Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 066 (Sheep hear the voice of the true shepherd; Jesus is the authentic door)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)

a) Ang karnero nakadungog sa tingog sa tinuod nga magbalantay (Juan 10:1-6)


Sa kapitulo 7 ug 8 si Hesus mitudlo ngadto sa iyang mga kaaway sa tinuoray nilang kahimtang, unya sa kapitulo 9 ang ilang pagkabuta sa kahibalo sa Dios ug sa iyang Anak ug ingon man usab sa ilang mga kaugalingon. Sa kapitolo10, siya nagpahigawas sa iyang kaugalingon gikan sa katungdanan sa pagsunod sa ilang mga punoan nga makasasala, ug gitawag sila ngadto kaniya. Siya ang Maayong Magbalantay, ang bugtong pultahan padulong sa Dios.

JUAN 10:1-6
1 Unya miingon si Hesus, Sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril apan mokatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. 2 Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tiig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. 4 Kon atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakaila man sila sa iyang tingog. 5 Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog.” 6 Gisaysay ni Hesus kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila.

Ang mga saop sa ubang balangay nagtigum sa ilang mga karnero sa luag nga koral ug gibantayan kini sa gabii. Sa pakabuntag, ang mga magbalantay miduol ug mosulod sa koral ug gitawag ang mga karnero. Ang guwardya mitugot kanila sa pagsulod, ug may nahitabo ang katingad-an nga butang: Walay usa ka karnero nga giabug o gibitad sa mga magbalantay gikan sa koral, apan tawgon sila sa ilang nailhan nga mga tingog. Makaila ang karnero sa usa ka tingog gikan sa usa, ug mosunod sa tingog sa ilang kaugalingon nga mabalantay. Bisan siya magtakoban sa sapot tag-iyang magbalantay, ang mga karnero mosunod gayod sa tingog sa tag-iya. Apan kon ang dili magbalantay moabot ug magsapot ingon nga tag-iya, Ang mga karnero mosunod sa tinuod nga tingog sa tinud-anay nga magbalantay. Pinaagi sa iyang pagtawag siya mag-una sa mga karnero ngadto sa mga lunhawng sibsibanan ug preskong mga tubig. Ang iyang karnero nagponsisok sa iyang atubagan ug walay usa kanila nga nagpabilin sa luyo; sila puno sa pagsalig sa magbalantay.

Ang alegoriya gigamit ni Hesus aron pagpakita kanila nga ang tanan nga pursigedo nga mamati sa iyang tingog, alang kanila si Hesus usa ka langitnong Magbalantay.Wala siya moduol sa mga tawo sa Daang Pakigsaad aron pag-agaw o pagkawat, apan siya mipili sa lahi sa kasagarang mga tawo gikan kanila uban sa espirituhanongkalan-on. Ang ubang “mga magbalantay” sama sa mga tulisan nga mokamang palibot sa panon sama sa mabangis nga mga lubo. Sila mosulod sa tabang sa mga ahente ug pagpanglipat. Ilang agawon ang karnero alang sa ilang kaugalingon aron ilang lamonon. Sila nagkinabuhi alang sa ilang kaugalingon ug nagpasidungog sa ilang mga kaugalingon. Wala sila magtinuoray pagalagad sa panon. Ang mga pastor ug mga magsisilbe sa kasimbahanan nga wala tawga sa Dios sa iyang kaugalingon ug dili matinud-anon nga magpabilin kang Kristo, ang atong Ginoo nagtawag kanila nga tulisan. Sila makadaot inay makatabang.

Si Hesus mitagna nga ang iyang tinuod nga sumusunod maglikay gikan sa mga kahibudngan nga mga magbalantay ug magpalayo gikan kanila, samtang mabati ang panahon sa katalagman. Siya midasig kanila sa pagsalig sa saad nga ang Dios sa Iyang Kaugaligon mag-atiman sa Iyang panon sa nasulat sa Salmo 23.

Ang mga tawo wala makasabot sa mga pulong ni Hesus, ug wala nila mapamatod-i nga ang ilang mga magbalantay dili maunongon ug daotan (Jeremias 2:8; 10:21; Ezequiel 34:1-10; Zacarias 11:4-6). Bisan apa niini, Ang Dios andam, nga mahimong Maayong Magbalantay, aron pagluwas sa iyang katawhan ug ipadala ang sinserong mga pastor, sama kaniadto kang Moises ug David. Ang Bibliya naggamit ug kahularan sa pastor; ang mga termino “magbalantay” ug “panon” ug ang “ Nating Karnero sa Dios” ug “Paglukat pinaagi sa pagpatulo sa dugo”, ang tanan miabot gikan sa mga porma sa isip sa pastor nga naa sa daplin sa kabukiran. Ang Dios diha sa Iyang Anak gitawag nga Maayong Magbalantay, ang kamahinungdanon sa Iyang pag-amoma kanato.


b) Si Hesus katohoan nga pultahan (Juan 10:7-10)


JUAN 10:7-10
7 Busa miingon si Hesus pag-usab, “Sultihan ko kamo, Ako ang pultahan sa mga karnero. 8 Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. 9 Ako ang pultahan. Ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod- gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. 10 Apan ang kawatan moanhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. MIanhi ako aron makabaton kamo ug kinbuhing madagayaon.

