Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 074 (The raising of Lazarus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)

c) Ang Pagbanhaw ni Lazaro (Juan 11:34-44)


JUAN 11:38-40
38 Natandog na usab ang pagbati ni Hesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini ka langub u gang pultahan niini gialihag bato. 39 “Kuhaa ninyo ang bato!” misugo si Hesus, Si Marta, ang igsoon sa namatay, miingon, “Ginoo, baho na siya karon kay upat na man siya ka adlaw sulod sa lubnganan!” 40 Si Hesus miingon kaniya, “Wala ko ba ikaw sultihi nga kon motuo ka makita mo ang himaya sa Dios?”

Ang mga tawo libot sa Jerusalem maglubong sa ilang patay sa lawak nga giputo ug giporma gikan sa bato ug gibutangan sa dako ug lingin nga bato sa sigpit nga lungag. Posible ang bato ipaligid sa wala o tuo kung gusto ablihan o sirad-an ang lubnganan.

Didto gipahiluna si Lazaro, gilubong sa lubnganan sa pinutol nga bato. Si Hesus miduol ug mitimaan sa kahadlok sa kamatayon alang sa tanan. Iyang nakita sa kamatayon ang kapungot sa Dios nga gibubo sa tanang mga makasasala ingon nga ang Dios nagpahigawas sa mga buhi ngadto sa kamot sa tagaguba. Apan ang Magbubuhat wala mangandoy sa kamatayon sa mga buhi apan ang ilang paghinulsol ug kausaban sa kinabuhi.

Si Hesus misugo sa pagpaligid sa bato nga nag-ali sa lubnganan. Ang mga tawo nakugang tungod kay ang paghikap sa patay polusyon sa pipila na ka mga adlaw. Upat na siya kaadlaw nga gilubong ug misugod na siya pagkadugta. Si Marta milalis, nga nag-ingon, “Ginoo dili maayo nga samokon ang pagpahulay sa patay, siya karon nanimaho na. Marta asa man ang imong pagtuo? Karon pa lang ikaw misugid nga si Hesus ang Anak sa Dios ug Mesiyas ug takos magbahaw sa patay. Ang kamatuoran sa kamatayon ug sa larawan sa lubnganan nagngitngit sa iyang mga mata ug wala siya nasayod kung unsa ang gusto sa iyang Ginoo.

Bisan pa niana, siya milig-on sa iyang pagtuo ug midasig sa iyang kompiyansiya ug labaw pa sa abilidad sa tawo. Siya nangayo ug tibuok nga pagsalig nga naghatag ug bili sa panan-awon sa himaya sa Dios. Si Hesus wala moingon, “Motuo kamo, ug inyo akong makita nga maghimo ug dagkong milagro.” Iyang gitagna daan sa mga tinun-an nga ang sakit ni Lazaro dili ikamatay, apan kini mahitabo alang sa kahimayaan sa Ginoo. (Juan 11:4) Si Hesus nasayod kon unsa iyang buhaton sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan. Siya misulay sa pagkuha sa pagtagad ni Marta gikan sa kamatuoran alang sa kahimayaan sa Dios, nga maoy nagpadayag sa pagtuo. Dili tungod sa kaugalingong himaya, apan sa kaharianon sa Amahan ug ang himaya maoy iyang tumong.

Ingon man usab, si Kristo miingon kaninyo. “Kung kamo motuo, makakita kamo sa himaya sa Dios.” Ituyok ang inyong mga mata palayo sa mga problema ug mga pagsulay. Ayaw paghunahuna kanunay sa imong tanlag nga nakasala ka ug mga balatian, ug motutok kang Hesus, motuo sa iyang presensiya, ug magtugyan sa atong kaugalingon sama sa anak nga nga migakos sa iyang inahan. Ang iyang kabubut-on maoy matuman; Siya nahigugma kanimo.

JUAN 11:41-42
41 Ug ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Hesus ug miingon, Amahan nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. 42 Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako.”

Adunay compiyansa ni Marta sa pulong ni Hesus sumala sa iyang pagtuo sa iyang mga sugo. Siya misugo niadtong mga tawo nga tua didto sa pagkuha sa bato nga nag-ali sa lubnganan. Miusbaw ang kagubot uban sa panon sa katawhan. Si Hesus ba mosulod sa lubnganan ug gakson and iyang pinanggang minatay, o unsa kaha ang iyang buhaton?

