Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 077 (Jesus enters Jerusalem)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)

2. Si Hesus misulod sa Jerusalem (Juan 12:9-19)


JUAN 12:9-11
9 Ug sa pagkasayud sa dakung panon sa mga Judio nga didto diay si Hesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kondili usab aron sa pagtan-aw kang Lazaro, ang iyang gibanhaw gikan sa mga patay. 10 Tungod niini gipanagsabutan sa mga sacerdote nga punoan ang pagpatay usab kang Lazaro, 11 kay tungod kaniya daghan sa mga Judio mipahilayo kanila ug misalig kang Hesus.

Didto sa Capital mitubo ang kagubot labina sa balita nga si Hesus miduaw kang Lazaro. Ang duot sa katawhan nagdali gikan sa Jerusalem ngadto sa bukid sa Olibo ug Betania aron mosaksi sa milagro sa pagkabanhaw.

Ang mga pangulong pari mikonsulta sa mga Saducio,bisan pa nga kini dili mutuo ug pagkabanhaw ug dili mutuo nga adunay mga espiritu. Hilabihan ang ilang kasilag ni Hesus ug Lazaro, ngani dili lamang gusto nila nga baliwalaon ang maong milagro apan gusto pa gyud nila patyon ang nagmugna sa milagro ug patyon nila silang duha aron ipamatuod nga walay paglaum sa tawo human mamatay. Samaong higayon, gusto nilang bungkagon tanang kalihukan sa pagtuo sa tawo mahitungod kang Hesus. Kay ang mga tawo nagtuo nga ang pagbanhaw kang Lazaro maoy pruwiba nga si Hesus ang matuod nga mesias.

JUAN 12:12-13
12 ¶ Ug sa pagkasunod nga adlaw, ang dakung panon sa katawhan nga nangabut sa pagpamiesta, sa pagkadungog nila nga si Hesus moabut sa Jerusalem, 13 nanguhag mga palwa sa palmera ug nangadto sila ug gisugat siya nila nga nanagsinggit, "Hosanna!" Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo Dalaygon ang Hari sa Israel!"

Ang pangalan ni Hesus maoy kanunay gihisgutan sa mga tawo, sila nagtaghap kon unsay buhaton ni Hesus, “Siya ba motago o sakupon niya ang Syudad?” human mipabilin ug usa ka gabi-e sa Betania, pagkabuntag ang mga nagpani-id nakakita kang Hesus uban ang mga tinun-an mipadung sa Jerusalem, “Ang bag-ong hari mipadulong na, ang gamhanang Dios muabot na” Daghang mga tawo nga misunod aron makakita ug mga milagro ug kadaugan. Ang uban namutol ug palwa sa palmera ug ilang gi wara-wara sa pag abi-abi kang Hesus. Ang uban nanganta ug hymnal sa pagsaulog sa niabot nila nga hari ug bayani. Naningit sila ug nag abiba, “Amo kang gidayeg ug gisimba. Gamhanan ka,nianhi sa ngalan sa Ginoo, puno ka sa iyang gahum. Nagpasalamat kami sa gracia nga imong gidala. Tabangi ug luwasa kami gikan sa kaulaw kay ikaw man ang among manluluwas, bayani ug pangulo. Ikaw ang among matuod nga pangulo.”

JUAN 12:14-16
14 Ug si Hesus nakakaplag ug usa ka nating asno, ug siya mikabayo niini, sumala sa nahisulat, 15 "Ayaw kahadlok, babayeng anak nga Sion; tan-awa, nagaanhi ang imong hari, nga nagakabayo sa nati sa asna!" 16 Sa sinugdan ang iyang mga tinun-an wala makasabut niini; apan sa diha nga gihimaya na si Hesus, nan, nahinumdom na sila nga kini nahisulat man tuod mahitungod kaniya ug nga nahitabo, kini ngadto kaniya.

Si Hesus mibaliwala lamang sa ilang pag abiba kay nasayod siya sa mga tawo nga kon gubot dili sila maka dungog o maka hunahuna ug igsakto apan igong lang maningit ug maghugyaw diha sa kadalanan. Busa si Hesus nakig-estorya kanila sa ilang nakita, nagsakay sa asno agig tubag sa ilang singit sama ra nga nag-ingon, “Ako ang gisaad nga Hari diha sa Zacharias 9:9. Ayaw kalisang apan pagmaya. Wala ko maguba ug mga pader ug pultahan sa syudad. Wala ko magpatay ni magdala sa hukom sa Dios. Ako matarong ug walay pinalabi; ipakita ko ang hustisya sa mga ilo ug maluoy ko sa mga balo.”

