Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 075 (The Jewish council sentences Jesus to death)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)

d) Ang Konseho sa mga Judio naghukom kang Hesus ug kamatayon (Juan 11:45-54)


JUAN 11:45
45 Daghan sa mga tawo nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Hesus ang mituo kaniya.

Si Lazaro nabanhaw human siya namatay, mikaon, miinom ug misulti. Ang mga tawo naghimamat kaniya nga buhi sa dalan ug sa mga balay. Daghan ang nahibulong sa kaharianon ni Hesus ug mituo nga siya ag Mesiyas, ang Anak sa buhi nga Dios. Sa ingon niini midaghan ang mga tinun-an, ug ang mga tawo midali pag-adto sa balay ni Maria aron sa pagsaksi kang Hesus uban ni Lazaro. Sila mianha aron motan-aw kang Lazaro, ug milakaw sila nga mituo kang Hesus.

JUAN 11:46-48
46 Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Hesus. 47 Busa ang mga Pariseo u gang mga kadagkoan sa mga pari mitawag ug tigom sa Labawng Hukmanan ug miingon, “Unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo ug daghang milagro? 48 Kon pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya. Unya manganhi ang dagkong Romanhon ug gun-obon nila ang Templo ug ang tibuok nasod!”

Ang ubang katawhan nga naniid sa nahitabo nga milagro midali sa pag-adto sa mga Pariseo aron sa pagpasa sa impormasyon mahitungod sa mga gibuhat ni Hesus. Dili pa sila mga magtutuo, ug ang hukom sa Dios anaa kanila mao ang pasabot sa sambingay sa ‘Adunahang Tawo’, diin si Abraham mitubag, “Kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, sila usab magdumili kang bisan kinsa nga magwali, bisan kaniya nga nabanhaw gikan sa patay” (Lukas 16:31). Ang Espiritu sa Dios dili makausab sa batoon nga kasingkasing nga magdumili sa pagsalig ni Hesus, bisan ang pinakakusgan nga mga katingalahan madayag diha kanila.

Ang mga Pariseo nga adunay dako nga impluwensiya sa Taas nga Konseho sa mga relihiyong tulomanon. Labaw pa niini nga ang mga labawng pari mitugot sa ilang pagpamugos. Kapitoan nga mga membro ang gitawag aron maghisgot sa mga butang nga naghatag ug kasamok. Ang mga Saduseo, nga naglimod sa pagkabanhaw, miabi-abi sa pagtigom sa Konseho. Ang mga membro wala makadesisyon ug nangalibog tungod si Hesus wala makahimo og pihong sala aron dakpon. Bisan pa niana dunay Kristohanong pagkapukaw apil ang mga masa sa atubangan sa Pagsaylo og napulo ka libo ang mga manunuaw sa balaang dapit mibubo sa sulod og puhonan. Sa ilang sunod nga mga lantugi, ang mga membro sa Konseho gingalan si Hesus ug tawo lang, dili gani tawo sa Dios o usa ka propeta. Bisan sa paglimod kaniya, sila walay mahimo sa pagpahawa sa iyang makapakurat nga mga milagro.

Atol sa panagtigum subay sa balaod, ang kahadlok mipatigbabaw sa ilang palibot diha sa Konseho tingali pa man ang gahom sa imperial kinahanglan masulat kining butang ug mababagan. Ang panagtigom sa kadaghanan naglibot sa usa ka tawo nga namuhat og mga milagro sa pamatasan sa Mesiyas nga nagtudlo sa kakuyaw sa rebelyon o pagsukol. Ang mga Romanhon mibabag sa templo, ang dapit nga gipuy-an sa Dios. Unya ang mga serbisyo sa templo mahuman subay sa mga sacripisyo, mga pag-ampo ug mga panalangin.

JUAN 11:49-52
49 Usa kanila nga ginganlag Caifas ang pangulong pari niadtong tuiga, miingon, “walay hibangkagan! 50 Wala ba kamo mahibalo nga mas mayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kay sa malaglag ang tibuok nasod? 51 Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubut-on kondili, ingon nga pangulong pari niadtong tuiga, nagtagna siya nga si Hesus kinahanglan mamatay alang sa mga Judio. 52 ug dili lamang alang kanila, kondili sa pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios.

