Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 042 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)


JUAN 6:22-25
22 Sa sunod nga adlaw, ang kadaghanan nga mibarog sa pikas bahin sa kadagatan nakakita nga walay laing sakayan didto, gawas sa usa diin iyang mga disipolo mipasakay, ug si Hesus wala miuban sa iyang mga disipolo sa maong sakayan, apan iyang mga disipolo milawod palayo nga ga inosara. 23 Bisan pa ang mga sakayan gikan sa Tiberias miadto duol sa maong lugar diin sila mikaon sa pan human ang Ginoo nagpasalamat. 24 Sa dihang ang kadaghanan tungod niini nakakita nga si Hesus wala didto, o iyang mga disipolo, sila mismo misakay sa sakayan, ug miadto sa Capernaum, nangita kang Hesus. 25 Sa dihang nakita nila siya sa lahing bahin sa kadagatan, sila nangutana kaniya, "Magtutudlo, kanus-a ka mianhi diri?"

Sa dihang nabati sa kadaghanan nga si Hesus wala milawig palayo sa sakayan, sila natingala nga iyang nahimo ang paglikay nila.Siya milakaw nga wala mabantayi tungod kay gabie man kadtong panahona.

Liboan ang mibalik sa Capernaum nga mipadala ug sibya sa balita sa pan nga libreng gihatag. Ang mga tawo natingala ug nasina sa paghandom nga mabahinan sa maong kaabunda. Ang mabagang tawo dalidali nga nangita kang Hesus sa mga panimalay sa iyang mga disipolo hangtud ilang nakita siya taliwala nila. Sila nagsugod nga makakita sa kamatuoran sa prinsipyo sa Kristiyanismo, "Sa dihang duha o tulo ang magtigom sa akong ngalan, Ako anaa sa ilang taliwala."

Kadtong mga gustong makakita ug milagro nakabalo sa bag-ong katingalahan. Sila nangutana, "Giunsa ug kanus-a ka miabot diri?" Si Hesus wala mitubag sa maong pangutana apan hinuon sa iyang gihatagan ug espirituhanong kabililhon ang pagtuo, naningkamot nga iyang madala ang mga tawo ngadto sa iyang gugma, ug mapakita ang pagkatikasan sa iyang mga kaaway. Si Hesus wala maka-angay sa kakulangon sa ilang mga pagtuo ug iyang gipalayo ang mga magtutuo gikan sa kadaghanan nga taphaw ug relihiyosong lamang nga mga tawo.

JUAN 6:26-27
26 Si Hesus mitubag nila, "Labawng tinuod Ako gasulti kanimo, imo akong gipangita, dili tungod kay ikaw nakakita sa mga milagro, apan tungod kay imong gikaon ang mga pan, ug ikaw nabusog. 27 Ayaw pagtrabaho alang sa pagkaon diin nga mawagtang, apan alang sa pagkaon nga magpabilin sa kinabuhing walay katapusan, diin ang Anak sa Tawo maghatag kanimo. Kay ang Dios nga Amahan mitabon kaniya."

Si Hesus klarong mipahibablo sa kadaghanan: wala ikaw maghigugma o mangita kanako alang sa akong kaugalingon, o nahunahunaan ba nimo ang insaktong panghunahuna sa Dios, apan gahunahuna ka sa imong tiyan ug pan. Wala ka kasabot sa senyales alang sa akong katuyoan nga dili lamang aron matagbaw imong kagutom sa pan, kon dili ikaw makaila kanako sa akong gahom. Imong gipangita ang gasa apan wala nimo gitagad ang tighatag sa gasa. Nakighisgot ka sa mga kalibotanong butang, apan wala ka mituo sa akong pagka Dios.

Ayaw pagtrabaho sa tibuok adlaw alang lamang sa pagkaon ug mainom, apan hatagi ug panghunahuna ang sa gahum sa Dios. Ayaw awata ang mga mabangis nga mananap nga gakaon aron mabuhi, apan duol ngadto sa Dios kinsa Espiritu. Siya andam mohatag kanimo sa Iyang kinabuhing walay kataposan.

Si Hesus mipadayon ug pagpasabot: Ako mianhi sa kalibutan, aron maghatag sa dakong gasa sa Dios. Dili ako tawo lamang sa unod ug dugo. Apan gapas-an ako sa gasa sa Dios sa akong kaugalingon alang sa imong bendisyon. Ang Dios nagtabon kanako sa iyang Balaang Espiritu aron mupaambit sa kinabuhi ug mupokaw kaninyo diha sa langitnong gahum.

