Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 046 (Sifting out of the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

5. Ang pag-ayag sa mga disipolo (Juan 6:59-71)


JUAN 6:59-60
59 Iyang gi-ingon kining mga butanga sa sinagoga, samtang siya nagtudlo sa Capernaum. 60 Busa niini kadaghanan sa iyang mga disipolo, sa dihang nakadungog niini, miingon, “Kini ang lisod nga pulong! Kinsay makadawat niini?”

Kining pakigpulong sa pan sa Dios ug ang pagpakaon sa lawas ni Hesus gisulti sa nagkalain-laing okasyon. Iyang giusab ang ubang tema ug gipalalom ang unod niini sa hinayhinay. Si Juan, sa laing bahin, mikolekta sa mga hinisgotanan ngadto sa usa ka koleksyon. Atong nakita si Hesus sa sinagoga sa Capernaum gatudlo sa mga tumatambong nga siya mas labaw kang Moises, ug ang mga magtutuo kinahanglan gayud moambit sa iyang lawas ug dugo.

Ang maong pagpadayag lisod sabton maski sa iyang mga suod nga sumusonod. Nagsugod sila ug pangutana ug nagduda. Ilang natinguha nga mosunod sa Dios ug moserbisyo niya, apan sila naglibog pinaagi sa dili klaro nga pagkaon ug pag-inom sa lawas ug dugo. Sa hataas sa ilang kalibog ang maluloy-ong Ginoo mi-abre sa ilang mga hunahuna sa iyang mga matinoohon nga sumusunod, aron makasabot sa pasumbingay sa Pan sa Kinabuhi.

JUAN 6:61-63
61 Apan sa pagkahibalo ni Hesus nga iyang mga disipolo nagbagotbot niini, siya miingon ngadto nila, “Kini ba ang hinungdan nga kamo napandol? 62 Unsa nalang kung makita ninyo ang Anak sa Tawo nga misaka paingon kung asa siya sa una? 63 Ang espiritu maoy mihatag sa kinabuhi. Ang unod dili bililhon. Ang pulong nga akong gilitok kaninyo mao ang espiritu ug nagdalag kinig kinabuhi.

Nasayran ni Hesus ang hunahuna sa mga disipolo, ug wala niya gisaway ilang mga pangutana. Ilang mga reklamo walay kalabotan sa ilang pagkadautan sama sa mga dili mutuo, apan tungod sa ilang kalibog sa mga pasumbingay sa misteryo ni Kristo. Apan si Hesus mihatag sa iyang pagpasabot niining pasumbingay. Iyang gitin-aw kanila ang pasumbingay nga nagtumong sa kaluwasan sa kalibotan.

Siya dili lamang basta mamatay aron sila mokaon sa iyang espirituhanong lawas, apan mosaka ngadto sa iyang Amahan, diin siya gikan mikanaog. Siya mismo kinsa gikan sa langit, apan dili magpabilin sa atong kalibutan. Ilang nakita siya nga milakaw sa dagat ug ilang nasaksihan nga siya mas labaw pa sa tawo. Siya mosaka ngadto sa iyang Amahan aron ibubo iyang Espiritu ngadto sa iyang mga sumusunod. Kini ang tumong sa iyang kamatayon ug ang katuyoan sa iyang pag-abot. Iyang gasa ngadto nila mao iyang unod, sa laing bahin siya misulod ngadto sa kasingkasing sa iyang mga sumusunod; dili pinaagi sa iyang materyal nga lawas, kon dili sa iyang Balaang Espiritu nga mosulod kanato.

Gipakita ni Hesus nga ang unod walay bili. Sa sinugdanan kita gihimo sa Dios nga bug-os ug gamhanan, apan sa dihang nahulog sa sala ang atong hunahuna ug pagkatawo nahimong limbongan. Sa atong lawas dili nato makita ang matuod nga pagkinabuhi, apan ang pagpakasala lamang. Sa iyang kaugalingong pagkatawo nakita niya ang iyang kaluyahon, busa siya miingon, “Pagbantay ug pag-ampo aron ikaw dili matintal. Ang espiritu aktibo apan ang unod huyang.”

