Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 093 (The world hates Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

3. Ang kalibotan nasilag ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an (Juan 15:18 - 16:3)


JUAN 15:18-20
18 Kon nasilag kaninyo ang kalibotan, hinumdomi nga akoy unang gikasilagan niini. 19 Kon kamo iya pa sa kalibotan, higugmaon unta kamo sa kalibotan ingon nga iya sa kalibotan. Apan gipili ko kamo niining kalibotana ug kamo dili na iya sa kalibotan. Busa nasilag kaninyo ang kalibotan. 20 Hinumdomi ang akong giingon kaninyo: Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kon gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila; Kon tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti.

Human si Hesus nagpakita sa iyang hingpit nga panaghiusa sa Dios, ug nagtagna sa pag-abot sa Espiritu sa Pagkonsuylo, siya nag-andam kanila nga maka-agwanta sa kasilag sa kalibotan kanila.

Kontra sa kalibotan ang Kristohanong panaghiusa. Ang kasilag nagahom sa kalibotan, apan ang gugma nagabantay sa Kristohanong panaghiusa. Si Hesus wala magkuha sa iyang mga tinun-an sa gawas gikan sa kalibotan nga daotan aron hakoton sila ngadto sa malipayon nga isla.Siya nagpadala kanila ngadto s daotan nga palibot, aron ang iyang gugma makabuntog sa mabangis nga kasilag. Kini nga misyon nga dili sayon o makapahimuot apan espirituhanong pakigbisog. Kinsa kadtong tigpataliwala sa gugma moatubang ug pagsalikway, padinumtanay ug pagtamay samtang sila nag-alagad, dili tungod sa ilang kaugalingong kapakyasan, apan motindog hinoon gikan sa kaatbang nga nagsugyot sa mga daotang espiritu batok sa mga pulong ni Hesus. Ang ilang Dios, hingpit sa gugma ug kaalam miatubang sa kasilag hangtod sa kamatayon. Bisan pa sa mapig-ot nga paglutos, wala siya modagan gikan sa pang-gubatan o mibiya sa kalibotan, apan namatay nga nahigugma niadtong daotan og buot kaniya.

Walay usa kanato nga anghel; gikan sa atong mga kasingkasing mogawas ang daotang mga hunahuna. Apan tungod sa grasya sa Dios, ang bag-ong Espiritu miabot kanato. Ang paghinulsol nagpasabot sa pag-usab sa hunahuna. Siya nga natawo sa Espiritu dili iya sa kalibotan apan iya sa Dios. Siya ang nagpili kanato gikan sa kalibotan. Ang pulong “Iglesia” o Simbahan sa Greko nagpasabot sa panagtigum sa mga pinili ug mga tinawag nga gipagawas gikan sa kalibotan aron magdala sa mga katungdanan ingon nga tinuod nga kristohanon. Ang kalibotan naglantaw sa Iglesia ingon nga katingalahan. Kining pagkabulag maoy mga hinungdan sa grabe pagsiak ug ang lalom nga kasakit diha sa pamilya sama sa kasinatian ni Hesus (Juan 7:2-9). Kini nga kahimtang, siya nga nagpabilin diha ni Kristo nagkinahanglan ug kaalam ug pagpaubos aron maka-agwanta sa pagtamay ug paglutos. Kon inyong makaplagan ang inyong kaugalingon sa maong mga panghitabo, ayaw kalimot nga si Hesus miagi usab sa maong kasinatian nga walay igong hinungdan. Tungod kay siya nahigugma kanila ug nag-ayo kanila, sila naglansang kaniya ingon nga kriminal.

Si Hesus dunay dakong saad alang kaninyo, nga bisan ang mga tawo magpasakit ug makig-away kaninyo, ang uban kanila mamati sa inyong testimonya sama nga sila namati usab kaniya. Ingon nga ang pulong gihatagan ug gahom sa Espiritu maoy hinungdan sa pagtuo ug gugma nga mamulak sa mga namati, bisan pa sa inyong testimonya makamugna ug kinabuhing walay kataposan sa uban nga nakadungog kaninyo. Ambahador o pinadala ni Kristo ang matag Kristohanon niining kalibotan nga masupilon. Mao nga gimatarong ang imong langitnong pagkatinawag.

JUAN 15:21-23
21 Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. 22 Dili unta sila makasala kon wala pa ako moanhi ug mosulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala silay sala. 23. Ang nasilag kanako nasilag usab sa Amahan.

