Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 107 (Jesus questioned before Annas and Peter's threefold denial)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)

2. Fii no Hannaana wadhirani annabi Iisaa lande e fii no Petruusu yeddiri fii Iisaa non laabiiji tati (Yuuhanna 18:15–21)


YUUHANNA 18:12-14
12 Onsay ngal dental suufaabhe e hoorejo mun e yeesoobhe Yahuudiyankeebhe bhen nangi mo kanko Iisaa, bhe habbhi. 13 Bhe nabhiri mo taho ka Hannaana, on ko ersiraawo Qayaafa, yottinooowo mawdho sadaka on e nden hitaande. 14 Awa kadi ko Qayaafa on waajinoo Yahuudiyankeebhe bhen wonde no bhurii ka aaden gooto maaya fii jamaa on.

Hinaa Yahuudiyankeebhe bhen tun wadhi annabi Iisaa e joge. Hooreejo suufaabhe roomiyankeejo goo no tawdanoo e mabbhe. Almasiihu on, on laamiidho mayde nden e jinnaaji dhin, on deyyhindho kenii ngin, sellini nyawbhe bhen, yaafaniidho yimbhe bhen junuubaaji dhin, rondordho yankinaare jolokooje dhen. Hettinoodho on wontii jogaadho. O wadhaa jolokeeje. Ko sabu junuubaaji men dhin imminirdhen ndun muraadu. Kabbhi makko dhin no bhurti kadi hollude ko o fokkitani kon laawol yankinaare bhurngol jaasude ngol ka hoore leggal altidiraangal.

Hannaana wonunoodho yottinoowo mawdho sadaka on e nden hitaande 6 haa e hitaande 15 adii J.-C. Himo waawunoo non wadhude dhen golle fannii himo wuuri, kono laamu Roomu ngun follii mo, lontinirii mo Qayaafa, on ko esiraawo makko e nyaawoowo jogiidho hakkil, waawudho jokkude ko sariya on wi’i kon e ko Roomu yamiri kon. Hari himo andiraa yhoyre e dhayne. Ibuliisa huutori mo, o hiitii fenaande e hoore mayde annabi Iisaa nden fii no o hisinira jamaaji dhin. Ndarndande hikkiinde nden ko jaldhori jillondirdho e tanaa wadhi fii no bhe happirana aaden mo bonnaa huunde tippude e toonye bondhe, faaminkingol wonde nyaawoore wadhaama. Tawanoobhe bhen sikki wonde nyaawoore nden ko feewunde e hinde tippi e seedeeji laabhudhi.

Yuuhanna fillitaaki fii piiji fewtudhi nyaawooje wadhaadhe dhen laabiiji dhidhi, bheya heddiibhe sifiibhe fii Linjiila on kanyun non fillitike fii majje, kono kanko Yuuhanna himo hittini e ko feyyhi kon adii nyaawoore wadhaande nden ko Hannaana yottinoowo mawdho sadaka on tawaa, hooreejo diina kan. Ko Hannaana kadi woni sabu piiji hittudhi feyyhudhi dhin e nder leydi ndin. Qayaafa yamiri yo lande adaadhe wadheede dhen halfine Hannaana fii jonnitugol mo teddungal ngal.

YUUHANNA 18:15-18
15 Sim’uunu Petruusu e taalibaajo goo jokkiti Iisaa. Tawi yottinoowo mawdho sadaka on no andi on taalibaajo, o naatidi e Iisaa ka nder tata yottinoowo mawdho sadaka on. 16 Kono Petruusu kanyun wontiri ka binde baafal ka bhaawo. Oya taalibaajo, mo yottinoowo mawdho sadaka on andunoo on, yalti, yewti debbo aynoowo dambugal ngal, o naadi Petruusu. 17 On kurkaadu aynudho dambugal ngal wi’i Petruusu: E hara an kadi, hinaa a tawdaadho e bhee taalibaabhe oo neddho? O jaabii: Wonaa mi tawdaadho e mabbhe. 18 Tawi kurkaadhi dhin e aynoobhe bhen, dhun ko darinoobhe dhon bhen, no hubbhi yiite, ko fii hari jaangol ngol no woodi, bhe woni e iwlagol. Tawi Petruusu kadi no wondi e mabbhe, no iwloo.

