Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 076 (Jesus anointed in Bethany)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)

1. Si Hesus gisantalanahan sa Betania (Juan 11:55 - 12:8)


JUAN 11:55-57
55 Ug nagsingabut na ang Pasko sa mga Judio; ug sa wala pa kini, daghan ang nanungas gikan sa kabanikanhan ngadto sa Jerusalem aron sa pagpaputli sa ilang kaugalingon. 56 Ug sila nangita kang Hesus ug nanag-ingon sa usa ug usa samtang nanagbarug sila didto sa templo, "Unsay inyong hunahuna? Nga dili siya moanhi sa fiesta?" 57 Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Pariseo nagpakanaug ug sugo nga kon adunay masayud diin si Hesus, kinahanglan pahibaloon sila aron ilang dakpon siya.

Ang Pista sa Pasko (o Kasaulogan sa pagla’bay sa Angel) nga mao ang dakong kapistahan sa daang tugon, kini nagsaulog sa pagluwas sa mga Hebrohanon gikan sa kasuko sa Dios ngadto sa mga Ehiptohanon. Diri mahitabo ang pagluwas sa Ginoo gamit ang giandam nga Karnero. Sila untay mamatay, apan pinaagi sa pagtuo sila naluwas.

Matag tuig, ang mga Judio mubisita sa Jerusalem aron magpasalamat sa Dios sa iyang paglikay kanila sa kasuko. Sila mag-ihaw ug daghang mga karnero dayon ilang kan-on. Kadaghanan kanila muadto ug sayo sa Jerusalem aron malimpyohan pinaagi sa paghinolsol, sa pagtuo nga sila mahiusa sa karnero sa Dios nga ilang gikaon atol sa pagsaulog sa Pista sa Pasko o kasaulogan sa paglabay sa Angel. Kon adunay makahikap ug patay siya gayud angay musonod sa daghang mga ritwal sa paglimpyo sud sa pito ka mga adlaw aron mamahimo siyang makasulod sa templo (Numero 19:11).

Niini nga panahon ang mga naglangyaw nangita kang Hesus nga Nazaretnon, “Siya muapil ba o dili sila makakita kaniya?” Hinuon sila sayod nga ang konseho sa ilang relihiyon sekreto nga nagsabot nga si Hesus ilang patyon. Daghang mga espiya nga nangita kang Hesus aron kon ilang siyang Makita ila kining dakpon. Ang baba sa kamatayon nagbuka na aron lamyon si Hesus.

JUAN 12:1-3
1 Unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko, si Hesus miabut sa Betania, diin didto si Lazaro, ang gibanhaw ni Hesus gikan sa mga patay. 2 Ug didto gidalitan siya nilag panihapon. Si Marta mao ang nagsilbi, apan si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kaniya. 3 Ug si Maria mikuhag tunga sa kilo nga bilihong pahumot nga lunsayng nardo, ug iyang gihaplasan niini si Hesus diha sa mga tiil, ug iyang gipahiran kini sa iyang mga buhok; ug ang balay nalukop sa kaamyon sa pahumot.

Si Hesus wala nalisang sa ka igmat sa iyang mga kaaway apan siya nipadayon sa iyang lakaw padung sa Jerusalem alang sa pagtuman sa kabubot-on sa Amahan. Wala siya magtago, apan nibalik sa Jerusalem simana sawala pa ang pista. Nilabay siya sa Betania kini tulo ka kilometro gikan sa Capital. Si Hesus miadto sa balay diin siya mipakita sa iyang gahum ug gihimaya ang Amahan sa dihang gipildi niya ang kamatayon. Si Lazaro nagpuyo, nagkaon, nag-inom, naglakaw taliwala sa merkado. Ang mga tawo nakakita kaniya nakurat ug nahadlok sa kamatayon ug pagtan-aw nga kini kalag na.

Si Maria, Marta, ug Lazaro nakasinati sa himaya sa Dios ug sila mitistego niini bisan pa nga dunay hulga gikan sa konseho sa ilang relihiyon. Sila midawat kang Hesus ug mga tinun-an uban ang paglipay diha sa bangkiti. Si Lazaro higala ni Hesus ug siya naglingkod tupad kaniya nga maoy nagbanhaw kaniya gikan sa minatay. Kini ba naghulagway kanato sa paraiso? Ang Dios dili layo ug kita maglingkod uban kaniya diha sa himaya.

Si Marta, maayong mudomala sud sapanimalay, miabli sa iyang balay uban sa pagkasayud nga si Hesus mao ang mesias, busa kini madaugon batok sa kamatayon.

