Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 106 (Jesus arrested in the garden)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 4 - Fii no ndaygu ngun fooliri non nibhe dhen (Yuuhanna 18:1 – 21:25)
A - Fii piiji feyyhunoodhi dhin gila ko annabi Iisaa nangaa haa belneede makko (Yuuhanna 18:1 - 19:42)

1. Fii no annabi Iisaa nangiraa non ka tutateeri ndin woni dhon (Yuuhanna 18:1-14)


YUUHANNA 18:1-3
1 Bhay Iisaa gaynii toraade, o yaltidi e taalibaabhe makko bhen, bhe yahi e gadha joolol no wi’ee Kidruuna ka tutaateeri woni, o naatidi dhon e taalibaabhe makko bhen. 2 Tawi Yudaasi, dhun ko janfotoodho mo on, no andunoo nden nokkuure, ko fii hari Iisaa e taalibaabhe mun bhen no mobhondiraynoo dhon soono woo. 3 Yudaasi aride e dental suufaabhe e yeesoobhe goo, bhe tawata ko hooreebhe yottinoobhe sadaka e Fariisiyaabhe bhen immini, bhe yahi ka o woni dhon, tawi hibhe jogii lampuuji e jowli e jogaaji.

Annabi Iisaa yewti Ben makko. O watti e juudhe makko ngurndan makko dhan, wondude e ngurndan sahaabaabhe bhen e ngurndan taalibaabhe bhen. Rewrude e nden tornde nde o waynorii bhe, o lannitii jande makko nden e golle makko dhen. Onsay o naati e saa’i ka tampereeji hebhata mo fii no o huuwira golle dhe Baalun Alla kun huuwata dhen, o rondo junuubu aduna on.

O yahi e oo naakoo wondho e ngoo fello Zaytuuni e hella Kidruuna ka haamirde dukke wiinyu woodi. Kanko e taalibaabhe makko bhen hibhe woowunoo suudhaade bhe fowtoo e nden nokkuure. Ko dhon bhe woowunoo dhaanaade.

Hari Yudaasi Iskariyuusu no andunoo nden nokkuure suudhiinde, o andini dhun hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen. Bhen weltii fii dhun, bhe mottindiri aynoobhe juulirde nden e tawaabhe bhen e fedde Fariisiyaabhe bhen. Hari hibhe tonhanaa nangirgol goddho jemma maa haylodugol e jogaaji si wonaa hooreebhe Roomiyankeebhe bhen newnani bhe. Hooreejo diiwal ngal hollitaa dhun. Kono non, ko Yudaasi holliti bhe kon yonanaano bhe. O ardii mojobere nden haa e Almasiihu on. Awa Yudaasi wonaali tun janfotoodho, kono ko kanko kadi woni hendindho on annabi Iisaa aybhe makko bhen.

YUUHANNA 18:4-6
4 Nde tawnoo Iisaa no andi ko arata mo hebhude kon fow, o bhadii bhe, o wi’i: Ko hombo dhabbhitoton? 5 Bhe jaabii mo, bhe wi’i: Ko Iisaa, oo jeyaadho Naasirata. O wi’i bhe kadi: E hino lan. Tawi Yudaasi janfiidho mo on, no wondi e mabbhe. 6 Fewndo ko Iisaa wi’i bhe e hino lan, bhe yiltitori bhawre- bhawre, bhe yani ka leydi.

En andaa ko honno suufaabhe bhen naatiri ka nder naako. No gasa hara hibhe wondunoo e jowli dhuudhudhi. Hari annabi Iisaa no toraade fota, taalibaabhe makko bhen kanyun no dhaanii. Ka nder tornde makko, o faami wonde mojobere nden no bhadaade hara janfotoodho on no ardii bhe. O etaaki no o dogira hay si tawii himo andi ko habbii mo kon. Hari himo humpitii kala huunde, himo dhoftii Ben makko. Himo immaade, o dhoftoo suufaabhe bhen. Mangu makko mawgu ngun e teddungal makko ngal dillaali. Ka haqiiqa, hinaa Yudaasi watti mo e joge, kono ko Joomiraadho on tigi okkitiri hoore mun fii men.

