Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 081 (Jesus washes his disciples' feet)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
B - MGA PANGHITABO HUMAN SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 13:1-38)

1. Si Hesus mihogas sa tiil sa iyang mga tinun-an (Juan 13:1-17)


JUAN 13:1-5
1 Ug sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Hesus nahibalo nga nahiabut na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Ug sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtud sa katapusan. 2 Ug samtang nanihapon sila, sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na sa yawa diha sa kasingkasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, 3 si Hesus, sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa Amahan ngadto sa iyang mga kamot, ug nga diha siya sa Dios magagikan ug nganha siya sa Dios mopadulong, 4 mitindog siya gikan sa kan-anan, mihukas sa iyang mga sapot ug gibaksan niyag tualya ang iyang kaugalingon. 5 Ug naghuwad siyag tubig sa palanggana ug iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tualya nga iyang gibakus.

Sugod niini nga kapitulo si Juan misibog sa bag-ong dapit ug hisgutanan sa iyang ebanghelyo. Sa wala miabot diri, si Hesus mingtawag sa kinabag-ang katawhan; pagkasubo sa textong, “Ang kahayag midan-ag sa kangitngit apang ang ngitngit wala makasabot niini” nagmatuod kini ngadto kadaghanan kanila. Napakyas ba si Hesus? Wala gayod! Kay ang kadaghanan sa katawhan misalikway kaniya apan ang Ginoo nagpili ug pipila nga andam na ug nakahinolsol na mao nga sila gitigum niya gihimong mga tinun-an. Niini nga kapitulo atong mabasa giunsa ni Hesus pagtawag ang mga pinili ingon nga pangasaw-onon sa kasal. Siya ang ilang pamanhunon ug siya na ang tag-iya kanila. Ang gugma sa Dios maoy sumada niini nga hisgustanan. Kini nga gugma dili makaugalingong pagbati, apan nagpasabot ug tawag ngadto sa pag-alag.Sa kasulatan,ang gugma nagpasabot ug paghatag sa kaugalingon alang niadtong dili angayan hatagan. Niini nga pagnaghisgot si Hesus mipakita sa pinakanindot niya nga batasan ngadto sa iyang mga tinun-an, nagpakita sa iyang gugma pinaagi sa pag-alagad diin kini ang simbolo sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw.

Si Hesus nagtudlo nga siya mamatay sa kasaulogan sa paglabay sa Anghel (Pista sa Pasko).Siya muadto sa iyang Amahan. Kini ba usab ang imong padulngan? Siya ania sa kalibutan apan ang iyang mata naglantaw sa Amahan.Gikan sa Amahan ang gahum, pag-agak, ug kalipay aron makasugakod si Hesus batok sa mga dautang tawo. Sa iyang pagkahiusa sa Amahan iyang nakita nga si Satanas mihunghong ug dautan nga hunahuna sa usa sa iyang tinun-an. Kini nga tawo nahigop sa kahakog, garbo ug kasilag. Apan si Hesus wala masilag sa maong traydor o maluibon, hinuon iya kining gihigugma hangtod sa katapusan.

Si Hesus wala man mitugyan ngadto sa ningtraydor ingon nga misunod sa badlis sa kapalaran. Dili man si Judas, Caipas, Pilato, o bakaha ang kadagkuan sa mga Judio ug mga katawhan maoy nagdesisyon unsay mahitabo, apan kini nahitabo kay si Hesus sa iyang pagpaubos mitugyan ngadto sa Amahan busa gitugtan usab sa Amahan nga mahitabo kining tanan. Siya nakadesisyon nga mamatay isip karnero sa Dios ug nag-andam sa taknang panahon. Wala gayud mawala ang iyang tumong sa maong tinguha. Si Hesus ang Ginoo nga miusab sa dagan sa kasaysayan.

Si Kristo dili lamang nag-inusarang muduol sa Amahan apan iyang dalhon ang iyang mga tinun-an ngadto sa kalipay sa pakig-ambit sa Dios. Iya kining gitudlo kanila uban sa pagpaubos nga gipakita sa praktikal nga paghigugma. Busa siya nahimong sulugoon;nagsag-ob ug tubig dayon naglingkod atubang sa iyang tinun-an aron iyang hugasan ilang mga tiil. Siya nagpaubos aron masabtan sa tanan bisan sa pinaka ultimo kon unsa ang Dios mag-alagad sa katawhan.Ang Ginoo dili siya mangdominar nga walay pagbati apan siya naghugas kanila ug miusab kanila ngadto sa imahe sa pagka-aghop.

Si Hesus maoy atong ehemplo. Kanus-a man kita muyokbo atubang kaniya ug mosimba kaniya? Kanus-a man kita mag-usab ug dili magmagahi sa pagyukbo aron siya simbahon?