Hari nibbhii. Yuuhanna e Petruusu no iwtiri bhaawo makko ka woddhitii. Bhay kanko Yuuhanna ko o siddho yottinoowo mawdho sadaka on, o naati ka nder tata on siddho makko. Petruusu kan waawaali jokkitude mo bhayru suufaabhe bhen no ayni dambugal ngal.

O yurmaa Petruusu fii ko on lutti kon ka yaasi, o wi’i debbo aynoowo dambugal ngal on yo o newan mo o naata. Bhayru on debbo no wadhi e dhidhi, o landii Petruusu, o wi’i: «E hara an kadi, hinaa a tawdaadho e bhee taalibaabhe oo neddho?» O jaabii: «Wonaa mi tawdaadho e mabbhe!» Himo faaminde wonde o andaa huunde e no annabi Iisaa nangiraa non, o bhadii takko yiite ngen fii iwlagol.

YUUHANNA 18:19-24
19 Onsay yottinoowo mawdho sadaka on landii Iisaa fii taalibaabhe mun bhen e fii ko o jannaynoo kon. 20 Iisaa jaabii mo, wi’i: Mi yewtayno aduna on e kene. Ko mi jannaynoo kon fow k oka juulirde e ka juulirde mawnde ka Yahuudiyankeebhe bhen fow fottaynoo dhon. E hoore dhun mi wowlaali hay fus e gundoo. 21 Ko hondhun non landortaa mi? Lando nanirbhe lan bhen ko hondhun mi wowlani dhun. E hino hibhe andi ko mi wi’i kon. 22 Bhay Iisaa wi’ii dhun, goddho e bhen aynoobhe wonnoobhe dhon bantii Iisaa, e hoore himo wi’a: Ko nii jaabortaa yottinoowo mawdho sadaka on? 23 Iisaa jaabii, wi’i: Si mi wowlii kon boni, hollu ko hondhun e ko boni. Si tawii non ko ko moyyhi mi wowli, haray ko hondhun piyirtaa mi? 24 Onsay Hannaana feyyhini mo ka Qayaafa, dhun ko ka yottinoowo mawdho sadaka on, e hoore himo habbhii.

Lande arane dhen hinaa fii andugol bonnere annabi Iisaa nden e ko hondhun e maakuuji o maaki dhe fewti. Dhen lande dhon ko fii taalibaabhe makko bhen e no o jannirta non wadhiraa. Fewndo on saa’i, hari feddeeji wirniidhi dhuudhudhi no woodi. Hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen no faalanoo andude si tawii hara taalibaabhe bhen no faalaa murtude fii no bhe immora fii bonnitugol few fii ndun muraadu. Annabi Iisaa yeddii fii ko bhen yimbhe faalaabhe dhun haali kon.

Ko watti e dhun, hooreebhe yahuudiyankeebhe bhen no andunoo wonde o jannii e kene e nden nyalormaare ka juulirdhe e ka juulirde mawnde hari yimbhe buy no hedhitaade mo. Si hawrii hibhe faalanoo tigi andude mo, bhe noddayno hedhotoobhe mo bhen, bhe nana janndeeji fii jandeeo makko dhin e noddaandu makko ndun. Annabi Iisaa jaaborii yottinoowo mawdho sadaka lontinaadho on bhaawo kulol woo. Tun nde wootere, goddho e bhen aynoowobhe dhon bantii annabi Iisaa fii dhabbhere tobbhe e juudhe yottinoowo mawdho sadaka on. Annabi Iisaa yottanooki, o hollaali fes tikkere. Kono o hayfinaali ko nden bonnere tiidhi kon, o landii aynoowo on yo on yeeto mo ko fii hondhun o battorii mo. Bhay annabi Iisaa bonnaa hay huunde, himo haanunoo toraade mo yaafuyee, o tuuba ko o bonni kon.

