Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 098 (Christ predicts the joy of the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

5. Si Kristo nagtagna sa kalipay sa mga disipulo sa kapistahan sa pagkabanhaw (Juan 16:16-24)


JUAN 16: 16-19
16 “Sa dili madugay dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo.” 17 Pipila sa inyong tinun-an nangutana sa ilang mga kauban, “Unsa bay kahulogan sa iyang giingon kanato nga sa dili madugay dili na kita makakita kaniya apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot nga sa iyang pag-ingon nga moadto siya sa iyang Amahan? 18 Unsa may kahulogan sa iyang giingon sa dili madugay?” nangutana sila. “Dili nato masabtan ang iyang gisulti.” 19 Si Hesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya busa miingon siya kanila, “Miingon ako, Sa dili madugay dili na ako ninyo makita apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan?

Sa panahon sa kagabhion si Hesus misulti sa ikatulong higayon mahitungod sa iyang pag-gikan. Kining pagbalikbalik nakapakugang sa iyang mga tinun-an; wala sila makasabot sa iyang tuyo. Apan siya usab nagsaad sa iyang pagbalik, naghisgot sa sinugdanan sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan ug kini nahitabo sa Pangilin sa Pasaylo. Unya siya nagpakita sa iyang mga tinun-an milahos sa mga bongbong; mao kana ang panamilit, human sa mubo nga pagbisita paingon sa iyang Amahan.

Sa dihang si Hesus nagsulti niining mga panagna samtang sila misaka sa Bukid sa Olivo, sila napakyas sa pagsabot kaniya. Sa una, siya nagsulti kanila mahitungod sa plano sa iyang pagbiya. Karon siya nag-ingon kanila sa aktuwal nga pagbulag mahitungod sa pagkahitabo. Sila nagsugid nga kining mga plano ug mga katuyoan nakalibog kanila. Sila nasamok ug nalibog, ug nagsubo sa iyang pagpauli sa pinuy-anan sa langit.

JUAN 16:20-23
20 Sultihan ko kamo: naghilak kamo ug magminatay apan malipay ang kalibotan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. 21 Kon ang usa ka babaye hapit na manganak, maguol siya kay miabot na man ang takna sa iyang pag-antos. Apan inigkatawo sa bata malimot siya sa iyang pag-anyos kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. 22 Mao usab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay kaagaw gikan kaninyo. 23 Inig-abot niadtong adlawa dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo: ang Amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan.

Si Hesus nakabasa sa mga huna-huna sa mga tinun-an ug nakasabot sa ilang ginasulti, bisan wala siya makadungog sa ilang gisulti. Ang tubag sa ilang pagduhaduha, wala niya ipakalma ang ilang mga kahadlok o ipagaan ang ilang mga kasubo, apan iyang gipasabot ang kamahinungdanon sa daghang kasakit, mga luha ug mga kaguol nga moabot maoy pag-uyog sa ilang mga kinabuhi. Sama kini sa kamatayon sa maayong hari, ang mga katawhan nagsubo ug nawad-an ug paglaom. Samtang ang mga tinun-an nanagsubo, ang ilang mga kaaway nagmaya. Ang buot ipasabot ni Hesus sa mga kaaway mao ang mabagang panon sa katawhan sa kalibotan, dili lang ang mga kadagkoan sa mga Judio. Ang tanan gawas sa Iglesia ni Kristo nahisakop sa mga nawala sa kalibotan, halayo sa Dios ug nagrebelde batok sa Balaang Espiritu.

Ug labot pa, si Hesus nagsaad sa iyang mga tinun-an nga sila makakaplag ug dako nga kalipay. Ang panahon sa mga paghilak ug pagminatay hamubo lang sama sa pagbati sa usa ka inahan. Ang mga inahan nag-ila nga ang pagbati sa pag-anak maantos ra itandi sa kalipay sa pagkupot sa gamayng bata sa ilang mga kamot.