Si Maria,kinsa mahilig sa mestirio sa relihiyon,midawat kang Hesus pinaagi sa paghalad sa mahal nga pahumot. Kini nga pahumot mukantidad ug usaka tuig nga sweldo. Siya ganado nga mihatag sa maong mahal nga butang ngadto kang Hesus. Apan iyang nabati nga dili siya takus nga mupahid niini sa ulo busa iyang kining gipahid sa tiil ni Hesus. Ang gugma mapakita diha sa sakripisyo. Human niini iyang gipahiran sa iyang buhok ang tiil ni Hesus. Kini nga pagpakita sa gugma, sinseridad, ug pagkabalaan naglukop sa kahumot sulod sa balay. Tanan nga miapil sa banketi napuno sa kamumot sa gisakripisyong halad ni Maria.

JUAN 12:4-6
4 Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an (nga mao gani ang magbudhi kaniya), miingon, 5 "Ngano nga kining pahumot wala man hinoon ibaligyag tulo ka gatus ka denario, ug ang halin ihatag sa mga kabus?" 6 Kini gisulti niya, dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus, kondili tungod kay siya kawatan man; ug kay siya mao man ang magtitipig sa panudlanan sa kuwarta, ang igasulod niini iyang pagakapnan.

Si Judas naibog sa salapi labaw sa iyang gugma kang Hesus, mas gipili niya ang material kay sa tinuod nga pagtuo. Kay si Hudas buot sa sakripisyo nga kwarta, ug gibaliwala ang espirituhanong panalingin isip ganti sa gihimo sa babaye. Siya napakyas pagsabot sa pagsimba ni Maria, sa iyang pagpasalamat ug pagtugyan ngadto kang Hesus. Siya nga nahigugma sa salapi nahigugma sa yawa. Katingalahan nga natago ni Judas ang iyang kasina ni Hesus sa pagpakaron-ingnon nga nga rehilyoso siya ug naluoy sa mga pobre. Si Hudas walay tinuod nga pagbati sa mga kabus o gusto niyang muhatag apan buot niya angkonon ang kwarta. Ang pagpakita nga siya naluoy pagtabon lang sa iyang pagka kawatan, kay siya siging pangawat sa kwarta nga angay sa mga pobre; dili siya kapiyalan sa gagmayng butang kay siya kawatan gayod.

Si Hesus wala misose sa ilang panudlanan, iyang gi agwanta kini hangtud sa kataposan bisan siya sayod sa pagpangawkaw ni Judas. Si Judas kawatan ug mangingilad, ug siya ulipon sa salapi ug katigayonan kay mas gihigugma niya iyang kaugalingon. Igsoon dili ka maka alagad sa Dios ug kwarta. Mas higugmaon mo ang usa ug kasilagan ang pikas. Ayaw ilara imong kauganlingon. Ang Dios ba imong tuyo o ang kaharuhay sa kinabuhi?

JUAN 12:7-8
7 Ug si Hesus miingon, "Pasagdi ninyo siya, pabuhata siya niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. 8 Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo, apan ako dili kanunayng ania kaninyo."

Ang Dios wala nangayo kanato aron mag usik-usik, dili na angay nga kita maghinaplasay ug mga pahumot sa atong mga tiil apan ablihan lang nato ang atong mata sa panginahanglan sa mga pobre. Kay walay partido, relihiyon o idyolohiya nga makapanas sa pung ni Kristo nga dili gayod mawala ang mga kabus diri sa atong palibot. Ang atong pagkahakog hilabihan pero nipis atong gugma. Wala gayuy espirituhanong sosyalismo diri sa yuta; dili gayud mahitabo nga ang mga tawo mag-angay sa bahandi, dungog ug gasa. Makakita gayod kitag gilupigan, sinalikway, ug alaut bisan asa kita padung diri sa kalibutan.

Sa tanang lungsod ug pinoy-anan, imong Makita ang mga kabus ug kanila anaa ang nawong ni Hesus. Siya mianhi uban ang kainit sa gugma aron mamatay kanila. Siya sayod nga ang Balaang Espiritu nagsugo kang Maria nga hugasan ang iyang tiil ug pahiran sa pahumot alang sa iyang lubong. Kong ang diosnong gugma motandog sa tawo, ang Balaang Espiritu mugiya kanila aron buhaton ang talagsahon. Tumong ni Maria mao ang paghimaya sa Dios nga mibisita, mao nga ang Espiritu misugo kaniya aron pahiran siya daan. Si Kristo nagsugod na sa pakig-uli sa mga daotan sa kalibutan diha sa Dios nga matarong ug maluloy-on.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, Kami nalipay sa imong pagbanhaw ni Lazaro.Wala ka nalisang sa lubnganan. Tudlo-e kami sa paghalad sa among kasingkasing ug bahandi diha sa pag-alagad kay imo man tanang namo kabtangan. Badbari kami sa pagpakaron-ingnon,pagpangawat, kasilag ug pagkabangis. Pun-a kami sa gugma ug dalha kami sa dalan sa paghalad ug pasalamat.

PANGUTANA:

  1. Nganong gidawat man ni Hesus ang pagpahid ni Maria sa pahumot?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:11 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)