Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Tracts -- Tract 01 (Do You Know Jesus?)
This page in: -- Armenian -- Burmese -- Chinese -- Dagbani -- English -- French -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali -- PEUL -- Somali -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Next Tract?

DEFTE CEWDHE - Waajuuji ittaadhi ka Kitaabul Muggadasi fii sennditugol

DEFTE CEWDHE 1 -- Hara hidha anndi Iisaa?


Kala on ardindho hakkil e taariika on, taway wondema yimbhe teddubhe buy accii batte e nder duubhi teemeddhe feyyhunoodhi dhin ka pinal e no jaamaaji dhin fewndorii non. Goddho e mabbhe no wi’ee Iisaa, Gedhal Mariyama. Gooto e nder tatoobhe kala e nder yimbhe bhen ka aduna ko janndeeji makko dhin jokki. Ko ndee innde Iisaa bhuri inndhe dhen fow hittunde e nder defte noogay e jeedhidhi wondhe dhen ka Linjiila, hinde yaltiti laabiiji 975.

Allaahu on immini Jibiriilu Malaa’ikaajo on haa e oo debbo mo andaa gorko wi’eteedho Mariyama. E nder koydhol, malaa’ikaajo Joomiraadho on feenyani kadi Yuusufu, nyamudho mo on. O wi’i mo wondema bhiddho mo Mariyama saawi on ko immorde e Ruuhu-Seniidho on, hibhe haani noddirde mo : “Iisaa, ko fii ko kanko dandata jamaa on lette junuubaaji mabbhe dhin” (Matta 1:20-23; Luuka 1:31).

Hinaa yimbhe bhen toddhii nden innde, ko Alla tigi woni ko subhii nde. Ndee innde “Iisaa”, no wondi e ebbhoore Alla nden fii kisiyee neddhanke on, ebbhoore wadhanoonde adii dideede aduna on. Nden innde no firi tigi “Joomiraadho ahadi ndin on wallito, o danday”. Alla waylii no taariika on yaarata non rewrude e fee Iisaa oo mo Naasirata. Gedhal Mariyama on jonnaali janndeeji neddhanke mehi, o huuwaali kadi kaawakeeji mateeri on, kono rewrude e makko, Alla yewtii, o huuwii rewrude e makko (Yuuhanna 5:19-21; 14:10-24). Ko fii hondhun addi mo? Ko hondhun woni gundoo bawgal makko tiidhungal ngal?


O jattinay en mawnintinaare

Annabi Iisaa no maaki: “Aree e an, on fow, yo rondiiåe ko teddi haa ronki, mi fowtina on… jaåon janndeeji an ðin. Ko fii min ko mi newiiðo, yankiniiðo kadi e åernde, ðun on heåay fowtunde fii wonkiiji mon ðin.” (Matta 11:28-29). Bhen tampubhe fow fii no ngurndan mabbhe newora, hidhon toraa arugol e annabi Iisaa. O jattinay mawnintinaare on ardho e makko, o fowtina ootigi. Ko wano non, Åii-Aaden on ardaali fii kurkanegol, kono ko fii kurkanagol, okkitira ngurndan mun ðan fii cottudi ðuuðuåe.»

Annabi Iisaa maaki: “Ko wano non, Bhii-Aaden on ardaali fii kurkanegol, kono ko fii kurkanagol, okkitira ngurndan mun dhan fii cottudi dhuudhubhe” (Matta 20:28). Bhen jokkoobhe annabi Iisaa no sellineede nawnaare nganyaneendi ndin, bhe kurkanoo bheya wondude e bawgal weltaare makko nden.


Himo jattinde tikkere Alla nden

Tikkere Seniidho on tabitay e junuubankeebhe bhen, annabi Iisaa kanko o jattinay gomdhinbhe bhen kala lette nyannde ummutal (Yuuhanna 3:18; 5:24). Joomi on fennyinii on goonga rewrude e oo annabaajo maaketeedho Isayaa e dhee aayeeje dhoo: “E hin-le non, ko tampereeji men dhin o ronditanii en. Ko kanko woni ko fawtanii en muuseendiiji men dhin; jogordhen mo wa mo Alla donkini, hersinaadho. Ko sabu junuubaaji men dhin o barminiraa, o muncaa sabu ellaaji men dhin. Donkinannde yedhaynde en nden bhuttu yantii e hoore makko. Ko sabu barmeeji dhi o barminaa dhin selliniradhen. En fow hidhen aagira wa mbaali, mo bee no jokki laawol mun; Joomiraadho on fawii e hoore makko ellaaji men dhin fow” (Isaaya 53:4-6).

Adii o maayude, annabi Iisaa fattanino aybhe makko bhen ko o maaki dhun dhoo: “Baaba an, yaafo bhee, ko fii bhe andaa koo ko bhe woni wadhude” (Luuka 23:34). Hidhen felliti wondema Alla jaabinii nden tornde.


O jattinii en junuubi on

Annabi Iisaa maaki: “Kala wadhoowo junuubu, haray ko o maccudho junuubu … Si Bhiddho on no rindhinii on, haray on wonii rimbhe tigi” (Yuuhanna 8:34, 36). Annabi Iisaa no jattinde maccubhe junuubu bhen si hawrii bhe fawii hoolaare mabbhe nden e makko. O fawtike junuubaaji aduna on, o maayanii en. Montande makko junuubaji dhin ittay ellaaji men dhin, awa kadi Ruuhu-Seniidho makko on tabitay e men, tiidhina en no fooliren junuubu on (Roomu 8:9-11). Wano non, on mo gomdhinii e innde annabi Iisaa nden e ko o monti kon junuubaaji dhin, o jogorte wa feewudho ko timmi.