Hari kon o landii no fewti Hannaana sengo goo, bhayru ko kanko woni sabu yo on aynoowo wadhu ko o wadhi kon. Ko kanko newni bonnere nden. Suga nden bonnere no fawee hande kala aaden bantiidho goddho e bhaawo hujja maa si goddho newnii yo wonanbhe mo bhen hulbhin aaden mo bonnaa hay huunde. Joomi men on no wattani yili e piihoy tosokoy koy. Annabi Iisaa maaki: «Nde tawnoo on wadhanii dhun bhurdho fandhude e musibbhe an bhen, tawi ko min wadhandhon dhun.»

Hannaana tawi annabi Iisaa hulaa fii ko o kambata mo kon fow, kanko annabi Iisaa o yhetti jullere laamu nden, o wattiti goonga on e peewal ngal. O feyyhinani on goonga Qayaafa esiraawo makko on fii no o seedira e bonki.

YUUHANNA 18:25-27
25 Tawi kanyun Sim’uunu no darii dhon, no iwloo. Onsay bhe wi’i mo: An kadi, hinaa a goddho e taalibaabhe makko bhen? O yeddi, o wi’i: Hinaa mi taalibaajo makko few. 26 Onsay goddho e kurkaadhi yottinoowo mawdho sadaka on, dhun ko musiddho oo mo Petruusu ittunoo nowru mun, wi’i: Taw si hinaa an e makko mi yi’idi ka tutateeri? 27 Petruusu yeddi dhun kadi. Tun ndontoori ndin yhoggi.

Qayaafa wadhani annabi Iisaa lande e hoore taalibaabhe makko bhen. Hari dhidho e mabbhe no ka nder tata, kono bhe qirritaaki ko bhe taalibaabhe Joomi on. Petruusu no ka binde ndaygu yiige ngen himo nandita e kodho jiyaabhe wondudho e sikkitaare fii ko wondi mo e annabi Iisaa kon. Petruusu yeddi, o wi’i: O’oo woye!»

Goddho e sogitinoobhhe mo bhen sappii mo. Fow fewtini gite mun dhen e makko, o fuddhii lakkeede, tentinii fewndo ko jiyaadho on wi’i: «Midho andu-maa. Hidha tawanoo ka nder tutateeri.» Hari muraadu ndun nhadhii bhay on ko siddho oo aaden mo Petruusu ittunoo nowru mun. Yuuhanna fensitanaali en no Petruusu jaabornoo non maa no o yeddirnoo non fii annabi Iisaa, kono himo tentinani en fii nafiqiyaagal Petruusu ngal, ko o handaa kon e wonugol sahaabaajo.

Ko ndonto yhoggi kon no nandita e hito liital nyande nyalaande nyaawoore nden ka noppi Petruusu. Sahaabaajo hay gooto ebbhaano jokkude annabi Iisaa haa ka mayde. Mo bee e mabbhe doguno maa wadhi junuubu maa feni ma yeddi fii makko. Yuuhanna sifanaaki en fii gondhi Petruusu dhin e tuubuubuyee makko on, kono himo yaltintini bone yeddugol ngol fii Joomi on. Ndontoori ndin yhoggi laabi tati fii waajagol Petruusu. Nde fenudhen woo maa nde huludhen woo fii qirritagol fii Joomi men on, Allaahu on yhogginay ndontoori fii waajagol en. Ruuhu Wondudho e goonga on no faalaa tippaade e men. Torodhen annabi Iisaa yo o yedhu en dhengal yewtayngal goonga e bhernde laabhunde wondude e ruuhu laabhudho.

TORAARE: Iisaa Joomi, men jarnii sabu ko a Jom goonga e munyal e mangu mawgu ngun. Yaafano men fii penaale amen dhen e ko men feyyhintinta kon keerol. Tabitu e amen rewrude e Ruuhu maa Seniidho on fii wota dhendhe amen dhen haalu fenaade ko bhuri e fandhude. Tutu men ka nder goonga maa, jannaa men no men seeditora innde maa nden, hara ko e nder yankinaare e faamu e cuucal.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e humondiral humindirnoo annabi Iisaa e Petruusu fewndo ko Hannaana wonnoo e wadhande annabi Iisaa lande dhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)