Sa dihang ang kaguliyang ug kabanha sa Konseho miabot sa mainit nga paglantugi-ay, ang labawng pari nga si Caifas mibarog ug misugod pag-atake sa mga kadagkoan sa nasod, mipasangil kanila nga walay alamag ug walay panghunahuna. Aduna siyay gisulti nga tinuod, tungod kay siya mao ang dako-dako sa Konseho sa iyang katakos ingon nga labawng pari. Siya dinihogan sa lana, nga nagsimbolo sa pagkabalaan, apan siya diay Anti- Kristo. Siya nagdahom nga mapuno sa Balaang Espiritu, kay ang Dios mamulong pinaagi kaniya ingon nga pangulo sa nasod. Apan siya misunod sa sayop ug madalidalion nga pangandoy. Sa pagdahom sa iyang papel ingon nga propeta siya nalambigit sa iyang posisyon ingon nga labawng pari, iyang gisaysay nga ang tanang tao ignorante.

Ang matang sa espiritu nga nagasulti diha kang Caifas diha-diha gipadayag, tungod kay si Satanas misulti diha kaniya, klaro nga siya komitado sa mga katuyoan sa Dios, apan sukwahi sa tinuod nga binuhatan. Sa walay duda, labaw nga maayo alang sa mga tawo nga ang nating Karnero sa Dios kinahangalan mamatay puli kanila aron sila makaikyas sa kapungot sa Dios ug makabaton ug kinbuhing walay katapusan. Apan ang tigpamaba ni Satanas nagasulti sa maong mga hunahuna alang sa politikanhong mga katarongan, “Tugoti nga si Hesus mamatay aron sa pagluwas kanato gikan sa kapungot sa mga Romanhon”. Inubanan niining yawan-ong pagpanagna ang mga pulong ni Kristo naghatag katarongan, nga ang yawa maoy espirituhanong amahan sa daghang mga Judio, tungod kay siya bakakon ug amahan sa tanang mga bakak.

Bisan pa sa yawan-ong mentalidad, Nakita ni Juan nga si Caifas nagpahayag sa daotan tumong og kini dayag ingon nga langitnong kamatuoran. Kinahanglan si Caifas magpahayag sa kamatayon ni Hesus ingon nga pagpahigawas sa tanang katawhan, og wala masabti ang mas taas nga buot ipasabot sa iyang “masaligan” nga mga pulong. Ang ignorante, og walay hunahuna nga tawo mao si Caifas, tungod kay wala siya mituo ni Hesus. Bisan pa nga ang Espiritu Santo migiya kaniya sa pagsulti sa hukom tungod sa pagtabon sa sala pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Siya napakyas sa pagsabot sa pinakasetro nga ideya sa iyang kaugalingong pulong tungod kay iyang gituyo ang pagsupak.

Nabati ni Juan nga ebanghelista ang kahulogan sa pahayag sa halapad nga han-ay ingon sa kaluwasan sa tanang tawo sa kalibotan. Si Hesus wala namatay aron luwason ang iyang mga katawhan lamang, apan apil ang mga magtutuo sa tanang kanasuran. Ang tanang mosalig kaniya gitawag nga mga anak sa Dios, sa ilang pagsalig sa Manluluwas sila makadawat ug kinabuhing walay katapusan.

Ang tumong sa atong pagtuo dili lang kaugalingong kaluwasan, apan panaghiusa sa tanang mga anak sa Dios aron maila nga usa ra ta diha ni Kristo. Ang iyang gugma maoy timailhan ug gahom sa Kristianismo. Ang iyang ngalan maoy naghiusa sa iyang mga tinun-an. Bisan asa sila malangikit sa ilang sentro nga mao si Kristo sila nalangikit sa usa ug usa. Tugotan nato nga nakamata kita ug magdali padulong kaniya aron pagkaplag nga kita mga magsoong lalaki ug babaye diha sa pamilya sa Dios, labaw pa kasood sa kalibotanong kadugo.

JUAN11:53-54
53 Sukad niadtong adlawa, ang kadagkoan sa mga Judio naglaraw sa pagpatay kang Hesus. 54 Tungod niini si Hesus wala na magpasayasaya didto sa Judea. Miadto hinoon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Efraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an.

Ang ubang mga membro sa Konseho nag-alingasa sa haras-haras nga panagna ni Caifas, sa ilang gibati kang Hesus, apan ang kadaghanan nahimuot niini, nga sa ilang pagtuo ang Dios nakigsulti kang Caifas aron ipasa ang hukom ngadto sa mangingilad ug luwason ang nasod. Pinaagi sa hiniusa nga hunahuna, ang Konseho midawat sa hukom, ug miuyon sa sugyot ni Caifas nga bitayon si Hesus. Sa walay pagduhaduha, ang uban nga atua didto, ang ligdong nga mga tawo, nagprotesta, apan walay usa nga namati. Ang limbongan nga si Caifas milingla kanila sa pagsulod sa plano aron pagguba kang Hesus ug himoon kini sa secreto aron malikayan ang disturb o kagubot sa mga tawo.

