Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Tracts -- Tract 01 (Do You Know Jesus?)
This page in: -- Armenian -- Burmese -- Chinese -- Dagbani -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali -- Peul -- Somali -- TELUGU -- Thai -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Next Tract

చిన్న పత్రికలు - పంచడము కొరకు బైబిల్ వాక్యములు

చిన్న పత్రికలు 1 -- యేసు నీకు తెలుసా?


ఎవరైతే చరిత్రను ధ్యానించి అందులోని అద్భుతమైన నాయకులను కనుగొని నీతికి లోబడి ఉంటారో వారు జాతులను లేదా దేశములను మార్చగలరు వారే మరియా కుమారుడైన యేసు . ఒకటికి మూడంతలు ప్రపంచ జనాభా ఆయన బోధనలను వెంబడిస్తున్నారు. యేసు అను పేరు క్రొత్త నిబంధన గ్రంధములో చాలా ముఖ్యమైనది యేసు అను పేరు దాదాపుగా 975 సార్లు మనకు 27 పుస్తకాలలో మనము చదువగలము.

దేవుడు గాబ్రియేలను దూతను మరియు యేసుపు దగ్గరుకు పంపి పరిశుదాత్మ వలన మరియా గర్భవతి అయి కుమారుని కనును అతనికి యేసు అను పేరు పెట్టుదువు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు అనెను (మత్త 1:20-23 లూకా 1:31)

మనుషుల ద్వారా ఈపేరు పెట్టబడలేదు కానీ యిది దేవుని చిత్త ప్రకారముగా నిర్ణయించ బడినది యేసు అను పేరు మనుషుల విమోచనము అని దేవుని ప్రణాళికై ఉన్నది యిది జగత్ పునాదిని దేవుడు వేయక మునుపే నిర్ణయించ బడినది . యేసు అను పేరుకు అర్థం రక్షించు విమోచించు విడిపించు నజరేయుడైన యేసు ద్వారా దేవుడు లోకమును మార్చాడు , మరియా కుమారుడు వ్యర్థమైన బోధనలను చేయక మరియు అద్భుతములను మాత్రమే చేయక అయ్యన ద్వారా దేవుడు మాట్లాడే కార్యమును చేసాడు , (యోహా 5:19,21; 14:10-24 )ఏ ఉద్దేశము చేత యేసు వచ్చాడు ? అయన సర్వశక్తికి గల రహస్యమేమిటి ?


ఆయన భారముల నుండి కాపాడుట

యేసు చెప్పెను "ప్రయాస పడీ భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నాయొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగచేతును నేను సాత్వికుడను దీనమనసు గలవాడను గనుక నీమీద నాకాడు ఎత్తుకొని నాయొద్ద నేర్చుకొనుడి . అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును" (మత్తయి 11:28,29 ) .ఎవరైతే కష్టంకలిగిన జీవితాలను అనుభవిస్తున్నారో అలంటి వారిని తన యొద్దకు నడిపించుకొనుటకు యేసు వారిని ఉత్తేజ పరుస్తున్నాడు.

ఎవరైతే యేసు దగ్గరకు వస్తారో వారి భారములను తొలగించి వారికి విశ్రాంతిని కలుగచేయును . యేసుచెప్పెను "అలాగే మష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చేనని చెప్పెను" (మత్తయి 20 :28 ) ఎవరైతే యేసును వెంబడించెదరో వారు సంపూర్ణముగా స్వంతపర్చబడి ఇతరులను సంతోషంగా దేవునిలో బలపర్చగలరు.


దేవుని ఉగ్రతనుంచి యేసు విడిపించును

పరిశుద్దుడైన వాడి ఉగ్రత అనునది ప్రతి ఒక్క పాపి పైన ఉందును, అయితే యేసు క్రీస్తు వారిని తన నామములో ఆ తీర్పు దినమునుంచి తన పునరుత్తనము చేత విడిపించును (యోహాను 3:18; 5:24 ). ఈ సత్యమును ప్రభువు ప్రవక్త అయిన యెషయాకు బయలుపరచాడు, "4 నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను శ్రమనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు. 5 మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది. 6 మనమందరము గొఱ్ఱలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను" ( యెషయా 53:4-6).

యేసు మృతి పొందే ముందు తండ్రి అయినా దేవునితో ఈ విధముగా మొరపెట్టుచున్నాడు "తండ్రి , వీరు ఏమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించు" (లూకా 23:34), అయన ప్రార్థనను దేవుడు అంగీకరించి ఉన్నాడని మనము యెరుగుదుము.


మన పాపముల నుండి యేసు విడిపించును

యేసు చెప్పెను "పాపమూ చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడని ... కుమారుడు మిమ్మును స్వతంత్రులుగా చేసిన యెడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులై ఉందురు" (యోహాను 8:34, 36) ఎవరైతే యేసు యెడల విశ్వాసము కలిగి ఉంటారో అలాంటివారి యొక్క పాపమూ అనబడే చెరసాలనుండి వారిని విడిపించి , లోక పాప భారమును మోసుకొని , పరిహరించి తన పరిశుద్దాత్మ ద్వారా మన ప్రతి పాపమును జయించుటకు కావలసిన తన శక్తి చేత నింపును .(రోమా 8:9, 11) కాబట్టి ఎవరైతే యేసునందు విశ్వాసము కలిగి ఉంటారో వారిని నిర్దోషిగా యెంచును.


