Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 043 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)


JUAN 6:34-35
34 Sila miingon ngadto kaniya, “Ginoo, sa kanunay hatagi kami niining pan.” 35 Si Hesus miingon ngadto nila, “Ako ang pan sa kinabuhi. Siya kinsa moanhi nako dili magutom, ug siya kinsa motuo kanako dili na uhawon.

Si Hesus mi-aghat sa iyang mga tigpaminaw mahitungod sa kagutom alang sa pan sa Dios, ug mipalingkawas nila gikan sa pagkaulipon sa ilang matag buhat. Iyang gipasabot nila ang kalabutan sa kaluwasan, pag-andam nila sa pagdawat sa gasa sa Dios, iyang gipasabot ang panginahanglan sa pagtuo nila ngadto kaniya.

Sa maong higayon ang kadaghanan miuyon ug ang kaikag mipatim-aw sa pag-ingon, “Ikaw nga tighatag sa langitnong pan, hatagi kami nianang lahi nga gasa sa kanunay, aron kami maluwas gikan sa mga paghago. Kami gasalig kanimo, puno-a kami sa kinabuhing walay katapusan, hatagi kami sa imong gahum!” Sila gihapon naghunahuna sa kalibotanong pan, apan arang-arang kay sila kabalo nga kini talagsahon nga gasa sa Dios.

Si Hesus wala misalikway sa bisan unsang hangyo ngadto kaniya. Iyang giklaro nga siya ang pinaka-unang pan sa Dios alang sa tibuok kalibutan, dili ang tighatag sa pagkaon. Siya sa iyang pagkatawo mihatag sa iyang katawhan sa kinabuhing walay katapusan.Siya mipasabot, “Gawas kanako ikaw dili makakita sa kinabuhing walay katapusan. Ako ang gasa sa Dios ngadto kanimo; kung wala ako, ikaw magpuyo sa kamatayon.”

“Isip pan nga mosulod kanimo ug mohatag sa kusog aron mabuhi, busa Ako naninguha nga moanha kanimo, aron mobuhi sa inyong hunahuna ug konsensya, aron ikaw mabuhi sa Espiritu. Kung wala ako, ikaw walay mabuhat. Imo akong gikinahanglan sa matag adlaw, ug Ako libre maghatag kanimo sa akong kaugalingon. Dili na kinahanglan nga magbayad ka pa ug bisan unsa; itugot lamang ako nga mosulod sa imong kasingkasing.” Igsoon, nagkinahanglan ka ni Kristo. Ang pagbasa sa iyang mga pulong o pagkupot sa iyang mga hunahuna dili pa igo. Ikaw nagkinahanglan niya sa imong kaugalingon. Siya ang gikinahanglan nimo sama sa pagkaon ug tubig sa matag adlaw. Anaa ra kanimo kung imong siyang dawaton o ikaw malaglag.

Ikaw mangutana, giunsa niya pagsulod ngadto sa sentro sa akong pagkatawo? Siya mitubag: Himoa imong kasingkasing nga mahinangop kanako, anhi duol kanako ug dawata ako sa pagpasalamat, tuo kanako. Ang pag-abot ni Hesus ngadto sa atong kasingkasing mapatuman pinaagi sa pagtuo. Pasalamati si Hesus kay siya ang gasa sa Dios kanimo, gihatag libre iyang kaugalingon; pagdayeg kaniya sa kalipay, tungod siya andam nga magpabilin kanimo. Siya mosulod kanimo kung siya imong hangyuon nga magpabilin diha kanimo hangtud sa kahangtoran.

Dayon si Hesus mosiguro kanimo, “Tungod kay imo akong gidawat, Ako magpabilin kanimo, ug motagbaw sa kagutom sa imong kinabuhi. Ayaw na hisguti ang kabahin sa relihiyon sa kalibotan ug ang ilang pilosopia kung unsay matuod. Ayaw na ug dangop sa matag lapok aron mo-inom gikan niini. Apan Ako ang mohatag kanimo sa gahum, katuyoan ug kalinaw.”

JUAN 6:36-40
36 Apan Ako Misulti kanimo nga imo akong nakita, apan wala ka mituo. 37 Ang tanang kinsa gihatag sa Amahan kanako moanhi kanako. Siya kinsa moanhi kanako dili nako isalikway. 38 Kay Ako minaog gikan sa langit, dili sa akong kaugalingong kabubot-on apan sa kabubot-on niya kinsa nagpadala kanako. 39 Kini ang kabubot-on sa akong Amahan kinsa nagpadala kanako, diin ang tanang iyang gihatag kanako walay mawala kanako, apan magbuhi kaniya hangtud sa kataposang adlaw. 40 Kini ang kabubot-on sa usa kinsa nagpadala kanako, aron ang bisan kinsa makakita sa Anak, ug motuo kaniya, adunay kinabuhi nga walay kataposan; ug Ako mobanhaw kaniya sa kataposang adlaw.