Si Hesus nakadungog niining laraw, ug tingali siya nasayod niini pinaago sa langitnong kinaiya ingon nga Dios (nasayod siya sa tanan). Siya mibiya sa dapit sa hurisdiksyon sa Konseho ug miadto sa dapit sa walog sa Jordan sa sidlakang bahin sa Nablus, naghulat siya didto uban ang mga tinun-an sa takna sa iyang pag-antus ug pagkabanhaw.

Ang dapit sa gubat nahimong klaro. Ang iyang panagbingkil uban sa mga kaparian sukad sa iyang paghinlo sa templo, ug nagdungan ang paglantugi sa mga kadagkoan nga nagsubay gayod sa balaod ug sukad sa iyang pag-ayo sa bakol sa adlawng igpapahulay miabot sa gulbahinam sa pagbanhaw ni Lazaro. Ang mga lider sa katawhan nag-uyon sa pagpatay sa tawong matinabangon diha-diha dayon.

Ang kahayag modan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makabuntog niini.

Minahal kung igsoon, Nakita ba ninyo nga si Kristo mao ang kahayag? Ang ebanghelyo ba nakadan-ag sa inyong hunahuna ug nakabag-o sa inyong kasingkasing? Ang kinabuhing walay kataposan miabot ba kaninyo, ug ang iyang Espiritu migiya ba ngadto sa paghinulsol sa inyong mga sala, ug naghimo ug pagtuo diha kaninyo aron kamo panalanginan ug maghimo kaninyong balaan? Ablihi ang imong kaugalingon aron ang Espiritu ni Kristo mabutang diha kanimo, pagtugyan sa imong kinabuhi ug kaugmaon ngadto kaniya, aron dili ka mosugot nga dili makigbatok sa mga kaaway ni Hesus sa ilang paghukom kaniya. Labing maayo, apil sa iyang mga tinun-an, nasayod sa Usa ka Balaan aron ikaw makasugid, nga nag-ingon “Kami nakakita sa iyang himaya, ang himaya sa bugtong Anak sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran.”

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, salamat kay wala ka maglimod sa kamatuoran sa takna sa katalagman; og imong gihimaya ang imong langitnong Amahan. Pasayloa kami sa among huyang nga pagtuo ug among pagpasagad. Dad-a kami sa pakigsandurot uban sa Amahan, aron mabuhi sa kinabuhing walay katapusan ug dili muondang sa pagngalagad kanimo.

PANGUTANA:

 1. Nganong gipatay si Hesus sa Konseho sa mga Judio?

PAG-USISA – 4

Minahal kung magbabasa, ipadala kanamo ang sakto nga mga tubag sa 15 niining 17 ka mga pangutana. Kami magpadala kanimo sa kasunod niining sumpay-sumpay nga mga pagtulon-an.

 1. Giunsa pagpamatuod ni Hesus sa mga Judio nga sila dili mga anak ni Abraham?
 2. Unsa ang mga kalidad sa yawa nga giklaro ni Hesus?
 3. Nganong gusto sa mga Judio batoon si Hesus?
 4. Nganong giayo ni Hesus ang tawo nga natawong buta?
 5. Nganong gilimod sa mga Judio ang posibilidad sa kaayohan sa tawo nga buta gikan sa pagkahimugso?
 6. Unsa man ang hinay-hinay nga naamgohan sa batanong lalaki sa pagpangutana kaniya?
 7. Unsa kahulogan sa pagyukbo atubangan ni Hesus?
 8. Unsa man ang mga panalangin nga gihatag ni Hesus sa iyang mga karnero?
 9. Giunsa ni Hesus pagkahimong Maayong Magbalantay?
 10. Giunsa ni Kristo paggiya sa iyang panon?
 11. Giunsa ni Hesus pagproklama ang iyang kabalaan?
 12. Nganong misulti si Hesus sa himaya sa Dios, bisan pa patay na si Lazaro?
 13. Nganong si Hesus madaugon nga nag-una aron pagluwas kang Lazaro?
 14. Unsaon nato pagbangon gikan sa kamatayon karon?
 15. Nganong nasamok si Hesus ug nganong mihilak siya?
 16. Giunsa pagpadayag ang himaya sa Dios sa pagbanhaw ni Lazaro?
 17. Nganong gusto patyon si Hesus sa Konseho sa mga Judio?

Hinumdomi ang pagsulat sa ngalan ug completo nga adres o lokasyon sa pinuy-anan diha sa panid sa pag-usisa sa mga tubag, dili lang sa sobre. Ipadala kini sa maong adres;

Waters of Life
P.O. Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)