Daygon ang Dios, gisapnay ni Hesus diha sa iyang lawas ang Balaang Espiritu sa tanang panahon. Ang presensya sa Espiritu kaniya usa ka sekreto sa iyang pagkatawo. Iyang gihandom nga mapatuman ang pakighiusa sa Espiritu sa iyang lawas pinaagi sa iyang kamatayon, pagkabanhaw ug pagsaka, ug sa pagpuyo sa iyang Balaang Espiritu sa atong walay umoy nga lawas. Sa milabay, iyang gipamatuod kang Nicodemus nga pinaagi sa tubig ug ang Espiritu kita makasulod ngadto sa Gingharian sa Dios, gipasabot kini sa pagbunyag ni Juan sa tubig, ug ang pagbunyag sa Espiritu sa adlaw sa Pentecostes. Subay sa iyang pakigpulong sa pan sa kinabuhi, gipasabot ni Kristo ngadto sa iyang mga disipolo nga siya moadto nila ug musolod nila samtang nahitabo ang kataposang Panihapon sa Ginoo: sa kondisyon nga kining santasina walay bili, gawas kung ang Balaang Espiritu misulod kanato. Ang Balaang Espiritu maoy gabag-o, ang unod walay katakus. Ang Espiritu ni Kristo lamang nagapasalig sa iyang Presensiya diha sa iyang mga magtutuo.

Giunsa sa Balaang Espiritu pag-anhi kanato? Kini ang yabi nga pangutana ngadto kinsa nangandam nga mo-ambit sa iyang lawas ug dugo aron mabuhi sa hingpit nga pakighiusa kang Kristo. Si Hesus yano nga mitubag, “Paminawa akong mga pulong, abrehe inyong kasingkasing sa bahandi sa ebanghelyo.” Si Kristo ang Pulong sa Dios; siya kinsa makadungog sa iyang pulong ug mosalig kaniya mapuno sa Balaang Espiritu. Puno-a inyong gugma sa gahum sa Dios, pinaagi sa pagdumdom sa daghang kasulatan sa Ebanghelyo. Tindogi ang saad sa Dios, kupot ngadto sa iyang saad, ikaw mahimong makagagahum kaysa mga tigimbinto ug ilang nadiskobre. Kay pinaagi sa makaluwas nga pulong ni Kristo ang Mangbubuhat sa kalibutan moanha kanimo, mohatag kanimo sa iyang kinabuhi ug katungod.

JUAN 6:64-65
64 Apan adunay pipila kaninyo kinsa wala mitou.” Kay si Hesus kabalo sukad sa sinugdanan kinsa nila ug kinsay wala mitou, ug kinsa kanila ang mobudhi niya. 65 Siya miingon, “Kay tungod niining hinungdan Ako ga-ingon kaninyo nga walay ni usa makanhi kanako, gawas kini gitugot kaniya pinaagi sa Amahan.”

Kadaghanan kinsa misunod kang Hesus napakyas sa pagkupot niining importante nga ponto ug mibiya niya. Ang pakigpulong sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo maoy sentro sa ministro niya sa mga taga Galilea, ug mao usab ang rason nganong kadaghanan sa mga sumusunod mibiya niya. Busa ang kadaghanan sa mga disipolo nawala human sa panaghisgot. Ang hunahuna sa mga mibiya limitado lamang sa tawhanong pangisip, aron mosalig kang Hesus sa walay kondisyon. Napakyas sila sa kamatuoran sa iyang pagkadios ug wala na misulay nga mohimo ug kasabotan kaniya base sa iyang pagsakripisyo.

Si Hesus miingon sa iyang mga disipolo nga ang uban nila mosupak sa iyang Espiritu ug mopahilom niya. Makita sa Ginoo ang matag usa nila pinaagi sa emosyon sa ilang kasingkasing. Siya kahibalo ni Judas Iscariote nga maoy magbudhi bisan siya kauban sukad sa sinugdanan. Si Judas dili gusto nga bug-os moabre sa iyang kaugalingon ngadto sa Espiritu sa gugma ni Kristo. Kahibalo si Hesus samtang siya gahisgot bahin sa iyang kamatayon nga may usa nga anaa nakig-uban maoy magbudhi kaniya.

Sa katapusan, gihisgut balik ni Hesus ang misterio nga walay ni usa nga makatuo kang Hesus gawas gikan sa mga buhat sa Espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi. Walay makatawag Ginoong Hesus gawas pinaagi sa Espiritu. Atong pagtuo dili lamang tinoohan, apan kaugalingong nga pakighiusa kang Hesus pinaagi sa buhat sa Espiritu. Abrehe imong kalag ngadto sa pagdani sa amahanong Espiritu, ayaw pagsupak bisan asa sa kamatuoran ni Hesus. Ug dayon imong matagamtaman iyang pag-abot kanimo ug pagpuyo hangtud sa kahangturan. Siya ang Pan sa Kinabuhi nga giandam alang kanimo.

PANGUTANA:

  1. Giunsa sa tihatag-kinabuhi nga Espiritu pag-uban sa lawas ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)