Apan si Hesus kalmadong mibarog sa atubangan sa lubnganan. Iyang gihayat ang iyang nga mata sa pag-ampo, ug militok sa kusog nga tingog. Dinhi aduna kitay nahisulat nga mga pag-ampo ni Hesus. Iyang gitawag ang Dios nga Amahan. Siya nagpasalamat sa Amahan tungod kay ang iyang tibuok nga kinabuhi usa lamang ka pagbalaan ug pagsimba sa Pagka-Amahan sa Dios. Klaro siyang nagpasalamat sa Dios sa pagtubag sa iyang pag-ampo sa atubangan ni Lazaro nga tinoud gayod nga nabanhaw. Samtang ang uban mihilak, Si Hesus nag-ampo.Siya nangayo sa iyang Amahan nga buhion ang iyang higala, timailhan sa langitnong kinabuhi nga nagbuntod sa kamatayon. Mituo si Hesus nga ang iyang mga pag-ampo matubag gayod. Kay siya kanunay makadungog sa tingog sa iyang Amahan. Sa tanang panahon sa iyang kinabuhi si Hesus nagpadayon sa pag-ampo but dinhi siya miampo sa makusog nga tingog aron ang mga katawhan nga nag-alirong kanila makahibalo sa mga misteryo nga nahitabo didto. Ang Anak wala namugos sa iyang kaugalingong kabubut-on, ni mangayo og dungog sa iyang kaugalingon, o ang pagkabatid sa gahom alang ug tungod sa kaugalingon. Ang kahupngalan sa Amahan nagapanlihok diha sa Anak. Sa iyang pagka- amahan maoy nagbanhaw kang Lazaro gikan sa patay. Si Hesus misugid sa tanan atubanga sa mga katawhan aron sila makahibalo nga ang Amahan nagpadala sa Anak alang kanila. Ang pagkabanhaw ni Lazaro nahimong himaya sa Amahan, usa ka ilhanan nga milagro sa panag-hiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo (Panghiusa sa tulo ka personas).

JUAN 11:43-44
43 Ug human niya isulti kini, misinggit siya, “Lazaro, gula ngari!” 44 Ug migula ang manatay nga binugkosan ug mga bendahe ang iyang mga kamot ug tiil u gang iyang nawong pinutos sa panapton, “Badbari ninyo siya ug palakta,” giingnan sila ni Hesus.

Sa dihang si Hesus misingit sa makusog nga nag-ingon, “Lazaro gula ngari,” human naghatag siya ug himaya sa Dios, ang patay nga tawo nakadungog (samtang ang patay sa kasagaran dili makadungog). Ang tawhanong personalidad wala madunot sa kamatayon. Nahisulat ang ngalan sa mga magtutuo sa langit. Ang tawag sa Magbubuhat, ang tingog sa manunubos ug ang pagtandog sa naghatag ug kinabuhi nga Espiritu motuhop sa ubos nga lut-od sa kamatayon. Sama nga ang Espiritu Santo nagapanlihok sa sinugdanan taliwala sa kangitngit ug naghimo ug han-ay gikan sa kagubot.

Naanad si Lazaro sa pagpamati sa tingog ni Hesus ug pagtuman niini. Didto sa lubnganan nakadungog usab siya sa tingog ug mituman pinaagi sa pagtuo. Ang prinsipyo sa kinabuhi ni Kristo nagadagayday ngato kaniya; ang iyang kasingkasing misugot pagpitik, ang iyang mga mata naabli, ang iyang mga bukto n ug tiil milihok.

Ang sunod, mao ang ika duhang panahon nga ang milagro nahitabo, si Lazaro giputos nga hugot sa mga bendahe. Ang patay nga tawo sama sa ulod nga giputos sa magahi nga tabon, wala siyay mabati nga bisan unsa. Dili makalihok ang pinutos sa iyang mga kamot aron pagkuha sa panyo nga nagtabon sa iyang nawong. Mao nga si Hesus nagsugo kanila nga badbaran siya.

Nahibulong ang tanan sa pagkakita kang Lazaro nga luspad ug nawong; ug siya makalihok bisan pa naputos sa mga bendahe. Silang tanan mitutok kaniya samtang nagpaduol sila kang Hesus.

Si Lazaro naglakaw taliwala sa mga katawhan padulong sa ilang balay. Walay gisulti kanato si Juan mahitungod sa pagyukbo niadtong mga tawo nga anaa sa atubangan ni Hesus, bisan pa ang luha sa kalipay o ang gakos sa matag usa. Wala siya magtandi sa pagkabanhaw ug sa pagsakgaw sa magtutuo ni Hesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Kining tanan adunay ikaduhang importansya. Si Juan naghatag ug hulagway ni Hesus Nga naghatag ug kinabuhi atubangan sa atong mga mata aron kita muotuo ug modawat sa kinabuhing walay kataposan. Si Juan nga ebanghelista, uban sa mabagang panon sa katawhan, pinaagi sa pagtuo nakita niya ang himaya sa Dios diha sa Anak, tungod siya nakadungog sa tingong ni Kristo ug miuyon sa iyang gahom. Nabanhaw ka ba gikan sa patay pinaagi sa pagtuo ni Kristo?

PAG-AMPO: Ginoong Hesus gimahal ka namo, salamat sa pagbanhaw ni Lazaro sa ngalan sa imong Amahan.Ikaw usab nabanhaw gikan sa patay. Salamat sa imong kinabuhi deri kanamo. Pinaagi sa pagtuo kami nabanhaw uban kanimo. Among gipangayo kanimo nga imong banhawon gikan sa patay ang mga katawhan sa among nasod, aro ang dili mga magtutuo mosalig kanimo, ug mahiusa uban kanimo ug nakadawat sa kinabuhing walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa pagpakita ang himaya sa Dios sa pagkabanhaw ni Lazaro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 09:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)