Si Hesus nagpahibalo sa iyang mga tinun-an nga una pa mahitabo nga iyang pagsaka ang masakit nga paglutos moatake kanila tungod sa iyang ngalan. Ang mga Judio wala nagdahom nga Mesiyas usa ka maaghop nga karnero, apan ang politikanhong bayani moluwas kanila gikan sa yugo kolonya. Kining sayop nga pagtulon-an mahitungod sa paglaom sa politikanhong kaluwasan mibarog gikan sa kaignorante sa tinuod nga kaharianon sa Dios. Dili sila makahimo sa pag-ila sa kalahian taliwala sa relihiyon ug sa nasod; sila dunay dios nga militar. Wala sila masayod sa Amahan ni Ginoong Hesus, nga siya Dios sa tanang paghupay ug kalinay. Oo, siya dili mutugot sa pagpangahas sa kasamok sa mga gubat - ingon nga silot, apan ang maong mga gubat ug mga panag-uyon dili makatukod sa Gingharian. Ang iyang Espiritu maoy magtukod diha sa kamatuoran ug kaputli.

Si Kristo mianhi aron sa pagrepresentar sa klaro nga mga prinsipyo sa iyang Amahan, apan ang mga Judio misalikway sa Espiritu sa gugma ug pasig-uli. Sila naggukod sa kasamok ug gubat. Ang tanang nasod nga wala modawat ni Kristo ingon nga magbubuhat sa Pakigdait nahulog ngadto sa maong sala sama sa sala sa mga Judio. Ang atong sala dili mapareho sa pagtulon-an nga adunay mga kakulangon, apan kini mga kaaway nga atong mapakita sa Dios ug ang atong pagsalikway sa Iyang Espiritut sa Kalinaw.

Ang sinugdanan nga hinugdan sa pagsalikway sa mga tawo kang Hesus, sa iyang Gingharian ug kalinaw mao ang paglimod sa pagtuo sa tinuod nga Dios. Ang mga tawo naghunahuna nga ang ilang mga dios sumala sa ilang dili matagna o kalit nga kausaban sa kinaiya. Apan si Hesus nagpadayag sa Dios sa gugma nganhi kanato. Siya nga magasalikway nianang gugma, nagpadayon pagsunod sa dalan sa kasamok ug kahugawan, ug siya nga nagasalikway ni Kristo, nagasalikway usab sa tinuod nga Dios.

JUAN 15: 24-25
24 Dili unta sila makasala kon wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad wala pa gayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong Amahan. 25 Hinuon, kinahanglan mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang Balaod nga nag-ingon, Gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan’.

Si Hesus nagpiho nga ang iyang pag-anunsiyo sa pagka Amahan sa Dios mahimong hukom niadtong mosukol sa iyang Espiritu, kauban niini ang iyang daghang mga milagro. Walay usa ka tawo niining kalibotana nga makahimo sa pagpanambal sa masakiton sama sa gihimo ni Hesus, o muabog sa mga demonyo, o magpahunong sa bagyo, mopakaon sa mga linibo nga mga katawhan ingon man usab sa pagbanhaw sa patay. Ang Dios nagapamuhat diha kaniya uban ang mga ilhanan ug sa mga ebidensiya sa bag-ong binuhat. Ang mga Judio walay nakita sa ka importante niining mga ilhanan tungod kini walay politikanhong mga ganansiya o mga benepisyo sa ekonomiya ngadto kanila alang sa nasod. Apan samtang ilang nasabtan ang awtoridad sa gugma ni Hesus, kining mga buhat nahimong kapandolan tungod kay wala sila motuo sa Amahan. Ingon nga ang mga Judio nadsirado sa ilang mga kalag batok sa atraksiyon sa Balaang Espiritu, mao nga karon minilyon ang mga buhi nga nagkinabuhi nga piniriso sa espiritu nga nagdaug-daog sa Dios. Kadtong wala magkompisal nga si Kristo mao Anak sa Dios nasilag sa iyang mga tinun-an ug wala gayod makaila sa Dios, nagpabilin sa ilang mga sala, nagpasipala batok sa Balaang Trinitas. Bisan pa niana, si Hesus wala mosilot kanila, apan nagapadayon ang mga pagbuhat sa gugma pinaagi sa iyang mga tinun-an. Igsoon, pangandam sa espirituhanong pagsumpaki, pangayoa sa Ginoo ang kusog sa pag-agwanta uban sa pailob ug sa pangpangandam sa pagpasensiya ug andam sa pag-antos.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo alang sa pagkinabuhi sa imong mga plano bisan pa sa kasilag sa mga tawo. Tudloi kami sa paghigugma sa among mga kaaway, aron sila maluwas. Ablihi ang mga kasingkasing sa kadaghanan aron makabati sa imong tingog ug magbuhat sa imong kabubut-on, og modawat sa imong Espiritu sa Paghupay. Giyahi kami, og ihatag kanamo ang daghang gahom ug pailob.

PANGUTANA:

  1. Ngano man nga ang kalibotan nasilag kang Kristo ug sa iyang mga minahal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)