Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 067 (Jesus is the Good Shepherd)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)

c) Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:11-21)


JUAN 10:11-13
11 Ako ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. 12 Ang sinuholan modagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang maga karnero ug patubulaagon. 13 Ang sinuholan modagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuholan man lang siya.

Ang Dios gipul-an pagpasensya sa mga hari, mga bakakon nga propeta ug mga kaparian nga nanlimbong ug nagtan-aw sa nagkatibulaag niyang katawhan ingon nga mga karnero nga walay magbalantay. Mao nga Iyang gipadala kanato si Kristo ingon nga Maayong Magbalantay. Sa iyang pag-abot siya miingon, “Ania ako andam na, ang tinuod ngaHari, ang Labawng Pari, ug Propeta uban sa kataposang pagpadayag.” Diha sa pagkatawo ni Kristo atong makaplagan ang tanan mga buhat sa tinipong pagkamagbalantay. Siya tinuod nga makaingon, “ Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-as, ug papahulayon ko kamo.”Dili ko kamo pahimudsan apan sa pagluwas kanimo sa wala magiyahi nga kinabuhi gikan sa matag katalagman.

Ang kamatuoran nga siya lang ang Maayong Magbalantay mao ang iyang pursigedong sinugdanan sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Wala lang siya moingon nga andam siya sa paghatag sa iyang lawas, apan gihalad ang iyang lawas, kalag ug espiritu alang sa kaluwasan sa panon sa Dios. Ang iyang lawasnong kamatayon maoy korona sa kaugalingong paghatag sa kinabuhi.Hinumdoman nato nga si Hesus wala nabuhi sa iyang kaugalingon lamang o namatay tungod niini. Siya nabuhi ug namatay tungod kanimo.

Ang mga magbalantay nga walay pagtuo makit-an tungod sa takna sa kakuyaw sila mukalagiw ug motago sa ilang mga kaugalingon,gi-atiman ra nila ang ilang kaugalingon. Ilang gibiyaan ang mga karnero ngadto sa mga lobo nga seguradong motungha. Sila dili mga mananap apan ang ilang mag binuhatan nagpadayag sa kinaiya sa hayop. Ang ilang Amahan si Satanas. Ang unang lobo, si Satanas maoy tumong ang pagtukob. Mahilig sa kahilayan ang iyang mga pag-atake, paglutos ug pagpatay. Iyang ipalutaw ang maanindot nga mga tentasyon ug mga puti nga bakak. Kitang mga pastor dili nato pasagdaan o ibali wala ang bakak nga pagpanudlo ginamit ang gugma ingon nga pasiuna nga teksto. Apan tungod ug alang sa gugma atong depensahan nga maalamon ang kamatuoran kung kinahanglan nga magmaisugon. Ang kinabuhi ni Kristo nag-ingon kanato nga siya kanunay nakigsumpaki unubanan ug mga espiritu nga gikan sa impirno. Uban sa gugma siya misulti sa tibuok kamatuoran sa iyang mga ulipon nga sila maningkamot sa pag-alagad sa panon ug depensahan sa atubagan sa pag-atake gikan sa mga espiritu ni Satanas. Ang tumong sa gutom nga lobo klaro, ug ang bakak nga mga sumbong ug mapig-ot nga mga paglutos siya nangandoy sa pagguba sa simbahan sa Dios. Ikaw ba nagapangita ug pag-alagad ug magpasidungog sa panon sa Dios? Timan-i nga kini nagpasabot ug dili pakig-uyon, pag-antos ug sakripisyo, ug dili makahatag ug tubo o kalipay, tugoti siya nga mopahulay.

JUAN 10:14-15
14 Ako ang maayong magbalantay. Nakaila ako sa akong mga karnero, u gang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang Amahan nkaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero.

Si Kristo misubli sa pag-angkon nga siya pinasahe nga Magbalantay. Kitang tanan mapakyas ug dili takos nga magsilbe sama sa naandan kay wala man nato mailhi sa hingpit ang kaaway, ug wala nato masabti ang mentalidad sa mga karnero ug kon unsaon sila pag-giya ngadto sa pinakamaayong sibsibanan. Si Kristo nakaila sa matag-usa sa ilang ngalan, ug iyang nasabtan ang kagahapon, ang iyang mga hunahuna ug ang iyang kaugmaon.