Igsoon hangtod dili buak ang imong kasingkasing ug wala kay pagbati sa pag-alag sa imong isigkatawo o pagmahal sa imong mga kaaway o pagtambal sa mga nasamdan, nan dili pa ka tinud-anay nga kristiano. Sulogo-on kaba o ikaw ang amo? Hinumdumi nga si Hesus sulogo-on sa tanang katawhan, siya nakaluhod aron mualagad nimo. Ikaw ba gusto mag-alagad o nagmapahitas-on ug nagdumili nga mualagad?

JUAN 13:6-11
6 Ug miadto siya kang Simon Pedro; ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, ikaw bay mohugas sa akong mga tiil?" 7 Si Hesus mitubag kaniya, "Sa karon dili pa ikaw makasabut niining akong gibuhat, apan unya ugaling makasabut ra ikaw." 8 Si Pedro miingon kaniya, "Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil." Si Jesus mitubag kaniya, "Kon dili ka pahugas kanako, nan, wala ikaw ing bahin kanako." 9 Ug si Simon Pedro miingon kaniya, "Ginoo, dili lang ang mga tiil ko ra, kondili hasta ang akong mga kamot ug ang akong ulo!" 10 Si Hesus miingon kaniya, "Ang nakaligo na dili kinahanglan manghugas pa gawas sa iyang mga tiil, hinoon mahinlo na ang iyang tibuok nga lawas. Ug kamo mga mahinlo na, apan dili hinoon kamong tanan." 11 Kay siya nasayud man kinsa ang magabudhi kaniya; mao man gani nga miingon siya, "Dili tanan kamo mga mahinlo."

Ang mga tinun-an naulaw sa paghugas ni Hesus sa ilang tiil. Kon sayod lang sila nga hugasan ni Hesus ilang tiil inigkahuman sa “kataposang panihapon” sila na unta ang maghugas niini. Ang ilang Ginoo wala lamang mag himog bag-ong kasabotan ngadto kanila apan gipakita usab ang unod ug katuyoan sa iyang kasabotan: mao ang paghigugma ug pag-alagad.

Si Pedro maoy pinaka hambog ug madasigon sa tanang tinun-an. Dili siya buot nga hugasan ni Hesus; busa iya unta kining pakgangon ug baliwala-on ang pulong ni Hesus ngadto kaniya. Apan gisaysay ni Hesus ang mesterio sa paghugas sa tiil ngadto sa tanang tinun-an, ingon nga pagsulti kanato ug “kon dili kamo mahugasan dili kamo apil sa ginharian, ug kon walay pagpasaylo sa sala dili kamo magpabilin dinhi kanako.” Ang paghugas sa iyang dugo gihimo kanunay ug kini ginapadayon sa matag-adlaw kay Siya ang nagbantay kanimo pinaagi sa gracia ug nagpabilin kanimo diha sa pakig-ambit sa iyang Anak.

Busa si Pedro naka amgo human nakita ang iyang pagkamakasasala ug iyang kakulang sa pagsabot sa plano sa Dios. Si Pedro naulaw ug nanghangyo nga hugasan usab ang kinatibok-ang parte sa iyang lawas. Si Hesus misiguro kaniya, “Si bisan kinsa nga mudool kanako mahugasan sa bug-os pinasikad sa pagtuo.” Mao nga wala na kita magkinahanglan ug lain pang paghugas o dugang kabalaan ka yang dugo ni Hesus mao ang naghugas sa tanan tang sala. Walay labaw nga pagkabalaan sa pagpasaylo sa sala pinaagi sa iyang dugo. Sa matag adlaw nga kita mabulingan sa atong paglakaw, kanunay kita nag-ampo, “pasayloa kami sa among mga sala”. Hinuon ang mga anak sa Dios nanginahanglan ug paghugas sa tiil lamang apan ang mga anak sa kalibotan nagkinahanglan gayod ug paghugas sa tibook lawas.

Si Hesus mitan-aw sa iyang mga tinun-an ug miingon, “kamo hinugasan na.” Iya silang gidapit pagsulod ngadto sa pakigsaad sa Dios. Ang karnero namatay alang sa iyang mga tinun-an aron sila magpabilin diha sa iyang pakig-ambit. Walay tawo nga nahugasan sa iyang kaugalingon lamang apan pinaagi sa dugo ni Hesus kitang tanan gihugasan gikan sa sala.

Apan subo nga dili ang tanan sa iyang sumusunod nahimong balaan sama gihapon sa atong panahon karon. Daghan kanila nga nag alagad sa istorya lamang, sila nagpuyo nga daw gihugasan sa dugo apan wala mapuno sa Espiritu. Ang Yawa naghulhog kanila nga masilag, masina,maginarboso ug manapaw. Busa bisan sa mga rehiliyoso daghang mga nagapos sa mga espiritu ug kahakog sa salapi. Si Hesus nagtingoha nga hugasan ka sa imong tiil matag adlaw aron gawasnon ka sa sala ug makigsandorot sa Dios. Eksamina imong kaugalingon sulogoon kaba ug Agalon?

