Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 104 (Jesus intercedes for the church's unity)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 3 - Ndaygu ngun no jalbude ka kurunwol sahaabaaSAHAABAAɓe ɓen (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
E - Fii toraare nde annabi Iisaa fattorani en nden (Yuuhanna 17:1-26)

4. Fii no annabi Iisaa tororii Alla fii yubbhondiral Mofte dhen (Yuuhanna 17:20-26)


YUUHANNA 17:20-21
20 Hinaa non kambhe tun mi woni toranaade, kono hay gomdhinoyoobhe lan bhen sabu kongudhi mabbhe dhin, 21 fii no bhe fow, bhe wonira gooto wano an Baabaajo on wonirdhaa e an non, min kadi mi woniri e maa non. Kambhe kadi, yo bhe wonir non e men fii no aduna on gomdhinira wonde ko an nulimmi.

Almasiihu on tutii taalibaabhe makko bhen ka giggol Baabaajo on e bawgal Ruuhu on. O torii Ben makko yo o hiwu bhe Bondho on e yo o labbhinirbhe Linjiila on adii fempeede makko ka leggal altidiraangal. Bhe hebhii hoolaare wondema ko o toranii kon sahaabaabhe makko bhen e Moftal ngal jaabinaama, o weltii fii ko aroyta kon, o yi’i gomdhinbhe dhuudhubhe no ara ka kisiyee rewrude e waajuuji sahaabaabhe makko bhen. Polgal fempaadho on ka leggal altidiraangal e hoore Ibuliisa e junuubu on tiidhiniino bhe. Bhay hibhe hoolii Almasiihu wurdho on, Ruuhu on tippike e bherdhe mabbhe dhen, o wallitii bhe no bhe sendira moyyhere ngurndan iwudhan dhan ka Alla. Rewrude e gomdhinal ngal, hari bhe humike e Baabaajo on e Bhiddho on e nder humondiral poomayankewal.

Almasiihu on toranii gomdhinbhe bhen, bhen gomdhinoyoobhe rewrude e seeditoore nde sahaabaabhe bhen seeditotoo nden. Kongudhi makko dhin no seeditii fii hoolaare nde o jogii nden e waaju mabbhe ngun. E hara ko honno non kon ko o torii fewntiri en? Hara o torike fii cellal men ngal? Hara o torike fii ngalu men ngun? Fii polgal men ngal? Oo’o! Ko o torii ko yo Ben makko yedhu en yankinaare giggol fii no woniren gooto enen e gomdhinbhe laabhubhe bhen fow. Wota en sikka hidhen bhuri bheya heddiibhe maa hara jikku mabbhe on ko kaanudho.

Ko humondiral gomdhinbhe bhen woni ko Almasiihu on dhabbhi. Moftal senditiingal no yeddi ebbhoore makko nden. Kono non ngal humondiral ngal Almasiihu on faalaa hinaa dariingal e nanodiral hooreebhe julnoobhe mofte dhen bhen, kono hingal humii e toraare nden e Ruuhu on bhuri dhi fow. Bhay Alla no woniri non ko o gooto, wano non Almasiihu on duumii e toragol Ben makko yo o naadu gomdhinbhe bhen fow ka humondiral e Ruuhu-Seniidho on fii no bhe hebhira bhuttu sabu makko. Almasiihu on wi’aali wonde: «No bhe wonira gooto e an maa e maa», kono ko «e men». Wano non, himo wi’ude wonde yo humondiral timmungal ngal hakkunde Baabaajo on e Bhiddho on e nder Ruuhu on ko misal nyenbeteengal non. Himo faalaa on townude haa ka o woni dhon, bhayru e bhaawo humondiral e Tatoobhe Laabhubhe e nder Gooto on, huunde alaa si wonaa jahannama on.

Ko wuurugol ngurndan humondirdhan e Alla, hinaa fii yo en welto enen tigi ka ruuhu o faalaa, kono ko fii seeditagol yeeso bhen sendaabhe e Alla. E dow ballal Alla, bhe faamoyay wonde ko bhe maayubhe e nder junuubu on e heewubhe townitaare e maccubhe mbeleedhe mabbhe dhen. Bhe tuuboyay bhe ruttoo e Joomi on. Hidhon humondiri e Baabaajo on e Bhiddho on e Ruuhu-Seniidho on, on hendoyto doole no woniron yankinii bhe e no yidhiron yimbhe bhen. E nder hettaare ruuhuyankeere nden, on yidhoyay dendaangal gomdhinbhe mo bhen e weltoytoobhe bhen yeeso mabbhe. On wontiday e seeditotoobhe hittubhe fii giggol Almasiihu on. En fow ko en seedeebhe fii allankaaku Iisaa neddho on. Si tawno hara Almasiiyaabhe bhen fow ko laabhubhe, gooto heddotanooko ka aduna mo andaa Almasiihu on. Giggol ngol e bhuttu ngun poodhayno yimbhe bhen, bhe wattitee. Wattanen yili e toraare annabi Iisaa nden, jogodiren! Hara hidhon faalaa wonude sabu angal gomdhinal e nder moftal sendondirgal, hara hino wa’i wa si bhandu Almasiihu on ndun no wadhi pecce pecce?

YUUHANNA 17:22-23
22 Min non mi okkii bhe mangu ngu yedhudhaa mi ngun, fii no bhe wonira gooto, wano wonirdhen gooto non. 23 Mi wona e mabbhe, an kadi, wonaa e an, fii no bhe wonira gooto few, e no aduna on andira wonde a nulii lan, awa kadi a yidhii bhe wano yidhirdhaa mi non.