Si Hesus mipili sa iyang kaugalingon nga mga karnero ug gitugotan sila sa gasa sa pagkahibalo kaniya sa kinaugalingon. Samtang sila mas nakaila na kaniya, sila nahibulong nganong gisalikway nila siya. Ang iyang presensiya nagpakita kanila sa ilang mga kapakyasan. Kining pakigtagbo nagbuhat ug dakong gugma, ug manlihok ngadto sa pagkamapasalamaton ug sa walay katapusan nga pakigsaad o kasulatan.

Ang matag-usa ka kahibalo taliwala ni Hesus ugnang iyang panon dili taphaw o kalibutanon, apan kini gasa sa Espiritu, tungod kay atong napamatud-an siya samtang siya nagtan-aw sa Amahan ug sama nga ang Amahan nakaila sa Anak. Kini nga misteryo nga ang matag Kristohanon, pinaagi sa kayo sa Balaang Espiritu, nadawat ang pinadayag sa kamatuoran sa langitnong kahibalo pinaagi ni Kristo. Nagpasabut usab nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa iyang panon ug nagpuno kanila. Walay usa nga wala tagda.

JUAN 10:16
16 Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog. Ug sila mahimong usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay.

Si Kristo wala namatay sa maong kaliwat apan sa tanang kaliwatan.Dili lang ang mga gahi ug ulo ang iyang giluwas sa Daang Pakigsaad, apan usab ang mga kurakot nga mga tawo sa mga nasod. Siya mitagna nga ang iyang kamatayon maoy maglukat sa daghang mga karnero gikan sa tibuok kalibutan. Walay usa nga makaduol sa Dios sa iyang kaugalingong panabot, sila nagkinahanglan ug mogiya, ang Maayong Magbalantay. Mao kini ang nakigkauban ni Kristo. Sa iyang kaugalingon siya ang hari sa mga nasod ug matag usa ka tawo. Ang iyang espirituhanong paggiya mahitabo pinaagi sa iyang mga pulong. Sama nga ang mga karnero makaila sa tingog sa ilang kaugalingong magbalantay, mao mga bisan asa ang mga tawo andam sila sa pagpamati sa tingog ni Kristo, ug dali sila nga maluwas. Gikan sa mga pinili sa Daang Pakigsaad ug apil ang mga linuwas sa mga nasod ang bag-ong panaghiusa sa espiritu milutaw ilalom sa pagdumala ni Kristo. Ang mga tawo sa Bag-ong Testamento karon mga panon na sa Dios ug inubanan ni Hesus nga atong Magbalantay. Ang tanang nga nakadungog sa Maayong Balita uban sa kalipay ug mituo ni Kristo, ang Anak sa Dios, apil sa tinuod nga simbahan, bisan wala sila maapil sa lahi nga mga pundok.Duna kitay usa ka Espiritu, usa ka Dios, usa ka Amahan. Kini nga Espiritu moduol sa tanang gihinluan sa dugo ni Kristo. Ang panaghiusa sa toril ni Kristo mas dako pa kay sa atong panghunahuan, pagtigum sa mga karnero gikan sa matag suok. Ang maayong Magbalantay muduol sa iyang kaugalingon aron pag-una sa iyang matinud-anon ug yanong mga sumusunod sa himaya. Unya dunay usa ka toril ug us ka magbalantay. Apan si bisan kinsa ang mosulay karon sa pagbuhat ug simbahan sa mga pamaagi ug mga sistema nga tawhanon ug ang mga tumong niin kalibutanon unya delikado kini nga mahulog sa mga lit-ag sa dako nga lobo, nga maningkamot sa pagkuha sa pagtagad sa mga panon gikan sa ilang magbalantay ngadto sa iyang kaugalingon. Bisan pa niana, dili kita magkasuod sa matag usa, hangtod kita magpaduol ni Kristo.

JUAN 10:17-18
17 “Ang Amahan nahigugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik.18 Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan.”

Kami mituo nga ang Dios gugma nga kanunay nahigugma sa Iyang Anak. Kay si Hesus kanunay nagbuhat kon unsa ang makapahimuot sa iyang Amahan. Karo atong nabasa kung unsa ang tinuod nga makapahimuot kaniya; mao lamang ang krus.Ang kamatayon ni Kristo mao ang katuyoan sa Dios. Walay laing paagi sa pagluwas sa panon gikan sa sala, apan pinaagi lamang sa pagtabon ug ang iyang pagkabalaan pinaagi sa dugo sa Nating Karnero.

