Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 047 (Sifting out of the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

5. Ang pag-ayag sa mga disipolo (Juan 6:59-71)


JUAN 6:66-67
66 Sa niini, daghan sa iyang mga disipolo ang mibalik, ug wala na miuban kaniya. 67 Busa niini si Hesus miingon ngadto sa iyang dose ka dispolo, “gusto ba pud ninyo nga molakaw, gusto ba ninyo o dili?”

Ang kahibulongan pagpakaon sa lima ka libo nakahimo ug kalipay sa kadaghanan. Sa laing bahin, si Hesus nakabantay ug panglimbong luyo sa maong kalipay, diin nagdala sa kadaghanan nga mopalayo kaniya. Dili niya gusto ang taphaw nga kadasig o taphawng pagkadiosnon o taphawng pagtuo nga kadudahan ang katuyoan. Iyang gusto ang ikaduhang pagpakatawo, sinsero nga pagtuo nga mutugyan ngadto kaniya nga walay pagpugong. Sa maong panahon, ang mga espiya gikan sa Taas nga Katiguman sa Jerusalem mikuyog sa iyang mga sumusunod; ilang gihulga kadtong mga madapigon nga palagputon gikan sa mga Sinagoga kung sila mopadayon sa pagsunod sa usa nga gitawag nila ug manlilimbong. Daghan sa mga taga Capernaum ang mibiya aron ang kadaghanan sa mga tawo mobiya usab kaniya. Ang ubang lig-ong magtutuo nahadlok sa Konseho. Ilang gibati nga ang pagtulon-an ni Hesus dili na igsakto, busa gamay na lamang nga mga sumusunod ang nagpabilin nga matinud-anon kaniya. Ang Ginoo miayag sa trigo gikan sa tahup.

Sa wala pa niini, si Kristo mipili sa dose ka apostol gikan sa iyang mga sumusunod nga mipadayag sa dose ka tribo sa iyang katawhan. Kining numero buhat sa 3 x 4 nga nag representa sa langit ug kalibutan, o sa Tulo ka Persona ug upat ka souk sa kalibutan. Sa dihang gipadaghan ang tulo pinaagi sa upat atong nakuha ang dose. Busa, sa iyang tipok sa disipolo sa langit ug kalibutan nagasalapid, sama sa Tulo ka Persona nga adunay upat ka souk sa kalibutan.

Human sa pagbulag nila kang Hesus siya misulay sa iyang mga gipili aron sa pagkompirma sa ilang tawag ug miingon, “Gusto ba pud ninyo nga mobiya kanako?” Sa niining pangutana iyang gipapili iyang disipolo sa pagbuot sa ilang umaabot nga padulngan. Sa niining paagi siya nangutana kanimo ug sa imong mga higala sa higayon ug oras nga adunay mga kalisod ug pagsulay, gusto ba nimo mobiya niya o magpabilin diha kaniya? Asa ang mas importante, tradisyon, pagbati, pangisip o materyal nga seguridad, o imong relasyon kang Hesus?

JUAN 6:68-69
68 Si Simon Pedro mitubag niya, “Ginoo, kang kinsa kami moadto? Anaa kanimo ang pulong sa walay katapusang kinabuhi. 69 Kami mianhi aron motuo ug makahibalo nga ikaw si Kristo, ang Anak sa buhing Dios.”

Gipakita ni Pedro ang kamatuoran sa panagna ni Kristo nga siya lig-on nga bato. Nag-istorya isip representante sa uban siya mitubag, “Ginoo, kang kinsa kami muoban? Ikaw lamang ang tinubdan sa kinabuhing walay katapusan.” Wala kaayo niya nakuptan ang katuyoan ni Hesus, apan iyang gibati sa lawom nga ang tawo nga si Hesus sa Nazaret mao ang Ginoo gikan sa langit kinsa adunay mamugnaong pulong nga puno sa gahum, ug dili kini ordinaryong tawo lamang. Si Pedro mituo nga kaniya anaa ang Ginoo. Iyang gipa-ambit ang pag-apod apod sa pan. Ang kamot ni Hesus mikupot kaniya sa dihang hapit siya malunod. Ang kasingkasing ni Pedro naka-angkla ngadto kang Hesus; iyang gihigugma iyang Ginoo lamang kaysa uban pang butang ug dili siya mobiya kaniya. Si Pedro mipili kang Hesus tungod kay si Hesus ang unang mipili kaniya.