O foolii bondho on

Annabi Iisaa foolii Ibuliisa, fewndo ko on ndarndii mo, o salii naatude e nder jarrabuyeeji on dhin (Matta 4:1-11; Luuka 4:1-13). E nder ngayngu ngun e tampere nden, annabi Iisaa no jokki dhoftagol Alla, o wadhaali junuubi. Bondho on waawali accude batte e makko. Annabi Iisaa radhike jinnaaji dhin e ruuhuuji bondhi dhin e bhen bhe dhi nangi. O jonnii ngal bawgal taalibaabhe makko bhen (Luuka 9:1). Kala on jabhoowo ko o montata kon junuubaaji dhin o jattinte few e juudhe doole Seytaane dhen.


O foolii mayde nden

Annabi Iisaa maaki: “Ko min woni ummutal ngal e ngurndan dhan. Kala gomdhindho lan wuuray, hay si o maayii non; kala wurdho gomdhindho lan maayataa han kadi. Hidha hoolii dhun?” (Yuuhanna 11:25-26).

Annabi Iisaa immintinaa-ma hakkunde maybhe bhen, o feenyi kanko tigi, o yewtidi e taalibaabhe makko bhen; bhe meemi mo. Wano non, annabi Iisaa no waawi jattinde faybhe makko bhen mayde nden, o yedha bhe ngurndan poomayankejan dhan.


O sellinay on wondudho e ngayngu e ittere-monee

E hino ko Annabi Iisaa yamiri kon taalibaabhe mun bhen: “Yidhee aybhe mon bhen, du’anodhon hudhoobhe on bhen, moyyhodhon e anyubhe on bhen, toranodhon wonbhe cukkaade on bhen, dhun on wonay bhibbhe Ben mon Wondho ka kammu on.” (Matta 5:44-45; Luuka 6:27-28).

On aaden bajjo jibiniraadho Ruuhu Alla on, yaafanike taalibaabhe makko bhen junuubaaji mabbhe dhin fow, o yamirii bhe kambhe kadi yo bhe yaafano aybhe mabbhe bhen. Ko sabu giggol makko ngol addi himo yaafanaade en. Annabi Iisaa no jattinde bhen dhoftotoobhe mo, o itta bhe e nder ngayngu e yottaare.

Jamaa makko on bugitike, yennii, yawitike on wondho gedhal Mariyama. Fii kala bhe bugitike mo, annabi Iisaa yedhii bhe giggol makko ngol e moyyhere e cottudi e bawgal makko ngal. Dendaangal bhen huccubhe junuubaaji mun dhin, fewti e makko ko jogitoraabhe feewubhe, yedhetee bhe ngurndan poomayankejan dhan.

Jangoowo teddudho,
Iisaa wurdho on saatinii on hoolagol mo, jabha maakuuji makko dhin. Ko kanko yedhata on bawgal Ruuhu Seniidho on, o labbhina bhalli mon dhin e wonkiiji mon dhin e ruuhuuji mon dhin. Hita on sattin bhernde mon nden, kono nafitoree yaafuyee makko on e bawgal makko ngal, woddhitodhon tikkere aroyoore nden. Ko annabi Isiaa woni Sottoowo on e Dandoowo on e Tefoowo on e Fattotoodho on yeeso Alla. Ko kanko woni ngurndan mon dhan, himo tabintinande on neweede nden. Yahee, jogitodhon jungo makko ngo o fontani on ngon no hendoron heeweendi makko ndin, moyyhere hebhi moyyhere (Yuuhanna 1:16).


Toraare fii jarnugol
Fillitodhen ndee toraare dhoo: “Iisaa Joomiraadho, ko an woni Dandowoo aduna on e Dandoowo lan on. A jattinii lan tikkere e nyaawoore Alla nden. A hisinii lan townintaare an nden e nganyaneendi an ndin. Ittanan junuubaaji an dhin, yedhaa lan ngurndan laabhudhan e peewal ngal immorde ka kammu, fii wota bondho on accu batte e an. Jabhiran wa tawaadho e taalibaabhe maa bhen, jalbinanaa-mi no mi faamira janndeeji maa dhin e yamirooje maa dhen. Yo bawgal maa ngal ittanan lo’ereeji an dhin fii no mi mawninira Alla seniidho on e nder ngurndan an dhan. Aamiina!


Hara hidhon faalaa humpitaade bhuri nii fii Iisaa gedhal yumma Mariyama on?

Men addanay on deftere Linjiila nden wondude e firooji dhin si tawii on landike men.


Senditanee kawte mon dhen Kibaaru moyyho sifiidho on fii annnabi Iisaa

Si ndee deftere welii on e si on hebhii doole e wakkilineede, haray senditaneede yibbhe mon bhen e kawte m. Haray medhen weltii dhabhangol on defte yeru ko hawri. On andinay men yeru ko faaladhon hendaade kon, hara hinaa ko sonjata on. Hita on yejjita windugol moyyha adereesi mon on.

E nder ko men habbii kon humpondirgol e mon, medhen torii yo Joomiraadho jom ngurndan dhan wadhu barki e mon.

WATERS OF LIFE
(L'Eau de la Vie)
B. P. 60 05 13
70305 STUTTGART
L'ALLEMAGNE

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 17, 2018, at 10:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)