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kay gihukasan mo ang imong kaugalingon sa himaya ug mianhi kanamo nga mga hugaw. Ikaw mihugas sa tiil sa imong tinun-an ug imong gihugasan among kasingkasing gikan sa sala. Nagsimba kami kanimo ug naghangyo nga luwasa kami sa pagkamahambugon aron kami muyokbo kanimo ug mahimong mga alagad. Tabangi ako aron magpaubos ug andam nga mualagad sa simbahan ug akong pamilya.

PANGUTANA:

  1. Unsay buot ipasabot sa paghugas ni Hesus sa tiil sa iyang mga tinun-an?

JUAN 13:12-17
12 Ug sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil ug nakasul-ob na siya sa iyang mga sapot ug nahibalik sa kan-anan, siya miingon kanila, "Nakasabut ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? 13 Nagatawag kamo kanako nga Magtutudlo ug Ginoo; ug husto kamo kay mao man kana ako. 14 Ug kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo nanghugas man gani sa inyong mga tiil, nan, kamo usab kinahanglan mahinugasay sa inyong mga tiil, ang usa sa usa. 15 Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. 16 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon; ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. 17 Kon kamo mahibalo niining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong buhaton.

Si Hesus wala magsugod sa iyang pagpanamilit sa pulong lamang. Kasagaran kon estorya lang dili magpulos gawas kon dunay ipakitang buhat. Iyang gipangutana ang mga tinun-an kon ila bang nakat-unan ang buot ipasabot sa iyang paghugas kanila. “ablihi inyong mata ug tan-awa kay ako nahisama usab kaninyo, Wala ko maglingkod ibabaw sa trono ug aron kamo mangamuyo kanako ingon nga mga ulipon. Dili kana ang nahitabo kay ako mihukas sa akong himaya ug nahisama kaninyo. Labaw pa niana, akong gibiya-an ang akong pagkamagtutudlo ug pagka agalon aron mahimong sulogoon. Imo bang nakat-onan kon hain dalhon sa diosnong gugma ang pagpangalagad? Ang garboso manghinambog apan ang nahigugma magpaubos ug antoson ang tanan, ilimod ang kaugalingon ug mag-alagad.”

“Gusto kang mahimong akong tinun-an nan ako mao ang ehemplo, dili lang sa pulong apan sa buhat. Tan-awa ako: nahimong sulogoon. Gusto kang musunod kanako, nan yukbo ug pag alagad sa uban. Kinsa kaninyo ang gustong mahimong bantugan kinahanglan magpaubos, kay-ang nag-alagad ug nagpaubos mao ang tinuod nga bantugan.”

“Ayaw tuho-e nga ang iglesia pulos mga tawo nga bug-os ang pagkasantos. Sila naa sa proseso pa aron mahamtong. Ako silang gihugasan busa sila nahimong santos. Apan matag usa kanila nagkinahanglan ug pasensya ug panahon aron mutubo sa espiritu. Ang matag usa makasala gihapon ug madagma, busa mao kini akong sugo: magpasaylohay kamo sa matag usa. Ayaw kamo paghukom sa matag usa apan magmatinabangon sa ubang tawo. Ayaw hugasi ang ulo sa isigkatawo, apan ang ilang tiil. Walay usa nga mag hari sa uban kay kamo mga igsoon. Kay kon dunay maghimo niini, makahinuklog kamo nga ako wala mianhi aron silbihan apan nagsilbi kaninyo. Ang akong kinabuhi pagsilbi, sakripisyo ug pagtugyan alang sa tanan.”

“Ako napadala kaninyo ngadto sa kalibutan ingon nga apostol sa gugma. Ang gipadala sama ka dako sa nagpadala. Ang una ninyong katungdanan mao ang pag-alagad sama kanako. Kon imo kining matuman nan imong nasabtan ang sumada sa pagtulon-ang kristianismo.”

“Ang akong ikaduhang prinsipio: kon nasayod ka niini ug mutuman bulahan ka. Wala ko nag estorya sa gugma nga kutob ra sa ngabil. Kay gibuhat ko kini” Ang pagsilbi usa ka trabaho uban sa pag-antos, dili kini estorya, pag-ampo o gibati lamang. Ang pagsilbi naa sa kinaiya sa magtutuo. Gikan niini ang nagkadaiyang buhat sa gugma. Ang si bisan kinsa nga dili musilbi dili tingali magtutuo. Ang kusog nga pag-ampo apan wala buhat kini pagpakarun-ingnon. Wala ka maluwas sa maayong buhat; ang akong dugo maoy magluwas. Apan kon mukanaug ka sa mga alaot, mga walay puy-anan ug mosilbi kanila ikaw mapuno sa kalipay sa Dios. Ang kalipay sa Dios mutabon sa pag-alagad nga sama sa gibuhat ni kristo.

Igsoon gusto kabang mahimong agalon ug magtutudlo? Lantaw kang Hesus. Siya ang pinaka maayong magtutudlo. Siya nagbarog nga sulogoon. Buot kaba nga magsunod sa iyang gitudlo? Pagsilbi sugod karon. Pangayo sa pag-ampo kon asa,kanus-a, ug kinsa ang angay nimong silbihan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)