Ang lider sa mga apostol mitapos sa iyang testimonya niining mga pulong: “Kami mituo ug nasayod.” Bantayi gani, siya wala miingon, “Kami nakahibalo ug dayon mituo.” Kay ang pagtuo maoy mo-abre sa panglantaw sa kasingkasing. Ang atong pagtuo maoy gadan-ag sa atong hunahuna. Busa si Pedro ug iyang mga kaubang disipolo mitugyan sa pagkabig sa Espiritu sa Dios kinsa midala nila ngadto sa pagtuo kang Hesus ug midan-ag nila ang pagkahibalo sa kamatuoran. Sila mitubo sa ilang pagtuo og sa iyang gitagong himaya. Ang tanang tinuod nga kahibalo gikan kang Hesus direkta nga gasa sa Dios. Unsay kinaiyahan sa pagtuo sa mga disipolo ni Hesus? Unsay unod niining pagtuo? Sila nakahikot sa diosnong Mesias kinsa ang bug-os nga Espiritu nagapuyo kaniya. Diha nakighiusa sa iyang Kaugalingon ang tanang katungdanan sa pagkapari, pagkahari ug ang pagkamanalagna. Ang mga Hari, taas nga mga pari ug mga propeta sa Daang Testamento gidihugan pinaagi sa Balaang Espiritu. Diha kang Kristo ang tanang kusog ug benedisyon sa langit naghiusa. Siya ang langitnong Hari nga makagagahum sa tanan; sa maong higayon siya ang Pinakataas nga Pari nga makig-uli sa tanang katawhan sa ilang Mangbubuhat. Siya makapabuhi sa namatay ug mohukom sa kalibutan. Pinaagi sa pagtuo si Pedro nakabati sa himaya ni Kristo.

Kauban sa mga disipolo nga mituo ug kang Pedro isip ilang tigpama-ba ilang gipamatuod ang paghalad nga labing mahinungdanon nga testigo: Nga kining si Hesus ang Usang Balaan sa Dios, dili ordinaryo nga tawo apan tinuod nga Dios. Ang tanang hiyas sa Dios anaa sa Anak sa Dios. Siya nagpabilin nga walay sala, ug midala sa iyang tahas isip Karnero sa Dios, sama sa gitagna sa Magbubunyag. Ang mga disipolo mihugugma kaniya ug mitahod kaniya, tungod kay sila nakahibalo nga iyang presensya nagpasabot sa presensiya sa Dios. Sa Anak ilang nakita ang Amahan, ug nakasabot nga ang Dios gugma.

JUAN 6:70-71
70 Si Hesus mitubag nila, “Wala ba kamo nako gipili, ang dose, ug ang usa ninyo daotan?” 71 Karon siya gatumbok kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, kay siya mao ang magbudhi kaniya, isip usa sa dose.

Gidawat ni Hesus uban sa kalipay kining testimonya nga nagpasabot sa pagtubo sa ilang pagtuo. Apan iyang namatikdan nga usa kanila misupak kaniya sa makadaghang okasyon. Ang kagahi sa kasingkasing niining tawhana maoy hinungdan nga si Hesus mitawag kaniya ug “Satanas”. Ang tanang mga disipolo gipili, gidala pinaagi sa Amahan ngadto sa Anak, apan dili sila mga robot. Sila gawasnon nga mosunod sa tingog sa Espiritu o musalikway niini. Si Judas misirado sa iyang hunahuna sa tingog sa Dios ug mitugyan ngadto kang Satanas kinsa mikonekta sa iyang hunahuna tali kanilang duha. Si Judas wala mibiya kang Hesus sama sa gibuhat sa uban, apan siya nagpabilin ug miuban kang Hesus, taliwala sa iyang maot nga pagpakaron ingnon nga siya magtutuo. Siya nahimong anak sa “Amahan sa bakak” ug milampos sa pagluib. Sa laing bahin si Pedro mikumpisal sa pagkamesias ni Hesus, apan si Judas hilom nga nagplano ug mibudhi kang Kristo ngadto sa Taas nga Katiguman. Gitukmod pinaagi sa kasilag, siya sekretong miplano sa iyang pagbudhi.

Ang ebanghelista wala mi sumada sa iyang pagsabot niining importante nga bahin kalabot sa gahum nga gihatag sa mga apostol. Apan klarong mipasabot nga bisan taliwala sa mga matinud-anong disipolo adunay gihapoy gabudhi. Si Hesus wala mipalayas kaniya o iyang gibuking ang iyang ngalan ngadto sa uban. Apan iyang gi agwanta siya ug gipasensiyahan kay basin si Judas maghinolsol sa daotan sa iyang kasingkasing.

Mahigugmaong Igsoon,mapaubsanong tan-awa imong kaugalingon. Ikaw ba anak sa Dios o anak sa Satanas? Imo bang gi-abrehan imong kaugalingon sa pagdani sa Espiritu, o ikaw mo-uban ngadto sa kang Satanas? Pagbantay, kay basin masipyat ka sa tumong sa imong kinabuhi. Imong Ginoo naghigugma kanimo, ug miluwas kanimo. Apan, kung imong isalikway iyang kaluwasan, ikaw madala ngadto sa dalan sa daotan ug magpabilin nga ubos sa pagkaulipon ni Satanas. Balik kang Kristo kay siya gahulat kanimo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu Kristo, ikaw ang Anak sa Dios, balaan, maloloy-on, makagagahum ug madaogon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, ug tukora kanako imong kasulatan, aron Ako mabuhi sa imong kabalaan, ug magpadayon sa imong presensiya, ug mausab ngadto sa imong imahe. Himoang makadiosnon imong mga sumusunod, aron motubo sa pagtou ug kahibalo, ug makakita sa tanan nga ikaw lamang ang Kristo, ang Anak ug ang buhing Dios. Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga gipasabot sa testimonya ni Pedro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)