Sa niining pahayag giproklama ni Hesus ang dakong sekreto, nga ang Dios gahunahuna kanatong tanan, miamuma sa katawhan ug mihigugma nila. Dili siya ang nasukong dios kinsa gapugos sa tawo aron sundon ang Balaod una muhatag sa iyang bendisyon. Siya gabendisyon sa matarong ug daotan, ug hinongdan sa Iyang adlaw nga misidlak sa tanan nga walay pili, apil ang tawo nga dili mutuog dios ug ang mga mabiaybiayon sa Dios. Ang Dios gugma, ug si Kristo naninguha nga kahatagan ug kagawasan ang kadaghanan gikan sa materyal nga kaibog, ug modala nila balik sa pagsalig sa Dios nga Amahan. Busa siya mipamatuod nga Iyang Gingharian dili kinalibotanon, sa pagkaon, bahandi ug paghari, apan ang espirituhanong Gingharian adunahan sa kinabuhing balaan, moabot diha sa Persona ni Kristo kinsa gahatag sa Espiritu sa tanan nga mangayo kaniya.

JUAN 6:28-29
28 Sila miingon ngadto kaniya, "Unsa among buhaton, aron kami magtrabaho sa buhat sa Dios?" 29 Si Hesus mitubag nila, "Kini ang bulohaton sa Dios, nga kamo motuo kaniya nga iyang gipadala."

Ang kadaghanan napakyas sa pagsabot ug klaro sa mga gitudlo ni Hesus, apan hinunoa nga siya mihatag ug dakong gasa gikan sa Dios, ug ang tanan naghandom nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Sila andam sa pagbuhat sa bisan unsa alang niining gasa. Sila andam sa pagsunod sa Balaod, sa pagsakripisyo, pagpuasa, pagampo ug moadto sa balaang pagduaw aron maangkon ang gasa sa Dios pinaagi sa buhat.Niini atong Makita ang ilang ka ignorante sa katuyoan ni Hesus. Silang tanan mga sumusonod sa Balaod, naningkamot nga makakuha sa kaluwasan pinaagi sa ilang kaugalingon buhat. Wala nila nasabti nga kini imposible, kay sila sad-an ug nawala. Sila mahambogon nga gahunahuna sa pagbuhat sa mga buhat sa Dios, gadahum nga aduna silay kabalaan ug gahom sa pagbuhat niini. Ang tawo buta ug dili makakita sa tinuod nga kondisyon sa iyang kasingkasing, apan mitan-aw sa iyang kaugalingon nga gamay nga dios ug nagdahom nga ang Dios mahimuot kaniya.

Gipakita ni Hesus nila nga dili kinahanglan gikan nila ang paghalad sa bisan unsang katungdanan o buhat. Sila gitawag sa pagtuo pinaagi niya. Ang Dios wala nangayo sa atong kusog o enerhiya, apan gahandom nga kita mutogyan ug mosalig kang Hesus. Kini nga mga pulong ang nakababag sa mga tawo; ug diha nagsugod ang pagkabungkag tali kang Hesus ug sa bagang katawhan. Siya mipasabot nga ang buhat sa Dios mao nga sila mutuo kaniya. “Kung imong abrehan imong kalag ngadto sa Balaang Espiritu, ikaw makabalo sa akong katungdanan, tumong ug gugma. Ug imong mapamatuod nga Ako dili lamang propeta, apan ang Mangbubuhat, ang Anak nga gipadala pinaagi sa Amahan alang kanimo. Ikaw mabag-o gikan sa imong kinalibotang patigayon aron mahimong anak sa Dios.”

Ang pagtuo kang Hesus mao ang pagkupot ngadto kaniya, ug pagtugot kaniya nga mobuhat sa imong kinabuhi, modawat sa iyang pagtoltol ug pagdawat sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa iyang kusog. Ang pagtuo mao ang pakighiusa kang Hesus sa panahon ug sa kahangturan. Kini ang buhat sa Dios, kinsa nag hikot sa magtutuo ngadto sa Iyang Anak, aron ang sala mawagtang gikan sa ilang kinabuhi ug aron sila mosunod kaniya hangtud sa kahangturan.