Ang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Hesus mga dagkong milagro; siya miingon kanato, nga siya mamatay aron kita mabuhi. Wala siya maghalad sa iyang kaugalingon nga pinugos, apan sa walay pagduhaduha,gihatag niya ang iyang kinabuhi,tungod siya nangandoy sa paglukat sa mga makasasala. Siya tinuod gayod nga gugma, Ang iyang Amahan mihatag kaniya sa sa awtoridad sa pagluwas sa katawhan sa kalibtan ug awtoridad sa pagbawi sa kinabuhi pag-usab. Walay si bisan kinsa nga makapugong sa paghuman sa kadaugan ni Kristo sa krus. Ang demonyo ug ang iyang mga sumusunod misulay sa pagbabag sa iyang buhat sa paglukat; apan kining daotan nga binuhat pakyas atubangan sa gamhanang gugma ni Kristo. Dili si Kaiaphas o si Pilato, ug dili usab ang uban nga mipugos pagpatay kaniya; iya gayod mismong pagbuot ang pagpakamatay. Wala siya mokalagiw sa panan-aw sa lobo nga nagpadulong kaniya, apan iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato. Maokini ang hingpit nga kabubut-on sa Ginoo. Si Hesus midaog sa sumpaki tali sa langit ug impirno didto sa Krus. Gikan nianang adlawa ang Iyang Panon dunay timbre pinaagi sa dugo sa Nating Karnero. Si Hesus nag-una kanato pinaagi sa mga kalisud ug mga kasakitan alang sa iyang himaya.

JUAN 10:19-21
19 Tungod niiing mga pulonga, nagsumpaki na usab ang mga tawo. 20 Daghan kanila miingon, “Giyawaan siya! Nabuang siya! Nganong mamati man kamo kaniya? 21 Apan ang uban miingon, Ang tawong giyawaan dili makasulti sama niini! Unsaon man sa usa ka yawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita?”

Ang pangulo sa mga Judio nagpadala ug espiya ug nangasuko sa pagkadungog kang Hesus nga nagsaysay man siya sa awtoridad labot sa Judio ingon nga mga tulisan ug mga ahente ni Satanas; ug usab sa pag-angkon ng ang siya Maayong Magbalantay, ug labaw sa tanan sa iyang pag-ingon nga siya ang Magbalantay alang sa tanang kanasoran – butang nga giila nga daotan sa mga Judio. Nakita nila ang ilang mga kaugalingon ingon nga mga pinili sa Dios. Gitawag siya nga giyawaan, ug buang ug nalagot sila kaniya. Daghan kaayo ang mga manan-ayaw nga miuyon uban niining sumbong. Ang mga katawhan mibali batok kang Hesus, tungod dili nila masabtan ang iyang mga langitnong pagtulon-an.

Apan ang uban sa iyang mga tig-paminaw nadasig sa pagpamatuod sa publiko nga sila nakadungog sa tingog sa Dios pinaagi sa mga pulong ni Hesus. Ang iyang mga pulong nagapamuhat ug puno sa gahom, ug dili ingon nga walay hinungdan sa panghunahuna. Iyang gipasaylo ang mga sala sa tawong buta. Apil ang mabagang katawhan misupak batok kang Hesus samtang ang iyang gugma migamot sa ubang mabinationg katawhan. Gipangunahan ni Hesus ug giniyahan ang iyang panon sa tanang higayon sa Espiritu ug kalmado sila nga sa pagkab-ot ang usa ka tumong.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus,Ikaw ang magbalantay sa mga karnero, ug wala mo isalikway ang mga karnerong sukihan, apan imo silang gipangita hangtod nakaplagan, ug imong gihatag ang imong kinabuhi alang kanila. Pasayloa kami sa among mga kasal-anan.Salamat sa paghatag kanamo sa Espiritu sa kahibalo, aron kami masayod kanimo, sama nga ikaw nakaila sa Amahan. Imong nasayran ang among mga ngalan ug wala ka makalimot kanamo. Imo kaming gi-atiman uban sa tanan nimong mga alagad.Pagpili gikan sa mga kanasoran, kadtong mamati kanimo ug hiusahon mo sila.Tago-i sila gikan sa lobo nga manunukob.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus pagkahimo nga Maayong Magbalantay?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)