Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 068 (Our security in the union of Father and Son)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)

d) Ang atong seguridad naa sa paghiusa sa Amahan ug Anak (Juan 10:22-30)


JUAN 10:22-26
22 Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pagsaulog sa Kasaulogan sa Paghalad didto sa Jerusalem. 23 Tingtugnaw kadto ug naglakawlakaw si Hesus sa Beranda ni Salomon didto sa templo. Mialirong ang mga tawo kaniya ug miingon, “Kanus-a mo man gayod kami sultihi sa klaro? Tug-ani kami sa walay lipodlipod kon ikaw ba gayod ang Mesiyas.” 25 Si Hesus mitubag, “Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong Amahan mao ang akong saksi. 26 Apan dili kamo motuo kay dili man kamo akong mga karnero,sama sa akong giingon.

Ang Kasaulugan sa Paghalad usa ka okasyon sa paglipay ug pagsadya, sa paghinumdom sa pagtukod Templo human kini gihinginlan gikan sa Israel ug nabihag sa Babilonia sa tuig 515 BC( sa wala pa si Kristo). Ang mga Makabeo maoy mitukod pag-usab sa Temlo sa tuig sa 165 BC. Ang kasaulugan gihimo sayo sa Disyembre, panahon sa ting-tugnaw ug ulan, ug may gitas-on ang Jerusalem nga 750 metros.

Sa maong okasyon, si Hesus, nga gilutos, mibalik pag-usab sa templo, ug nagwali sa beranda ni Salomon ug kadtong nagbisita sa templo namati kaniya. Kining beranda sa sidlakan nga bahin gisulti pag-usab sa Buhat 3:11 ug sa 5:12.

Sa maong punto, ang mga Judio nag-andam sa pag-atake kang Hesus. Sila gusto nga ianunsiyo sa publiko kung siya na ba ang gidahom nga Mesiyas o dili ba. Taas ug mas halapad ang han-ay sa iyang pagproklama mahitungod sa iyang kaugalingon kay sa mga tawo nga magdahom gikan sa ilang Mesiyas. Kadtong gidugang nga mga kalidad ubos ug taas kung unsa ang ilang gipangita, mao ang hinungdan sa ilang pakapandol. Apan ang uban mituo nga basin si Hesus mao ang tinuod nga Mesiyas, tungod sa iyang pagkatawo, awtoridad ug ang iyang mga buhat nagmatuod nga kini angayan tahoron ug dayegon ug tuhoan.

Misulay sila pagpugos ni Kristo sa pagpatunog sa tawag sa pagkutaw alang sa nasodnong kalihokan sa mga Kristohanon. Ang kasaulogan mao ang paghinumdum sa kagubot sa Makabeo. Sila milaom nga siya opisyal nga mangayo sa iyang katungod ingon nga hari sa yuta, ug mitawag sa iyang mga katawhan nga makiggubat. Sila andam sa pagsunod kaniya sa gira ug isalikway ang kaulawan sa imperyalismong paghari gikqan kanila. Si Hesus adunay laing mga plano: pagpaubos, gugma ug kausaban sa panghunahuna. Wala siya mosulti sa mga Judio nga siya ang Mesiyas, apan usab naghimo niini sa Samaryanhong babaye. Siya usab mikompisal sa tawong buta mahitongod sa iyang langitnong himaya. Ang mga Judio gusto ug Mesiyas nga politikanhon ug hambogiro. Si Hesus usa a espirituhanong manunubos, ug maluluy-on. Ang mga tawo nagdamgo ug awtoridad, kagawasan ug pasidungog. Si Hesus mianhi aron sa pag-agda sa paglimod sa kaugalingon, penitensiya ug kabaghoan. Iyang gipahibalo ang iyang kabantogan, apan wala sila makasabot niini, kay sila dunay gipangayo nga usa ka butang nga wala kaniya. Ang mga hunahuna wala magtagbo, ug ang pagtuo wala moabot sa ilang mga kasigkasing. Wala nila ablihi ang ilang mga kasingkasing sa Espiritu ni Hesus. Ang iyang katingalahang buhat nahimo diha sa ngalan sa iyang Amahan nga nagkupot kaniya ug naggiya kaniya sa kadaogan.

Ang mga Judio nasakit sa pagkadungog mahitungod sa paghiusa taliwala sa Anak ug sa iyang Amahan ingon nga sukaranan sa ilang kahimtang. Gusto sila ug kasamok, kwarta ug bantogan nga impluwensiya, hangtod karong adlawa.

JUAN 10:27-28
27 Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. 28 Naghatag ako kanila ug kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako.

Si Hesus maaghop ang nating Karnero sa Dios; iyang gitawag ang iyang mga sumusunod nga mga karnero ug nga nating karnero, kadtong misul-ob sa iyang kinaiyahan. Ang unang kalidad mao nga sila mamati, tungod kay ang Balaang Espiritu mag-abli sa ilang mga hunahuna ug mga kasingkasing, aron ang tingog ni Hesus ug ang iyang kabubut-on mudulot ngadto sa kahiladman dapit aron mahimo silang bag-ong mga binuhat. Ang pursigedong pagtagad maoy sinugdanan sa pagkadisipulo.