“Subo kayo nga dili tanan tawo matarong kay kadaghanan dili maka-angayon, ug misimang sa hustong dalan. Ayaw kahadlok, dili ko kamo gubaon bisan angayan kamo apan buntogon ko ang dautan diha sa inyong pagkatawo. Akong dalhon ang inyong sala sa akong lawas, ako madaugon, apan sa susamang panahon daw ako gipildi ug biktima. Apan ako nagluwas kaninyo gikan sa kasuko sa Dios; ikaw madaugon sa espirituhanong pakigubat.”

“kamu nangitag bayaning-hari nga magmadaugon pinaagi sa espada, apan ako mianha kaninyo nga mapaubsanon, dili sa pakig-away. Akong gitugyan akong pagbuot sa Amahan. Kamo nagalantaw ug pagkig away ug kadaugan sa gubat apan midapit kaninyo sa pakig-uli, kaluwasan, ug kalinaw sa Dios. Tan-aw ning mananap nga akong gisakyan. Wala ko magkabayo, o camelio, apan nagsakay lang ug asno. Ayaw pagdahum ug bahandi ug dungon gikan kanako, kay ako mianhi alang sa paghatag ug kinabuhing dayon, pagabli sa ganha-an sa langit kanimo,pagkig-uli sa mga naghinolsol ngadto sa Dios.”

Sa dihang siya gibayaw na sa langit, ang Balaang Espiritu miabli sa ilang hunahuna aron maka amgo sa Diosnong kaaghop ug himaya ni Kristo. Kini layo sa tinguha sa tawo nga mao lamang ang gahom ug bahandi. Apan ang Balaang Espiritu nagdala sa mga sumosunod ni Kristo nga maghugyaw ug magmaya sa iyang pag-abot sa Syudad bisan wala pa nila maamguhi ang ipasabot sa tagna sa kasulatan ug iyang katumanan niini.

JUAN 12:17-19
17 Ug nanaghimog panghimatuod ang panon sa katawhan, sila nga didto uban kaniya sa iyang pagtawag kang Lazaro sa paggula gikan sa lubong ug sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. 18 Mao man gani nga ang panon sa katawhan miadto sa pagsugat kaniya kay nakadungog man sila nga nakahimo siya sa maong milagro, 19 Tungod niini ang mga Fariseo nasig-ingon ang usa sa usa, "Nakita ninyo nga wala na gayud kamoy arang mahimo! Tan-awa, ang tibuok kalibutan nagasunod na kaniya!"

Kadtong miuban kang Hesus gikan sa Betania nakatagbo sa gihimong prosesyon sa Jerusalem isip pagtagbo kaniya dapit sa mga bakilid sa Kidron. Sila misiagit “Tama gayud nga inyo siyang gidawat sa ingon kay si Hesus mao ang mesias, siya nga mibanhaw sa patay nagpamatuod sa iyang pagka mesias.” Ang pagbanhaw ni Lazaro maoy basihan sa pagsunod sa mga tawo kang Hesus lakip ang pagpakaon sa lima ka libo ka tawo pinaagi sa lima ka pan. Nia napud ning lahi nga mga duot sa katawhan nga miduol kaniya tungod kay iyang gibanhaw ang patay. Sa kinatibuk-an ang mga tawo niduol kang Hesus sa kalibutanong katuyoan dilisa pagkamatarong ug paghinolsol.

Sa daplin sa mga naghugyaw ug nag abiba kaniya mao ang mga pariseo ug mga pangulo sa ilang relihiyon. Sila suko ug nasina kang Hesus naghulat lang sila kaniya nga mutamak sa syudad. Sila nagkurog ug nadawat nga sila nagkulang ka yang planong pagdakop kay Hesus sa sekrito wala matigayon. Hinoon si Hesus misulod sa syudad nagsakay ug madaugon pinaagi sa gihimo nilang prosesion.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ako miabli sa akong kasingkasing ug hunahuna aron ako makasud sa Balaang Espiritu ug mabag-o diha sa imong panagway. Pasayloa akong mga sala kay dili ako takus nga musulod ka sa akong kasing kasing.Apan nisulod ka gihapon bisan aduna koy mga sala. Gihiguma ug giluwas ko nimo kay imo mankong gipasig-uli ngadto sa Dios, ug gidala diha sa gingharian sa kalinaw. Ako uban sa musingit, “hosanna! Daygon siya kinsa niabot sa ngalan sa Dios.” Ikaw akong hari ug imo ako. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsay simbolo sa pagsulod ni Hesus sa Jerusalem?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)