O landii bhe, o wi’i: «Ko hombo dhabbhitoton?» Bhay bhe haalii innde makko nden, o jaaborii bhe daaluyeeji iwudhi ka Alla, o wi’i: «Ko min», si en yhettii nden halfere «wondho on», dhun no yewti fii innde Alla nden tigi. Wondho woo faamayno kisan wonde e makko kanko annabi Iisaa, hari Alla no wondi e yimbhe bhen. Ko jaabawol ngol annabi Muusaa fillitinoo, o wi’i: «Ko min woni Wondho on» (Eggudu 3 :14). «Hara ko warugol tigi Dandoowo mon on faaladhon? Ko min woni Wondho on, wattee yili e ko wondhon e wadhude kon. Ko min woni Tagudho on e Sottoowo on, ko min woni takko mon.»

Yudaasi nani dhin kongudhi hewtudhi ka bhernde makko. Ko dhon innde makko nden sakkitaa yewteede ka nder deftere Linjiila Yuuhanna. Yuuhanna yewtaali fii lunnande Yudaasi nden e wartagol makko ngol. Ko fii annabi Iisaa bhurnoo aaninde sahaabaajo maaketeedho on Yuuhanna, himo sifaade fii cuucal annabi Iisaa ngal yeeso aybhe makko bhen. Kon ko o anniyii dhoftagol e hoore yankinaare, dhun dimbi fota bhernde Yudaasi nden sabu hari annabi Iisaa no hebulii waregol. Yeeso ngun mangu mawgu, Yudaasi e wondigal makko ngal yiltitori bhawre-bhawre. Hari hibhe hebulii cippiregol fii nangugol toonyaadho on. E hino ka o bhadortoobhe ndarnde yottinoowo mawdho sadaka on ka Alla e nyalaande yaafuyee on, hoore himo wi’a bhe: «Ko min wondhon e dhabbhitude.» Bhe yani ka leydi, annabi Iisaa no waawuno dogude no weebhiri, kono o lutti yeeso mabbhe dhon.

YUUHANNA 18:7-9
7 O landii bhe, o wi’i: Ko hombo wondhon dhabbhitude? Bhe wi’i fahin: Ko Iisaa, oo jeyaadho Naasirata. 8 Iisaa jaabii bhe fahin, wi’i: Mi innii on: e hino lan. Si tawii ko min wondhon e dhabbhitude, accitee bee dhoo, bhe yaha. 9 Ko nii kongol ngol o wi’unoo ngol laatori wonde: Hay gooto e bhe jonnudhaa min bhen hayriraali lan.

Almasiihu on poodhi hakkile suufaabhe bhen e makko, sabu hari hibhe etaade nangugol taalibaabhe makko bhen. Hari annabi Iisaa no faalaa dandugol bhe. Ko kanko woni Ngaynaako Moyyho on, on okkitirdho ngurndan mun dhan fii dammi dhin. Dimankaaku makko ngun meemi bhe, bhe dhoftii mo. O fillitii kadi, o wi’i: «E hino lan», hino nandi wa si o wi’ii: «Ko min woni Bireedi Wurnoowo on, ko min woni Ndaygu aduna on, ko min woni Dambugal ngal, ko min woni Ngaynaako Moyyho on, ko min woni Laawol ngol e Goonga on e Ngurndan dhan. Ko min woni Dandoowo subhaadho on. E mbaadi neddhanke, Allaahu on no darii yeeso mabbhe. Ndee innde «Yeesu’a» no firi wonde ko Alla subhotoo e ko kanko hisinta. Hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen bugitii ngon faabo immorde ka Alla. Bhe faalanooka yhettirde oo aaden mo Naasirata yankiniidho wa Almasiihu on.

YUUHANNA 18:10-11
10 Tawi Sim’uunu Petruusu no jogii kaafa. Onsay o sorti ka, o soppi kurkaadu yottinoowo mawdho sadaka on, o itti mo nowru nyaamuru ndun. Tawi ndun kurkaadu no wi’ee Malkuusa. 11 Tun Iisaa wi’i mo kanko Petruusu: Watu kaafa maa kan ka holgo. A sikku mi yarirtaa jardukun tampere kun Baaba an yedhimmi kun?