JUAN 6:30-33
30 Sila miingon tungod niini ngadto kaniya, “Unsa dayon imong buhaton nga milagro, aron kami makakita, ug motuo kanimo? Unsa nga buhat imong gabuhaton? 31 Among mga ginikanan mikaon sa langitnong mana gikan sa langit sama sa giingon sa kasulatan”sila gihatagan sa pan gikan sa langit".” 32 Tungod niini si Hesus miingon ngadto nila, “Labaw nga tinuod, Ako gasulti kanimo, dili si Moises kinsa naghatag kanila sa pan gikan sa langit. 33 Kay ang pan sa Dios mao siya nga mikanaug gikan sa langit, ug mihatag ug kinabuhi sa kalibutan.”

Ang pagsukna ni Hesus sa bug-os nga pagtugyan nakapakurat sa kadaghanan. Ilang nabati nga si Hesus misukna sa usa ka butang gikan nila nga ilang mahalad lamang sa Dios. Busa sila nangutana kaniya aron iyang mahatagan ug katarungan iyang gipangayo. Sama sila miingon, “Ihatag kanamo imong pangatarungan nga ikaw dios, si Moises ang mihatag sa pan (gasa gikan sa kalangitan) ngadto sa katawhan sa kamingawan, matag adlaw nabag-o. Apan ikaw mihatag kanamo sa pan sa maka-usa lamang. Si Moises mihatag sa pan sa gatosan ug kalibo-an, ikaw mihatag lamang sa lima kalibo. Ipakita pa kanamo ang milagro ug kami motuo.” Kini ang tawhanong sakit. Ang tawo magdumili sa pagdawat sa gugma ni Hesus nga walay kondisyon, mangayo pa gayud una sa pagpamatuod. Apan si Hesus miingon, “Bulahan kadtong kinsa mituo ug wala nakakita. Sila kadtong mipasidungog kanako sa ilang pagsalig.”

Si Hesus ang labing gamhanan nga giya kinsa magdala sa iyang mga tigpaminaw sa matag ang-ang gikan sa legalismo nga panghunahuna ngadto sa klarong pagtuo kaniya. Iyang gipalingkawas ang mga tawo gikan sa pangandoy sa pagkaon ug mulamdag nila; siya sa iyang kaugalingon ang dako nga gasa sa Dios.

Isip parte niining hinayhinay nga pagklaro si Hesus mipalingkawas nila gikan sa ilang sayop nga hunahuna sa gipasabot sa Kasulatan, murag sama nga si Moises kinsa mihatag nila sa Mana. Sa kamatuoran, ang Dios maoy mihatag sa mana, Siya kinsa manghahatag sa tanang gasa. Iyang gidala nila aron mapamatuod nga ang Dios mihatag nila sa pinaka nindot nga pan ug ang langitnong pagkaon nga dili mawala. Pinaagi sa pagtagad ilang nabati nga si Hesus mipahibalo sa iyang kaugalingon nga Anak sa Dios, kay iyang gitawag ang Dios nga iyang Amahan. Ang kadaghanan, mipadayon sa paghunahuna sa materyal nga pagkaon nga gikan sa langit minaog pinaagi sa kamot ni Moises.

Gibayaw ni Hesus ilang panglantaw ngadto sa pagpasabot nga ang pan sa Dios dili mao nang tunlon ngadto sa tiyan, apan ang Persona ni Kristo kinsa motagbaw sa kagutom sa kamatuoran ug abunda nga kinabuhi sa tawo. Ang Usa kinsa mihatag minaog gikan sa langit puno sa bendisyon sa Dios ug labaw nga gahum. Ang pan sa Dios dili materyal ug dili mawala, apan alayon sa espirituhanon. Kini wala nagagikan gikan sa yuta susama sa Mana, apan nagagikan sa Dios, insakto lamang sa tanang katawhan molatas sa tanang katuigan. Dili kini limitado sa binhi ni Abraham kay ang Dios Amahan nagmahal sa tibuok kalibutan.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, itago kami gikan sa kahakog nga buhat. Himoa kanomo ang mapaubsanon nga pagtou, aron maminaw unsa imong pagtugot nga angayan namong buhaton, ug magbuhat kanamo pinaagi sa imong gahum. Idasig kanamo ang bug-os nga pakighiusa kanimo. Tagbawa among kagutom sa among kasing-kasing pinaagi sa imong presensiya kanamo. Itipig kanamo ang kinabuhing walay katapusan. Kami gapasalamat kanimo, Amahan, sa pag-ani kanamo, paghatag kanamo sa gahum ug bendisyon.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus pagdala sa katawhan gikan sa tinguha sa pan ngadto sa pagtuo sa iyang kaugalingon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)