అపవాదిపై విజయము

యేసు అపవాది చేత శోధింప బడి ఉన్నాను తనకు తానూ తండ్రియైన దేవునికి సంపూర్ణముగా సమర్పించుకొని పాపమును ధరి చేరనీయక శోధనను జయించెను . యేసు యొక్క శక్తిని అపవాది జయించలేక పోయెను . యేసు అపవిత్రాత్మలనుండి , దెయ్యములనుండి ప్రజలను కాపాడి , అదే అధికారమును తన శిష్యులకు ఇచ్చెను (లూకా 9:1) అపవాది యేసు మీద తన బలమును ప్రదర్శించి లేక పోయెను , యేసు దయ్యములను అపవిత్రాత్మలను పారద్రోసెను, (మత్తయి 4:1-11, లూకా 4:1-13)


మృతిని జయించిన జయశీలి

యేసు చెప్పెను "అందుకు యేసు పునరుత్తనమును జీవమును నేనే ; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రదుకును ; బ్రదికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును ఎన్నటికిని చనిపొడు "ఈ మాట నమ్ముచున్నావా ?" (యోహాను 11:25-26).

యేసు మృతిని గెలిచి తిరిగి లేచి తనను తానూ తన శిష్యులకు శరీరముగా కనబడెను గనుక వారతనిని తాకిరి . అదే విధముగా యేసును ఎవరైతే వెంబడించెదరో వారిని మరణమునుండి లేపి వారికి నిత్యజీవమిచ్చెను .


కక్ష ద్వేషములనుండి స్వస్థ పరచుట

వినువారిని బట్టి ఉద్దేశించిన యేసు ఆజ్ఞ "నేను మీతో చెప్పునదేమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి . మిమ్మును హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి" (మత్తయి 5:44-45, లూకా 6:27-28).

పరిశుద్దాత్మ ద్వారా జన్మించిన ఏకైక కుమారుడు మాత్రమే తనను వెంబడించు వారి పాపములను క్షమియించి తన ప్రకారంగానే వారికి ఇతరులను క్షమించుమని ఆజ్ఞాపించెను , ప్రేమ కలిగిన యేసు స్వభావము క్షమాపణ , ఎవరైతే యేసుకు లోబడి వెంబడించెదరో వారిని అయన దృశ్యముల నుండి మరియు కక్షనుండి వారిని విడిపించును, యేసును తన స్వకీయులు వ్యతిరేకించి ద్వేషించినప్పటికిని , యేసు వారికి తన ప్రేమను , విడుదలను , తన శక్తిని వారికి ఇచ్చెను . గనుక ఆయనను వెంబడించి పాపమును ద్వేషించు వారికి నిత్యజీవమిచ్చియున్నాడు .

ప్రియ చదువరి
జీవము కలిగిన యేసు , ఆయనయందు నీవు సంపూర్ణ నమ్మకముంచి ఆయన విలువైన మాటలయందు నమ్మకముంచు నట్లు అయన నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు . ఆయన తన పరిశుదాత్మ చేత నిన్ను నింపి , నీ ప్రాణాత్మ శరీరములను స్వస్థ పరచి నీకు శక్తిని ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు . కాబట్టి నీ హృదయమును బండలాగా మార్చుకొనక అయన శక్తి కలిగిన క్షమాపణను స్వీకరించి , దేవుని ఉగ్రతనుండి తప్పించుకొనుము . యేసు నీ విమోచకుడు , రక్షకుడును మరియు నీకును దేవునికిని మధ్యన మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు . ఆయన జీవితము మరియు నీ భద్రయు అయి ఉన్నాడు . గనుక పరిశుద్ధత కలిగిన తన చేతులను నీ కొరకు చాచుతూ ఉన్నాడు . కాబట్టి నీవు కృపావెంబడి కృపను పొందులాగున నీ చేతులను అయన హస్తాలలోకి చేర్చుము (యోహాను 1:16).

కృతజ్ఞతా ప్రార్థన
మాతో కుడా ప్రార్థించు . ప్రభువైన యేసు , నీవు లోక రక్షకుడవు మరియు నా రక్షకుడవు . దేవుని ఉగ్రతనుండి నీవు నన్ను విడిపించి నా స్వార్ధము మరియు నా గర్వము నుంచి విడిపించుము . నా పాపములను క్షమించి నీ పరలోక నీతి ద్వారా నన్ను నింపు . సాతానుడు నామీద అధికారము చలాయించక నీ మార్గముల యందు నేను నడుచులాగున నీ వాక్యమును అర్థము చేసుకొనే నీ కుమారుడు / కుమార్తెగా నన్ను స్వీకరించు . ఆమేన్...


మరియ కుమారుడైన యేసుని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకున్నావా ?

అయితే మీ యొక్క విన్నపమును బట్టి విశదీకరించిన క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ధ్యానించుటకు , మీకు పంపుటకు మేము సిద్హంగా ఉన్నాము .


మీ ప్రియామైన పొరుగు వారికీ ఈ సువార్తను దయచేసి పంచగలరు .

మీరు ఈ పత్రిక ద్వారా తాక బడి , బలపరచబడి , ఓదార్చబడి ఉన్నట్లయితే , దయచేసి మీ స్నేహితులతో ఈ సంగతులను పంచుకోగలరు .ఈ పత్రికలను మీకొరకు మితముగా పంపుటకు మేము సంతోషిస్తున్నాము .మీకు ఎన్ని పత్రికలు అవసరమో తెలుపగలరు , మీ సమాధానము కొరకు ఎదురు చూస్తూ , ప్రభువు మీ హృదయాలలో ఉండీ మిమ్ములను ఆశీర్వదించును గాక .

మీ చిరునామా వ్రాయుట దయవుంచి మరువకు .

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 20, 2018, at 11:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)