Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 092 (Abiding in the Father's fellowship appears in mutual love)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

2. Ang atong pagpabilin sa panaghiusa diha sa Amahan nagpakita sa pagsinabtanay nga gugma (Juan 15:9-17)


JUAN 15:9
9 Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma.

Ang Amahan nahigugma sa Anak nga iyang gipikas ang kalangitan atol sa bawtismo sa Jordan. Ang Balaang Espiritu mikanaog ingon sa porma sa salampati, ug ang tingog nadungog, “Kini ang pinangga kong Anak ug diha kaniya may kalipay Ako.” Kini nga pahibalo sa Balaang Trinitas o (Dios sa tulo ka personas ) samtang si Hesus gibawtismohan maoy sinugdanan sa pagtudlo sa karnero sa Dios sa iyang subayanan sa pagsakripisyo. Ang Anak maoy nagbuhat sa kabubut-on sa Amahan, iyang gibiyaan ang iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon alang sa pagtubos kanato. Kanang gugma walay kinutoban sa Amahan ug Anak, apan sila nag-uban nga adunay hiniusang gugma alang niining daotan nga kalibotan, aron maandam ang dakong katubsanan.

Si Hesus nahigugma kanato sa sukod sa gugma sa iyang Amahan.Tungod niini siya nagmasinugtanon, apan kita dili .Walay usa ka nato nga namugna gikan sa kahangtoran sa wala pa ang kapanahonan. Unsay nahitabo mao nga ang Anak mipili kanatong mga makasasala ug naghinlo kanato. Siya naghatag kanato sa ikaduhang pagkatawo diha sa Espiritu ug nagabalaan kanato. Dili kita tan-awon ingon nga mga dulaan sa iyang kamot nga ilabay sa ubos sa iyang gusto. Siya kanunay naghunahuna kanato sa tibuok adlaw, ug nag-atiman kanato uban sa langitnong pagtagad. Siya naga-ampo alang kanato ug nagsulat og mensahe sa gugma kanato diha sa ebanghelyo. Siya nagdasig kanato sa pagtuo, gugma ug paglaom. Kung atong tigumon ang tanang gugma nga gibubo sa atong mga amahan ug mga inahan sa kalibotan, sa tanang panahon ug putlion kanang gugma sa mga kahugawan ug sa tawhanong kangil-aran, ang tanan giila nga gamay itandi sa gugma ni Hesus alang kanato gugmang way paglubad.

JUAN 15:10
10 Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma.

Si Hesus nagpahimangno kanimo, “Ayaw ibulag ang imong kaugalingon gikan sa akong gugma. Gihigugma ko kamo ug nagalantaw ako sa unahan sa ebidensiya sa imong gugma kanako. Asa na man ang inyong mga pag-ampo, sama ba kini sa telepono nga nagdugtong sa langit? Asa man ang inyong mga hinabang sa mga nagkinahanglan ingon nga tubag sa akong buhat sa pagluwas? Ako nagadasig kaninyo nga magbuhat kon unsa ang maayo ug matahom, maluloy-on ug balaan. Pabilin sa akong gugma. Ang Balaang Espiritu maoy mupugos kaninyo sa pagbuhat ug maayo, ingon nga ang Dios nagbuhat kanunay og maayo.”

Sala ang dili mahigugma ingon nga ang Dios nahigugma. Si Kristo nangandoy nga ituboy kita tupong sa kaluoy sa Dios, “Magmaluluy-on kamo ingon nga ako ug ang Amahan maluluy-on. Imong mabati nga kini imposible. Igsakto kamo, kung ang mga butang lantawon sa tawhanong panghunahuna. Apan wala kamo masayod sa gusto ni Kristo, kon unsa ang iyang mahimo kaninyo. Siya magabubo sa iyang Espiritu kaninyo, aron kamo mahigugma sama nga siya nahigugma. Sa maong espiritu si Pablo miingon, “Akong mahimo ang tanang butang pinaagi ni Kristo nga nagalig-on kanako”.

Si Hesus misaksi sa kamatuoran nga wala siya motabok sa mga kinutoban kung unsa ang panagduyog uban sa kabubut-on sa iyang Amahan, labing maayo nga siya nagpabilin sa gugma sa Dios kanunay. Si Kristo nagdala mahitungod sa Kalinaw sa Dios deri kanato, pag-ampo diha sa Espiritu ug mahigugmaong pag-alagad.

JUAN 15:11
11 Gisultihan ko kamo niini aron mabatonan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay.

Ang kasingkasing sa tawo nakaila sa kauhaw sa dihang ang hataas ang kasakit siya halayo sa Dios. Si Kristo nga nagpabilin sa gugma sa Amahan puno sa kalipay ug himaya. Sa iyang kinasuloran adunay pag-awit ug pagdayeg sa walay kataposan. Siya nangandoy sa paghatag kanato, uban sa iyang kaluwasan, usa ka lawod sa kinasulorang gugma. Ang Dios mao ang Dios sa kalipay.

