Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- 01 (Do You Know Jesus?)
This page in: -- Armenian -- Baoule -- Burmese -- Chinese -- Dagbani -- Dioula -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Lingala -- Maranao -- Nepali -- Peul -- Somali -- Spanish -- Sundanese -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Next Tract

ใบปลิว - เรื่องสั้นเกี่ยวกับข้อพระภัมภีร์เพื่อการแจกจ่าย

ใบปลิว 1 -- ท่านรู้จักพระเยซูหรือไม่


ใครก็ตามที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่ามีผู้นำที่ดีมากมายในหลายยุคหลายสมัย ซึ่งมีอิทธิพลต่ออารยธรรมความเจริญ และการกำหนดทิศทางของประเทศชาติของพวกเขา หนึ่งในนั้นก็คือ พระเยซู บุตรของพระเจ้าที่กำเนิดแก่นางมารีย์นั้น ประชากรมากกว่าหนึ่งในสามของโลกได้ติดตามคำสอนของพระองค์ ชื่อของพระเยซู ถือว่าเป็นชื่อที่สำคัญที่สุดในพระคริสตธรรมคำภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ถึง 975 ครั้ง ในพระธรรมทั้ง 27 เล่ม

พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลมายังหญิงสาวพรหมจารีชื่อมารีย์ และทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โยเซฟซึ่งเป็นสามีของมารีย์ในความฝันด้วยเช่นกัน ทูตสวรรค์กล่าวแก่ทั้งสองคนว่า มารีย์จะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า “เยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา” (มัทธิว 1:20-23, ลูกา 1:31)

ชื่อนี้ไม่ใช่เป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งขึ้น แต่เป็นชื่อที่ถูกกำหนดโดยความตั้งใจของพระเจ้า ชื่อ “เยซู” นั้นได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการของพระเจ้าในการทรงไถ่มนุษย์ อันเป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการทรงสร้างโลก ชื่อของพระเยซู มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ พระสัญญาที่จะช่วยให้รอดของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงโลกผ่านทางองค์พระเยซูชาวนาซาเรท บุตรของพระเจ้าที่กำเนิดแก่นางมารีย์นี้ไม่ได้ทรงสั่งสอนมนุษย์ในหลักคำสอนที่ไร้สาระ หรือไม่ได้ทรงแสดงการอัศจรรย์ที่เห็นและจับต้องได้เท่านั้น แต่พระเจ้าทรงตรัสและทำงานผ่านทางพระองค์ (ยอห์น 5:19-21; 14:10-14) แล้วอะไรคือจุดประสงค์ในการมาบังเกิดของพระองค์ แล้วความลับของฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คืออะไร


พระเยซูทรงช่วยเราจากความเย่อหยิ่งทะนงตน

พระเยซู ตรัสว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะได้ให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก...แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก” (มัทธิว 11:28-29) พระเยซูทรงเชิญชวนทุกคนที่ดิ้นรนที่จะจัดการกับชีวิตตนเองให้มาหาพระองค์ ใครก็ตามที่มาหาพระองค์ พระเยซูจะทรงให้เขาพักจากความเย่อหยิ่งทะนงตน

พระเยซูตรัสว่า “บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” (มัทธิว 20:28) ผู้ที่ติดตามพระเยซูจะได้รับการรักษาให้หายจากความเห็นแก่ตัวและปรนนิบัติผู้อื่นด้วยความชื่นชมยินดีโดยกำลังของพระองค์


พระเยซูทรงปลดปล่อยเราออกจากพระพิโรธของพระเจ้า

พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับทุกคนที่เป็นคนบาป แต่พระเยซูทรงช่วยผู้ที่เชื่อในพระองค์ให้พ้นจากการพิพากษาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (ยอห์น 3:18; 5:24) พระเจ้าทรงสำแดงความจริงนี้ให้กับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ “แน่ที่เดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้เรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างตนต่างหันไปตามทางของตน เพราะพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน” (อิสยาห์ 53:4-6)

ก่อนที่พระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงอธิษฐานวิงวอนขอพระเมตตาของพระเจ้าต่อศัตรูของพระองค์ “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลูกา 23:34) เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อขอความเมตตาให้กับพวกเราด้วยเช่นกัน


พระเยซูทรงปลดปล่อยเราจากบาป

พระเยซูตรัสว่า “ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป...เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:34, 36) พระเยซูทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระองค์ให้พ้นจากบาปซึ่งเปรียมเสมือนคุก พระองค์ทรงแบกบาปของโลกนี้ไป และทรงไถ่เราออกจากบาปนั้น การไถ่บาปของพระองค์ได้ทำลายความบาปทุกอย่างของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราด้วย และทรงประทานกำลังที่เข้มแข็งในการชนะบาปนั้น (โรม 8:9-11) ดังนั้น ผู้ที่เชื่อในพระเยซู และการทรงไถ่บาปของพระองค์ก็จะมีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์