Si Hesus mihatag na sa libre nga pan sa grasya sa mga taga Galilea. Sila nakakita kaniya sa iyang tanang gahom. Apan kanila wala miabot ang hugot nga pagtuo og pagkompisal sa ilang pagtuo. Sila gapaling-paling pa sa walay kasigurohan. Sila matinguhaon kang Hesus isip Ginoo nga muhatag sa tinapay, apan nagdumili sa pagsalig kaniya. Dili sila mapasalamatong midawat niya.

Si Hesus mipranka nila, susama sa iyang gibuhat sa Jerusalem, ang rason sa ilang pagsalikway kaniya. Nganong daghan sa katawhan wala misalig kang Hesus? Kahibulongan, si Hesus wala miingon, “Inyo kanang sayop,” apan iyang gipunting ngadto sa Amahan, ug gipakita nila giunsa ang pagtukod sa pagtuo isip buhat gikan sa Dios.

Wala gihandom ni Hesus nga makadaog kang bisan kinsa pinaagi sa paglimbong o sa paglalis; ang Dios maoy muhatag sa mga makasasala ngadto kaniya kay Siya nakahibalo kanila ug kon sila andam naba nga maghinolsol ug musonod kaniya. Kadto lamang gihigop pinaagi sa Espiritu ang madani ngadto kang Hesus. Si Kristo wala masuko sa mga bakakon, mananapaw, kawatan, basta sila moduol kaniya nga mahinolsolon. Wala niya gisalikway ang bisan kinsa nga mopaduol ngadto kaniya, bisan pa iyang mga kaaway. Siya adunay kaluoy kanila ug siya midapit nila sa kaluwasan.

Si Kristo nabuhi dili lamang sa iyang kaugalingon, o iyang gi-plano iyang kinabuhi pinaagi sa personal nga kagustohan. Siya minaog aron sa pagtuman sa kagustohan sa iyang Amahan ug hingpit nga motugyan sa katuyoan sa Iyang gugma, aron moluwas sa mga nasaag nga mga makasasala ug motago ngadto sa mga magtutuo kinsa matinud-anon nga misunod kaniya. Iyang pagkamahinatagon ug maluwasong gahum mas labaw. Walay ni usa bisan ang kamatayon, o Satanas, o sala nga makakuha niadtong anaa sa iyang kamot. Sa iyang kalooy iyang banhawon ang iyang sumosunod sa adlaw sa paghukom ngadto sa kinabuhing walay katapusan.

Kabalo ka ba sa kabubot-on sa Dios? Gusto niya nga ikaw motan-aw ngadto sa iyang Anak, ila-ilaha siya ug salig kaniya. Siya gi-anak sa Espiritu, puno sa grasya ug kamatuoran. Ug siya gusto nga ikaw muoban sa Mangluluwas, kauban ang tanang magtutuo sa walay katapusang kasabutan diin kini permanente; busa ang tumong sa Dios alang kanimo matuman. Ang magtutuo dihadiha makadawat sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa Balaang Espiritu musolod ngadto sa iyang maluya nga lawas. Ang imong pagtuo kang Hesus makasigurado sa imong kinabuhing walay katapusan, kini nga kinabuhi mapakita sa gugma, kalipay, kalinaw ug pagka-maaghup. Ang kinabuhi sa Dios diha kanimo dili matapos. Ang kataposang bahin sa kabubut-on sa Dios mao nga ikaw iyang banhawon gikan sa mga minatay. Kini ang dakong paglaum sa magtutuo, ug ang kataposang hugna sa kinabuhi nga gitanyag diha kanimo pinaagi sa Anak—kini ang himaya sa Iyang Anak ug kasiga sa Iyang gugma.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Ikaw dili layo gikan kanamo. Apan ikaw mianhi kanamo sa dihang ang kadaghanan misalikway kanimo. Imong gipadan-ag kanamo aron Makita ka ug midawat kanimo isip tinoud nga pan. Salamat sa wala pagsalikway kanamo. Imong gitagbaw ang kagutom sa among kalag, ug imo kaming buhi-on ngadto sa walay katapusang kasadya ug ang pagdayeg sa walay katapusang kalipay.

PANGUTANA:

  1. Unsay gipasabot sa “pan sa kinabuhi”?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)