Ang gugma gisundan ug kalipay ingon nga ikaduhang bunga sa listahan sa bunga sa espiritu. Kung ang sala ilimod, ang pagmaya mokaylap. Si Kristo nangandoy sa paglig-on kanato ug hatagan kita og kalipay sa kaluwasan aron kini modagayday ngadto sa uban. Ang tawong malipayon dili makatago sa kalipay sa iyang kaugalingon. Apan nangandoy nga maluwas ang uban aron maka-angkon ug kalipay diha sa pagpasaylo ug ang kasigurohan nga kalipay diha sa Ginoo. Unya ang atong kalipay mahingpit kung daghan ang maluwas. Ang apostoles nag-ingon, “Ang Dios gusto nga ang tanang tawo maluwas ug muduol diha sa kahibalo sa kamatuoran. Ang pagpangabig ug kalag mao ang tubod sa kalipay taliwala sa pagsumpaki ug pag-antos.

JUAN 15:12-13
12 Kini mao ang akong sugo: paghinigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ihatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila.

Si Hesus nahigugma kanato, nakaila sa atong mga ngalan, mga kinaiya ug ang atong kagahapon. Siya mobati sa atong mga kasakit ug mga problema. Siya adunay plano ug tabang alang sa atong kaugmaon. Siya kanunay andam nga makigstorya kanato diha sa mga pag-ampo, siya nagpasaylo sa atong mga sala ug nagpaduol kanato didto sa balaang pagkinabuhi sa kamatuoran ug kaputli.

Ingon nga si Hesus nahigugma kanato siya nangandoy nga kita maghinigugmaay sa matag-usa. Mahimo kitang labaw pang nasayod sa atong kabanay ug mga higala ug mabati nato ang ilang mga kahimtang ug ilang mga kasakit. Kita magsugod sa pagsabot sa ilang mga tuyo ug mga personalidad. Makakaplag kita ug mga pamaagi sa ilang mga problema,ug maghalad kanila ug dayag nga tabang,maghatag ug higayon uban kanila. Kung sila masayop, mapasaylo nato sila ug makapailob kita kanila, og dili na maghisgot sa ilang kapakyasan ug mga sayop.

Si Hesus naghulagway sa kinatumyang gugma sa iyang kinabuhi. Siya wala lang mosulti ug motabang, apan nagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa mga makasasala. Siya wala lang magkinabuhi alang kanato apan nagpakamatay puli kanato. Ang krus maoy korona sa gugma, nagpahayag kanato sa gugma sa Dios.

Siya nangandoy kanato nga ipasa ang mensahe sa kaluwasan ug maghimo ug mga sakripisyo sa oras ug kwarta. Kung siya motawag kanato sa pagpa-ambit sa Ebanghelyo sa uban, ug buhaton sa gawas atubangan kanila kung unsa ang gihimo ni Hesus kanato, siya nagdahom kanato sa paghatag sa atong mga kaugalingon, atong mga kabtangan ug mga kusog. Siya naga-ampo niadtong naghimo ug daotan kaniya, ug nag-ila kanila ingon nga mga higala. Siya nag-ampo sa iyang mga kaaway nga nag-ingon, “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat”. Siya wala lang magtawag kanila nga mga igsoong lalaki o mga anak sa Dios, apan gitawag sila nga mga minahal. Alang niadtong dili takos sa iyang gugma, siya nagpakamatay aron pagtubos kanila.

JUAN 15:14-15
14 Kamo akong mga higala kon buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. 15 Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon kay ang mga sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon, tawgon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan.

Kamo gitawag sa Dios nga “minahal”. Siya nagahimo niini sa iyang kaugalingon alang sa matag usa. Kamo mahimong ilain, nga walay bisan usa nga imong maadtoan.Tan-awa si Hesus nga nagpakamatay ug nabuhi alang kanato. Siya ang atong suod nga higala, andam kanunay nga motabang. Nasayod siya sa atong mga hunahuna, ug naghulat sa atong tubag. Ang kondisyon sa pagpabilin diha sa iyang paghigalahay mao nga mahigugma kita sa tanan ingon nga siya nahigugma kanato. Ang duha dili makapabilin og katingad-an ang matag usa samtang sila nagsaysay sa ilang mga kaugalingon ingon nga nahigugma ni Kristo. Ang ilang pag-higalahay nangayo nga kita maghinigugmaay sa usag-usa. Siya nagtawag kanato nga iyang minahal. Nahisakop na kita kaniya tungod kay siya maoy naghimo kanato, ug naa siyay katungod nga kita ilang ilhon nga mga ulipon. Siya nagpahigawas kanato gikan sa yugo sa pagkaulipon ug nagpataas kanato. Siya nagpahibalo kanato sa iyang langitnong mga buhat. Wala kita niya biya-i nga mga walay kahibalo, apan nagtudlo kanato sa ngalan sa Amahan, ang gahom sa krus, ug ang gugma sa Balaang Espiritu. Pinaagi sa pagpakita kanato sa misteryo sa Balaang Trinitas, siya nagpadayag kanato sa mga tinagong mga kamatuoran nga walay katapusan. Ang Amahan naghatag niining mga butanga aron sa pagpadayag kanila nganhi kanato. Ang iyang paghigalahay dako kaayo nga siya nagtugot kanato sa pag-apil sa iyang bulohaton, pabor, dungog, gahom ug kinabuhi. Wala siya magkupot sa katungod sa pagpanagop o pagkaanak, apan miduol kita kaniya aron mahimong mga anak sa Dios.