Sa pagkabanhaw, ang tanang mga pangutana sa iyang mag tinun-an nahilom. Ang mga gihisgotan sa tanlag sa nakasala nahusay diha kanila, ug ang problema sa kamatayon nabuntog; ang dominyon ni Satanas nadugmok, ug ang kapungot sa Dios wala na gitulod sa pag-abli ngadto kanila. Ang mga paglimod, mga kahadlok, dili na makapugong sa pagbalik ni Kristo ug sa ilang kapasayloan. Ang mga Judio dili na makahimo sa paglit-ag kanila tungod kay ang Ginoo maoy nagbantay kanila. Mao nga ang tanang mga pangutana ug mga kalibog nga naghasol kanila nahatagan ug tubag ug tambal diha sa Pagkabanhaw sa Pagkatawo sa Usa nga Mibangon.

JUAN 16:24
24 Hangtod karon, wala pa kamo mangayo sa bisan unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo ug kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay.

Sa sinugdanan sa iyang diskurso sa pagpanamilit, si Hesus miagda sa iyang mga tinun-an nga mangayo sa ilang gusto, ug kini igahatag, aron ang Amahan mahimaya.(Juan 14:13) Kining mga pagpangayo nahiapil niini ang pagtukod sa Iglesia ug ang bulohaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron makabig ang makadungog, tungod kay gusto ni Hesus nga daghan ang mahiusa sa Trinitaryang gugma. Mao nga siya nagdasig kanato, “Pangitaa ang Kingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatatarong, ug ang tanang butang igadugang ra kaninyo”. Ang mga saad ni Hesus nga ang Dios motubag sa mga pag-ampo alang sa langitnon ingon man sa kalibotanong mga pagkinahanglan, apan ang mga langitnon maoy mauna kay sa kalibotanong mga butang.

Unsa man ang mga pangutana ug mga hangyo sa inyong kasingkasing? Nagkinahanglan ba kamo ug kwarta, kabaskog sa panlawas ug kalamposan? Nangayo ba kamo sa pagdugtong taliwala ninyo ug sa ubang mga tawo? Ang pagduha-duha ba sa kaluoy ug kabuthoan sa Dios nagtulisok ninyo? Nabati ba ninyo ang kahaw-ang tungod kay wala ang Espiritu sa inyong kinabuhi? Nabati ba ninyo ang kabug-aton sa tanlag tungod sa sala ug kamo ba nag-antos tungod sa mga pagsulay, mga katalagman ug mga balatian? Nagkurog ba kamo tungod sa mga daotang espiritu? Naghulat ba kamo sa pagbalik ni Kristo ug nagpakaylap sa iyang Paghari sa Kalinaw? Unsa man ang mga pangutana nga nakagubot sa imong kalag, espiritu ug lawas? Kamo ba mga taphaw ingon nga tigpakaaron-ingnon o halawom ingon nga matinud-anon? Optimista ka ba-usa ka tawo nagdahom nga maayo ang modangat sa kinabuhi, o Pisimista- usa ka tawo nga nagdahom nga kanunay daotan ang modangat sa kinabuhi. Ang inyo bang mga pagbati dali rang masakit? Nangayo ba kamo sa inyong Ginoo nga mapuno kamo sa Balaang Espiritu?