Ko hondhun woni mangu annabi Iisaa ngun? Hara ko jalbeendi e ndaygu mangu makko mawgu ngun? Oo’o! Mangu makko ngun no suudhii e nder yankinaare makko nden e munyal makko ngal e newaare makko nden. Kala ko Ruuhu on rimata ko jalbeendi mangu makko ngun. Yaayaa yi’ii dhun o seeditii: «En punnike mangu makko ngun.»  Hinaa fii ko mbaadi annabi Iisaa ndin waylii kon tun e ko o immintinaa kon, kono himo sutii kadi ka o wonnoo dhon ka dingiraa e ka hoore leggal altidiraangal. Fewndo ko dhin piiji fow feyyhata, mangu giggol iwungol ngol ka Alla feenyii ko laabhi poy sabu Bhiddho on accitii kanko tigi mangu makko ngun o lontike ko mangu ngun wondi kon fow e fee ko o wonti kon neddho. Ngun mangu, annabi Iisaa yedhii en ngu. Ruuhu Baabaajo on e Bhiddho on jippike e men.

Ko ngal dhabbhi hinaa fii wattugol en yeesoobhe maa fii dhanningol en, kono ko fii no humondiriren ka golle e ka wallidiral. Hidhen dhabbha no teddiniren bheya yimbhe. Ko wa ngal humondiral e ngal yubbhondiral wonungal ngal dayyhere Tatoobhe bhen e nder Gooto on woni ko annabi Iisaa torii Ben makko fii no hebbiniredhen ko ngal wadhori kon fow. Ko giggol Alla ngol woni sariyaare etirteede nden Moftal ngal. Ko kangol waylata en e mbaadi makko ndin.

Alla no tabiti e Moftal ngal e nder heeweendi makko ndin (Efeesi 1:23; Koloosi 2:9). Hara hidhen mari cuucal buy haa ka fillitodhen dhii kongudhi dhoo: «Ko fii allankaaku Alla ngun fow no e neddhankaaku Almasiihu on ngun. On wonii timmubhe e kala huunde e nder yubbhondiral mon e makko»? Nden seeditoore sahaabaabhe bhen ko seedee wonde torndeeji annabi Iisaa dhin jaabinaama. Medhen rewude Joomi on, men manta mo bhayru o bugitaaki men, dhun e tawde ko men wondubhe e junuubi, kono o labbhinii en o wattii en feere fii makko, o humindirii en e makko fii no o newnirana en wuurugol ngurndan iwudhan dhan ka Alla.

Hari annabi Iisaa no gomdhini wonde en wonoyay timmubhe ka giggol e ka yankinaare. Yidhindiren, jonnidiren teddungal! Hinaa no timmiren ka jawle e ka bawdhe e ka faamu o faalanaa en, kono ko fii yo en timmu ka yurmeende e ka giggol. Hari yurmeende nden e accindirangol ngon no e haqqile makko dhen fow fewndo ko o maaki oo maaku dhoo: «Wonee timmubhe wano Ben mon kammuyankeejo on woniri Timmudho non.» Nden yamiroore no nyoggi jikku makko on telenma aybhe makko bhen. Kono ka tornde makko ko o fattantoo en, hari himo sutii timmoode bhurnde nden toowude, e maanaa humondiral ka bannhe ruuhu ka nder Moftal e hakkunde men e Alla. Ruuhu on poodhataa en no woniren weddiibhe maa haajaabhe fii hoore men tun, kono ko ka humondiral laabhubhe bhen. Humondiral ngal ka Tatoobhe bhen e nder gooto on ko misal makko ngal non. En waawataa wonude yimbhe rindhanbhe lontanaade Alla ka aduna si tawii en tamodiraa. Wano yimbhe bhen woniri non lontiibhe bhen mbaadi Alla ndin ka Ahadi Hindi, tawaabhe bhen ka Moftal Almasiihu on no haani wonude kambhe bhurbhe lontaade mbaadi Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder Gooto on.

Bhuttu ngun ka nder Moftal no nhaldhini yimbhe bhen ka aduna si bhen yi’ii ko en bhe Alla. Bhe fuddhoo non faamude fii ko Alla woni kon giggol. Hinaa kongudhi niinaa niiji tun maa sifandhe juutudhe wadhata si bhe faalee gomdhinde. Weltaare nden ka nder yubbhondiral faybhe Alla bhen no wowli ko tiidhi e ko yawti kala waaju. Ko non Ruuhu-Seniidho on humindiri Moftal aranal ngal ka saare Yerusalaam e nder yubbhondiral haqiiqawal gootal ka bannhe ruuhu.

TORAARE: Iisaa Joomi, men jarnii ma fii ko wadhudhaa kon no men gomdhinire, menen bhee bhe handaa e mun. Medhen sujjande ma fii ko labbhindhaa men kon e ko okkudhaa men kon aalaaji no men wontira tawaabhe ka bhandu maa ruuhuyankeeru. Tutu men ka giggol Tatoobhe Laabhubhe bhen e nder gooto on. Medhen mawninde ma manta, men jarne, men toro maa e nder cataare fii yo a yedhu men doole no men wuurira e nder humondiral haqiiqawal e sellungal ka nder moftal maa.

LANDAL:

  1. Ko hondhun annabi Iisaa toranii en Ben makko?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 12:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)