พระเยซูทรงเป็นผู้ชนะเหนือผีมารซาตาน

พระเยซูทรงชนะเหนือผีมารซาตาน พระองค์ทรงยืนหยัดต่อสู้ และไม่ยอมแพ้ต่อการทดลอง (มัทธิว 4:1-11; ลูกา 4:1-13) ถึงแม้จะได้รับความทุกข์ยากและความเจ็บปวด แต่พระเยซูยังคงมอบพระองค์เองไว้กับพระเจ้าและยังทรงปราศจากบาป ผีมารซาตานไม่สามารถใช้ฤทธิ์อำนาจเหนือพระองค์ได้ พระเยซูทรงขับไล่ผีมารซาตานและวิญญาณชั่วจากผู้ที่ถูกผีเข้าสิง พระองค์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจเช่นว่านี้ให้กับสาวกของพระองค์ (ลูกา 9:1) ใครก็ตามที่ยินดีรับการทรงไถ่จากพระเยซู จะหลุดพ้นจากฤทธิ์อำนาจของผีมารซาตานได้อย่างสิ้นเชิง


พระเยซูทรงชนะความตาย

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีก แม้ว่าเขาจะตายไป และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่างนี้ไหม” (ยอห์น 11:25-26)

พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะจากความตาย ปรากฏกายและตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ และเหล่าสาวกนั้นได้จับต้องพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูได้ทรงช่วยผู้ที่ติดตามพระองค์จากความตาย และให้ชีวิตนิรันดร์กับพวกเขา


พระเยซูทรงช่วยให้หลุดพ้นจากความเกลียดชังและความอาฆาตมาดร้าย

พระเยซูทรงสั่งสอนผู้ที่กำลังฟังพระองค์ว่า “จงรักศัตรูของท่าน และจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน จงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ขมเหงท่าน เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ (มัทธิว 5:44-45; ลูกา 6:27-28)

พระผู้เดียวที่บังเกิดจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงยกโทษบาปให้กับผู้ที่ติดตามพระองค์ และทรงสั่งให้พวกเขายกโทษบาปต่อคนอื่นที่ทำบาปต่อเขาเหล่านั้นด้วย จุดประสงค์ของพระเยซูในการให้อภัยก็คือ ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระเยซูทรงช่วยทุกคนที่เชื่อพระองค์ให้หลุดพ้นจากความเกลียดชังและอาฆาตมาดร้าย

บุตรของพระเจ้าที่กำเนิดแก่นางมารีย์ถูกปฏิเสธ ดูหมิ่น และเกลียดชัง โดยประชาชนของพระองค์เอง แต่ทั้งๆที่พระองค์ถูกปฏิเสธ พระเยซูก็ยังทรงมอบความรัก การคืนดี การทรงไถ่ และฤทธิ์อำนาจ ให้กับพวกเขา ทุกคนที่หันกลับจากบาป และหันกลับมาหาพระองค์จะถูกทำให้บริสุทธิ์และจะได้รับชีวิตนิรันดร์

ถึงผู้อ่าน
พระเยซูผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้เชิญท่านให้เชื่อวางใจและต้อนรับพระองค์ พระองค์ผู้สามารถให้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ท่าน และสามารถชำระล้างจิตใจ จิตวิญญาณและร่างกายของท่านให้พ้นจากบาปได้ อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้าง และจงรับเอาการยกโทษบาป และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และหนีจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึง พระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นผู้ร้องขอ และเป็นคนกลางเชื่อมท่านกับพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นชีวิตของท่าน และทรงรับรองความรอดในชีวิตของท่าน เข้ามาหาพระองค์ และส่งมือของท่านให้กับพระองค์ที่กำลังยื่นมือรอท่านอยู่ แล้วท่านจะได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์ (ยอห์น 1:16)

อธิษฐานขอบพระคุณ
จงอธิษฐานไปกับเราว่า : “พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากพระพิโรธ และการพิพากษาของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์พ้นจากความเย่อยิ่งและความเห็นแก่ตัวของตนเอง ทรงชำระล้างข้าพระองค์จากบาปและทรงประทานชีวิตที่บริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้า เพื่อว่า ผีมารซาตานจะไม่สามารถมีฤทธิ์อำนาจเหนือข้าพระองค์ ขอทรงยอมรับข้าพระองค์ให้เป็นผู้ที่ติดตามพระองค์และทรงสอนข้าพระองค์ให้เข้าใจในคำสั่งสอนและพระบัญญัติของพระองค์ ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์อยู่เหนือความอ่อนแอของข้าพระองค์ เพื่อว่า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน”


ท่านอยากทราบเกี่ยวกับ พระเยซู บุตรของพระเจ้าที่กำเนิดแก่นางมารีย์มากกว่านี้หรือไม่

ถ้าท่านต้องการทราบเกี่ยวกับพระเยซูเพิ่มเติม เราพร้อมที่จะส่งหลักคำสอนพระกิตติคุณของพระเยซูพร้อมกับคำอธิบายไปให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซู บุตรของพระเจ้าที่กำเนิดแก่นางมารีย์ให้กับเพื่อนบ้าน

ถ้าท่านประทับใจใบปลิวนี้ และปรากฏว่าท่านได้รับกำลังใจและความสบายใจ ท่านสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ หรือเพื่อนบ้านของท่านได้ เรายินดีที่จะส่งให้ตามจำนวนที่ท่านขอเพื่อไปแจกเพื่อนๆ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เราจะรอจดหมายตอบกลับของท่าน เราอธิษฐานว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่จะอวยพระพรแก่ท่าน อย่าลืมที่จะส่งจดหมายมาหาเรา พร้อมเขียนที่อยู่ให้ชัดเจน

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 24, 2018, at 02:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)