Si Kristo nasayod sa tanan nga namati sa iyang pulong. Siya nahigugma kanila, ug nakit-an Niya ang ilang mga tinagoan, ug nasayod usab sa larawan diin siya maghulma kanila. Ang tinuod nga mga Kristohanon dili matidlom tungod sa pagkawalay tinguha ug walay pagpakabana. Sila nailhan ug ang ilang mga ngalan nahisulat sa langit. Ang matag usa giila nga usa ka milagro, ug bag-ong binuhat sa Dios.

Si Hesus sama sa usa ka Maayong Magbalantay; ug na-andan sa mga karnero ang iyang tingog, ug mosunod sila inubanan sa kalipay ug sa pagpanugyan sa ilang kaugalingon ilalom sa iyang pamunoan. Wala silay gipangandoy bisan unsang mga butang apan ang pagbuhat lamang sa kabubut-on sa ilang Magbalantay. Ang tanang daotan ug mangil-ad nga panghunahuna walay dapit sa ilang kasingkasing. Sila mga maaghop nga mga nating karnero.

Kining kausaban nahitabo tungod sa buhat ni Kristo diha kanila. Siya naghatag kanila sa gugma sa Dios, ug gahom sa pagbuntog sa kamatayon ug sala. Sila dili mamatay apan mabuhi hangtod sa walay kataposan, tungod kay naangkon nila kining kinabuhi-a, ang gasa sa kinabuhing walay kataposan. Sila nakalingkawas gikan sa hukom ug sa kapeldihan, gikan sa walay kataposang kamatayon, ug gimatarong kita pinaagi sa dugo ni Kristo.

Walay usa sa mga karnero nga gipalit sa dugo ni Kristo nga malaglag. Iyang gibiyaan ang himaya sa langit aron pagluwas sa tibuok katawhan. Si Hesus naningkamot sa pagbantay kanila bisan unsay mahitabo. Kompiyansa ka ba sa kamot sa Ginoo? Gipili mo ba ang kusog ug abilidad ni Kristo? Bisan pa ikaw nagkinabuhi sa kalibotan sa pagpakasala ingon nga usa ka latagaw o ikaw ba usa ka tawo nga nakalingkawas sa gapos sa sala pinaagi sa pagpasagop ingon nga mga anak sa Dios diha ni Kristo ug puno sa Balaang Espiritu. Ang proteksiyon sa Ginoo kanato mas dako pa kay sa atong bulohaton, kay kini gipataas hangtod sa unahan bisan pa sa kapunaw-punawan sa atong kahibalo, kita mobarog tupad gayod sa atong Mananaog.

JUAN 10:29-30
29 Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan. 30 Ako ug ang Amahan usa ra.

Ang ubang mga magtutuo adunay mga pagduda sa ilang hunahuna nga kining batan-ong lalaki nga si Hesus mobantay kanila gikan sa kamatayon, kang Satanas ug sa kapungot sa Dios. Kini halayo ra sa atong pagpanabot. Mao nga gitudlo si Hesus ang iyang Amahan sa iyang mga tinun-an ug sa Iyang Pagkamakagagahom. Siya mao ang nagpili sa matag- usa ka sumusunod ni Hesus. Kay walay usa ka tawo nga musunod kang Hesus kon dili sa iyang pagpili ug sa pagtuman sa ikabubut-on sa Ginoo.

Ang Dios Amahan maoy responsible niadtong mga tawo mga mogunit gayod sa Iyang Anak nga mao si Hesus. Ang Amahan Usa ka Bantogan, Gamhanan sa tanan. Ug si Hesus wala magpahimu-ot sa iyang kaugalingon apan nagmasinugtanon sa iyang Amahan.

Sa maong sukdanan sa paglimod sa kaugalingon, ang kinatibuk-ang pagka-Dios anaa kaniya. Ang uban misulti nga si Hesus ubos ug diyotay sa iyang Amahan. Apan ang batakang-balaod sa Balaang Espiritu nag-ingon kanato nga siya nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug siya nga magpaubos ipataas sa Ginoo. Tungod kay gihatag ni Hesus ang himaya sa iyang Amahan. Duna siyay katungod sa pag-ingon, “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” Kanang pag-abli sa kamatuoran gilalis nila ang pagsupak niadtong miingon nga kami miapil sa lain nga Dios. Wala kita magsimba ug tulo ka dios, Kita nagsimba ug usa ra ka Dios. Ang tawo nga milimod sa hingpit nga panaghiusa ni Kristo ug sa iyang Amahan mga garboso o mapahitas-on ug wala makasabot nga ang dalan sa kabantog magsugod diha sa pagkamapaubsanon.

PAG-AMPO: Ginoong Jesus, ikaw ang among Maayong Magbalantay. Imong gihatag ang imong kinabuhi alang sa mga karnero. Gihatagan nimo kami ug kinabuhi, aron deli kami mamatay. Nagpasalamat kami kanimo, nga magatipg kanamo gikan sa kamatayon, kang Satanas ug sa kapungot sa Dios. Ug nasayod kami nga walay si bisan kinsa nga maka-agaw kanamo gikan sa Imong kamot. Tudloi kami sa pag-paubos, aron among mailhan ang Amahan diha kanimo, ug among mabuhat ang paglimod sa among mga kaugalingon, aron ang imong gahom madayag sa among mga kaluyahon.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Kristo paggiya ang iyang mga panon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)