Himoa nga ang matag usa sa mga problema mahimong butang ngadto sa mga pag-ampo. Ablihi ang inyong kasingkasing sa inyong langitnong Amahan. Apan ayaw pagbagutbot diha sa pag-ampo, apan maghuna-huna nga adunay pag-amping mahitungod sa inyong buot isulti. Huna-hunaa una ang mga gasa ug mga talento nga gihatag daan ni Hesus kaninyo, ug pasalamati siya niana. Ang pagpasalamat nahiuyon kanato. Unya isugid nato ang atong mga sala, tungod kay ang kakulang sa pagtuo, nagkabugnaw nga gugma, ug niwangon nga paglaom kini mga kaluyahon atubangon sa Dios. Pangayo ug kapasayloan sa atong mga sala nga gikompisal, ug pangayo kaniya nga ipakita kaninyo kung unsa ang iyang gipangandoy gikan kanimo, aron dili kamo mangayo ug mga butang nga makadaot. Pangayo sa iyang grasya ug salig kaniya aron madung-gan kamo. Ayaw kalimot nga ang Dios gugma, ug nangandoy nga mopanalangin sa ubang mga tawo usab. Magpataliwa sa pag-ampo sa atong mga higala ug mga kaaway nga ang Dios magpanalangin kanila sa mao gihapong grasya. Dili lang kamo ang timawa nga sinakit. Ang tanang katawhan miambit niining kapalaran. Ihalad ang inyong mga maisogong pangutana nga kompleto diretso ngadto ni Kristo, ug pagbuliburay sa pungpong sa mga bulak sa mga pagpsalamat ug pagsugid sa tanang mga problema ug mga hangyo alang sa uban. Makakat-on kamo sa sekreto diha sa tinuod nga pag-ampo sa ngalan ni Hesus.

Ang tinuod nga pag-ampo mao ang pakigsulti sa Dios diha sa pagpangaliyopo, pagpasalamat ug pagsimba. Ayaw dugangi ang detalye sa imong pagsulti, ginamit ang tunog nga mga pagpadayag. Isulti ang tanan mong gihuna-huna sa yanong sinultihan ingon nga pamulong sa imong ginikanan. Ang magbubuhis sa templo gimatarong sa dihang siya mihunghong, “Ginoo, kaluy-i ako, ako nga usa ka makasasala.” Ang langitnong Amahan nagbanhaw kang Lazaro gikan sa patay sa dihang si Kristo nag-ampo aron mabuhi si Lazaro. Ang pagtuo nga maoy magpatubo sa kaluwasan, tabang ug kalamposan. Pagmaisogon ug pag-ampo sa Dios pinaagi sa grasya, kaisog ug pagpasalamat. Kamo gitawag nga Iyang anak, sulti nga malipayon ingon nga anak, wala kay tagoon diha kaniya.

Si Kristo nangandoy nga mohatag kalipay kaninyo, dili una sa tubag sa inyong pag-ampo, apan prebilihiyo sa inyong tigpamati uban sa Dios ug sa Iyang Anak. Unsay may mahinungdanon kanimo, ang gasa o ang Naghatag sa Gasa? Ang Dios naghatag kaninyo sa kompleto. Si Hesus gusto nga ang atong kalipay mahingpit. Ang kalipay magdagaya deri kanato sa dihang atong masinati nga si Hesus motubag sa atong mga pag-ampo, kita nga adunay kakulangon. Siya nagpanalangin sa uban ug nagluwas kanila pinaagi sa atong mga pag-ampo. Ang atong kalipay mahimong pagmaya sa dihang atong makita ang pagbalik ni Hesus diha sa mga panganod sa langit. Ang atong kalipay diha dili malitok sa pulong. Ang dako ba nga talan-awon sa pag-abot ni Kristo mao ba ang pinakamahinungdanong tema sa inyong mga pag-ampo?

PAG-AMPO: Langitnong Amahan,nagpasalamat kami sa kahiladman sa among mga kasingkasing tungod kay imong gipadala ang imong Anak kanamo ingon nga Manluluwas. Pasayloa kami sa among mga kalibotanon nga kabalaka, ug tabangi kami nga masayod sa pagkamahinungdanon sa krus. Mag-ampo kami nga gawas-non ug mosalig nga ikaw motubag aron kami mosulti kanimo ingon nga mga anak sa ilang ginikanan sa yanong pamaagi. Lukata ang among mga kaaway usab, diin sila gikapoy sa pagpas-an sa mga sala, ug nasakit ang ilang nga kasingkasing nga puno sa kabuang ug kasilag. Ipahigawas sila sa ilang mga gapos, aron sila makaambit sa kalipay sa imong presensiya uban kanamo.

PANGUTANA:

  1. Unsaon sa Dios Amahan pagtubag ang atong mga pag-ampo sa ngalan ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:17 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)