JUAN 15:16-17
16 Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga molungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. 17 Kini mao ang isugo ko kaninyo; paghigugmaay kamo.

Ang atong kalambigitan ni Hesus wala kana gipasikad sa sinugdanan sa atong kabubut-on, o pangandoy o kasinatian, apan diha sa iyang gugma, piliay ug pagtawag. Kita mga ulipon sa atong mg kasal-anan, gikuptan kita ni Satanas ug naa kita sa gingharian sa kamatayon. Dili kita makahimo paglihok aron makagawas sa prisohan, apan si Hesus nagpili kaninyo gikan sa walay kataposan ug gipahigawas kita pinaagi sa iyang bililhong dugo. Siya naghimo kaninyo nga iyang higala, ug nagtudlo kaninyo nga manununod sa mga katungod sa pagka-anak. Ang iyang pagpili kanato tibuok gayod nga pinaagi sa grasya. Alang kanato bisan hain ang atong pillion, kang Hesus ba o dili. Si Hesus nagpili sa tanang tawo sa dihang iyang gipasaylo ang atong mga sala didto sa krus. Dili tanan nakadungog sa iyang pagtawag, apan ang uban ilang gipalabi ang pagpabilin sa kahugawan sa sala. Wala sila masayod sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Si Kristo nagtawag kaninyo sa kagawasan gikan sa sala ngadto sa langitnong panaghiusa. Bansaya ang inyong kaugalingon diha sa gugma. Ang inyong kagawasan adunay usa ka tumong, mag-alagad sa inyong Dios ug sa katawhan nga bulontaryo o kinaugalingon. Walay pag-pugos ingon sa mga ulipon. Si Hesus nahimong boluntaryo nga ulipon tungod ug alang sa gugma.Siya ang atong sukdanan, wala nagtagad sa iyang kaugalingon, apan iyang gitagad mao ang iyang mga tawong pinangga.

Tungod niini siya nangandoy nga kamo magpakita ug pagtagad sa inyong mga higala, ingon nga magbalantay ngadto sa mga karnero. Tungod kay ang atong mga abilidad limitado, ang tawo dili makalibre sa lain gikan sa pag-ulipon sa sala. Si Hesus nagdasig kanato sa pag-ampo sa iyang ngalan. Tungod kay kon kita mag-ampo ni Hesus nga siya mogiya sa mga tawo nga nagpahiuyon sa kalibotan ug tukoron sila sa ilang mga pagtulon-an ug espirituhanon ug paghatag sa tanan nilang kinahanglanon sa lawas, kalag ug espiritu, ang Ginoo motubag sumala sa iyang maayong kalipay. Ang sekreto sa natubag nga pag-ampo mao ang gugma. Kung kamo mag-ampo sa inyong mga higala diha sa espiritu si Hesus magpakita kaninyo sa inyong naandan nga mga sala, ug mogiya kaninyo sa maalamon ug mapuslanon nga kinabuhi ug ang tinuod nga pag-ampo ug ang pagkabuak ug pagpaubos. Ang Dios motubag kung kamo mangayo ug kaluwasan ug pagkabalaan aron makab-ot ang atong mga higala. Kami nagtawag kaninyo sa paglahutay sa pag-ampo. Si Hesus wala magsaad kanimo sa nagkahanap nga mga resulta apan bunga nga magpabilin. Siya nga mituo pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug pagsaksi, mabuhi sa walay katapusan, molabay gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

Ibabaw sa sobrang pagtuo, ang mga pag-ampo ug pagsaksi, si Hesus nagsugo kanato sa paghigugma sa atong mga higala, kanasingkasing ug putli nga gugma. Pag-antos kamo nga adunay pagkamapailubon, bisan pa sa ilang malisod nga mga kinaiya. Magma-aghop ka uban kanila, ingon nga ang Dios maaghop diha kanimo. Ipadan-ag ang kahayag sa gugma sa Dios diha sa kalibotan mga mahugaw ug laksot. Bansaya ang inyong kaugalingon diha sa pag-alagad, pagsakripisyo, pagpamati ug pagtubag. Hinaut nga ang gugma ni Kristo magadan-ag sa gawas gikan kanimo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus,nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming gipahigawas gikan sa gapos sa sala ug naghimo kanamo nga imong mga pinangga. Makakat-on unta kami sa paghigugma sa tanan ingon nga ikaw nahigugma kanamo. Amo kang gisimba ug mitugyan sa among mga kaugalingon sumala sa imong gustong buhaton. Tudloi kami sa pagtuman, aron kami magdala sa mga bunga sa gugma nga madagayaon.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus paghimo niadtong naulipon sa sala og nahimong iyang pinangga?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)