Si Hesus nagsaysay sa iyang kaugalingon ingon nga pultahan nga nag-una sa panon sa Dios. Walay laing paagi sa pakigsandurot uban sa linukat nga diha sa simbahan kung halayo kang Kristo. Si bisan kinsa nga mosulay sa paghimo sa tawo nga relihiyoso kung wala si Kristo nahisama siya sa kawatan nga milibog sa mga hunahuna sa mga karnero sa Dios uban sa mga sayop nga pagtulun-an. Ang Balaang Espiritu wala mag-una kanato sa pagpalayo sa mga dalan, apan ngadto sa masigpit nga ganghaan nga mao si Hesus. Tungod niini, si bisan kinsa nga dili mosulod, bisan mokaon sa iyang unod, bisan moinum sa iyang dugo, walay katungod sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Kinahanglan kita mamatay sa atong dili pagpakabana ug mosulod sa toril ni Kristo; ug mahimo kita nga kabahin sa iyang panon.

Ang dungganong mga tawo diin nagpakita sa wala pa o human ni Kristo ug wala magkinabuhi sa Balaang Espiritu, sila mga kawatan nga nangilad. Si Hesus miingon ang tanang mga pilosopo ug mga lider sa idolohiya ug sa mga nasodnong punuan nga sila mga tulisan kung dili sila motuo ug magmasinogtanon kaniya, ilang gihuthotan ang mga katawhan sumala sa ilang mga pagpanudlo ug mga gawi. Apan ang mga tinuod nga propeta nga nagpahiuyon sa Espiritu ni Kristo ug sa wala pa siya moabot nabuak ang ilang kasingkasing, ug miduol sa Dios pinaagi sa pultahan. Si Hesus nag-andam kanila ug ipadala sila alang sa pagpangalagad nga matinud-anon sa iyang panon ug toril.

Walay usa nga mosulod sa toril sa Dios gawaskon siya mamatay sa iyang kaugalingon ug mokapyot kang Hesus aron maluwas siya. Si Hesus maghimo sa iyang mga masinugtanon nga karnero ingon nga mga hari ug mga pari. Ang mga sinserong pastor mogawas sa pultahan sa kalibutan ug nag-awhag sa mga tawo aron maluwas. Unya siya mobalik kanila sulod sa lawas ni Kristo, alang kanila ang pagpabilin diha kaniya ug siya diha kanila. Kining mga pastor wala mag-isip sa ilang mga kaugalingon nga labi pang mayo kay sa karnero, kay silang tanan misulod man ngadto kang Kristo. Si bisan kinsa ang magpabilin nga mapainubsanon, makakaplag diha sa iyang Dios sa hingpit nga gahom ug kahibalo. Ang mapainubsanon sa kasingkasing makakaplag kang Hesus sa dili mapakyas nga sibsibanan.

Sa maka-upat nga higayon si Hesus nagpahimangno sa iyang panon batok sa mga escriba ug mga pari nga nangita sa ilang kaugalingong himaya ug nangurakot sa uban.

Sa samang takna si Kristo mitawag sa matag-usa ngadto kaniya aron mohatag sa tinuod nga kinabuhi sa pagkamaayo ug kalinaw ug himoon siya nga tinubdan sa panalangin alang sa uban. Si bisan kinsa ang moduol kang Kristo modagayday ang hiyas sa pagkabuotan sama sa sapa ngadto sa uban. Ang mga magbalantay dili magkinbuhi alang sa ilang kaugalingon, apan moagwanta sa ilang mga kinabuhi alang sa panon. Ang Espiritu sa Dios wala maghatag kanato sa langitnong kinabuhi alang lamang sa atong kaugalingong kaluwasan, apan nagtudlo kanato ingon nga mga ulipon ug ang mga pastor maglimod sa ilang kaugalingon ug magmahigugmaon sa uban. Wala nay lain pang mas matahom kay sa pag-serbesiyo alang ug tungod sa Ginoo! Mao kini ang buot ipasabot niining panultihon, “Aron sila makabaton ug madagayaon nga kinabuhi!”

PAG-AMPO: Ginoong Hesu Kristo, salamat nga ikaw ingon nga pultanan nga padulong sa Dios. Gisimba ka namo tungod kay gitawag kami nimo sa panaghiusa, aron moalagad sa Dios ug sa tawo. Tabangi kami sa pagtugyan sa among kaugalingon ug makakaplag sa tinuod nga kinabuhi. Hatagi kamig katakos sa pag-kabig ug mga kalag giniyahan sa imong Espiritu, ug mahimong panalangin sa tanan uban sa pabor nga imong gihatag kanamo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga panalangin nga gihatag ni Hesus sa iyang mga karnero?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)