggi diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibotan.

Sa panahon sa iyang pagpuyo kadiyot sa kalibotan, si Hesus makanunayong namalandong sa Amahan, nagsaksi ngadto kaniya ug nagbuhat sa Iyang bulohaton. Siya naglimod sa iyang kaugalingon alang sa paghimaya sa Amahan.Kon unsa ang iyang madungog gikan sa Amahan iyang ipasa nganhi kanato. Ang iyang tibuok kinabuhi naghimaya sa Amahan, nasayod kita nga ang iyang mga pag-ampo matubag. Iyang gihuman ang buhat sa pagtubos didto sa kruz diin ang iyang Amahan naghatag kaniya aron matapos. Siya miila nga ang Amahan maoy naghingpit sa tanang butang. Sukad si Hesus naghaw-as sa iyang kaugalingon, ug wala maghatag dungod sa iyang kaugalingon, siya takos sa himaya nga walay kataposan nga angay mobalik kaniya. Sa ingon niini siya nagpamatuod nga siya mahimayaon gikan sa walay kataposan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, gilalang wala gibuhat. Human sa pagtapos sa iyang mga katuyoan siya nangandoy nga mobalik sa iyang Amahan. Sa iyang pag-abot sa langit, ang mga anghel ug ang ubang mga binuhat naghimaya kaniya nga nag-ingon, “Takos ang Nating Karnero nga gipatay, nga modawat sa kusog, bahandi, kaalam, gahom, dungog, himaya, ug panalangin”.

PAG-AMPO: Amahan sa langit, balaanon ang imo ngalan. Ang imong Anak naghimaya kanimo pinaagi sa iyang pglakaw, pag-ampo ug pagsakripisyp.Dili kami takos sa pagyahat sa among mga mata diha kanimo. Nagpasalamat kami sa imong pagpasaylo sa among mga sala tungod sa pagpakamatay ni Kristo alang kanamo; gihimon mo kaming imong mga anak. Nagpasalamat ako kanimo sa pagbalhin kanako sa kinabuhing walay kataposan pinaagi sa pagbubo sa Balaang Espiritu sa akong kasingkasing.Tabangi kami sa paghimaya kanimo kanunay ug dili namo agawon sa among kaugalingon, apan magatuman sa kasugoan sa imong Anak ug mahigugma sa matag-usa, aron ang uban makaita sa among mga maayong buhat ug sa imong pagkaamahan ug himayaon ka sa pagtugyan diha kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsa man ang sinugdanang panghuna-huna sa unang bahin sa pag-ampo ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)