Hari Petruusu faamaali Joomi makko on maadhun o maraali kongudhi on dhin. ko wattii e dhun, hari himo nhonhi haa-jooni. O yi’i suufaabhe bhen, dhun tikkini mo, o sorti kaafa makko kan, o soppi kurkaadu yottinoowo mawdho sadaka on hara o habbaaki yamiroore Joomi makko on. O tayhi mo nowru ndun. Ko Yuuhanna tun fillitanii en fii kon ko feyyhi dhon, ko netti bhawto mayde Petruusu nden. Yuuhanna no yaltintinde yamiroore nde annabi Iisaa yamiri nden taalibaajo makko on fii wota o bhurtu hibbude yhiiyhan e wota o salo o nangee.

Onsay annabi Iisaa yewti taalibaabhe makko bhen fii jardukun tikkere Alla nde o jabhunoo nden fewndo ko o juulata. Dhun no fewti tippiro ruuhuyankewo wadhungo ngon ka nder wonkii Joomi on ado bhe nangude mo. En faamii wonde himo jebbilii fawtanagol en nden tikkere e nden nyaawoore. Kun jardukun ko ka jungo Baabaajo on tigi iwi. O waawataano ronditaade kun bhaawo giggol ngol. Hari Baabaajo e Bhiddho on ko gooto e nder sottande nde Banii-Aadama’en sottaa nden. Ko fii hakkee ko Alla yidhi aduna on, o yedhii mo Bhiddho makko bajjo on.

TORAARE: Medhen sujjande ma, yaa an Baaba sabu giggol maa yawtungol faamu amen ngun. A yedhii men Bhiddho maa on. Medhen sujjande ma, yaa an Bhiddho on sabu yurmeende maa nden e mangu maa mawgu ngun e dhoftaare maa nden haa ka mayde. A dogaali ka naakoo, kono a dandii taalibaabhe maa bhen, a dhoftike aybhe maa bhen. Men jarnii ma fii ko hayfintinidhaa kon e fii moyyhere maa nden e peewal maa ngal.

LANDAL:

 1. Ko hondhun woni firo fennyinannde nde annabi Iisaa fennyinani nden aybhe makko bhen fii hoore makko ka naatirgal naako on?

LANDE DHEN - 6

Jangoowo teddudho,
hewtinan men jaabaaji 15 e nder dhii sappoo e jeedhidhi wondhi ley dhoo. Onsay men jonnante ko hikkii kon e dhii jandeeji jokkodirdhi.

 1. Ko honno annabi Iisaa woniri dayyhere tigi-tigiire nden?
 2. Ko fii hondhun humondiran dhen e Almasiihu on, kanko kadi o humondirani e men?
 3. Ko hondhun annabi Iisaa wadhani bhee wonubhe e nder maccagaaku junuubu fii no bhe wontira yidhaabhe makko?
 4. Ko hondhun wadhi si aduna on no anyi Almasiihu on e yidhaabhe makko bhen?
 5. Ko honno Alla tiindondirirta e aduna fempudho on Almasiihu on ka leggal altidiraangal?
 6. Ko fii hondhun aduna on anyiri gomdhinbhe bhen Almasiihu on?
 7. Ko hondhun e golle Ruuhu-Seniidho on gollata ka nder aduna?
 8. Ko honno Ruuhu-Seniidho on huuwirta e nder bhantal aduna on?
 9. Ko honno Alla Baabaajo on jaabinirta torndeeji dhi fewtinten mo dhin e innde annabi Iisaa?
 10. Ko fii hondhun e ko honno Baabaajo on yidhiri en?
 11. Ko miijo hongo woni didoodi ndin ka sobbhundu aranuru toraare nde annabi Iisaa torii nden?
 12. Ko hondhun woni firo innde Baabaajo on nde annabi Iisaa fennyinani en nden?
 13. Ko hondhun woni firo ko hiwadhen kon e innde Baabaajo on?
 14. Ko honno annabi Iisaa tororii Ben makko fii yo o hiwu en bone on?
 15. Ko hondhun annabi Iisaa toranii en Ben makko?
 16. Ko hondhun woni nyoggande tornde nde annabi Iisaa torii nden ko o wadhaynoo golle makko dhen ?
 17. Ko hondhun woni firo fennyinannde nde annabi Iisaa fennyinani nden aybhe makko bhen ka naatirgal naako oni?

Hewtinanee men jaabaaji mon dhin, hara on yejjitaali windugol adereesi mon on no laabhiri e ndee innde dhoo:

Waters of Life (L'Eau de la Vie)
B.P. 600 513
70305 Stuttgart
Allemagne

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)